fredag 31 juli 2009

Lening Igen

V.I. Lenin
Om kooperationen[1]
1923

--------------------------------------------------------------------------------

Skrivet: Den 4 och 6 januari 1923
Publicerat: Publicerat ffg den 26 och 27 maj 1923 i Pravda nr 115 och 116
Källa: V I Lenin, Samlade skrifter, 5:e ry uppl., b 45, s 369-377
Digitalisering: Martin Fahlgren
HTML: Jonas Holmgren


--------------------------------------------------------------------------------

I
Det förefaller mig att kooperationen inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet i vårt land. Det är knappast alla som förstår att nu, efter Oktoberrevolutionen och oberoende av NEP (tvärtom, i detta sammanhang måste vi säga: just tack vare NEP), får kooperationen här en alldeles enastående betydelse. I de gamla kooperatörernas drömmar fanns mycket som var fantastiskt. De verkar ofta löjliga i sitt fantasteri. Men vad består detta fantasteri i? I att dessa människor inte förstår den väsentliga, grundläggande betydelse som arbetarklassens politiska kamp har för utsugarväldets störtande. Nu har dess störtande blivit ett faktum i vårt land, och mycket av det som var fantastiskt, till och med romantiskt, rentav banalt i de gamla kooperatörernas drömmar, håller nu på att bli den mest osminkade verklighet.

När nu statsmakten hos oss är i arbetarklassens händer och alla produktionsmedel tillhör denna statsmakt, så återstår faktiskt endast uppgiften att organisera befolkningen kooperativt. Den socialism som tidigare ådrog sig berättigat hån, löje och ringaktning från personer som med rätta var övertygade om klasskampens nödvändighet, om nödvändigheten av att kämpa för den politiska makten o.s.v., denna socialism kommer att nå sitt mål av sig själv om befolkningen i största möjliga utsträckning blir kooperativt organiserad. Men det är inte alla kamrater som inser vilken gigantisk, omätlig betydelse det nu har att Ryssland organiseras kooperativt. I och med NEP gjorde vi en eftergift för bonden såsom handlande, åt privathandelns princip; just av detta följer (tvärtom mot vad man tror) kooperationens gigantiska betydelse. En i tillräcklig grad omfattande och djupgående kooperativ organisering av den ryska befolkningen under NEP:s dominans - det är i själva verket allt vi behöver, ty vi har nu funnit den grad av ömsesidig förening av privatintresset, av privathandelsintresset, med statens uppsikt och kontroll av detsamma, den grad av privatintressets underordning under allmänintresset som tidigare utgjorde en stötesten för många, många socialister. I själva verket - är inte statens herravälde över alla stora produktionsmedel, statsmakten i proletariatets händer, detta proletariats förbund med många miljoner småbönder och mycket små bönder, säkerställandet av detta proletariats ledande roll i förhållande till bönderna o.s.v. - är inte det allt som behövs för att av kooperationen, av kooperationen ensam, vilken vi tidigare behandlade som krämaraktig och vilken vi ur viss synvinkel har rätt att även nu, under NEP, behandla som sådan - är inte det allt som behövs för att bygga upp ett fullständigt socialistiskt samhälle? Det är ännu inte detsamma som att bygga upp ett socialistiskt samhälle, men det är allt som erfordras och räcker för att bygga upp det.

Det är just denna omständighet som underskattas av många av våra praktiskt verksamma funktionärer. De ser med ringaktning ner på kooperationen och förstår inte vilken utomordentlig betydelse denna kooperation har, för det första ur principiell synvinkel (äganderätten till produktionsmedlen är i statens händer) och för det andra ur synvinkeln att övergången till de nya förhållandena bör ske på en väg, som är så enkel, lätt och tillgänglig för bönderna som möjligt.

Och detta är ju dessutom det viktigaste. De är en sak att fantisera om alla möjliga slags arbetarföreningar för att bygga upp socialismen, en annan sak är det att lära sig att praktiskt bygga denna socialism så att varje småbonde kan vara med. Det är just detta stadium vi nu nått. Och det råder inget tvivel om att vi, sedan vi uppnått det, drar ytterst liten nytta av det.

Vid övergången till NEP gick vi till överdrifter, inte så att vi fäste alltför stor betydelse vid principen om fri industri och handel, utan vi gick till överdrifter i det avseendet att vi glömde att tänka på kooperationen, att vi nu underskattar den, att vi redan börjat glömma kooperationens enorma betydelse vad gäller dess ovannämnda två sidor.

Jag vill nu tala något med läsaren om vad man genast praktiskt kan och måste göra med utgångspunkt i denna "kooperativa" princip. Med vilka medel kan och måste vi ofördröjligen börja utveckla denna "kooperativa" princip så att dess socialistiska betydelse blir klar för envar?

Politiskt måste vi ge kooperationen en sådan ställning att den inte bara generellt och alltid har vissa förmåner, utan så att dessa förmåner blir rent materiella (bankräntans höjd o.s.v.). Kooperationen måste få statliga lån som åtminstone något överstiger de lån vi beviljar privatföretagen, även då tungindustrin o.s.v.

Varje socialtsystem utvecklas endast tack vare finansiellt understöd från en viss klass. Jag behöver inte erinra om de hundratals och åter hundratals miljoner rubel som den "fria" kapitalismens födelse kostade; Nu måste vi inse att det sociala system som vi nu bör stödja mer än vanligt är det kooperativa systemet, och denna insikt måste vi omsätta i handling. Men det måste stödjas i ordets verkliga mening, d.v.s. det är inte nog med att uppfatta det så att vilken kooperativ omsättning som helst hör stödjas - med detta stöd hör man avse stöd åt en kooperativ omsättning, där de verkliga befolkningsmassorna verkligen deltar. Att premiera den bonde som deltar i den kooperativa omsättningen är en obetingat riktig form, men man måste kontrollera detta deltagande, kontrollera dess medvetenhetsgrad och goda kvalitet - det är frågans kärnpunkt. När en kooperatör anländer till en by och organiserar en kooperativ butik där, så deltar befolkningen strängt taget inte alls i detta, men samtidigt kommer den, ledd av egennyttan, att skynda sig att prova på att delta i det.

Denna sak har också en annan sida. Ur den "civiliserade" (framför allt läs- och skrivkunnige) européns synvinkel är det ytterst litet som vi ännu behöver göra för att förmå alla utan undantag att delta - och delta aktivt och inte passivt - i de kooperativa operationerna. Egentligen återstår oss "endast" en sak, nämligen att göra vår befolkning så "civiliserad" att den inser alla fördelar av att mangrant delta i kooperationen och organiserar detta deltagande. "Endast" detta. Inga andra finesser behöver vi nu för att kunna övergå till socialism. Men för att förverkliga detta "endast" krävs en hel omvälvning, en hel period av kulturell utveckling för hela folkmassan. Därför måste vår regel vara: så litet filosoferande och så få krångligheter som möjligt. I det avseendet är NEP ett framsteg genom att den anpassar sig till den allra vanligaste bondens nivå, att den inte kräver något högre av honom. Men för att genom NEP uppnå att hela befolkningen mangrant deltar i kooperationen - för detta krävs en hel historisk epok, som vi i bästa fall kan avverka på ett eller två årtionden. I alla händelser kommer det dock att vara en särskild historisk epok, och utan denna epok, utan allmän läs- och skrivkunnighet, utan en tillräcklig kunskapsnivå, utan att befolkningen tillräckligt lärt sig att använda böcker och utan den materiella grundvalen för detta, utan en viss garanti mot låt oss säga missväxt, hungersnöd o.s.v. - utan detta kan vi inte nå vårt mål. Vad det nu gäller är att förstå att förena den revolutionära slagkraft, den revolutionära entusiasm, som vi redan utvecklat och det i tillräcklig grad och som vi krönt med fullständig framgång, att förstå att förena den med (här skulle jag nästan vilja säga) förmågan att vara en god och kunnig affärsman, vilket är fullt tillräckligt för en god kooperatör. Med förmåga att vara affärsman menar jag förmåga att vara en kultiverad affärsman. Detta bör de ryssar eller bönder som tror att om de driver handel så är de goda affärsmän lägga på minnet. Det är helt fel. De driver handel, men det är ännu mycket långt kvar till att vara en kultiverad affärsman. De driver nu handel på asiatiskt sätt, men för att vara affärsmän måste de göra det på europeiskt sätt. Och det är en hel epok som skiljer dem från det.

Avslutningsvis: en rad ekonomiska, finansiella och bankmässiga privilegier för kooperationen - det är det stöd vår socialistiska stat måste ge den nya principen för befolkningens organisering. Men därmed har uppgiften ännu endast skisserats i allmänna drag, ty hela innehållet i den praktiska uppgiften har ännu inte definierats och beskrivits i detalj. Vi måste med andra ord finna den form av "premier" som vi skall ge för kooperativ organisering (och villkoren för deras utdelande), den form av premier varmed vi i tillräcklig grad hjälper kooperationen, den form av premier varmed vi kan få fram en civiliserad kooperatör. Och med produktionsmedlem i samhällets ägo och med proletariatets klasseger över bourgeoisin är ett system av civiliserade kooperatörer socialismens system.II
Närhelst jag skrivit om den nya ekonomiska politiken har jag citerat min artikel från 1918 om statskapitalism. Vid flera tillfällen har detta framkallat tvivel hos en del unga kamrater. Men deras tvivel har företrädesvis haft en abstrakt politisk inriktning.

Det har tyckts dem att man inte kan sätta beteckningen statskapitalism på ett system, där produktionsmedlen tillhör arbetarklassen och statsmakten ligger i arbetarklassens händer. De har emellertid inte lagt märke till att jag använde termen "statskapitalism" för det första för att påvisa det historiska sambandet mellan vår nuvarande ståndpunkt och den ståndpunkt jag intog i min polemik med de s.k. vänsterkommunisterna - redan då bevisade jag att statskapitalism skulle vara något högre än vår dåvarande ekonomi; för mig var det av vikt att visa kontinuiteten mellan den vanliga statskapitalismen och den ovanliga, t.o.m. mycket ovanliga statskapitalism, som jag talade om när jag presenterade den nya ekonomiska politiken för läsaren. För det andra har det praktiska syftet för mig alltid haft stor betydelse. Och det praktiska syftet med vår nya ekonomiska politik var att få till stånd koncessioner; koncessionerna skulle under våra förhållanden otvivelaktigt vara en ren typ av statskapitalism. Det var i denna form jag uppfattade resonemanget om statskapitalism.

Det finns emellertid ännu en sida av saken för vilken vi kan behöva statskapitalism eller åtminstone en jämförelse med den. Det är frågan om kooperationen.

Obestridligen utgör kooperationen i en kapitalistisk stat en kollektiv kapitalistisk institution. Det är också obestridligt att när vi i vår nuvarande ekonomiska verklighet sammanbinder privatkapitalistiska företag - dock endast på nationaliserad jord och endast under arbetarklassens statskontroll - med företag av konsekvent socialistisk typ (produktionsmedlen och jorden, på vilken företagen befinner sig, samt företaget i sin helhet tillhör staten), så reser sig frågan om ytterligare ett tredje slag av företag, nämligen kooperativa företag, vilka tidigare inte betraktades som en självständig typ vad gäller den principiella betydelsen. Under privatkapitalism skiljer sig kooperativa företag från kapitalistiska på samma sätt som kollektiva företag skiljer sig från privata. Under statskapitalism skiljer sig kooperativa företag från statskapitalistiska genom att för det första vara privatföretag och för det andra kollektiva företag. Under vårt nuvarande system skiljer sig kooperativa företag från privatkapitalistiska genom att vara kollektiva företag; men de skiljer sig inte från socialistiska företag, om den jord de befinner sig på och produktionsmedlen tillhör staten, d.v.s. arbetarklassen.

Det är just denna omständighet som inte tillräckligt beaktas i diskussionen om kooperationen. Man glömmer att kooperationen här, tack vare det säregna i vårt statssystem, får en alldeles särskild betydelse. Om man bortser från koncessionerna, apropå vilka det bör sägas att de inte fått någon betydande utveckling hos oss, så sammanfaller kooperation under våra förhållanden mycket ofta helt med socialism.

Jag skall klargöra min tankegång. Vad var det fantastiska i de gamla kooperatörernas planer, alltifrån Robert Owen? Det var att de drömde om att fredligt omdana det samtida samhället genom socialism utan att ta hänsyn till en så grundläggande fråga som klasskampen, arbetarklassens erövrande av den politiska makten och störtandet av utsugarklassens herravälde. Och därför har vi rätt när vi betraktar denna "kooperativa" socialism som alltigenom fantastisk, när vi ser det som litet romantiskt och rent av banalt att drömma om att man enbart genom att kooperativt organisera befolkningen skulle kunna förvandla klassfiender till klassamarbetare och klasskriget till klassfred (s.k. borgfred).

Det råder inget tvivel om att vi med tanke på nutidens grundläggande uppgift hade rätt, ty utan klasskamp om den politiska makten i staten kan socialismen inte förverkligas.

Men se hur omständigheterna har förändrats nu, då statsmakten redan befinner sig i arbetarklassens händer, då utsugarnas politiska makt störtats och alla produktionsmedel (med undantag av dem som arbetarstaten frivilligt för en tid och på vissa villkor lämnar utsugarna i koncession) befinner sig i arbetarklassens händer!

Idag har vi rätt att säga att redan en enkel tillväxt av kooperationen är (med ovannämnda "obetydliga" undantag) för oss liktydig med en tillväxt av socialismen, och samtidigt måste vi erkänna att hela vår uppfattning om socialismen radikalt har förändrats. Denna radikala förändring består i att vi tidigare lade och måste lägga tyngdpunkten på den politiska kampen, på revolutionen, på maktövertagandet o.s.v., medan den idag förskjuts till det fredliga organisatoriska "kulturella" arbetet. Jag vore beredd att säga att tyngdpunkten hos oss förskjutits till upplysningsarbetet, om inte de internationella förhållandena spelade in, om vi inte vore skyldiga att kämpa för vår ståndpunkt i internationell skala. Men lämnar man detta åsido och begränsar sig till de inre ekonomiska förhållandena, så förflyttar sig nu tyngdpunkten i vårt arbete faktiskt till upplysningsverksamheten.

Vi står inför två viktiga uppgifter som bildar en epok. Det är uppgiften att omgestalta vår apparat, som absolut inte duger någonting till och som vi i dess helhet övertog från den föregående epoken; under de gångna fem åren av kamp har vi inte hunnit och inte kunnat hinna med att på allvar förändra något härvidlag. Vår andra uppgift är kulturarbetet bland bönderna. Och som ekonomiskt mål syftar detta upplysningsarbete bland bönderna just till att organisera dem kooperativt. Om denna kooperativa organisering varit fullständig skulle vi redan stå med båda benen på socialistisk mark. Men en sådan fullständig kooperering förutsätter hos bönderna (just bönderna som den överväldigande massan) en kulturnivå som är omöjlig utan en hel kulturrevolution.

Våra motståndare har mer än en gång sagt oss, att vi ställer oss en dumdristig uppgift när vi vill inplanta socialism i ett land med otillräcklig kultur. Men de hade fel, eftersom vi inte började i den ända som teorin föreskriver (alla möjliga pedanters teori), eftersom den politiska och sociala omvälvningen i vårt land gick före den kulturella omvälvningen, den kulturrevolution vi nu i alla fall står inför.

Denna kulturrevolution är nu allt vad vi behöver för att bli ett helt socialistiskt land, men den ställer oss inför oerhörda svårigheter såväl rent kulturellt (ty vi är analfabeter) som också materiellt (ty för att uppnå en viss kulturnivå fordras en viss utveckling av de materiella produktionsmedlen, fordras en viss materiell basis).
--------------------------------------------------------------------------------

Noter:
[1] Artiklarna Om kooperationen och Om vår revolution (Med anledning av N Suchanovs anteckningar) överlämnades av Nadezjda Krupskaja till CK i maj 1923. Den 24 maj fattade politbyrån beslutet: "Det anses nödvändigt att snarast publicera Vladimir Iljitjs artiklar, vilka överlämnats av Nadezjda Konstantinovna, med på dem angivet datum." Den 26 juni diskuterade politbyrån frågan om kooperationen mot bakgrunden av Lenins nya sätt att ställa frågan i dessa artiklar.

Lenins idéer om bondekooperation lades till grund för den 13:e partikongressens resolutioner "Om kooperationen" och "Om arbetet på landsbygden".
--------------------------------------------------------------------------------

Cross-Language Lenin Index - verk på andra språk
Lenin Archive - verk på engelska | Svensk avdelning | MIA

Lenin

Web Hosting by Brinkster
Vårt Program

Vladimir I. Lenin
1899

Källa: V. I. Lenin i urval av Bo Gustafsson
Senast uppdaterad: 030720

Inledande kommentar:
Lenin skrev "vårt program" i sin förvisning i Sibiren 1899, en förvisning som han själv ansåg inte vara ett straff, utan mer en semester, där han kom i kontakt med Sibiens fattiga bönder, en viktig tid för Lenin. Artikeln var avsedd att publiceras i de ryska socialdemokraternas officiella organ "Rabotjaja Gazeta" [Arbetarnas tidning], den tryckes dock aldrig.

Den internationella socialdemokratin genomgår för närvarande en period av bristande ideologisk stabilitet. Hittills har Marx och Engels läror gällt som den revolutionära teorins fasta grundvalar, men nu gör sig överallt röster hörda som säger att dessa läror är otillräckliga och föråldrade. Den som kallar sig socialdemokrat och som vill träda fram inför offentligheten med ett socialdemokratiskt organ, måste noga bestämma sin hållning till denna fråga, som långt ifrån berör enbart de tyska socialdemokraterna.

Vi står helt och fullt på den marxistiska teorins grund. Först den har förvandlat socialismen från utopi till vetenskap, har givit denna vetenskap en fast grund och angivit den väg, som måste beträdas för att man skall kunna vidareutveckla denna vetenskap och utarbeta den i alla enskildheter. Den har blottat den moderna kapitalismens väsen genom att den har klargjort, hur förslavandet av millioner egendomslösa genom en handfull kapitalister, som äger marken, fabrikerna, gruvanläggningarna osv., maskeras. Den har visat, att hela utvecklingen av den moderna kapitalismen tenderar till att småföretagen trängs undan av storföretagen och skapar betingelser som gör en socialistisk samhällsordning möjlig och nödvändig. Den har lärt oss att under inrotade sedvänjors, politiska intrigers och tillkrånglade lagars täckmantel se slugt uttänkta läror för klasskampen, kampen mellan de besittande klasserna av alla slag och massan av de egendomslösa, proletariatet, som står i spetsen för alla egendomslösa. Den har klargjort det revolutionära socialistiska partiets verkliga uppgift, nämligen inte att fundera ut planer för samhällets omgestaltande, inte att hålla predikningar för kapitalisterna och deras lakejer om ett förbättrande av arbetarnas läge, inte att anstifta sammansvärjningar, utan att organisera proletariatets klasskamp och att leda denna kamp, vars slutmål är erövringen au den politiska makten genom proletariatet och organiserandet au det socialistiska samhället.

Och nu frågar vi, vad nytt dessa stortaliga "förnyare" av teorin, som grupperar sig kring den tyske socialisten Bemstein och för närvarande gör ett sådant väsen av sig, tillfört denna teori? Absolut ingenting! Inte ett steg framåt har de fört den vetenskap, till vars vidareutveckling Marx' och Engels testamente har förpliktat oss. De har inte lärt proletariatet några nya kampmetoder. De har uteslutande gått bakåt, har övertagit brottstycken av antikverade teorier och predikar ingen kampens teori för proletariatet utan en eftergivenhetens, eftergivenhet mot prole-toriatets argaste fiender, regeringarna och de borgerliga partierna, som inte tröttnar på att finna på nya medel att hetsa mot socialisterna. Plechanov, en av den ryska socialdemokratins grundare och ledare, hade fullkomligt rätt, när han utövade en skoningslös kritik av Bemsteins nyaste "kritik", vars åsikter nu också har avvisats av de tyska arbetarnas representanter (på partidagen i Hannover).
Vi vet att det kommer att regna ned massor av beskyllningar mot oss för dessa ord. Man kommer att skrika, att vi vill förvandla det socialistiska partiet till en orden av "rättroende", som förföljer "kättarna" för avvikelser från "dogmerna" och för varje självständig åsikt osv. Vi känner till alla de där effektfulla fraserna, som är så på modet. Det är bara det att de inte innehåller så mycket som ett uns sanning och ett uns förnuft. Det kan inte finnas något starkt socialistiskt parti, om det inte finns en revolutionär teori, som förenar alla socialister och ur vilken de kan hämta alla sina övertygelser och som de kan tillämpa på sina kampmetoder och sin verksamhet. Om man försvarar en sådan teori, om vars riktighet man är helt övertygad, mot ogrundade angrepp och försök till försämring, så innebär detta ingalunda att man är en fiende till varje form av kritik. Vi betraktar ingalunda Marx* teori som någonting en gång för alla avslutat och oantastligt. Vi är tvärtom övertygade om att den bara har lagt grunden till den vetenskap, som socialisterna måste vidareutveckla i alla riktningar, om de inte skall bli efter. Vi är av den åsikten att det är särskilt nödvändigt för de ryska socialisterna att självständigt vidareutveckla Marx teori, ty denna teori ger uteslutande de allmänna ledande satser, som i enskildheter måste tillämpas på ett annat sätt i England än i Frankrike, i Frankrike än i Tyskland, i Tyskland än i Ryssland. Därför kommer vi gärna att ta in artiklar i teoretiska frågor i vår tidning och uppmanar alla kamrater att öppet diskutera de omstridda punkterna.

Vilka är nu huvudfrågorna, när det gäller att tillämpa det för alla socialdemokrater gemensamma programmet på Ryssland? Vi har redan sagt att det väsentliga i detta program består i att organisera och leda proletariatets klasskamp, vars slutmål är erövringen av den politiska makten genom proletariatet och upprättandet av det socialistiska samhället. Proletariatets klasskamp består av den ekonomiska kampen (kamp mot enskilda kapitalister eller mot enskilda kapitalistgrupper för att förbättra arbetarnas läge) och den politiska kampen (kamp mot regeringen för att utvidga folkets rättigheter, dvs. för demokratin, liksom för utvidgandet av proletariatets politiska makt). Många ryska socialdemokrater (till dem hör uppenbarligen de som leder tidningen "Rabotjaja Mysl") håller den ekonomiska kampen för att vara ojämförligt viktigare, medan de tydligen skjuter upp den politiska kampen till en mer eller mindre avlägsen framtid. En sådan åsikt är fullkomligt falsk. Alla socialdemokrater är överens om att det är nödvändigt att organisera arbetarklassens ekonomiska kamp, att det är nödvändigt att på detta område driva agitation bland arbetarna, dvs. att hjälpa arbetarna att i sin dagliga kamp mot företagarna hålla ögonen på varje form och varje fall av förtryck och på så sätt klargöra för dem nödvändigheten av sammanhållning. Men att för den ekonomiska kampen glömma den politiska vore att uppge den internationella socialdemokratins ledande grundsats, vore att glömma vad hela arbetarrörelsens historia lär oss. Bourgeoisiens svurna partigängare och den i deras tjänst stående regeringen har många gånger försökt att organisera rent ekonomiska arbetarföreningar och att på så vis avleda arbetarna från "politiken", från socialismen. Det är mycket möjligt att också den ryska regeringen är i stånd att sätta något liknande i verket, ty den har alltid försökt att kasta till folket fattiga allmosor eller rättare sagt skenallmosor, för att avleda det från tanken på sin rättslöshet och sitt betryck. Ingen ekonomisk kamp

kan medföra en varaktig förbättring för arbetarna i deras läge, ja, den kan inte ens föras i stor »kala, om inte arbetarna får rätt att fritt hålla möten och grunda föreningar, utge egna tidningar och skicka sina egna ombud till folkrepresentationerna, som arbetarna i Tyskland och alla andra europeiska länder gör (med undantag av Turkiet och Ryssland). Men för att uppnå dessa rättigheter måste man föra en politisk kamp. l Ryssland är inte bara arbetarna utan alla medborgare överhuvud berövade de politiska rättigheterna. Ryssland är en autokratisk, en absolut monarki. Tsaren ensam utfärdar lagar, tillsätter tjänstemän och övervakar dem. Därigenom ser det ut som om i Ryssland tsaren och tsarregeringen skulle vara oberoende av alla klasser och i lika mån sörja för alla. Men i verkligheten tas alla tjänstemän uteslutande ur de besuttnas klass, och alla står under storkapitalisternas inflytande, i vilkas händer ministrarna är som vax och vilka uppnår allt vad de vill. På den ryska arbetarklassen vilar ett dubbelt ok. Den utplundras av kapitalister och godsägare, och för att den inte skall kunna bekämpa dessa, fjättrar polisen den till händer och fötter, sätter munkorg på den och förföljer varje försök att försvara folkets rättigheter. Varje strejk mot en kapitalist leder till att militär och polis släpps lösa mot arbetarna. Varje ekonomisk kamp förvandlas ofrånkomligt till en politisk, och socialdemokratin måste oskiljaktigt förena båda till proletariatets enhetliga klasskamp. Det första och viktigaste målet för denna kamp måste vara erövrandet av politiska rättigheter, erövrandet av den politiska friheten. När Petersburgs arbetare med ringa stöd av socialisterna, ensamma var i stånd att med kort frist av regeringen tillkämpa sig utfärdandet av lagen om förkortning av arbetsdagen, så kommer den samlade ryska arbetarklassen, ledd av "Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti" som en enhet, att genom uthållig kamp kunna tillkämpa sig vida viktigare medgivanden.

Den ryska arbetarklassen är i stånd att också ensam föra sin ekonomiska och politiska kamp, även om den inte skulle få stöd av någon annan klass. I den politiska kampen står arbetarna dock icke ensamma. Folkets totala rättslöshet och tjänstemännens brutala och godtyckliga polisvälde upprör också alla någorlunda hederliga, bildade människor, som inte kan finna sig i förföljelsen av varje uttryck för det fria ordet och den fria tanken, upprör de förföljda polackerna, finnarna, judarna, de ryska sekteristerna, upprör de små köpmännen, hantverkarna och bönderna, som ingenstädes kan finna skydd mot tjänstemännen och polisens övergrepp. Alla dessa befolkningsgrupper är var för sig ur stånd att föra en uthållig politisk kamp, men om arbetarklassen rullar ut baneret för denna kamp, så kommer den att från alla håll mötas av hjälpande händer. Den ryska socialdemokratin kommer att sätta sig i spetsen för alla förkämpar för folkets rättigheter, för alla förkämpar för demokratin och kommer sedan att bli omöjlig att besegra!

Detta är våra grundläggande åsikter, som vi systematiskt och allsidigt kommer att utveckla i vår tidning. Vi är övertygade om att vi därigenom kommer att gå den väg, som har angivits av "Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti" i det av detta parti utgivna "Manifestet".

onsdag 29 juli 2009

Somalisk familj kostar!

Skattekostnaden för en somalisk familj i Sverige

--------------------------------------------------------------------------------

Bloggen skall nu göra en beräkning vad denna somaliska storbarnsfamilj kostar skattebetalarna. Enligt SKLs beräkningar ersätter staten kommunerna med 22 % av den egentliga kostnaden för nyanlända “svenskar”.
- Statlig ersättning för vuxen: 181 400 kr
- Statlig ersättning för barn: 111 400 kr<
Vänersborgs kommun och dess skattebetalare som i detta fall har fått förmånen att ta emot denna ekonomiska högvinst till familj och får av staten ersättning med 4 x 181 400 och 9 x 111 400 kr och tillsammans blir detta 725 600 kr + 1 002 600 kr = 1 728 200 kr
Med tesen att kommunerna ersätts med bara 22 % av de faktiska kostnaderna blir kostnaden för skattebetalarna under introduktionstiden (2-3år) för Hassans familj 7 855 454 kr.
- Nästan 8 miljoner kostar det att hålla igång Hassan och hans familj varav i detta fall skall Vänersborgs kommuns medborgare via kommunalskatten medverka med ca 6 miljoner kronor.
- Hassan har inga planer på att frugan skall förvärvsarbeta eftersom han vill ha ännu mer barn än dessa nio snart tio.
- Hassan tänker försörja sig och sin familj med att utbilda sig till sjuksköterska. Hur lång utbildningstid han räknar med framkommer inte av tidningsartikeln.
- Vad övriga vuxna har för framtidsplaner framgår inte heller.
- Men det troligaste scenariot är att Hassan & co “somaliseras” dvs njuter av en arbetsfri tillvaro på svenska skattebetalares bekostnad.
TTELA – Hassans trivs bra i sitt nya hem.
Migrationsverket – ersättningar till kommuner

- Bilden kommer från GT när Hassan bara hade en trea att bo i numera har kommunen fixat ståndsmässigt boende åt denna adelsfamilj.
Ps – Det är inga zombier man ser utan det är adelsbarnen. Ds.
Kompletterat: Socialstyrelsen räknar i sin statistik för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) att efter 3 år i landet hamnar min i statistiken som utrikesfödd. I statistiken är man bokförd som “flykting med introduktionsersättning” de tre första åren i landet
Delar man summan jag fick fram blir månadskostnaden för samhället/skattebetalarna ca 210 000 kr för den här familjen.
- Bloggens förslag till nytt ord som skall införas i SAOL 2009 är “somalisering” och betyder en arbetsfri tillvaro på skattebetalarnas bekostnad.


Vad säger ni om detta? Är det väl investerade pengar för rikets välväxt?
Detta är Sverige, bananlandet.
Där man på radion spelar svennebanan för att förlöjliga oss.

Dessa somalier bidrar till vårt folks utplåning genom sitt makabra barnafödande.
Är ni intresserade av att betala skatt till dessa negrer som endast är en belastning för Sverige?
Inget folkslag är så hopplöst svårintegrerade som somalier.

http://systemfel.wordpress.com/2009/...miljen-hassan/
__________________
Har skaffat mig en egen bloggsida, varmt välkomna till:
http://regimkritiker.blogspot.com/Norrskenet
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Norrskenet
Skicka e-post till Norrskenet
Hitta alla inlägg av Norrskenet
Lägg till på kompislista

#2 2009-07-11, 12:47
QuestionMark
Marskalk Medlem sedan: Nov 2008
Inlägg: 1 073

Ryktespoäng: 1778
Rykteskraft: 5
Betyg:
Lista över utmärkelser:Till de uppräknade kostnaderna ska vi lägga följande:

1. Om vi antar att denne Hassan får ett jobb så betyder det att det är någon annan som inte får det jobbet - såvida inte ett företag anställer två personer på en ledig tjänst. Något sådant fall känner jag dock inte till.
Den som inte får detta jobb, som istället går till Hassan, behöver någon form av försörjningsstöd.

2. Om Hassan har släktingar i sitt hemland så finns det en överhängande risk att han skickar pengar dit. Det innebär att våra pengar, som han ju har fått av oss, inte omsätts i Sverige och därmed bidrar till svensk ekonomi.

3. Framtida kostnader som Hassans barn genererar då dessa befinner sig i det nu berömda "utanförskapet". Det rör sig bland annat om olika typer av brott, som knappast behöver listas här...
__________________
Månadens Internetsöktips: Samuel Untermeyer


QuestionMark
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till QuestionMark
Hitta alla inlägg av QuestionMark
Lägg till på kompislista

#3 2009-07-11, 16:50
Invictus
Rekryt Medlem sedan: Jun 2009
Inlägg: 24

Ryktespoäng: 45
Rykteskraft: 1
Betyg:

4. Än mindre kulturblandning som klankar ned på Sverige genom vad i deras kultur, tolerans, uppfattas som svaghet. Tolerans är något bra tills den går till angrepp mot den egna kulturen och sederna, då är det NOG!

Man skulle enkelt kunna återupprätta den redan svårt sargade svenska hedern med att ändra atmosfär och helt enkelt inte acceptera något angrepp mot svensk identitet förutom kanske ett torrt skämt som snabbt skall tystas ned.

Men angående artikeln är det omöjligt att få dessa främlingar att Svenskifieras och därav har de inget här att göra. Vad gäller deras problem i hemlandet är fortfarande deras problem. Ska de söka skydd mot dessa "problem" ska de få tillfälligt uppehållstillstånd i vilket de är tvungna att bidra något till den svenska statliga produktionen, en svensk åker t.ex. (varför känns det bekant...?) där de i utbyte får hushåll och tillfälliga svenska värderingar. En stark militär kraft borde sättas in i respektive U-land i sammarbete med andra vita nationer och när man bekräftat en stabilitet ska de skickas tillbaka. Varför vi ska göra det är en ren formalitet för diverse orginisationer som FN eller liknande. Många håller nog inte med och skriker "-skicka tillbaks dem på direkten!!!" eller liknande men i och med att vi öppnat våra ögon och vissa av oss kallar oss för realister borde vi även resonera logiskt och realistiskt. Den vita revolutionen är en lång och tuff väg som inte kan sättas i praktik över en natt. Därför måste vi först tänka kortsiktigt och inte drömma oss bort mot SS fasoner då det varken kommer ske idag eller imorgon. Lås inte in sinnet i en samhällsutopi utan att se trappstegen framför dig.
__________________Invictus
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Invictus
Hitta alla inlägg av Invictus
Lägg till på kompislista

#4 2009-07-13, 00:49
Zarathustra
Odalbonde Medlem sedan: Jun 2009
Inlägg: 7

Ryktespoäng: 24
Rykteskraft: 0
Betyg: Ej betygsatt

Att kulturberika Sverige med en massa negrer kan bara gå åt helvete. Forskning har visat att adopterade negrer har en genomsnittlig IQ på 80 medan européer befinner sig på ca 100. För att bygga en välfärdsstat så behövs en iq på åtminstone 90 och detta kan **********arna aldrig nå upp till, hur mycket utbildning de än får.

Att den svenska välfärdsstaten förr eller senare kommer att krasha tycks oundvikligt. Frågan är om vi ska välkomna detta eller sörja det.


Zarathustra
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Zarathustra
Hitta alla inlägg av Zarathustra
Lägg till på kompislista

#5 2009-07-13, 01:22
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Vad gäller parasiter, kungen...mellan 4-5 mille om året snor den j-veln, samtidigt som aset äger 297 miljoner själv...Och vad bidrar han till? Utrotning av vargar! På tal om kostnader föresten, vad var notan för återuppbyggnaden av Europa efter 1945? Eller alla skattepengar som går åt till att betala statsskulden...som bankerna skapat från fullständigt ingenting! Bara ett par exempel på även vita kan sno bra mycket stålar från samhället...Och föresten, jag trodde att medmänsklighet borde värderas högre än pengar? Dvs att det inte är slöseri så länge pengarna går till någon som behöver dem, vit eller ej. Kan ju även vara så att det finns en anledning som gör att Hassans familj flyr hit? Tex det faktum att det pågår ett krig i Somalia?


anarkokommunist
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till anarkokommunist
Hitta alla inlägg av anarkokommunist
Lägg till på kompislista

#6 2009-07-13, 01:47
Adoremus
Riksjarl Medlem sedan: Apr 2007
Inlägg: 3 724

Ryktespoäng: 7111
Rykteskraft: 5
Betyg:
Lista över utmärkelser:"Medmänsklighet"? En fd. arbetskamrat från Somalia har tolv barn. För tio år sedan skröt han öppet om att han fick c:a 35 000:- bara i barnbidrag per månad. Och inte nog med det. Han skickade sin äldste son till Somalia för att investera i nya hus dvs. i det land de flytt ifrån.
Det hela handlar om ekonomiska skumraskaffärer och att man skyller på kriget för att komma till det fd. välfärdslandet Sverige.
__________________
http://www.adoremus.se


Adoremus
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Adoremus
Skicka e-post till Adoremus
Besök Adoremuss hemsida!
Hitta alla inlägg av Adoremus
Lägg till på kompislista

#7 2009-07-13, 02:00
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Visst kan afrikaner vara riktiga svin, precis som européer, asiater o amerikaner. Idioter finns i alla kulturer. Men man ska aldrig döma alla efter en, för att du hade en vidrig arbetskamrat från Somalia betyder det inte att alla somalier är sådana.
Så anledningen till att man drar från ett land där det dagligen haglar kulor är inte flykt, utan ondskefulla ekonomiska motiv för att sno pengar från rika länder?
S-U-C-K!!! De flesta värderar sina och sina barns liv högre än pengar, är mer regel än undantag...


anarkokommunist
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till anarkokommunist
Hitta alla inlägg av anarkokommunist
Lägg till på kompislista

#8 2009-07-13, 02:14
Adoremus
Riksjarl Medlem sedan: Apr 2007
Inlägg: 3 724

Ryktespoäng: 7111
Rykteskraft: 5
Betyg:
Lista över utmärkelser:Det finns gott om muslimska länder för somaliska muslimer att fly till, men ingen vill ta emot packet, därför passar bidragslandet Sverige väldigt bra.
Och, ja, ryktet om Sveriges generositet är utbrett över hela världen.
__________________
http://www.adoremus.se


Adoremus
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Adoremus
Skicka e-post till Adoremus
Besök Adoremuss hemsida!
Hitta alla inlägg av Adoremus
Lägg till på kompislista

#9 2009-07-13, 12:42
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Vill ett land inte ta emot dem är det landet ju inget alternativ. Men du tror fortfarande att anledningen att man drar från ett land där det är krig är ekonomiska motiv, inte flykt? Skulle f.ö inte vilja kalla ett land som skickar tillbaka ensamkommande barn till Irak för generöst.


anarkokommunist
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till anarkokommunist
Hitta alla inlägg av anarkokommunist
Lägg till på kompislista

#10 2009-07-13, 12:54
QuestionMark
Marskalk Medlem sedan: Nov 2008
Inlägg: 1 073

Ryktespoäng: 1778
Rykteskraft: 5
Betyg:
Lista över utmärkelser:Citat:
Ursprungligen postat av anarkokommunist
Men du tror fortfarande att anledningen att man drar från ett land där det är krig är ekonomiska motiv, inte flykt?

Visst kan det vara flykt, men när kriget är över vill man väl tillbaka till sitt hemland? Vill man inte det så stannar man av ekonomiska skäl.


Citat:
Skulle f.ö inte vilja kalla ett land som skickar tillbaka ensamkommande barn till Irak för generöst.

Kan du berätta för oss andra hur dessa "ensamkommande barn" kom hit?
__________________
Månadens Internetsöktips: Samuel Untermeyer


QuestionMark
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till QuestionMark
Hitta alla inlägg av QuestionMark
Lägg till på kompislista

#11 2009-07-13, 12:56
Adoremus
Riksjarl Medlem sedan: Apr 2007
Inlägg: 3 724

Ryktespoäng: 7111
Rykteskraft: 5
Betyg:
Lista över utmärkelser:Citat:
Ursprungligen postat av anarkokommunist
Vill ett land inte ta emot dem är det landet ju inget alternativ. Men du tror fortfarande att anledningen att man drar från ett land där det är krig är ekonomiska motiv, inte flykt? Skulle f.ö inte vilja kalla ett land som skickar tillbaka ensamkommande barn till Irak för generöst.

Frågan är om det är "generöst" mot oss svenskar att ta hit ensamma flyktingbarn och placera dem i småsamhällen runtom i Sverige. Jag anser inte att somaliska, irakiska eller iranska flyktingpojkar i åldern 16-19 år och som betraktas som "traumatiska flykingar" eller "apatiska flyktingbarn" har något annat att tillföra än "mångkulturens" alla nackdelar. Om ett muslimskt land inte vill ta emot sin beskärda del av antalet flyktingar är det väl fö FN:s förbannade skyldighet att tvinga dem?
Ja, jag tror att motivet till att många kommer till Sverige är det rykte vi fått som bidragsland. Skrev jag inte det tidigare?
__________________
http://www.adoremus.se


Adoremus
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Adoremus
Skicka e-post till Adoremus
Besök Adoremuss hemsida!
Hitta alla inlägg av Adoremus
Lägg till på kompislista

#12 2009-07-13, 15:14
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Citat:
Ursprungligen postat av QuestionMark
Visst kan det vara flykt, men när kriget är över vill man väl tillbaka till sitt hemland? Vill man inte det så stannar man av ekonomiska skäl.


Kan du berätta för oss andra hur dessa "ensamkommande barn" kom hit?

När det gäller inbördeskrig brukar splittringarna mellan olika grupper i landet leva kvar även när det officiellt har blivit fred, därför stannade tex många från Balkan även när det officiellt var fred. Att flytta från en plats där man känner sig trygg är jobbigt, har man börjat känna sig hemma i Sverige vill man väll knappast åka tillbaka till det sönderbombade land man flydde från. De finska barn som evakuerats hit under andra världskriget ville många gånger stanna kvar här, och det berodde nog snarare på att de kände sig trygga med tillvaron än på ekonomiska skäl.

Flyg, båt, flyktingsmugglare? Finns ju en del föräldrar som skickar iväg sina ungar själva.


anarkokommunist
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till anarkokommunist
Hitta alla inlägg av anarkokommunist
Lägg till på kompislista

#13 2009-07-13, 15:33
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Citat:
Ursprungligen postat av Adoremus
Frågan är om det är "generöst" mot oss svenskar att ta hit ensamma flyktingbarn och placera dem i småsamhällen runtom i Sverige. Jag anser inte att somaliska, irakiska eller iranska flyktingpojkar i åldern 16-19 år och som betraktas som "traumatiska flykingar" eller "apatiska flyktingbarn" har något annat att tillföra än "mångkulturens" alla nackdelar. Om ett muslimskt land inte vill ta emot sin beskärda del av antalet flyktingar är det väl fö FN:s förbannade skyldighet att tvinga dem?
Ja, jag tror att motivet till att många kommer till Sverige är det rykte vi fått som bidragsland. Skrev jag inte det tidigare?

Så din skruvade uppfattning om att alla muslimer är ett hot mot dig ska gå före flyktingars liv?
Har du föresten aldrig tänkt tanken att allt man gör inte måste cirkla runt förtjänst? Att man faktiskt kan, och absolut borde, ta emot människor för att rädda deras liv, även om man inte tjänar ett öre på dem.
Pakistan är det land i världen som tagit emot flest flyktingar från Afghanistan. Men eftersom det alltid är väst som startat krigen, samt att det är väst som är rikast, har vi skyldigheten att ta emot alla som kommer. Eldar du upp någons hus borde du ju åtminstone låta familjen som bodde där få bo hos dig?
Ja, du skrev tidigare att du trodde att de flesta kom pga ekonomiska motiv, men jag har ärligt talat svårt att fatta hur man kan ha den synen på människor, därför frågade jag igen.


anarkokommunist
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till anarkokommunist
Hitta alla inlägg av anarkokommunist
Lägg till på kompislista

#14 2009-07-13, 15:33
Valheruan
Väpnare Medlem sedan: Nov 2008
Inlägg: 88

Ryktespoäng: 277
Rykteskraft: 3
Betyg:

Citat:
Ursprungligen postat av anarkokommunist
När det gäller inbördeskrig brukar splittringarna mellan olika grupper i landet leva kvar även när det officiellt har blivit fred, därför stannade tex många från Balkan även när det officiellt var fred. Att flytta från en plats där man känner sig trygg är jobbigt, har man börjat känna sig hemma i Sverige vill man väll knappast åka tillbaka till det sönderbombade land man flydde från.

Låter som ett väldigt osympatiskt synsätt. De som har råd att komma hit är ju även de som har ekonomin och ofta utbildningen att kunna förbättra sina hemländer och bygga upp dem. Men för att människorna skall få känna sig trygga så skall man skita i att deras hemländer förfaller och blir sämre och sämre, p.g.a att det inet finns folk med kunskap eller ekonomiska medel som kan bygga upp länderna?
Jag anser att man skall hjälpa folk att hjälpa sig själva, inte att man skall ge allt personen pekar på. Sådant leder enbart till fördärv.
__________________

A furore Normannorum libera nos, Domine!Valheruan
Visa allmän profil
Skicka ett privat meddelande till Valheruan
Skicka e-post till Valheruan
Hitta alla inlägg av Valheruan
Lägg till på kompislista

#15 2009-07-13, 15:43
anarkokommunist
Odalbonde Medlem sedan: May 2009
Inlägg: 75

Ryktespoäng: -59
Rykteskraft: 0
Betyg:

Citat:
Ursprungligen postat av Valheruan
Låter som ett väldigt osympatiskt synsätt. De som har råd att komma hit är ju även de som har ekonomin och ofta utbildningen att kunna förbättra sina hemländer och bygga upp dem. Men för att människorna skall få känna sig trygga så skall man skita i att deras hemländer förfaller och blir sämre och sämre, p.g.a att det inet finns folk med kunskap eller ekonomiska medel som kan bygga upp länderna?
Jag anser att man skall hjälpa folk att hjälpa sig själva, inte att man skall ge allt personen pekar på. Sådant leder enbart till fördärv.

Man kan inte göra några som helst förbättringar så länge folk tjänar pengar på krig. Och möjligheten att tjäna pengar på krig kommer kvarstå så länge kapitalismen finns kvar. Att tvinga högutbildade och rika att stanna kvar och försöka bygga upp ett land som Usrael dagligen bombar känns enbart dumt. De rika bygger f.ö aldrig ett skit, det är arbetarnas jobb. Men så länge USA tjänar nåt på att bomba länder sönder och samman är det bästa man kan göra att ta emot den flyende befolkningen, och att göra frågan om var de ska bo när kriget är slut till deras beslut, inte ditt.

måndag 27 juli 2009

Pro eller Anti-Israel

Inlägg: #1Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel

En grymt bra analys av Vavra Suk i tidskriften Nationell Idag. Han tar upp splittringen mellan svenska nationalister avseende Israel och underförstått den organiserade judenheten. På Exilen drabbar dessa två oliktänkande grupperingar ständigt samman. Ytterst på den pro-israeliska sidan finns Malmöbo och på den andra kanske Walter H.

I artikeln redovisas också tydligt hur Dansk Folkeparti och även Sverigedemokraterna under lång tid försökt lägga en grund för att bli "accepterade" av Israel och andra sionistiska organisationer. Exempel på det är att Dansk Folkeparti numera bara dricker koshervin på sina partikonvent så att inga judiska medlemmar ska känna sig obekväma.

http://www.nd.se/ni/visa/default.asp?dokID=900Citat:
Frågan om Israel/Palestina och USA:s krig mot terrorismen utgör en vattendelare mellan många som gör anspråk på att vara nationalister. Ingen vill ha muslimer i Europa, men alla tycker inte att muslimernas fiende automatiskt måste vara vår vän.

.......

En del nationella tilltalas även av att Israel är en uttalad nationalstat, som i sin grundlag klargör att den bara är till för judar, som inte erkänner giftermål mellan judar och icke-judar, där bara judar får göra militärtjänst osv.

Man bortser gärna från att det är just Israel som starkast fördömt varje antydan till nationellt uppvaknande i Europa. Den israeliska nationalismen är en ytterst intolerant variant som ser europeisk nationalism, likväl som libanesisk eller palestinsk nationalism, som ett stort hot. När Jörg Haider fick österrikarnas stöd kallade Israel tillbaka sin ambassadör och manade till handelsbojkott av Österrike.

Eftersom Israel har en så stor del av sitt folk i andra länder, så är man rädd för att dessa länder ska säga nej till mångkultur. Man arbetar därför för mångkultur både öppet genom diplomatisk påverkan, men främst genom att många israeliska medborgare har inflytelserika positioner i bland annat USA:s regering och medier. De är så kallade hängivna judar som åker till Israel på semester, skickar sina barn dit på sommarlov osv.

En sådan ”nationalism” som Israel uppvisar fördöms av de flesta nationalister, vare sig de är européer, araber eller afghaner. Man kan inte samtidigt vilja ha en etniskt homogen stat själv, samtidigt som man försöker förneka alla andra denna rätt, det är bara oärligt och ren chauvinism, anser nationalister.


--------------------------------------------------------------------------------
Lika barn leka bäst

05-07-2009 00:10


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #2RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


tengis skrev:
En grymt bra analys av Vavra Suk i tidskriften Nationell Idag. Han tar upp splittringen mellan svenska nationalister avseende Israel och underförstått den organiserade judenheten. På Exilen drabbar dessa två oliktänkande grupperingar ständigt samman. Ytterst på den pro-israeliska sidan finns Malmöbo och på den andra kanske Walter H.

I artikeln redovisas också tydligt hur Dansk Folkeparti och även Sverigedemokraterna under lång tid försökt lägga en grund för att bli "accepterade" av Israel och andra sionistiska organisationer. Exempel på det är att Dansk Folkeparti numera bara dricker koshervin på sina partikonvent så att inga judiska medlemmar ska känna sig obekväma.

http://www.nd.se/ni/visa/default.asp?dokID=900


Jag tycker artikeln har en del brister.Citat:
Frågan om Israel/Palestina och USA:s krig mot terrorismen utgör en vattendelare mellan många som gör anspråk på att vara nationalister. Ingen vill ha muslimer i Europa, men alla tycker inte att muslimernas fiende automatiskt måste vara vår vän.

Om nu ingen vill ha muslimerna inklusive judarna i Europa. Varför skulle då judarna påheja den muslimska invandringen?Citat:
En del nationella tilltalas även av att Israel är en uttalad nationalstat, som i sin grundlag klargör att den bara är till för judar, som inte erkänner giftermål mellan judar och icke-judar, där bara judar får göra militärtjänst osv.

Man bortser gärna från att det är just Israel som starkast fördömt varje antydan till nationellt uppvaknande i Europa. Den israeliska nationalismen är en ytterst intolerant variant som ser europeisk nationalism, likväl som libanesisk eller palestinsk nationalism, som ett stort hot. När Jörg Haider fick österrikarnas stöd kallade Israel tillbaka sin ambassadör och manade till handelsbojkott av Österrike.

Varken judar eller européer med makt har velat få till stånd en sådan utveckling. Visst är det ruttet av Israel men det hade föga hjälpt om de stått utanför. Européer själva är nämligen inte mycket bättre.Citat:
Eftersom Israel har en så stor del av sitt folk i andra länder, så är man rädd för att dessa länder ska säga nej till mångkultur. Man arbetar därför för mångkultur både öppet genom diplomatisk påverkan, men främst genom att många israeliska medborgare har inflytelserika positioner i bland annat USA:s regering och medier. De är så kallade hängivna judar som åker till Israel på semester, skickar sina barn dit på sommarlov osv.

Frågan är ju bara vad judarna sjäva egentigen tjänar på mångkultur. Den muslimska invandringen har ju exempelvis lett till ökad osäkerhet för judar. Ett samhälle i kaos drabbar ju för övrigt alla inklusive judar även om judehatet inte hade funnits bland vissa muslimer. Dessutom så har det ju funnits synagogor i Europa och låtit judar utöva sin religion innan man slog sig in på den mångkulturella banan så varför skulle de då vilja öppna gränserna? Efter andra världskriget så är dessutom judarna heliga som ingen får säga något illa om (förutom vänstern). Kort och gott. Varför vill de ha mångkultur? För övrigt talas det om påverkan från judeägda medier. Är de andra - de som inte ägs av judar ett uns bättre?Citat:
En sådan ”nationalism” som Israel uppvisar fördöms av de flesta nationalister, vare sig de är européer, araber eller afghaner. Man kan inte samtidigt vilja ha en etniskt homogen stat själv, samtidigt som man försöker förneka alla andra denna rätt, det är bara oärligt och ren chauvinism, anser nationalister.

Frågan är väl bara varför. Är de rädda att en ny förintelse skulle ske annars? Knappast troligt som jag ser det.

Jag avfärdar inte allt "judebabbel" som skitsnack. Det finns intressanta samband. Frågan är bara varför judarna i så fall vill ha till stånd en utveckling som - enigt min mening - missgynnar de själva.


05-07-2009 06:55


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #3RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


G-Lenn-art skrev:
Frågan är väl bara varför. Är de rädda att en ny förintelse skulle ske annars? Knappast troligt som jag ser det.

Jag skulle inte vara rädd för en ny Förintelse om jag vore jude, i alla fall inte i Sverige. Talet inleds 3:35.

Med sådana nynazister borde väl judarna förespråka en måttfull invandring, kan man kanske tycka.

Personligen stöder jag massinvandringen och bastardiseringen av den svenska folkstammen eftersom att det blir lättare, rent psykologiskt, att döda dem då, svenskjävlarna, i den framtida konflikt på den skandinaviska halvön som jag bedömer som oundviklig. Men hur judar som indirekt förespråkar muslimsk invandring resonerar, jag det kan man verkligen undra.

Ska jag vara ärlig så är jag personligen tudelad till det mesta som berör frågor som massinvandring, islam och rasblandning på den skandinaviska halvön. Det känns som att varje scenario har sina långsiktiga fördelar, men också kan innebära en mardröm. Den goda drömmen säger att svenskarna blir ett litet patetiskt skitfolk som lätt kan köras över att de framtida stormakterna och därmed öppna upp för den kontinentalgermanska återbefolkning som jag tror den skandinaviska halvön behöver. Men vad händer om mulattsvennarna blandar klassiska ruralkonservativa värderingar med radikal, militant islam? Jag vill inte se Skandinavien som ett nytt Afghanistan. Det är min mardröm.


05-07-2009 07:30


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #4RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


antisvensk skrev:
Jag skulle inte vara rädd för en ny Förintelse om jag vore jude, i alla fall inte i Sverige. Talet inleds 3:35.

http://www.youtube.com/watch?v=_Q-6H4xOUrs


05-07-2009 07:40


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #5RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel

Jag tänkte att jag skulle leta upp någon artikel på nätet som kan rekommenderas för de som avfärdar allt "judebabbel" som trams.

http://ragnar.motpol.nu/?p=9

En artikel som klart kan rekommenderas. Även de som avfärdar allt "judebabbel" som trams borde kunna ställa sig en och annan fråga om judarna verkligen är helt oskyldiga.

Frågan är bara: Varför?


05-07-2009 07:58


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #6RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


G-Lenn-art skrev:
Frågan är bara: Varför?

Därför att judar och "arier" är varandras batikhäxor?Vem var först att yla om "rasism" hos den andra gruppen? Det är lite hönan eller ägget över den frågan.

Gudskelov står Nederländerna/Danmark utanför jude-jasism-tramset. Det är också dessa två nationer som jag vill se som stommen i en framtida alternativ, rasmedveten europeisk folkgemenskap. Och för att sammansvetsa en sådan alternativ nationalism krävs det en gemensam, historisk fiende, nämligen Sverige och svenskheten. Låt Slaget vid Öland 1676 bli för oss vad den 9 Maj är i Putins Ryssland. Hurra!

Folkgemenskap är inte att spela rugby, grilla korv och lyssna på musik. Folkgemenskap (Volksgemeinschaft) är en övergripande samhällsideologi, det är vad de där dumma jävla svenskarna aldrig har fattat. En ideologi där vi antisvenskar hämtar inspiration hos såväl 30-talets tyskar som dagens "nazionister". En ideologi där enbart lojalitet stamfränder emellan står som garant för folkets välfärd. Som rasmedvetna européer har vi mer gemensamt med israeliska ultranationalister än vad vi någonsin kommer att ha med korvgrillande svennenazister.


05-07-2009 08:18


tengis
Gammal i gården
Inlägg: 441
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Feb 2008
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #7RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


G-Lenn-art skrev:
Om nu ingen vill ha muslimerna inklusive judarna i Europa. Varför skulle då judarna påheja den muslimska invandringen?

Frågan är ju bara vad judarna sjäva egentigen tjänar på mångkultur. Den muslimska invandringen har ju exempelvis lett till ökad osäkerhet för judar.

Frågan är väl bara varför. Är de rädda att en ny förintelse skulle ske annars? Knappast troligt som jag ser det.

Vavra Suk citerar en amerikansk jude Lawrence Auster i artikeln som är kritisk till den så kallade organiserande judenhetens inställning till massinvandring i västerlandet. Här får du hans förklaring på dina frågor. Jag tycker Auster ger en intressant förklaringsmodell.Citat:
Lawrence Auster, en amerikansk jude som konverterat till kristendomen och gjort sig känd som konservativ och invandringskritisk debattör. Auster hör till den lilla skara sionister som anser att den judiska vurmen för invandring är kontraproduktiv och kommer att slå tillbaka på judarna själva genom att den förstör deras värdländer och även innebär att man importerar muslimsk antisemitism.

Logiken bakom detta resonemang förklaras av Lawrence Auster, själv amerikansk jude men numera konverterad till kristendom. I artikeln ”Why Jews Welcome Muslims” vänder han sig till den judiska publiken för att förmå dem att se islam som det stora hotet. Judiska organisationer har alltid sett utpekandet av en enskild minoritetsgrupp, oavsett hur fientligt inställd den varit mot judarna själva, som ett första steg till att själva bli utpekade. Han skriver:

”Vi har här identifierat grundantagandet som leder många liberala och neokonservativa judar att obevekligt trycka på för mer massinvandring, även massinvandring av sina dödliga fiender. Som judarna ser det innebär minsta restriktion mot massinvandring av muslimer en fara för att den latenta etnocentrismen i det amerikanska vita majoritetssamhället skulle vakna och genast vända sig emot judarna. För att uttrycka mig övertydligt tror dessa judar att om de filo-semitiska vita gojerna kastar ut de jude-hatande muslimerna från Amerika, så skulle det leda till att samma gojer skulle begå en ny judisk Förintelse.”


--------------------------------------------------------------------------------
Lika barn leka bäst

05-07-2009 12:47


K. V. Pauker
Gammal i gården
Inlägg: 888
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2007
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #8RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


tengis skrev:
En grymt bra analys av Vavra Suk i tidskriften Nationell Idag. Han tar upp splittringen mellan svenska nationalister avseende Israel och underförstått den organiserade judenheten. På Exilen drabbar dessa två oliktänkande grupperingar ständigt samman. Ytterst på den pro-israeliska sidan finns Malmöbo och på den andra kanske Walter H.

I artikeln redovisas också tydligt hur Dansk Folkeparti och även Sverigedemokraterna under lång tid försökt lägga en grund för att bli "accepterade" av Israel och andra sionistiska organisationer. Exempel på det är att Dansk Folkeparti numera bara dricker koshervin på sina partikonvent så att inga judiska medlemmar ska känna sig obekväma.

http://www.nd.se/ni/visa/default.asp?dokID=900


Jag kan inte fatta att Vavra Suk har en IQ på 165 (var det visst). De problem han ser är väl inte de mest relevanta. Han gör iakttagelsen att vissa smörar för judarna och att andra inte gör det (inom ramarna för vad nutida lagstiftning tillåter, förstås). Hans slutsats verkar vara att man inte skall smöra för judarna eftersom det är orättvist judarna skall få ha ett land för sig själva men inte t ex tjecker och den svenska ursprungsbefolkningen.

Problemet är dock att det är rätt irrelevant huruvida det är rättvist eller inte att vissa länder skall få ta tvingas ta emot invandrare medan andra explicit skall få ha ett land helt för sig själva. Den bredda massan bryr sig rätt litet om vad som rättvist. Den breda massan bryr sig möjligen om vad den som har makten hävdar är rättvist. Den mänskliga naturen är anpassad till vad som bäst gynnar den egna överlevnaden. Och det är att må bra av att i stora drag ha de åsikter som ryms inom vad makten anser vara legitimt. Människors uppfattning om rättvisa, etik e t c varierar med vilken kultur de lever i och med vilken tidsålder de lever i. Är du uppfostrad på saudiarabiskt manér upplevs det som naturligt att kvinnor måste ha svart tält på sig (även när det är 40 grader varmt) och inte få köra bil. Svenskar som levde för 4000 år sedan (de främsta exemplena på rasrena, ariska långskallar som moderna rasbiologer kunnat plocka upp ur jorden) käkade upp varandra och knackade in gudabilder i sten som hade erigerade jättekukar.

Frågan man bör ställa sig om man är mot invandring bör vara hur agerar man så smart som möjligt givet de förutsättningar som finns idag.

Merparten av dagens invandringsmotståndare verkar vara inne på att det smartaste är att smöra för judarna. Jag kan väl hålla med om att det inte är så smart av ett invandringskritiskt parti att kritisera Israel och judendomen även om Israel bombar palestinska skolor med fosforbomber och även om Livets Ordare hänvisar till Jesaja 60:10-11 som lämplig samhällsutveckling. Om du börjar gapa om att GT och Talmud är osympatiska texter tycker inte den breda allmänheten att det är judendomen som är osympatisk utan att det är du själv som är osympatisk. Och om en invandringsmotståndare kritiserar Israel upplevs det som helt annorlunda av den breda allmänheten än om en miljöpartist gör det.

Enklaste lösningen på problemet för ett invandringskritiskt parti är väl att ha en enkel paragraf i partiprogrammet som förbjuder kritik av Israel och judendomen och se till att väljarna vet att det finns en sådan paragraf.

Att däremot aktivt stödja Israel, sionismen och judendomen tycker jag dock verkar stenkorkat eftersom det kan reta invandrarna samtidigt som det verkar sitta väldigt långt inne att få en "GODKÄND"-stämpel från judiska och sionistiska organisationer även om man aktivt stödjer Israel, sionismen och judendomen. Även för Dansk Folkeparti verkar det krävas en rättelse efterhand för att få något som inte ens är "GODKÄND"-stämpel utan bara något typ en avsaknad av en "EJ GODKÄND"-stämpel.

Ett annat problem med att smöra för judarna och ge judiska medlemmar gräddfiler till topp-positioner är att man då lätt hamnar i en utpressningssituation. Vad händer om den eller de judar som skall ge partiet legitimitet hoppar av efter att ha sagt sig ha upptäckt "antisemitiska underströmmar" e dyl i partet? Kom ihåg FPÖ:s Sikhorovsky som hoppade av efter många år efter att plötsligt ha upptäckt att partiet var litet antijudiskt (väldigt "förvånande" tycker nog många med tanke på att Österrike i mer än 100 år varit Västeuropas mest antisemitiska land och dessutom var Hitlers hemland). I Sverige hoppade den iranske invandraren Michael Zand av SD efter att ha gjort den häpnadsväckande upptäckten att SD är ett "smygrasistiskt" parti (allmänheten blev nog väldigt förvånad över denna upptäckt). Vad händer om en judisk medlem hoppar av SD med motiveringen att det finns "antisemitiska och halvnazistiska underströmmar i partiet". Den PR-mässiga skadan blir större då än om en sådan som Michael Zand hoppar av. Det är värre att vara smygnazist än smygrasist.

Den allra dummaste taktiken verkar vara att hacka på muslimerna för att på så vis plocka poäng hos judenheten. Judarna själva är inte så dumma att de tillämpar den taktiken. I den mån det nu förekommit motsättningar mellan judar och muslimska invandrare i Sverige så har judar i stället för att gapa i tidningarna om muslimska invandrares antisemitism i stället valt att flytta från områden där antijudiska muslimer är talrika. Min gissning är att judarnas strategi är smartare än en del SD:ares strategi. Det tar verkligen priset när SD:are tar konflikt med muslimerna med hänvisning till muslimernas antisemitism i stället för judarna. Judar undviker att själva hamna i skottlinjen samtidigt som svenska icke-judar späder på konflikten svenskar/invandrare och får invandrarna att känna att man kämpar mot ungefär samma sak när Israel och svenska invandringsmotståndare står på andra sidan planen. Judenheten avlastas sin konflikt, svenska invandringsmotståndare tar på sig en dubbel konflikt. Bara en jubelidiot kan tycka detta vara vettigt.


05-07-2009 13:45


Eoppoyz
Gammal i gården
Inlägg: 817
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2008
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #9RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel

Jag tycker att artikeln var väldigt intressant. Jag kände inte till att det fanns en judisk kongress i Europa. Inte heller att SD med andra partier i Europa klassas som antisemitiska. Jag pratade om SD med en judinna förra året som faktiskt trodde att SD var antisemiter men vi kunde inte gå längre in i diskussionen eftersom att man inte fick tala om politik i det judiska biblioteket i Stockholm - i alla fall inte förra året.


--------------------------------------------------------------------------------
Islam är en våldsam pedofilsekt som måste förgöras.

"Per Garthon är en gedigen fyllskalle, han ligger sannolikt hemma hos något ryskt luder och får en rejäl avsugning" - Fenrisulv

05-07-2009 14:13


tokpelle
Medlem
Inlägg: 95
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Mar 2009
Status: Offline
Anseende: 0
Inlägg: #10RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:
I Sverige hoppade den iranske invandraren Michael Zand av SD efter att ha gjort den häpnadsväckande upptäckten att SD är ett "smygrasistiskt" parti (allmänheten blev nog väldigt förvånad över denna upptäckt). Vad händer om en judisk medlem hoppar av SD med motiveringen att det finns "antisemitiska och halvnazistiska underströmmar i partiet". Den PR-mässiga skadan blir större då än om en sådan som Michael Zand hoppar av. Det är värre att vara smygnazist än smygrasist.
Jag har själv pratat med Michael Zand, och det där stämmer inte ens, och det var inte heller därför han försvann.


05-07-2009 17:33


K. V. Pauker
Gammal i gården
Inlägg: 888
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2007
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #11RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


tokpelle skrev:
Jag har själv pratat med Michael Zand, och det där stämmer inte ens, och det var inte heller därför han försvann.


I media stod det att Zand hävdade att han upptäckt att SD var smygrasistiskt och därför beslutat sig för att hoppa av.

Vet dock inte om effekten av Zands avhopp blev så stor. De flesta uppfattar väl SD som ett smygrasistiskt parti. Och många är ju "smygrasister". Zand slog väl på det här viset delvis in öppna dörrar. Litet värre hade det väl varit om SD anklagats för smyg-nazism.


05-07-2009 18:19


JTS
Medlem
Inlägg: 188
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2008
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #12RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:
I media stod det ...05-07-2009 18:41


K. V. Pauker
Gammal i gården
Inlägg: 888
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2007
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #13RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


JTS skrev:Tja, hänvisa gärna till någon hemsida e dyl som Michael Zand har och där han hävdar motsatsen.

Ännu flera dagar efter avhoppat såg jag inga spår av någon dementi på Flashback (eller så kollade jag inte tillräckligt noga). Han diskuteras där i en tråd.


05-07-2009 19:05


tokpelle
Medlem
Inlägg: 95
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Mar 2009
Status: Offline
Anseende: 0
Inlägg: #14RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:
Tja, hänvisa gärna till någon hemsida e dyl som Michael Zand har och där han hävdar motsatsen.

Ännu flera dagar efter avhoppat såg jag inga spår av någon dementi på Flashback (eller så kollade jag inte tillräckligt noga). Han diskuteras där i en tråd.
FB-tråden om Zand är död och har varit det länge. Som sagt har jag pratat med karln själv, och han sade att det bara var en bortförklaring för andra samarbetssvårigheter som de hade. Han ville ge igen och jävlas med SD. Han har inte upptäckt någon "rasism"...


05-07-2009 19:47


Elisabeth
Medlem
Inlägg: 99
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jun 2009
Status: Offline
Anseende: 2
Inlägg: #15"Proud friend of Israel"

Vill bara påpeka att Sverigedemokraternas partisekreterare har en devis på sin hemsida som lyder "Proud friend of Israel"

http://www.bjornsoder.net/

Själv tycker jag judarna skall ha ett eget land så de slipper vara i alla andra länder och styra och ställa.

Jag kan dock påstå att jag hellre ser 20.000 judar i Sverige som försörjer sig själva än 600.000 muslimer som våldtar, hedersmördar, ingår i gäng som rånar etc. etc.


05-07-2009 19:57


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #16RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:

Jag kan inte fatta att Vavra Suk har en IQ på 165 (var det visst). De problem han ser är väl inte de mest relevanta. Han gör iakttagelsen att vissa smörar för judarna och att andra inte gör det (inom ramarna för vad nutida lagstiftning tillåter, förstås). Hans slutsats verkar vara att man inte skall smöra för judarna eftersom det är orättvist judarna skall få ha ett land för sig själva men inte t ex tjecker och den svenska ursprungsbefolkningen.

Jag skulle nog inte vilja jämföra europeisk nationalism med israelisk nationalism i alla avseenden.Citat:
Nearly 85% of the Ethiopian Beta Israel community, comprising more than 130,000 people, have emigrated to Israel under its Law of Return, which gives Jews and those with Jewish parents or grandparents, and all of their spouses, the right to settle in Israel and obtain citizenship. The Israeli government has mounted rescue operations, most notably during Operation Moses (1984) and Operation Solomon (1991), for their migration when civil war and famine threatened populations within Ethiopia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel

Helt olik massinvandringen från forna kolonier till Holland, Frankrike och England är väl inte detta, egentligen? (Nu blir väl detta blir en halmgubbe som innebär att jag stöder massinvandring av negrer från Västindien)

Överlag tror jag att uppfattningen att västerländska ledare skulle vara "för judisk nationalism" och "mot inhemsk nationalism", och att det skulle finnas något samband däremellan, är grovt överdriven. Det är möjligt att Israel generellt får lite friare tyglar att agera pre-emptivt mot terrorister, men jag har i alla fall inte hört någon framträdande västerländsk politiker tycka att "vi behöver fler negrer till Europa" men "Israel bör endast tillåta invandring av rasrena judar och exkludera etiopiska judar". Jag tycker snarare det verkar vara samma typ av politiker som okejar etnisk diskriminering av ryssar i Baltikum som okejar israeliska fosforbomber mot misstänkta terrorister. Kanske kan man förklara det som någon sorts kulturbaserad, extrem form av nationalism.

Undrar förresten om inte det där med "mångkultur" i stora drag bara är en myt. Visst, europeiska politiker accepterar maträtter, olika kläder (burkan är dock numera ett problem) och olika måttstockar för hur en man kan behandla sin fru. Men när invandrarbarnen, som oundvikligen är framtiden, skall utbildas så är det ändå de inhemska språken som förordas. Guillou verkar så sent som i dagens Aftonbladet tycka att detta är någon sorts "demokratisk rättighet" att förvägras en adekvat utbildning på utomeuropeiska/utomnordiska språk. Att förklara denna hållning i extremnationalistiska termer blir väl dock lite besvärligt, Guillou hejar ju som bekant inte på Israel. Kanske är det vanligt, hederligt hyckleri Guillous hållning i utbildningsfrågan. Sverige ska få existera som en svensk, etniskt och språkligt homogen nationalstat där alla ska tvingas lära sig svenska, men Israel ska mer eller mindre acceptera 5 miljoner araber som ska ha rätt att ha arabiska som utbildningsspråk.

För övrigt var det väl en intressant iaktagelse av dig att konstatera att Vavra Suk har en IQ på 165. Du har, utöver att beskylla mig för att vara pedofil, antydit att jag skulle ha en febläss för kvinnliga poliser. Säpo-chefen verkar vilja sänka inrädeskraven på Polishögskolan så att det ska bli möjligt att värva fler kvinnliga polisagenter. Kanske tror Säpo-chefen att om "slöddret" bara får prata med några poliskvinnor som uppfattas som några riktiga snyggingar så kommer det att få infödda, skandinaviska ungdomar att mer eller mindre acceptera den utveckling som håller på att förvandla Sverige till den mest totalitära polisstaten i hela Västvärlden. Troligtvis måste man ha en ganska hög IQ för att kunna bli Säpo-chef. Vad vi kan konstatera med hjälp av Vavra Suks bristfälliga analyser om Israel och Säpo-chefens tjat om "fler kvinnliga poliser" är väl att "hög IQ" inte nödvändigtvis måste ha relevans till politiskt arbete. Tvärtom medför sannolikt förmåga att lösa svåra mattetal en brist på att förstå hur människor och mänskliga strukturer fungerar.

Detta inlägg modifierades senast: 05-07-2009 22:56 av antisvensk.


05-07-2009 22:56


Skåning
Forumräv
Inlägg: 3,223
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 14
Inlägg: #17RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


antisvensk skrev:
För övrigt var det väl en intressant iaktagelse av dig att konstatera att Vavra Suk har en IQ på 165.

Det där är förstås kvalificerat skitsnack. Har han påstått det själv så ljuger han. Det finns inget statistiskt säkerställt test som mäter upp till en nivå på 165. Det skulle typ kräva att man faktiskt testade en halv miljon människor som referens och därefter konstaterade att just Vavra Suk presterade bättre än allihop.


--------------------------------------------------------------------------------
"Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv." - Kemal Atatürk

05-07-2009 23:05


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #18RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


tengis skrev:
Vavra Suk citerar en amerikansk jude Lawrence Auster i artikeln som är kritisk till den så kallade organiserande judenhetens inställning till massinvandring i västerlandet. Här får du hans förklaring på dina frågor. Jag tycker Auster ger en intressant förklaringsmodell.Citat:
Lawrence Auster, en amerikansk jude som konverterat till kristendomen och gjort sig känd som konservativ och invandringskritisk debattör. Auster hör till den lilla skara sionister som anser att den judiska vurmen för invandring är kontraproduktiv och kommer att slå tillbaka på judarna själva genom att den förstör deras värdländer och även innebär att man importerar muslimsk antisemitism.

Logiken bakom detta resonemang förklaras av Lawrence Auster, själv amerikansk jude men numera konverterad till kristendom. I artikeln ”Why Jews Welcome Muslims” vänder han sig till den judiska publiken för att förmå dem att se islam som det stora hotet. Judiska organisationer har alltid sett utpekandet av en enskild minoritetsgrupp, oavsett hur fientligt inställd den varit mot judarna själva, som ett första steg till att själva bli utpekade. Han skriver:

”Vi har här identifierat grundantagandet som leder många liberala och neokonservativa judar att obevekligt trycka på för mer massinvandring, även massinvandring av sina dödliga fiender. Som judarna ser det innebär minsta restriktion mot massinvandring av muslimer en fara för att den latenta etnocentrismen i det amerikanska vita majoritetssamhället skulle vakna och genast vända sig emot judarna. För att uttrycka mig övertydligt tror dessa judar att om de filo-semitiska vita gojerna kastar ut de jude-hatande muslimerna från Amerika, så skulle det leda till att samma gojer skulle begå en ny judisk Förintelse.”

Så judarna ska undvika en ny förintelse från amerikanarnas och européernas sida genom att pressa för en utveckling som är till amerikanarnas och européernas nackdel. De ska förhindra att de begår en ny förintelse genom att behandla dem illa. En logisk kullerbytta?


05-07-2009 23:17


Steen
Gammal i gården
Inlägg: 422
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 8
Inlägg: #19DF har været pro-Israelske siden dannelsen i 1995

og gør ikke noget specielt for at "tækkes" Israel.

Suk antyder at der skulle være noget suspekt i det. Det stempler ham selv: ævl og insuniationer fra ende til anden.

"Now you see me, now you dont". Suk tilhører en sekt på o.5 % af vælgersympatierne. Helt fortjent. Hvem kan tage et parti alvorligt, der skriver sådan her i programmet:

På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.

Åtgärd
Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.


http://www.nd.se/principprogram/default.asp#09
Detta inlägg modifierades senast: 05-07-2009 23:36 av Steen.


05-07-2009 23:25


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #20RE: DF har været pro-Israelske siden dannelsen i 1995


Steen skrev:
På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.

Åtgärd
Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.


http://www.nd.se/principprogram/default.asp#09
På den punkten håller jag faktiskt med dom fullständigt. Hallonbergens t-bana: http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC03788.JPG Vem mår bra av att se sådan "konst"? Okej om det hade varit småungar som hade klottrat spontant, då hade jag kunnat skratta åt det.


05-07-2009 23:54


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #21RE: DF har været pro-Israelske siden dannelsen i 1995


Steen skrev:
og gør ikke noget specielt for at "tækkes" Israel.

Suk antyder at der skulle være noget suspekt i det. Det stempler ham selv: ævl og insuniationer fra ende til anden.

"Now you see me, now you dont". Suk tilhører en sekt på o.5 % af vælgersympatierne. Helt fortjent. Hvem kan tage et parti alvorligt, der skriver sådan her i programmet:

På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.

Åtgärd
Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.


http://www.nd.se/principprogram/default.asp#09
Vad anser du själv om att judiska lobbygrupper pushar på för massinvandring och mångkultur? Vad anser du om att Dansk Folkeparti klassades som antisemitiskt och att även Geert Wilders finns med på den listan?


06-07-2009 01:15


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #22RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


tengis skrev:
En grymt bra analys av Vavra Suk i tidskriften Nationell Idag. Han tar upp splittringen mellan svenska nationalister avseende Israel och underförstått den organiserade judenheten. På Exilen drabbar dessa två oliktänkande grupperingar ständigt samman. Ytterst på den pro-israeliska sidan finns Malmöbo och på den andra kanske Walter H.

I artikeln redovisas också tydligt hur Dansk Folkeparti och även Sverigedemokraterna under lång tid försökt lägga en grund för att bli "accepterade" av Israel och andra sionistiska organisationer. Exempel på det är att Dansk Folkeparti numera bara dricker koshervin på sina partikonvent så att inga judiska medlemmar ska känna sig obekväma.

http://www.nd.se/ni/visa/default.asp?dokID=900


Jag har läst artikeln häromdagen och kan väl i stort sätt hålla med Vavra Suk. Vill man spinna vidare på samma tema (och förr eller senare tvingas vi göra det), så bör man också uppmärksamma samma splittring i EU-parlamentet. Där finns nämligen - vad vissa kallar för - "äkta nationalister" och de olika pragmatiska populister som jag ibland skämtsam kallar för "bråkdelsnationalister". Populisterna saknar allt vad politisk teori heter och nöjer sig med att haka på och modifiera den förhärskande ideologin en smula.

Man kan - om man är medveten om att man överförenklar - beskriva den världspolitiska processen på två sätt.

Det materialistiska synsättet fästar sig vid globalimperialismen som för alla av brittisk empirism fördärvade pragmatiska plattskallar givetvis måste framstå som ett hjärnspöke. (För dem existerar - som bekant - inget som kräver en tanke som går utöver nästippen.)

Fäster vi oss däremot vid den globalt förhärskande ideologin kan vi tala om "det sionistiska århundradet". D.v.s. jag känner - förutom nationalismen - inte till någon politisk ideologi, teori, historiefilosofi (ja knappt ens någon teologi) som inte är genomsyrad av sionismen. Fram till den dag som är i dag har sionismen segrat över hela linjen. Det är upp till nationalisterna att stoppa deras segertåg.

För att genast sätta upp en spärr för det sedvanliga populistiska judebabblet, betonar jag för femtioelfte gången att sionismen är mer än summan av alla judar eller den organiserade judendomen. På ett jämförbart sätt är feminismen också mer än summan batikhäxor. Feminismen är en förhärskande ideologi som suger all sin ideologiska näring ur sionismen.

Sionismen är också det mest geniala påhittet för att - eventuellt irreparabelt - splittra den nationella rörelsen och bryta udden av den. Inom ramen för sionismen är politiska mål som bevarandet av nationen, det egna folkets överlevnad, självbestämmande, frihet o.s.v. lika utopiska som den fria marknaden under stalinismen. Däremot behöver ingen förvånas av att den europeiska judenheten nyligen har strukit DF från listan över "rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska" organisationer, vilket - översatt till ett icke sionistiskt språk - är detsamma som DF:s konkursförklaring. Att inte vara "antisemit" är betydelselikt med att icke vara nationalist, att icke sätter det egna folket och den egna nationen först. Vem kan då förvånas av att DF får leka en smula "invandringskritik", t.o.m. i de judiska media? Den organiserade judenheten räknar nämligen knappast de "kritiska massinvandringsförespråkarnas" "kritiska ord". Den räknar antalet invandrare och finner att Danmark och DF har gjort ett tillfredsställande jobb. Och det är väl det minsta kan säga.

Steen lamenterar på populistdanska över Vavra Suks antydda inskränkningar av den "fria" "konsten". Och att han icke vill "täcka Israel" måste givetvis utpekas som århundradets brott!! Hur kan man komma på en sådan idé att man icke vill "täcka Israel", när man nu ändå har danska DF som ett framstående exempel framför ögonen, som "täcker" Israel tusen gånger mer än sitt eget lands gränser?

Tillbaka till konsten. Staten behöver teoretiskt inte tillåta sådant som är skadligt för det egna folket eller för delar av det egna folket. När det gäller att tillgodose muslimernernas och judarnas överkänslighet på den punkten, så har ju regeringarna redan förstått vad det rör sig om. Bara när det gäller det egna folket förefaller man vara lite trögtänkt.
Att direkt förbjuda de perversioner som man i liberala kretsar kallar för konst, kan vara ett tveksamt företag. Men att på intet sätt främja upphöjelsen av det perversa, det fula och det sjuka till något beundransvärt, är en annan sak. Att "slippa" perversionerna behöver inte innebära mer än att massmedia låter bli att bombardera sina omtöcknade konsumenter med sådant.

Och till sist ett ord till Steen.

Jag tillhör personligen hellre en 0,5 % sekt än att gå hand i hand med sionisterna vars "massinvandringskritiska" agenda kommer att förvandla mig till en etnisk 0,5 % minoritet i mitt eget land. Men om Israels väl är viktiga än de europeiska folkens överlevnad, så är du och dina sionistvänner på allra bästa väg.

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 02:22 av Walter Rehagel.


06-07-2009 02:12


Steen
Gammal i gården
Inlägg: 422
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 8
Inlägg: #23lobbyism


G-Lenn-art skrev:
Vad anser du själv om att judiska lobbygrupper pushar på för massinvandring och mångkultur? Vad anser du om att Dansk Folkeparti klassades som antisemitiskt och att även Geert Wilders finns med på den listan?

Da Pia Kjærsgaard besøgte Synagogen i København , sagde en til hende: "Vi stemmer på dig allesammen" (en mindre overdrivelse) - så den lobbyisme er ikke almindelig i Danmark. Jeg skal ikke kunne udtale mig om svenske jøder.

Den Europæiske jødiske kongres havde ikke undersøgt tingene, inden de skrev. Jeg ved ikke hvorfor. Wilders er jo som bekendt en meget, meget stor ven af Israel.

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 12:19 av Steen.


06-07-2009 12:18


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #24RE: "Proud friend of Israel"


Elisabeth skrev:
Vill bara påpeka att Sverigedemokraternas partisekreterare har en devis på sin hemsida som lyder "Proud friend of Israel"

Björn Söder sade en gång - när han hade tagit sig åtskilliga glas för mycket - på sin breda skånska dialekt: "Jag är inte svensk! Jag är Skåning! Men jag har några droppar småländskt blod i mina ådror. Och det skäms jag över."

En sådan separatistisk landsförrädare står alltså i spetsen för vad som utges för att vara en "kamp för svenska folket"! I mina ögon är Söder en simpel sionistlakej och bedragare.

Så länge som SD inte rensar ut alla sionistiska element ur sina led, för de med nödvändighet en kamp MOT sitt eget folk. Om de sedan gör det i egenskap av dumskallar eller skrupelfria bedragare är en annan fråga. Söder - och alla andra sionister - är våra dagars Quislingar.

Jag vill inte skilja mellan muslimer och judar. Helt allmänt anser jag att om valet står mellan pest och kolera, känns valet rätt meningslöst. Vissa våldtar och bränner bilar. Andra kastar hela Europa i gapet på globalimperialismen. Få personer med makt gör ofta betydligt större skada än många maktlösa.

Och till sist.

I'm a proud friend of Germany!

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 16:43 av Walter Rehagel.


06-07-2009 16:34


K. V. Pauker
Gammal i gården
Inlägg: 888
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2007
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #25RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:

Jag kan inte fatta att Vavra Suk har en IQ på 165 (var det visst). De problem han ser är väl inte de mest relevanta. Han gör iakttagelsen att vissa smörar för judarna och att andra inte gör det (inom ramarna för vad nutida lagstiftning tillåter, förstås). Hans slutsats verkar vara att man inte skall smöra för judarna eftersom det är orättvist judarna skall få ha ett land för sig själva men inte t ex tjecker och den svenska ursprungsbefolkningen.

Problemet är dock att det är rätt irrelevant huruvida det är rättvist eller inte att vissa länder skall få ta tvingas ta emot invandrare medan andra explicit skall få ha ett land helt för sig själva. Den bredda massan bryr sig rätt litet om vad som rättvist. Den breda massan bryr sig möjligen om vad den som har makten hävdar är rättvist. Den mänskliga naturen är anpassad till vad som bäst gynnar den egna överlevnaden. Och det är att må bra av att i stora drag ha de åsikter som ryms inom vad makten anser vara legitimt. Människors uppfattning om rättvisa, etik e t c varierar med vilken kultur de lever i och med vilken tidsålder de lever i. Är du uppfostrad på saudiarabiskt manér upplevs det som naturligt att kvinnor måste ha svart tält på sig (även när det är 40 grader varmt) och inte få köra bil. Svenskar som levde för 4000 år sedan (de främsta exemplena på rasrena, ariska långskallar som moderna rasbiologer kunnat plocka upp ur jorden) käkade upp varandra och knackade in gudabilder i sten som hade erigerade jättekukar.

Frågan man bör ställa sig om man är mot invandring bör vara hur agerar man så smart som möjligt givet de förutsättningar som finns idag.

Merparten av dagens invandringsmotståndare verkar vara inne på att det smartaste är att smöra för judarna. Jag kan väl hålla med om att det inte är så smart av ett invandringskritiskt parti att kritisera Israel och judendomen även om Israel bombar palestinska skolor med fosforbomber och även om Livets Ordare hänvisar till Jesaja 60:10-11 som lämplig samhällsutveckling. Om du börjar gapa om att GT och Talmud är osympatiska texter tycker inte den breda allmänheten att det är judendomen som är osympatisk utan att det är du själv som är osympatisk. Och om en invandringsmotståndare kritiserar Israel upplevs det som helt annorlunda av den breda allmänheten än om en miljöpartist gör det.

Enklaste lösningen på problemet för ett invandringskritiskt parti är väl att ha en enkel paragraf i partiprogrammet som förbjuder kritik av Israel och judendomen och se till att väljarna vet att det finns en sådan paragraf.

Att däremot aktivt stödja Israel, sionismen och judendomen tycker jag dock verkar stenkorkat eftersom det kan reta invandrarna samtidigt som det verkar sitta väldigt långt inne att få en "GODKÄND"-stämpel från judiska och sionistiska organisationer även om man aktivt stödjer Israel, sionismen och judendomen. Även för Dansk Folkeparti verkar det krävas en rättelse efterhand för att få något som inte ens är "GODKÄND"-stämpel utan bara något typ en avsaknad av en "EJ GODKÄND"-stämpel.

Ett annat problem med att smöra för judarna och ge judiska medlemmar gräddfiler till topp-positioner är att man då lätt hamnar i en utpressningssituation. Vad händer om den eller de judar som skall ge partiet legitimitet hoppar av efter att ha sagt sig ha upptäckt "antisemitiska underströmmar" e dyl i partet? Kom ihåg FPÖ:s Sikhorovsky som hoppade av efter många år efter att plötsligt ha upptäckt att partiet var litet antijudiskt (väldigt "förvånande" tycker nog många med tanke på att Österrike i mer än 100 år varit Västeuropas mest antisemitiska land och dessutom var Hitlers hemland). I Sverige hoppade den iranske invandraren Michael Zand av SD efter att ha gjort den häpnadsväckande upptäckten att SD är ett "smygrasistiskt" parti (allmänheten blev nog väldigt förvånad över denna upptäckt). Vad händer om en judisk medlem hoppar av SD med motiveringen att det finns "antisemitiska och halvnazistiska underströmmar i partiet". Den PR-mässiga skadan blir större då än om en sådan som Michael Zand hoppar av. Det är värre att vara smygnazist än smygrasist.

Den allra dummaste taktiken verkar vara att hacka på muslimerna för att på så vis plocka poäng hos judenheten. Judarna själva är inte så dumma att de tillämpar den taktiken. I den mån det nu förekommit motsättningar mellan judar och muslimska invandrare i Sverige så har judar i stället för att gapa i tidningarna om muslimska invandrares antisemitism i stället valt att flytta från områden där antijudiska muslimer är talrika. Min gissning är att judarnas strategi är smartare än en del SD:ares strategi. Det tar verkligen priset när SD:are tar konflikt med muslimerna med hänvisning till muslimernas antisemitism i stället för judarna. Judar undviker att själva hamna i skottlinjen samtidigt som svenska icke-judar späder på konflikten svenskar/invandrare och får invandrarna att känna att man kämpar mot ungefär samma sak när Israel och svenska invandringsmotståndare står på andra sidan planen. Judenheten avlastas sin konflikt, svenska invandringsmotståndare tar på sig en dubbel konflikt. Bara en jubelidiot kan tycka detta vara vettigt.


06-07-2009 19:15


K. V. Pauker
Gammal i gården
Inlägg: 888
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Sep 2007
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #26RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


K. V. Pauker skrev:
Jag kan inte fatta att Vavra Suk har en IQ på 165 (var det visst). De problem han ser är väl inte de mest relevanta. Han gör iakttagelsen att vissa smörar för judarna och att andra inte gör det (inom ramarna för vad nutida lagstiftning tillåter, förstås). Hans slutsats verkar vara att man inte skall smöra för judarna eftersom det är orättvist judarna skall få ha ett land för sig själva men inte t ex tjecker och den svenska ursprungsbefolkningen.

Problemet är dock att det är rätt irrelevant huruvida det är rättvist eller inte att vissa länder skall få ta tvingas ta emot invandrare medan andra explicit skall få ha ett land helt för sig själva. Den bredda massan bryr sig rätt litet om vad som rättvist. Den breda massan bryr sig möjligen om vad den som har makten hävdar är rättvist. Den mänskliga naturen är anpassad till vad som bäst gynnar den egna överlevnaden. Och det är att må bra av att i stora drag ha de åsikter som ryms inom vad makten anser vara legitimt. Människors uppfattning om rättvisa, etik e t c varierar med vilken kultur de lever i och med vilken tidsålder de lever i. Är du uppfostrad på saudiarabiskt manér upplevs det som naturligt att kvinnor måste ha svart tält på sig (även när det är 40 grader varmt) och inte få köra bil. Svenskar som levde för 4000 år sedan (de främsta exemplena på rasrena, ariska långskallar som moderna rasbiologer kunnat plocka upp ur jorden) käkade upp varandra och knackade in gudabilder i sten som hade erigerade jättekukar.

Frågan man bör ställa sig om man är mot invandring bör vara hur agerar man så smart som möjligt givet de förutsättningar som finns idag.

Merparten av dagens invandringsmotståndare verkar vara inne på att det smartaste är att smöra för judarna. Jag kan väl hålla med om att det inte är så smart av ett invandringskritiskt parti att kritisera Israel och judendomen även om Israel bombar palestinska skolor med fosforbomber och även om Livets Ordare hänvisar till Jesaja 60:10-11 som lämplig samhällsutveckling. Om du börjar gapa om att GT och Talmud är osympatiska texter tycker inte den breda allmänheten att det är judendomen som är osympatisk utan att det är du själv som är osympatisk. Och om en invandringsmotståndare kritiserar Israel upplevs det som helt annorlunda av den breda allmänheten än om en miljöpartist gör det.

Enklaste lösningen på problemet för ett invandringskritiskt parti är väl att ha en enkel paragraf i partiprogrammet som förbjuder kritik av Israel och judendomen och se till att väljarna vet att det finns en sådan paragraf.

Att däremot aktivt stödja Israel, sionismen och judendomen tycker jag dock verkar stenkorkat eftersom det kan reta invandrarna samtidigt som det verkar sitta väldigt långt inne att få en "GODKÄND"-stämpel från judiska och sionistiska organisationer även om man aktivt stödjer Israel, sionismen och judendomen. Även för Dansk Folkeparti verkar det krävas en rättelse efterhand för att få något som inte ens är "GODKÄND"-stämpel utan bara något typ en avsaknad av en "EJ GODKÄND"-stämpel.

Ett annat problem med att smöra för judarna och ge judiska medlemmar gräddfiler till topp-positioner är att man då lätt hamnar i en utpressningssituation. Vad händer om den eller de judar som skall ge partiet legitimitet hoppar av efter att ha sagt sig ha upptäckt "antisemitiska underströmmar" e dyl i partet? Kom ihåg FPÖ:s Sikhorovsky som hoppade av efter många år efter att plötsligt ha upptäckt att partiet var litet antijudiskt (väldigt "förvånande" tycker nog många med tanke på att Österrike i mer än 100 år varit Västeuropas mest antisemitiska land och dessutom var Hitlers hemland). I Sverige hoppade den iranske invandraren Michael Zand av SD efter att ha gjort den häpnadsväckande upptäckten att SD är ett "smygrasistiskt" parti (allmänheten blev nog väldigt förvånad över denna upptäckt). Vad händer om en judisk medlem hoppar av SD med motiveringen att det finns "antisemitiska och halvnazistiska underströmmar i partiet". Den PR-mässiga skadan blir större då än om en sådan som Michael Zand hoppar av. Det är värre att vara smygnazist än smygrasist.

Den allra dummaste taktiken verkar vara att hacka på muslimerna för att på så vis plocka poäng hos judenheten. Judarna själva är inte så dumma att de tillämpar den taktiken. I den mån det nu förekommit motsättningar mellan judar och muslimska invandrare i Sverige så har judar i stället för att gapa i tidningarna om muslimska invandrares antisemitism i stället valt att flytta från områden där antijudiska muslimer är talrika. Min gissning är att judarnas strategi är smartare än en del SD:ares strategi. Det tar verkligen priset när SD:are tar konflikt med muslimerna med hänvisning till muslimernas antisemitism i stället för judarna. Judar undviker att själva hamna i skottlinjen samtidigt som svenska icke-judar späder på konflikten svenskar/invandrare och får invandrarna att känna att man kämpar mot ungefär samma sak när Israel och svenska invandringsmotståndare står på andra sidan planen. Judenheten avlastas sin konflikt, svenska invandringsmotståndare tar på sig en dubbel konflikt. Bara en jubelidiot kan tycka detta vara vettigt.Vill tillägga en sak.

Jag tycker att det förefaller vettigare för ett populistparti att göra det svårare att hos den breda allmänheten att utmåla partiet som nazistiskt och antisemitiskt (t ex genom att förbjuda medlemmar att kritisera Israel och judendomen) än att satsa på att få en GODKÄND-stämpel från judar. För vad händer som sagt om man plötsligt beslutar sig för att ta bort GODKÄND-stämpeln som t ex Sikhorovsky gjorde? Man gör sig väldigt beroende av enskilda judar och/eller sionistiska organisationer om man gör så här. Det tycker jag är korkat. Det måste vara mindre riskfyllt att gå direkt på den breda allmänheten med någon idiotparagraf i partiprogrammet typ den jag skisserat ovan.

Det är väl möjligt att det i Danmark funkar mindre dåligt än i Sverige att försätta sig i direkt beroendeställning visavi judar och sionistiska organisationer. Danmark har en annan historisk bakgrund. Där fanns liksom i Norge någon slags nationalister som var mot den Nazityska ockupationsarmén och som hjälpte judarna. Notera också att man från judiskt håll i Danmark har större anledning än annorstädes att inte bedriva en konfrontationslinje visavi invandringsmotståndare. Det går inte att slå dem i skallen med någon Förintelse på dansk hemmaplan. Tyskland lät alla judar löpa (de fick pallra sig iväg till Sverige) och det danska folket hjälpte frivilligt till att klara tyskarnas inofficiella deadline för när de danska judarna skulle vara ute ur landet. Givet detta blir Pia Kjaersgaards erbjudande om att lyda sionistiska organisationer på något som påminner om Livets Ord-manér tämligen attraktivt för de sionistiska organisationerna.

I Sverige är läget litet annorlunda. Vi hade litet mer "Mota Moses i grind"-kampanjer i Sverige i slutet på 30-talet. Sverige kan inte uppvisa några bevis på vad som skulle ha hänt judarna i Sverige om Tyskland ockuperat Sverige. I Danmark har man facit i hand. Där funkar Förintelsen och Auschwitz-prylen sämre.


06-07-2009 19:35


Skåning
Forumräv
Inlägg: 3,223
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 14
Inlägg: #27RE: "Proud friend of Israel"


Walter Rehagel skrev:
Björn Söder sade en gång - när han hade tagit sig åtskilliga glas för mycket - på sin breda skånska dialekt: "Jag är inte svensk! Jag är Skåning! Men jag har några droppar småländskt blod i mina ådror. Och det skäms jag över."

Där steg Söder ett antal pinnhål i min aktning. Jag tycker att han kunde byta ut sin banner mot "Proud friend of Sweden".


--------------------------------------------------------------------------------
"Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv." - Kemal Atatürk

06-07-2009 20:23


Olle Halpa
Gammal i gården
Inlägg: 359
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2009
Status: Frånvarande
Anseende: 3
Inlägg: #28RE: lobbyism


Steen skrev:
Da Pia Kjærsgaard besøgte Synagogen i København , sagde en til hende: "Vi stemmer på dig allesammen" (en mindre overdrivelse) - så den lobbyisme er ikke almindelig i Danmark. Jeg skal ikke kunne udtale mig om svenske jøder.

Den Europæiske jødiske kongres havde ikke undersøgt tingene, inden de skrev. Jeg ved ikke hvorfor. Wilders er jo som bekendt en meget, meget stor ven af Israel.

Då får jag säga ett Stort grattis till DF och Danmarks intelligenta folk! Man tycks inte ha träden i vägen då man tittar in i skogen.

Han tycks tro att judarna och Israel är en lika stor fråga för SD som för honom själv och likasinnade. I själva verket är den här frågan ungefär lika nedprioriterad för sd, som den är för svenska folket och riksdagspartier. Få svenskar ställer väl dessutom upp på hans definition av ”nationella” där det primära tycks vara att man ska ha en negativ bild till judarna och Israel. Bland många av hans närstående ingår också att värdera människor efter raser.

Alltså, det här är inga drag som är kännetecknande för sd. Att Sd inte har strukits från den Europeiska Judiska Kongressens lista kan tyckas felaktigt. Men med anledning av vad minoriteten råkat ut för, så kan man förstå deras försiktighet, särskilt med anledning att DF nyligen strukits. Det tog alldeles för lång tid för sd att göra sig av med Suk och likasinnade, och det värsta med det är inte strykningen på den här listan, utan att det har fördröjt SD:s opinionsbildning bland svenska folket så enormt.


06-07-2009 20:35


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #29RE: "Proud friend of Israel"


Skåning skrev:
Där steg Söder ett antal pinnhål i min aktning.

Givetvis! Men han kanske föll ett motsvarande antal pinnhål i svenskens aktning. Den svensk, som har sitt förstånd i behåll, förväntar sig rimligen inte att frälsningen ska komma ifrån skånska separatister, sionister och EU-fans.

Sedan vill jag påpeka ytterligare en sak. För Söder är politik i andra hand teater och skådespel. Och i första hand är han eventuellt ett typiskt fall av vad man på tyska kallar för "profilneurotiker". Profilneurosen är en sjuklig strävan att förpassa sig själv en alldeles unik profil, om den knappa förklaringen kan duga. "I'm a proud friend of Israel" KAN vara ett symptom på profilneuros. Men låt oss framför allt avvakta och se om det dyker upp flera profilneurotiska, skånska populistgökar. Kanske någon "Extraordinary proud friend of god's elevated tribe" eller något liknande. I så fall får vi kanske en viss indikation på en grasserande epidemisk profilmassneuros. Vem vet?

By the way. Du kanske också har något slags alldeles unik profilering?

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 21:32 av Walter Rehagel.


06-07-2009 21:27


Skåning
Forumräv
Inlägg: 3,223
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 14
Inlägg: #30RE: "Proud friend of Israel"


Walter Rehagel skrev:
By the way. Du kanske också har något slags alldeles unik profilering?

Kom nu inte med det där igen. Det är inte jag som talar om mig själv i pluralis.


--------------------------------------------------------------------------------
"Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv." - Kemal Atatürk
Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 22:15 av Skåning.


06-07-2009 22:12


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #31RE: lobbyism


Olle Halpa skrev:
Det tog alldeles för lång tid för sd att göra sig av med Suk och likasinnade, och det värsta med det är inte strykningen på den här listan, utan att det har fördröjt SD:s opinionsbildning bland svenska folket så enormt.

Nå, detta är väl ändå vad jag skulle vilja kalla för historieförfalskning. Det var inte så att SD "har gjort sig av med Suk och likasinnade". Utan snarare har "Suk och likasinnade" gjort sig av med SD, eftersom SD i sin tur redan då hade gjort sig av sig med allt i sitt program som kunde inge åtminstone en illusion om att partiet skulle kunna vara ett alternativ.

För att få rätsida på det hela och inte idealisera någonting, vill jag också tillägga att splittringen - till en början i alla fall - var en ganska olycklig historia för ND:s del. Ingen av de SD-are eller ND-are, som jag tillfrågade, kunde ge mig ett svar på varför splittringen egentligen hade ägt rum. Mitt intryck då var att splittringen inte hade med politik att göra, utan berodde på rent personliga faktorer av något slag.
Följaktligen hade ND - på den tiden - ingen profil alls. ND var ett slags andra SD. Det är möjligt att SD-arvet än i dag sitter som en black om foten på några ND-are.

Sedan vill jag också kommentera en annan punkt i Olle Halpas säregna analys. Att vara nationalist innebär inte att man hatar judar. Den som är mitt uppe i kampen har inte ens råd med sådan lyx. Däremot kommer varje sann nationalist förr eller senare att upptäcka att den organiserade sionistiska judendomen är hans fiende. Att forumets 2 ½ populistiska icke nationalister inte gör den upptäckten är faktiskt inte så underligt. Det underliga är snarare att de förväxlar sina egna erfarenheter av den organiserade sionistiska judenheten med nationalistens.

Låt oss i korthet sammanfatta vad det populistiska judekramandet egentligen bygger på. Bygger det på politiska analyser? Ingalunda! Bygger det på en världsbild som kan redovisas i rationella termer? Ingalunda! Hela judekramandet baserar sig på moralism, opportunism och dogmatism. D.v.s. på allt sådant som utgör mycket slippriga grundvalar för en rationell politisk agenda.
Den judeokristne viftar med gamla testamentet och en sionistiskt förvanskad teologi, och vill intala oss att judarna är den messias som ska puffa fram mänskligheten på den sista biten av dess vandring här på jorden.
Ateisten viftar förvisso inte med bibeln, men med tredje testamentet: med holocaust-evangeliet (och tillhörande teologisk utläggning).
Opportunisten däremot vill intala oss att man måste slicka juden i röven för att smicka in sig hos svenska väljare. Han har fortfarande inte förstått att vanliga människor har kommit betydligt längre i sin utveckling än vad opportunisten har gjort.

Vi säger så här. Ingen behöver hata judar. Men man erhåller ingen hållbar världsbild på dogmatisk, opportunistisk eller moralistisk grundval. Vår världsbild bygger på historiska och politiska analyser, inte på dogmatiska fördomar eller småborgerlig moralism. Varje politiks grundval är att kunna skilja sina vänner från sina fiender. Och det är precis vad populisten inte kan.

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 22:22 av Walter Rehagel.


06-07-2009 22:17


Skåning
Forumräv
Inlägg: 3,223
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jul 2007
Status: Offline
Anseende: 14
Inlägg: #32RE: lobbyism


Walter Rehagel skrev:
Vi säger så här. Ingen behöver hata judar. Men man erhåller ingen hållbar världsbild på dogmatisk, opportunistisk eller moralistisk grundval. Vår världsbild bygger på historiska och politiska analyser, inte på dogmatiska fördomar eller småborgerlig moralism.

Q.E.D.


--------------------------------------------------------------------------------
"Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett ruttnande kadaver som förgiftar våra liv." - Kemal Atatürk

06-07-2009 22:20


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #33RE: "Proud friend of Israel"


Skåning skrev:
Det är inte jag som talar om mig själv i pluralis.

Det där är ingen unik profil. Jag talar heller inte om dig i pluralis.

Detta inlägg modifierades senast: 06-07-2009 22:29 av Walter Rehagel.


06-07-2009 22:25


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #34RE: DF har været pro-Israelske siden dannelsen i 1995


G-Lenn-art skrev:
Vad anser du själv om att judiska lobbygrupper pushar på för massinvandring och mångkultur? Vad anser du om att Dansk Folkeparti klassades som antisemitiskt och att även Geert Wilders finns med på den listan?

Återigen: Hönan eller ägget? Förnekar du att det finns europeiska etnonationalister som i princip utmålar varenda israelisk politiker på vänsterkanten som "blodtörstig extremsionist" och i praktiken vill att 5 miljoner araber ska ha rätt att återvända till det nuvarande Israel och därmed förgöra denna nationalstat? Företräder dessa etnonationalister samtliga vita européer? Jag känner mig i ärlighetens namn inte särskilt representerad av en person som David Duke, t ex. Vad får då dig att tro att denna "Europeiska judiska kongress" skulle representera varenda, enskild jude?

Personligen skiter jag i om det finns judiska organisationer som vill överskölja Europa med muslimer men bevara Israel judiskt. Vi måste inte vara lika goda kolsupare. Problemet är ju bara att om man framför denna hållning på det svenska språket så blir man automatiskt anklagad för att "smöra för judarna" och i värsta för utöva "knullskrik" på närmsta Livets Ord-församling. Därför kanske man borde avskaffa det svenska språket. Jag vet att det låter grymt för vanliga människor, ungefär som att stapla Alfons Åberg och Pippi Långstrump på bokbål och tända på, men jag kan faktiskt inte se poängen med yttrandefrihet när det inte finns någonting mer grundläggande, nämligen tankefrihet.

Låt mig säga ett par ord om varje jag anser IQ-snillet Vavra Suk analys av Israel är bristfällig. Han skriver: Den israeliska nationalismen är en ytterst intolerant variant som ser europeisk nationalism, likväl som libanesisk eller palestinsk nationalism, som ett stort hot.

Ingenting kan naturligtvis vara längre från sanningen. Palestinsk nationalism är för de israeliska hökarna precis vad de svarta hemländerna var för Apartheid-Sydafrika. Det är en förutsättning för att Israel ska kunna bestå som en nationalstat med ett judisk demografiskt övertag. Det finns inte en israelisk politiker från höger till vänster som "inte skulle kunna tänka sig en palestinsk stat". Denna hållning delas för övrigt av samtliga Västledare. Ingen av vilka kunde tänka sig att internationellt erkänna Sydafrikas designerade svarta hemländer. Meningen var ju att Sydafrika skulle bli en multiraslig regnbågsnation, något som också förverkligades enligt principen en man-en röst 1994.

När folk tänker Apartheid så är det istället små ytliga detaljer som att svarta och vita inte fick gå på samma toaletter och äta på samma resturanger. Att Västledarna då ville ha en enad, sydafrikansk regnbågsnation medan de nu förespråkar ha en två statslösning för Israel/Palestina håller vita nationalister tyst om. Istället inbillar man sina läsare att västerländska politiker är "motståndare till palestinsk nationalism". Som om nationalism är något slags fotbollslag som man hejar på med pukor och trumpeter. Det är samma människor som gör allt för att associera begreppet "folkgemenskap" med olika events, som att spela rugby, gå på skogspromenad, grilla korv och lyssna på trubadurmusik. "Jävlar vilken folkgemenskap vi har grabbar!"

Jag tror inte det är bra, långsiktigt, om dessa människor företräder Skandinaviens urinvånare. Framför allt tror jag det är livsnödvändigt att vita, infödda skandinaver i de större städerna tar avstånd från svenskheten och epitetet "svenne". Jag tror det kommer bli svårt, för att inte säga omöjligt, att tvångskategorisera oss som "svennar" när vi inte längre talar det svenska språket.

Detta inlägg modifierades senast: 07-07-2009 00:46 av antisvensk.


07-07-2009 00:37


Olle Halpa
Gammal i gården
Inlägg: 359
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2009
Status: Frånvarande
Anseende: 3
Inlägg: #35RE: lobbyism


Walter Rehagel skrev:
Nå, detta är väl ändå vad jag skulle vilja kalla för historieförfalskning. Det var inte så att SD "har gjort sig av med Suk och likasinnade". Utan snarare har "Suk och likasinnade" gjort sig av med SD, eftersom SD i sin tur redan då hade gjort sig av sig med allt i sitt program som kunde inge åtminstone en illusion om att partiet skulle kunna vara ett alternativ.

För att få rätsida på det hela och inte idealisera någonting, vill jag också tillägga att splittringen - till en början i alla fall - var en ganska olycklig historia för ND:s del. Ingen av de SD-are eller ND-are, som jag tillfrågade, kunde ge mig ett svar på varför splittringen egentligen hade ägt rum. Mitt intryck då var att splittringen inte hade med politik att göra, utan berodde på rent personliga faktorer av något slag.
Följaktligen hade ND - på den tiden - ingen profil alls. ND var ett slags andra SD. Det är möjligt att SD-arvet än i dag sitter som en black om foten på några ND-are.

Tja. Vi kan väl säga att de indirekt gjorde sig av med varandra då. Som utomstående så är det inte så viktigt hur det i detalj gick till, men jag är däremot övertygad om att det var det bästa för båda parter.
Walter Rehagel skrev:
Att vara nationalist innebär inte att man hatar judar. Den som är mitt uppe i kampen har inte ens råd med sådan lyx. Däremot kommer varje sann nationalist förr eller senare att upptäcka att den organiserade sionistiska judendomen är hans fiende.

Nu skrev jag inte ”hata”, utan ” ha en negativ bild till judarna och Israel”. Men hursomhelst så är jag övertygad om att din definition har svag förankring i den svenska folksjälen. Den där definitionen skulle nog snarare tolkas som ”extrem nationalism” eller ”chauvinism”.

Själv skulle jag tolka en ”sund demokratisk nationalism” som ett, genom opinionsbildning, uppbyggt Sverige som tar för sig den nationalism man idag har i exempelvis Danmark, Finland eller Israel. Om man inte tar den och dessutom sedan skyller misslyckandet på andra utomstående, så är det bara beklagligt.


07-07-2009 01:35


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #36RE: DF har været pro-Israelske siden dannelsen i 1995


antisvensk skrev:
Återigen: Hönan eller ägget? Förnekar du att det finns europeiska etnonationalister som i princip utmålar varenda israelisk politiker på vänsterkanten som "blodtörstig extremsionist" och i praktiken vill att 5 miljoner araber ska ha rätt att återvända till det nuvarande Israel och därmed förgöra denna nationalstat? Företräder dessa etnonationalister samtliga vita européer? Jag känner mig i ärlighetens namn inte särskilt representerad av en person som David Duke, t ex. Vad får då dig att tro att denna "Europeiska judiska kongress" skulle representera varenda, enskild jude?

Nej, jag känner mig inte heller så värst representerad av honom men det ska väl inte ha någon betydelse om det han nu säger stämmer? Problemet med vissa nationalister är ju att de har uppfattningen att om folket inte tycker exakt som de själva så är de hjärntvättade. Däremot så förtjänar olika mäktiga judiska lobbygrupper att granskas. Att det finns vissa judiska lobbygrupper som arbetar för mångkultur är inget bevis på att judar ligger bakom agendan då flertalet européer och amerikaner jobbar för detsamma. Frågan man kan ställa sig är väl i hur hög grad de förespråkar mångkultur och varför, och något som en del glömmer, förespråkar de mångkultur just för att de är judar eller ligger det andra skäl bakom? Om olika europeiska och amerikanska grupper kan förespråka mångkultur så kan väl judiska det också utan att nödvändigtvis behöver ha att göra med deras etnicitet? I vilket fall som helst så är det ju i grund och botten vårt eget problem och det enda de kan göra är ju att "pusha på". Vissa nationalister vill ju få det till att judarna ligger bakom hela agendan och att alla vita européer och amerikaner sitter i deras spindelnät och kan inte ta sig därifrån. Detta tror jag knappast är fallet.

Jag måste däremot säga att internationella nätverk som pushar på nästan är ett måste eftersom det sker i i stort sett samtliga I-länder. Dock ska man väl påpeka att västvärlden i väldigt stor utsträckning hänger ihop genom EU m.m. Så att en ideologi sprider sig över hela västvärlden är kanske inte så märkligt. Vi kan ju bara ta klimathysterin som har spridit sig som en löpeld i hela västvärlden. Precis som den utopiska kommunismen lyckades sprida sig vilt så lyckas nu även den utopiska mångkulturalismen göra det.Citat:
Personligen skiter jag i om det finns judiska organisationer som vill överskölja Europa med muslimer men bevara Israel judiskt. Vi måste inte vara lika goda kolsupare. Problemet är ju bara att om man framför denna hållning på det svenska språket så blir man automatiskt anklagad för att "smöra för judarna" och i värsta för utöva "knullskrik" på närmsta Livets Ord-församling. Därför kanske man borde avskaffa det svenska språket. Jag vet att det låter grymt för vanliga människor, ungefär som att stapla Alfons Åberg och Pippi Långstrump på bokbål och tända på, men jag kan faktiskt inte se poängen med yttrandefrihet när det inte finns någonting mer grundläggande, nämligen tankefrihet.

Vad har språket med det här att göra? Vilket språk skulle vara bättre lämpat för detta? Menar du att mentaliteten hos folk sitter i språket? Du kommer med många tänk- och läsvärda inlägg men din fixering vid det svenska språket är löjlig.Citat:
Låt mig säga ett par ord om varje jag anser IQ-snillet Vavra Suk analys av Israel är bristfällig. Han skriver: Den israeliska nationalismen är en ytterst intolerant variant som ser europeisk nationalism, likväl som libanesisk eller palestinsk nationalism, som ett stort hot.

Ingenting kan naturligtvis vara längre från sanningen. Palestinsk nationalism är för de israeliska hökarna precis vad de svarta hemländerna var för Apartheid-Sydafrika. Det är en förutsättning för att Israel ska kunna bestå som en nationalstat med ett judisk demografiskt övertag. Det finns inte en israelisk politiker från höger till vänster som "inte skulle kunna tänka sig en palestinsk stat". Denna hållning delas för övrigt av samtliga Västledare. Ingen av vilka kunde tänka sig att internationellt erkänna Sydafrikas designerade svarta hemländer. Meningen var ju att Sydafrika skulle bli en multiraslig regnbågsnation, något som också förverkligades enligt principen en man-en röst 1994.

När folk tänker Apartheid så är det istället små ytliga detaljer som att svarta och vita inte fick gå på samma toaletter och äta på samma resturanger. Att Västledarna då ville ha en enad, sydafrikansk regnbågsnation medan de nu förespråkar ha en två statslösning för Israel/Palestina håller vita nationalister tyst om. Istället inbillar man sina läsare att västerländska politiker är "motståndare till palestinsk nationalism". Som om nationalism är något slags fotbollslag som man hejar på med pukor och trumpeter. Det är samma människor som gör allt för att associera begreppet "folkgemenskap" med olika events, som att spela rugby, gå på skogspromenad, grilla korv och lyssna på trubadurmusik. "Jävlar vilken folkgemenskap vi har grabbar!"

Barack Obama har väl gått ut med att han stödjer en tvåstatslösning vilket ju i så fall innebär att åtminstone en av de två teorierna spricker:

1. USA är enbart en nickedocka till Israel.

2. Israel ser palestinsk nationalism som ett hot.

Du verkar ha någon koppling till Sydafrika vad jag har förstått. Stämmer det? Jag tror personligen att Sydafrika kommer sluta på samma sätt som Zimbabwe.Citat:
Jag tror inte det är bra, långsiktigt, om dessa människor företräder Skandinaviens urinvånare. Framför allt tror jag det är livsnödvändigt att vita, infödda skandinaver i de större städerna tar avstånd från svenskheten och epitetet "svenne". Jag tror det kommer bli svårt, för att inte säga omöjligt, att tvångskategorisera oss som "svennar" när vi inte längre talar det svenska språket.

Det här får du nog utveckla. Personligen kan jag säga att jag tar avstånd från vissa typiskt svenska drag såsom naivitet och det överdrivna HBT och feministtjafset. Men något säger mig att det inte var detta du hade i åtanke.

Detta inlägg modifierades senast: 07-07-2009 01:52 av G-Lenn-art.


07-07-2009 01:52


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #37RE: lobbyism


Olle Halpa skrev:
Själv skulle jag tolka en ”sund demokratisk nationalism” som ett, genom opinionsbildning, uppbyggt Sverige som tar för sig den nationalism man idag har i exempelvis Danmark, Finland eller Israel. Om man inte tar den och dessutom sedan skyller misslyckandet på andra utomstående, så är det bara beklagligt.

Danmark har kommit lite väl långt in i mångkuturalismen. Det ser inte bra ut för Danmark. De började strama åt för sent. De kan nog lyckas men då krävs det att Dansk Folkeparti får mer makt över invandringspolitiken.


07-07-2009 01:58


Walter Rehagel
Forumräv
Inlägg: 1,997
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Jan 2008
Status: Offline
Anseende: 15
Inlägg: #38RE: lobbyism


Olle Halpa skrev:
Nu skrev jag inte ”hata”, utan ” ha en negativ bild till judarna och Israel”. Men hursomhelst så är jag övertygad om att din definition har svag förankring i den svenska folksjälen. Den där definitionen skulle nog snarare tolkas som ”extrem nationalism” eller ”chauvinism”.

Jag uppfattar inte Suks ord som imperativ: "Du skall tycka illa om judar och Israel." Jag uppfattar dem heller inte som norm: "En sann nationalist tycker ..." o.s.v. Han gör en -låt vara grovhuggen - analys och finner - vad som är en öppen hemlighet - att det populistiska vurmandet för USA och Israel med nödvändighet måste splittra den nationella rörelsen och ta udden ur den. Han finner - om jag minns rätt - att det eländiga vurmandet för sionismen är fullständigt kontraproduktivt, OM målet är det egna folkets överlevnad och nationernas bevarande. Men nu vet vi ju alla att detta icke är några mål för våra 2 ½ skånska populistseparatister som vi får dras med i forumet. Och om Söders inre förvandling till låtsasjude har gjort så våldsamma "framsteg", som det ibland kan förefalla, så är svenska folket ingen faktor i hans politiska kalkyler heller. (Kan man inte skicka eländet till Libanon som sionistisk kanonmat?)

Nu går ju intellekt och emotioner inte helt skilda vägar. Det är kanske oundvikligt att tycka illa om dem som sprider sitt sattyg över hela världen. Men det inte känslorna som är viktiga. Utan det viktiga är den klara politiska analysen.

Sedan kanske jag bör för femtiotolfte gången påpeka att man omöjligen kan dra alla judar över en kam. Antisvensk dillar någonting om västerextrema judar däruppe. Det är faktiskt just inom den gruppen som vi kan finna judiska antisionister. Existensen av judiska antisionister är - när allt kommer omkring - inte märkvärdigare än förekomsten av ryska antikommunister. Sionismen är en politisk agenda som omfattar också andra grupper än judarna.

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att vi försöker jämföra ojämförbara "diskurser", om ordet kan tillåtas. Vavra Suks (grovhuggna) politiska analys kontra populistisk dogmatism, opportunism och moralism. I dogmatikerns, opportunistens och moralistens öron är Suks ord givetvis "förfärliga". Och så har ju också ett förfärat eko från andra sidan sundet nått fram till oss. Tack vare den nya kommunikationstekniken kan vi i dag förfäras över alla gränser. Det är väl alltid något.

Detta inlägg modifierades senast: 07-07-2009 02:18 av Walter Rehagel.


07-07-2009 02:16


G-Lenn-art
Gammal i gården
Inlägg: 254
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Apr 2009
Status: Offline
Anseende: 3
Inlägg: #39RE: lobbyism


Steen skrev:
Da Pia Kjærsgaard besøgte Synagogen i København , sagde en til hende: "Vi stemmer på dig allesammen" (en mindre overdrivelse) - så den lobbyisme er ikke almindelig i Danmark. Jeg skal ikke kunne udtale mig om svenske jøder.

Den Europæiske jødiske kongres havde ikke undersøgt tingene, inden de skrev. Jeg ved ikke hvorfor. Wilders er jo som bekendt en meget, meget stor ven af Israel.

Jag vill först och främst framhålla att man inte ska dra alltför stora växlar över att judiska grupper arbetar för mångkultur och massinvandring då även européerna själva gör detta. Att de klassar Geert Wilders som antisemit tycker jag däremot visar att den europeiska judiska kongressen mycket väl kan ha en sådan agenda och man tvekar inte att utnyttja judars utsatthet genom historien för att hålla sig på det spåret. Detta betyder för den sakens skull inte att den europeiska judiska kongressen skulle vara den enda eller den viktigaste gruppen i förespråkandet av mångkultur och massinvandring.

Jag hävdar att den uppkomna situationen i Danmark, Sverige och i övriga västvärlden är vårt eget fel och kan inte skyllas på judarna utan mitt inlägg handlar om att kritisera vissa organisationers ageranden och jag tycker att de judiska mycket väl kan uppmärksammas. Det handlar inte om antisemitism utan kritik mot vissa gruppers ageranden. Jag har tidigare kritiserat 68-vänsterns skuld i det hela betydligt hårdare än vad jag kritiserat vissa judiska lobbygrupper.

Det jag motsätter mig är att vissa vill upphöja judar som några som är genomgoda och eftersom en del är utsatta av de "hemska muslimerna" så får judarna en helgongloria som de inte ska ha eftersom det förhindrar saklig kritik att komma fram. Man måste kunna kritisera judiska gruppers ageranden utan att antisemitismanklagelser ska komma fram precis som man måste kunna kritisera ageranden från vilka andra grupper som helst utan att det ska generera sådana grova anklagelser.

Vad det gäller de svenska judar med makt så är de precis lika illa som vilka andra som helst i Sverige så man kan inte dra några slutsatser av det.

Jag hoppas du fick en något klarare bild om min uppfattning i frågan. Att det blir mycket judesnack på Exilen beror på att det finns framförallt en flitig debattör här som är starkt inne på samma spår som Vavra Suk och förmodligen mer därtill.

Detta inlägg modifierades senast: 07-07-2009 03:29 av G-Lenn-art.


07-07-2009 03:12


antisvensk
Forumräv
Inlägg: 1,548
Grupp: Registrerad
Medlem sedan: Dec 2007
Status: Offline
Anseende: 1
Inlägg: #40RE: Vavra Suk om att vara pro- eller anti-Israel


G-Lenn-art skrev:
Precis som den utopiska kommunismen lyckades sprida sig vilt så lyckas nu även den utopiska mångkulturalismen göra det.

Kommunismen lär visst också ha varit starkt influerad av samma judar som idag förespråkar "mångkultur". Ironiskt nog så är det det fd kommunistiska Östeuropa som bäst lyckats bevara en till övervägande del vit, kaukasisk demografi. Många vill göra gällande att den enda anledningen till att den röda sidan slutligen segrade i det ryska inbördeskriget var att judiska kapitalister i Väst bistådde dem, men en annan viktig aspekt som många glömmer är att kommunisterna lyckades vinna stöd hos den icke-ryska delen av befolkningen i det ryska imperiet genom att utlova självständighet till de olika nationerna. Något sådant fanns inte på de vitas agenda. Vi vet inte hur ryska städer hade sett ut idag om det inte vore för kommunismen. Kanske hade Moskva och St Petersburg haft en demografi liknande den i Paris eller Amsterdam, dvs till övervägande del icke-vit.

Jag tror nog inte att mångkultur är så fruktansvärt egentligen. Jag tycker snarare att det framstår som en halmgubbe för att dölja Västeuropas verkliga demografiska katastrof, nämligen det mångrasliga samhället. Den vita rasen håller kort och gott på att dö ut. Det sägs att västerländska politiker och opinionsbildare är "fanatiska anhängare av mångkultur", men vilken politiker skulle kunna tänka sig att ha en befolkning på 10-20% araber som använder sig av arabiska som förstaspråk? Mångkultur framstår bara som politisk dogmata. Invandrarna ska få ha sina maträtter, klädedräkter och folkdanser, men ingen invandrargrupp ska få använda sig av sitt ursprungliga modersmål i undervisningssyfte. Detta skulle nämligen vara detsamma som att ge invandrarbarnen en "undermålig utbildning" och "bristfälliga demokratiska rättigheter".

Om vi ska vara lite ironiska igen så kan vi konstatera att det är precis en sådan språkligt baserad mångkultur som existerar i Israel, det vill säga i landet som arabhatarna lyfter fram som sin stora förebild i "kriget mot muslimerna". Israelkritikern Jan Guillou antyder i sin senaste krönika att det mer eller mindre bör vara okej att diskriminera människor som inte talar svenska utan istället talar andra språk, t ex arabiska, i framtidens Skandinavien. "Vilken helighet eller dogm är så stor att muslimska invandrarbarn måste betala för den med ökad diskriminering i det svenska samhället?" [1] Ett ganska häpnadsväckande påstående som troligtvis enbart matchas av de mest högerextrema judarna i Israel. Undrar inte om liknande implicita budskap som Guillou framför kommer att provocera framtidens muslimer mer än vad som stod i Sverigedemokraternas partiprogram 1988.

Personligen ser jag inte varför inte Skandiavien, i likhet med Israel, inte skulle kunna ha en arabisk minoritet på låt säga 15-20 procent av befolkningen. Jag ser inte nödvändigtvis att detta måste vara ett hot mot Skandinaviens vita ursprungsbefolkning. Jag upplever snarare den typ av befolkning som dominerar i länder som Brasilien som ett större demografiskt hot. Latinamerika är i princip etniskt och språkligt homogent, och ja, de har väl sin potential. Men vi kan ju också titta på deras problem. Problem som ofta spiller över på den vita befolkningen i form av urskillningslösa hatattacker.