onsdag 24 februari 2010

Mediaspelare 2010 02 24


Stockholms Negrer

Stockholms Negrer

Stockholms Negrer

Stockholms Negrer

SL Pendeltåg

Nynäsbanan

Saltsjöbanan 1981

Roslagsbanan

Roslagsbanan

Modelltåg

Modelltåg

Modelltåg

Lokförare

Tåg

Rush On Q Tv

Whitesnake

Whitesnake

Whitesnake

Duran Duran

Steppenwolf

Black Sabbath 1999

Black Sabbath 1974

s

Status Quo

Motorhead

Motorhead

Motorhead

David Duke

Janne Miild

Jan Milld arbetar för Sverige. Han vill Sveriges bästa och vill att så många som möjligt ska arbeta för Sveriges bästa. Han ogillar trångsynthet och snäv partiegoism. Han är öppen i sinnet och kan se fördelar hos flera olika rörelser. Att han har vissa kritiska invändningar mot (liberaliseringar inom) SD är något man bör lyssna på snarare än ifrågasätta. Att han skriver för Nationell Idag innebär att han uppskattar tidningen. Oavsett vilka åsikter Milld har bör man respektera dem liksom det arbete han lägger ned för att få folk att fatta att man måste göra något radikalt för att ändra inriktning på politiken.

Det mesta förvånande är att inte SD tagit in honom i partiet. Han skulle förtjäna en plats i riksdagen.

--------------------------------------------------------------------------------

Jag håller med dig fullständigt. Jan Milld om någon förtjänar en plats i riksdagen.
__________________
"Det finns nu flera kända svenskar, som är mörkhyade. Men de är födda i Sverige, talar felfri svenska och är i kulturellt hänseende inte annorlunda än andra svenskar.
Har man problem att acceptera dessa svenskar, då är man rimligen att beteckna som rasist."
- Jan Milld, Lagom är bäst!
--------------------------------------------------------------------------

På begäran av Uncle Bob går jag här in med ett försök till klargörande på några punkter, med anledning av att mina politiska ställningstaganden kommit upp till diskussion.

Låt mig först säga att de ämnen som berörs är känsliga och svåra, så det gäller att formulera sig tydligt och försöka förstå varandra rätt.

Låt mig också säga att det kan ligga en utmaning i att här inte halka in på det politiskt korrekta tänkande som blandar samman fakta och värderingar.

Allmänt kan också sägas att när jag lämnade SD så var det aldrig för att bli politiskt passiv, men däremot att verka partipolitiskt oberoende. Min tanke var att kunna fortsätta som fri debattör och opinionsbildare.


1. Nationell Idag


Något erbjudande att fortsätta skriva kolumner i SD-Kuriren fick jag aldrig, däremot kom ett sådant erbjudande från Nationell Idag, utgiven av ND.

Jag beslöt då att testa. Skulle jag där ha frihet att skriva om vad jag ville, även där det kunde ogillas av ND?

Således lät jag min första krönika förklara varför jag hade som avsikt att lägga min röst på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010. Den gick i tryck, om än under protester.

Min hyllning av Vita Rosen, oppositionsgruppen i Nazi-Tyskland, mötte inga invändningar.

Jag tror mig fortfarande kunna stå för innehållet i alla de efterföljande krönikorna (låt mig gärna ta del av eventuell kritik!).


2. "Systerpartier"


Jag har aldrig använt begreppet "systerpartier" om SD och ND. De två är ju som "hund och katt" - båda lika angelägna att betona hur olika de är.

I sak är det ändå så att
a) de har en gemensam historia
b) båda är invandringskritiska
c) båda kallar sig demokratiska

Även om företrädare för ND kan låta kluvna beträffande b) - i ett mejlsvar skrev Vavra Suk: "SD:s viktigaste fråga är invandringen, det är den inte för oss."

Något som rent allmänt bär mig emot är att haka på drev och ösa på med tillmälen. Ingen ska undgå berättigad kritik, men ska man komma med direkta anklagelser, då bör finnas en saklig grund.

Min kontakt med ND begränsar sig till skrivandet i Nationell Idag (för övrigt en tidningsutgivning som kan förtjäna ett erkännande!) Så jag kan inte gå i godo för ND. jag har inte den insynen. Än mindre kan jag gå i godo för vart det kan bära hän, det är ju en liten grupp.

Men intill dess att motsatsen har bevisats anser jag att de måste betraktas som demokrater, så länge de själva kallar sig så.

Vill man sätta partiet under luppen och vara kritisk, då kan säkert frågetecken sättas för ett och annat. Själv ställer jag mig undrande till deras hyllande av Karl XII - en envåldshärskare vars felaktiga beslut drog stor olycka över Sverige.

Men vill man på motsvarande sätt placera SD under luppen finns kanske även där en del att ifrågasätta.

Min poäng i detta sammanhang, från Exileninlägget, är att man må försöka skilja på huvudsak och bisak. Jag ser två vattendelare i dagens svenska politik.

• Den ena är människosyn och demokrati.

• Den andra är invandringen, mångkulturen och islamiseringen.

De två områdena hänger för övrigt ihop.

Till frågan om "rasism" ska jag återkomma i ett separat inlägg, snart.

--------------------------------------------------------------------------------


Låt mig här börja med att försöka definiera några centrala begrepp - vad de betyder och vad de inte betyder, enligt min mening.


1. Antirasism

Alltsedan jag gick med i SSU i början av 1960-talet har jag betraktat mig själv som "antirasist".

Detta innebar inte att jag förnekade
a) existensen av olika raser
b) arvsanlags betydelse och skillnader mellan raser
c) önskvärdheten av etnisk homogenitet i olika samhällen
d) min egen identitet som vit (ser mig f.ö. även som man och heterosexuell).

Innebörden var att individer ska bemötas lika, oavsett ras.

Det som gav en glöd åt min antirasism var konstaterandet att medan klädsel, religion eller politisk åskådning är något som man själv kan påverka, så gäller detta inte hudfärg. Sitt grundläggande utseende föds envar med.

Det blir därför särskilt upprörande att diskriminera individer efter rastillhörighet. Lika chanser och grundläggande rättigheter ska gälla alla människor, oavsett ras.

Nu har ju begreppet "antirasist" blivit besudlat, genom dessa svarthuvade våldsromantiker och antidemokrater. När jag idag kallar mig "antirasist" må det därför ske med tillägget att jag tar avstånd från politiskt våld...


2. Rättigheter


En annan begreppsförskjutning gäller "lika rättigheter," där man från pk-håll arbetar för en global allemansrätt till Sverige.

Jag hävdar att

a) särskilda rättigheter må kunna knytas till svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd, rättigheter som inte tillkommer dem som saknar detta.

b) Sverige kan förbehålla sig rätten att avgöra vilka utlänningar som ska få bo i Sverige.

Det finns anledning att ställa sig kritisk till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Frihetsrättigheter är en sak, välfärdsrättigheter något helt annat - där måste ju finnas någon som betalar med sitt arbete.

Sverigedemokraterna är enligt mig "ute och cyklar", när partiet reservationslöst ställer sig bakom dessa FN-rättigheter. Överhuvudtaget bör vi vara observanta på strävanden att lyfta bort beslut från den demokratiska arenan.


3. Lagom hade varit bättre


Tage Erlander kan väl sägas ha givit ett politiskt etno-perspektiv med sitt uttalande ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan i så många andra avseenden. ”

Uttalandet gjordes mot bakgrunden av svåra raskravaller i USA 1965 - det gällde då Watts, förstad till Los Angeles.

Jag delade Erlanders omdöme då, och jag gör det än idag. I USA hade man genom sin historia ärvt en stor svart befolkning och man måste göra bästa möjliga av situationen - men varför medvetet skapa problem som man inte behövt ha? Just det är ju vad makthavarna i Sverige gjort, och fortsätter att göra.

Finns det något enda mångetniskt samhälle i världen idag, som fungerar bra? Som är både en demokrati och ett välfärdssamhälle?

Sedan jag skrev min bok "Lagom är bäst!" 1994 har mycket hänt. Den invandringspolitik som bedrivits har varit minst av allt måttfull, den har varit extrem.

Så nu har vi en situation att hantera i Sverige. Vi måste då "gilla läget", dvs försöka göra bästa möjliga av situationen.

Jag ser två utgångspunkter som givna:
a) På individnivå ska människor i Sverige behandlas lika, oavsett ras eller härkomst
b) Vi måste få ett omedelbart stopp för den fortsatta fjärrinvandringen.

Med "fjärrinvandring" avser jag den typ av invandring som erfarenhetsmässigt visat sig generera problem. Om dessa problem kan hänföras till gener och arvsanlag eller till kultur blir av mindre praktisk betydelse.

Här finns ju fakta, svart på vitt. Statistik som visar att just de som kommer från problemområden i högre utsträckning också medför problem för sitt nya land.

Det må gälla förmåga till egenförsörjning eller deltagande i våldsbrottslighet, sjukdomsspridning eller trafikbeteende. I topp ligger de som kommer från Afrika och arabvärlden. Det har jag belagt i vitboken.

För att inte tala om islamiseringen, med dess oöverskådligt destabliserande effekter för vårt framtida samhälle.

Vill man värna svenska intressen, då måste man verka för att ytterligare invandring från dessa områden minskar drastiskt eller helt upphör!


Detta inlägg blev redan långt - det får bli ett tredje inlägg, kring frågan om vitt är vackert och vad det betyder att mäta med samma mått.
__________________
www.bgf.nu
http://janmilld.wordpress.com

--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Den politiska korrektheten arbetar med ords värdeladdningar och med hopblandning av fakta och värderingar. Den arbetar också med associationer och kedjor av kopplingar.1. Black is...

I en bokhylla har jag fortfarande kvar boken "Malcolm X speaks" från min USA-resa 1967. I en skrivbordslåda finns även rockmärket "Black is beautiful, baby". Om de svartas situation i USA har jag lagt flera texter på min blogg - t ex här, här och här.


Mina grundläggande åsikter i frågan har inte ändrats sedan 60-talet. Det är värdefullt för de svarta om de får goda förebilder, om de får lära sig om sina rötter, får känna identitet och samhörighet, osv. Det gagnar både dem och resten av det amerikanska samhället om fler svarta kan länkas bort från brottslighet och drogmissbruk.


2. Vitt är...


Jag kan alltså förhålla mig positiv till en slogan som "black is beautiful".

Samtidigt är det ett ovedersägligt faktum att jag själv är vit. Dessutom hyllar jag principen om "alla människors lika värde".

Det gör att jag även kan förhålla mig positiv till en slogan som "vitt är vackert".

Som vi vet blir det då plötsligt kontroversiellt! En massa obehagliga associationer väcks till liv. Det tycker jag är sjukt, och har svårt att acceptera.

Rättare sagt anser jag att vi absolut inte ska acceptera detta! Vita är lika mycket värda som svarta, vi har samma rätt till en gruppidentitet.

Det här kan få helt konkreta konsekvenser. Jag tänker på äldreomsorgen.

Det är okontroversiellt att både förespråka och förverkliga etniskt boende för t ex spanskspråkiga invandrare i Sverige. Inte bara för att de ska få personal som de förstår utan också för att det ger dem en känsla av samhörighet och ökar trivseln.

Vad händer om svenska pensionärer för fram motsvarande önskemål? Som erfarenheten visat tolkas det omedelbart i termer av "rasism". Det här finner jag djupt orättvist.3. Lintottar


Det är ett allmänmänskligt behov att få känna sig sedd och bekräftad. Detta har man insett i USA, efter raskravallerna där på 60-talet. Således ser man nu noga till att det finns med svarta amerikaner i spelfilmer och överhuvudtaget i offentligheten.

Detta leder över till vad som i media rubricerades som "lintottsgrodan" i Södertälje, och utlöste panik i det moderata partihögkvarteret.

Vad hade hänt?

Jo, en moderat kommunpolitiker i Nykvarn hade mejlat till LT-redaktionen i Södertälje och påpekat att på bild i tidningen förekom bara invandrarbarn. Hon efterlyste bilder även på "lintottar".

Hennes mejl och hennes känslor tolkades som utslag av "rasism", och hon tvingades lämna sina politiska uppdrag.

Jag menar att detta är bara ytterligare ett exempel på hur man mäter med olika mått. Vad som är helt legitimt och fint beträffande en grupp blir fult när det gäller en annan.

Vad är detta om inte verklig rasism, i bemärkelsen ojämlik behandling?!

Ytterligare ett exempel är fenomenet "hatbrott" och lagen om "hets mot folkgrupp", där svenskar kan vara förövare, men inte offer.


Det här får räcka för idag. Har jag lämnat några tåtar lösa eller viktiga frågor obesvarade - låt mig veta!
__________________
www.bgf.nu
http://janmilld.wordpress.com

--------------------------------------------------------------------------------

Det här var riktiga guldinlägg. Bland det bästa jag läst här och bekräftar att är det någon som borde vara riksdagsman så är det Milld. Jag känner inte till någon som är klokare än han och har bredare kunskap och åsikter präglade av båda självständigt tänkande och mod. Sverige behöver sådana som han - I RIKSDAGEN!

VARFÖR SÄTTER SD INTE UPP HONOM PÅ SIN RIKSDAGSLISTA? Kan någon svara?

"Det finns anledning att ställa sig kritisk till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Frihetsrättigheter är en sak, välfärdsrättigheter något helt annat - där måste ju finnas någon som betalar med sitt arbete.

Sverigedemokraterna är enligt mig "ute och cyklar", när partiet reservationslöst ställer sig bakom dessa FN-rättigheter. Överhuvudtaget bör vi vara observanta på strävanden att lyfta bort beslut från den demokratiska arenan."

Det var bra att Milld tog uti med detta svansande efter FN, som är mycket underligt på flera sätt, inte minst för att vi genom ett antal deklarationer bidrar till att gräva vår egen grav. Det vore klokare att ställa krav på att lämna FN. De tillför ingenting som vi inte kan klara bättre själva.

Tack Jan Milld för dina kloka ord.


Citat:
Ursprungligen postat av kristiansson
Det här var riktiga guldinlägg. Bland det bästa jag läst här och bekräftar att är det någon som borde vara riksdagsman så är det Milld. Jag känner inte till någon som är klokare än han och har bredare kunskap och åsikter präglade av båda självständigt tänkande och mod. Sverige behöver sådana som han - I RIKSDAGEN!

VARFÖR SÄTTER SD INTE UPP HONOM PÅ SIN RIKSDAGSLISTA? Kan någon svara?

"Det finns anledning att ställa sig kritisk till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Frihetsrättigheter är en sak, välfärdsrättigheter något helt annat - där måste ju finnas någon som betalar med sitt arbete.

Sverigedemokraterna är enligt mig "ute och cyklar", när partiet reservationslöst ställer sig bakom dessa FN-rättigheter. Överhuvudtaget bör vi vara observanta på strävanden att lyfta bort beslut från den demokratiska arenan."

Det var bra att Milld tog uti med detta svansande efter FN, som är mycket underligt på flera sätt, inte minst för att vi genom ett antal deklarationer bidrar till att gräva vår egen grav. Det vore klokare att ställa krav på att lämna FN. De tillför ingenting som vi inte kan klara bättre själva.

Tack Jan Milld för dina kloka ord.

Han skriver ju själv att "...när jag lämnade SD så var det aldrig för att bli politiskt passiv, men däremot att verka partipolitiskt oberoende. Min tanke var att kunna fortsätta som fri debattör och opinionsbildare".
__________________
"Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan."

- Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

lördag 20 februari 2010

Radio Fryksdalen 2010 02 20 Ink SD

Tåg

Tåg

Vallentunasjön

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Gjallarhornet 2010 02 20

Patriot Radion 2010 02 20


FREE service provided by MusicWebTown.com

Elcykel

Elcykel

e

Tåg

Modell Tåg

Modell Tåg

SD 2010 02 20

onsdag 17 februari 2010

tåg

tåg

tåg

tåg

tåg

Banverket

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Frank Roman Radio

tisdag 16 februari 2010

fredag 12 februari 2010

David Duke

En lokförares vardag

Tio nödbromsar i livetSnart dräper jag den där MurphyDå menar jag inte Eddie Murphy om nån tror det, utan "Murphy's law"

Kort och gott, ska det jävlas så är det lika att allt kommer på en gång.
Flera tåg i rad som jag körde fick alla problem på ett eller annat sätt.

Tåg nr 1
Först så började det med ett ståltåg från Boden till Vännäs, tre lok och 3002 ton i kroken, rullade på jättefint, men i Korsträsk så dog det sista loket vilket medförde att jag klarade bara av att dra 2400 ton med två lok, vilket med 200% säkerhet skulle innebära att jag skulle köra fast i backen upp från Korsträsk mot Järneträsk. Snabbt att stanna i Korsträsk och laga felet och sen vidare färd och hoppas på det bästa så sista biten upp till Järneträsk är den värsta biten och där de flesta fastnar. Dessutom så hade ett tåg tidigare fastnat på det dygnet i samma backe. Och som det inte vore nog så fråntog fjärrtågklareraren mig alla rättigheter att få ringa efter hjälp.
Nåja, det gick bra, jag hann få tillräckligt med fart innan motlutet kom och på så sätt var jag snabbt igång igen.

Tåg nr 2
På vägen hem från Vännäs så var nästan alla tåg sena, väldigt sena eller så in i hellvete sena pga. allt snökaos i södra delen av landet, vilket i sin tur medförde att även tåg som skulle köras i norr blev sena då dom måste vänta på lok och vagnar söderifrån. Iallafall så kom mitt tåg någonstans mellan väldigt sent och så inn i hellvete sent, jag tog vid som vanligt enligt alla förutbestämda rutiner och fortsatte vidare norrut. Mellan Tväråbäck och Tvärålund så havererar "självklart" även detta lok, visserligen så gick det bara fint att köra, men det var ATC:n (säkerhetsutrustningen) som inte ville vara med, inte ens efter omstarter m.m. Som "tur" var så hade tågen bakom mig som var något mer sen än så in i hellvete sen två lok och behövde bara ett lok så jag fick ena för vidare färd.

Tåg nr 3
Efter ovan problem som skedde samma dag så blev det en ny dag med en dubbeltur till Kiruna, fint, dessa brukar gå bara fint m.m. Jo just, inte med mig inte när det väl hade börjat. Ankommande förare sade nånting om att bromsen ville inte lossa som vanligt, utan man behövde trycka in mer luft än vanligt för att den skulle lossa. Ok, då vet jag. Efter ha kört ett tag så höll jag ordentligt med om detta, väl i Tolikberget så tyckte jag att vi ska nog komma underfund med vad som är fel, jag hade ändå ett långt möte där. Och fel var det nog i bromsen, fick totalt stänga av bromsen på 4 vagnar, varav en av dessa råkade vara sista vagnen och man får inte köra snabbare än 40 km/h med sista vagnen obromsad och man måste dessutom ha tillstånd till detta, så det var bara att ställa den i Tolikberget, men som om det inte vore nog, jag kom inte åt låsutrustningen för vagnen i Tolikberget, så det var bara att köra vidare till Murjek i 40 km/h och ställa den där istället.

Tåg nr 4
På väg hem från Kiruna så fortsatte det med ett falskt fel men endå tidskrävande. En detektor utmed linjen larmade om varmgång på loket, men i själva verket var det is i bromslänkarna som i sin tur gjorde så bromsen inte ville lossna på ett hjul. Stopp i Murjek för att med ett litet järnspett hacka loss is.

Tåg nr 5
Dagen efter tåg 4 så bar det iväg till Gällivare, inte så mycketr strul med detta bortsett från att tåget var så tungt i förhållande till bromsförmågan så jag fick bara köra 70 km/h, tröttande monotomt.

Tåg nr 6
På väg hem från Gällivare så visade det sig att dom vagnarna jag skulle ha med mig stod fortfarande i Koskullskulle och var för tunga för växelloket där, så jag fick fara dit och hämta dessa med mitt tåglok istället som medförde extra förseningar, sen när jag väl kom iväg från Gällivare så larmade en detektor att jag hade ett hjul långt bak i tåget som var trasigt, men inte allvarligt så jag fick iallafall fortsätta köra, för att sen i Buddbyn bli stående med is i bromslänkarna så det var bara att hacka loss, så nära men ändå inte hemma.

Tåg nr 7
På min lediga dag så behövde jag åka ned till Vännäs för att där hämta hem ett sent tåg som saknade förare, visst inget problem, inställer mig i Boden i rätt tid då personalfördelaren ringer och frågar om jag kan köra det tåget jag ska åka med då föraren som skulle ha det var fast söderut pga. alla dessa fortfarande sena tåg, visst inget problem, bortsett från att tåget fortfarande var i Luleå, suck, jaja, snabbt ta sig till Luleå för att fixa detta och bli lite sen, tåget rullade fint iallafall.

Tåg nr 8
Tåget jag skulle ha upp från Vännäs var betydligt mycket mer sen än sen så in i hellvete så det började med att först försöka få ett nytt tågnummer då två tåg med samma tågnummer inte får förekomma samtidigt, nåja det fixade sig tillslut, men då kommer nästa problem, privat dessutom, vars fan är bilnycklarna!!!! Snabbt tillbaka till orderrummet i Vännäs och leta, inget där, ringa till tåget jag körde ned tilll Vännäs, inget där heller, jaja, bara att fortsätta hem och försöka lösa det provisoriskt där. Väg på väg mot Boden får jag tag på en förare i Boden som gick ut till min bil och kollade, tack och lov, där var nycklarna fortfarande i tändningslåset, jag bjöd den föraren på en gratiskopp kaffe ur kaffeautomaten. Tåget gick bra iallafall.

Tåg nr 9
Då det var sena tåg och jag ryckte ut på min fridag så blev det ändringar i mitt schema, jag skulle ha haft ett tåg ned till Vännäs och där köra hem igen med ett annat för att sen sluta strax efter 05:00 i Boden på julafton, perfekt läge, snabbt hem och sova en stund för att sen kunna vara med på julfirandet, men det vart det ju inte. Jag fick nattjour istället, börja 17:00 de 23/12 och sluta 07:00 på julafton, det duger det också, samt om inget händer så får man sova hela natten. Nähä, inte funkade det heller, för självklart så ringde den föraren, som skulle ha kört till Haparanda på natten till julafton, och sjukanmälde sig (hoppas personalfördelaren krävde läkarintyg). Väl framme i Haparanda så var det snö upp till knäna att pulsa i en dryg kilometer innan jag kom fram till plogad mark. Tack vare detta så var jag inte tillbaka till Boden förrän runt 16-tiden, visserligen före tidtabellen för mitt tåg, men bra mycket senare än planerat julfirande, han iallafall med julmaten.

Så om ni läser i tidningarna nånting om att "Murphy's law" har blivit slaktad eller något liknande, så kanske jag har haft ett finger med i spelet på något sätt..............
2009-12-27 @ 17:41:57 Permalink Allmänt Kommentarer (0) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------

Gotta polisen underlig hängningHmmm, det vart lite missvisande rubrik, borde nog snarare vara "Gotta, polisen, underligt & hängning" istället.


Gotta

Tänk vad underbart gott det är med kaffe, jag menar, vad skulle livet vara utan kaffe?
Och som inte vore nog så var det idag kompletterat med Ingelas lussebulle och några pepparkakor, kan bara inte bli bättre.
Eller, jo, det kan bli bättre, för det däringa automatkaffet man har på jobbet är visserligen ganska gott för att komma från en automat, men det finns inget kaffe som kan mäta sig med det man kokar ute i skogen över öppen eld, okej, atmosfären gör mycket, men det som görs i skogspannan får en lite rökigare touch.

Nog säger bilden mycket om hur gott kaffet kommer att bli.Polisen

När jag passerade Vitvattnet idag med tåget så såg jag polisen stå och ha trafikkontroll, okej, självklart så är jag med på att man ska försöka få bort fortkörare osv. Men hallå? Hur mycket trafik är det i Vitvattnet? Ibland känns det bannemig som om tåget passerar oftare än bilarna och tåget passerar 4 gånger om dygnet.
Jag vart lite orolig att polisen skulle stoppa mig bara för att ha något att göra.


Underligt

En reflektion som jag inte förstår, bortsett från att Murphy ska ha nått att göra, är varför, när man kör tåg, så ska t.ex. körläge 4 vara förmycket pådrag och körläge 3 förlite? blir ju lite hattigt.


Hängning

När man t.ex. ska bekräfta att man har uppfattat en signal från t.ex. en tågklarerare så kan man ge en ljudsignal "Uppfattat" dvs. en kort tutning. Idag när jag passerade Morjärv så skulle jag besvara signalen "Körtillstånd" från tågklareraren med "Uppfattat", problemet vart att tutan hängde sig så det höll på bli ljudsignalen "Tåg kommer", som är en 3-5 sekunder lång tutning, men det misstänker jag att han redan såg.

2009-12-09 @ 13:16:34 Permalink Allmänt Kommentarer (0) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
TypisktSjälvklart så fick jag jobba på min extrajour i söndags, ned till Vännäs med ett ståltåg på natten och sen upp med ett blandat godståg på kvällen, men i gengäld så fick jag ledigt på lördagen vilket gjorde att jag kunde gå på firmafesten, dock nykter. Hade kul iallafall.Nåja, efter festen så far jag ned på jobbet för att sova några timmar, efter ett par timmar är jag klarvaken och knallar ned till fikarummet för en kaffe, ser till min förvåning att mitt tåg är redan på gång från Luleå.Äh, va f-n, jag tar tåget på en gång och hoppas på nån timme extra i Vännäs att sova, fyller min termos med kaffe (ska inte begå tjänstefel igen) och tar sen ut körorder och knatar ut till norra ändan av station för att ta över. In rullar mitt tåg och han som kommer med det börjar typ undra om jag är riktigt frisk som är på plats c:a 1,5 timme innan ordinarie tid. Efter lite förklaringar så anses jag inte lika sjuk iallafall.Gör min rundgång och ser till att allt funkar som det skall, ringer fjärren och talar om att jag är klar att fara och rullar sen ut från Boden 107 minuter före tidtabellen. Fjärren ringer strax efter utfarten och bekymmrar sig för ett möte i Järneträsk där jag ska få gå på sidan, men jag lugnar han med att jag tar det, det tar bara lite längre tid upp sen till Storsund, men det är torrt i spåret.Fortsätter fint, två Rc4, 2327 ton i kroken (2400 är max för två lok), max 90 km/h, trots detta så ökar jag på försrånget till 109 minuter den korta biten i den branta backen upp till Boden S, sweet, det här kommer gå fint. Trots en retardationskontroll mellan Boden S och Hednoret så passerar jag Hednoret 110 minuter före tidtabellen.Men, va f-n!!!Strax efter utfarten från Hednoret börjar varningslamporna på instrumentpanelen lysa riktigt ilsket mot mig, en snabb titt på felindikeringstablån talar om "Ventilatorgrupp 2" i rött sken, F-N, mitt i en backe också!!!
Nåja, får försöka ta mig upp till Degerbäcken, det ska gå, höll c:a 85 km/h när det skedde och det rullar fint i spåret, dock så får jag max köra med 700 Ampere på motorerna mot normala 1900 Ampere, men backen är relativt kort och avslutas med en hyfsad nedförsbacke innan Degerbäcken.H-vetes f-rbannade j-vla sk-t!!!Efter ytterligare några hundra meter så tappar jag huvudledningstrycket, vilket självklart innebär nödbroms I UPPFÖRSBACKEN!!!!Jaha, står stilla, ringer fjärren och talar om att det tar ett tag, jag måste felsöka. Kutar in i maskinrummet och vänder snabbare tillbaka in i hytten för att kontrollera vars jag har brandsläckarna, det luktade riktigt rejält bränt elektronik i maskinrummet. In i maskinrummet igen och felsöka, hittar att motorskydden för "ventilator omriktare" och "oljepump transformator" har löst. Återställer dessa och tar bort indikeringen och två sekunder efter detta så löser "ventilator omriktare" igen.Självklart så står inget av detta i felsökningsboken, men för att få ut nånting av lukten i maskinrummet så låter jag loken stå på halv ventilation iallafall (hel ventilation slutade ju funka). Ringer teknisk support som kliade sig i huvet och hade inte varit med som detta förr, nåja, prova starta om loken och se vad som händer.Sagt och gjort, dödar främre loket, knallar bak till det bakre och dödar detta också. Men, vad ser jag, det bakre loket har OCKSÅ löst ut motorskyddet för "ventilator omriktare". Jaja, återställer alla fel och startar upp loken igen och två sekunder efter jag tryckt i huvudbrytaren så återkommer felet. Ringer teknisk support igen och får svaret att jag får byta lok med mötande tåg som har två lok och behöver bara ¾dels lok. Ringer dessutom fjärren och begär hjälplok för första gången i min historia. Kul för en gångs skull att beordra fjärren att ta fram en blankett 23 istället för det eviga tjatet att fjärren vill att jag ska ta fram blankett 21.Nåja, man ska ha lite tur i oturen också, för en gångs skull så hade jag med mig några extra mackor mer än vad jag brukar. Så jag häller upp en kopp kaffe och tar en macka samt lyssnar på radion och filosoferar en stund.Helt plötsligt så klack det till i skallen på mig, inte sjutton kan det vara lokskadan jag fick som gjorde att jag tappade huvudledningstrycket, så jag klädde på mig och tog ficklampan och knallade bakåt längs tåget. Mycket riktigt, självklart med min tur när det jävlas så har jag fått ytterligare ett fel, helt oberoende av de första i loken. Mitt i tåget, så har ett av de koppel som inte används, trillat ned och träffat planken i en övergång och smällt upp och särat på slangarna till huvudledningen mellan vagnarna. *SUCK*Nåja, slangarna är hela, bara ena packingen som trillat loss och självklart så har jag ingen reserv med mig, jaja, tid har jag, så det var bara till att knalla tillbaka till loken och hämta ny och sen igen gå till brottstället för att sen koppla ihop slangarna och sen gå till loken på nytt för att se att det är tätt, all detta promenerande i en sluttande banvall med knytnävsstora stenar att gå på.......Huvudledninge var nu tät och det ena felet avhjälpt, men vad hjälpte det mig, med max 700 A till motorerna på en plats där jag minst behöver 1500 A för att ens börja rulla i rätt riktning så är jag fortfarande lika ställd. Tillslut efter drygt 1 timmme anländer hjälploken och vi får allt undanstökat och bytt lok med varandra och efter jag har kopplat ihop mina nya lok med mina vagnar och sett så allt är helt så är det bara att begära nytt starttillstånd hos fjärren.

Nämen vad nu då!När jag får kör i signalen i Degerbäcken så lägger jag ut körriktningen och lossa bromsen och efter en sekund så tappar jag huvudledningstrycket IGEN!!! Va f-n, allt funkade ju nyss. Snabbt tillbaka till bakre loket för att se att jag inte har glömt något i stridens hetta, nä allt ser bra ut, fram igen och fortfarande samma fel. Ett snabbt samtal med fjärren så han inte går i taket för mer strul, utan jag lovar han att jag ska förbikoppla lite kranar och rulla in i Degerbäcken för att sen där fortsätta felsöka (en massa tåg har nu börjat hopa sig i Degerbäcken och vill iväg mot Boden, bl.a. första persontåget). Snabbt iväg till bakre loket för att nödkoppla bromsen där, men då fick jag för mig att kolla környckeln, rycker till i den och sen kutar jag fram och provar på nytt och då funkade det, självklart så var det lite glapp i környcken.Kör tillslut in i Degerbäcken och sen släpper förbi diverse tåg för att sen lämna Degerbäcken 42 minuter sen. Ett bra bevis på att Murphys lag verkligen existerar.Nåja, jag slapp iallafall mötet i Järneträsk

2009-12-07 @ 20:27:32 Permalink Allmänt Kommentarer (2) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
Microsemester m.m.Då har man spenderat helgen i 08-land, hälsat på bekanta och shoppat loss. Vädret var väl sådär, mulet och tidvis regn på lördagen och soligt men mot kvällen dimmigt på söndagen och då menar jag att det var dimmigt ute och inte i huvet.Förövrigt så gick besiktningen igenom bilen i torsdags och bilen gick igenom besiktningen, mot min förmodan, då det är något som klonkar och lever fan i höger fram, vet ej vad, men besiktningen märkte inget, inte en enda kommentar om något, bortsett från att bilen såg bra ut.

Nu väntar en ledig dag och sen är det dags att fortsätta "jobba" (snarare tjänstgöra), tåget jag ska ha till Happis på tisdag är tydligen ganska lättkört ;-)
2009-11-30 @ 10:15:10 Permalink Allmänt Kommentarer (1) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
Halt x 2 m.m.Och då menar jag både halt och halt, dvs. jag blev halt efter jag halkat två ggr i halkan.

Efter en tids töande och regnande så har det blivit halt så in i h-vete på gården hemma. Jag skulle hjälpa Ingela att köra ut bilen från gården i halkan, först så drattar jag på ändan på väg till bilen, ont som fan blir det ett tag efteråt hela vägen upp från svansen till nacken, blöt i ändan vart man också. Sen efter att jag kört till mindre halare plats så när jag går tillbaka till huset så halkar jag till i sidled och landar på vänster ben och arm som resulterar i lättare hälta ett litet tag, nåja det onda har nu iallafall försvunnit. Måste dock hämta mer sand för en paniksandning av gård och uppfart.

Skönt nu med långledigt, fridagar fredag, lördag, söndag & måndag. Lördag och söndag passar vi på att göra 08 osäkert och hälsar på några bekanta m.m.

Sen det där med minnet, när man på jobbet har överliggning i Vännäs så sker detta i olika lägenheter, nyckel till detta hämtar man ut på orderrummet och sen när man kommer tillbaka efter användning så hänger man tillbaka nyckeln. Det är inte alls ovanligt att man råkar få med sig nyckeln till sin hemmaort, men då är det bara att säga till nästa förare som ska till Vännäs att den tar med sig nyckeln.
Självklart så skulle detta drabba mig igår och som att göra det mer invecklat så upptäckte jag inte det förrän jag kom hem, 4 mil från min stationeringsort. SUCK!!! Bara att snabbt ringa upp personalfördelningen och höra när rummet ska återanvändas, självklart så skulle det ske redan samma kväll. Bara att snabbt ta sig tillbaka till jobbet för att där invänta den förare som skulle ha rummet och sen fara hem på nytt.
2009-11-27 @ 12:30:15 Permalink Allmänt Kommentarer (4) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
Sådär......blev det med omdesignen på bloggen. Lite småfix som jag ska rätta till, sen är jag klar.

Visst, jag gillar att köra på Haparandabanan, jag söker till och med turer dit, men i december vart det två turer per vecka och bägge turerna efter varrandra, ok, smällar man får ta, lite tjatigt bara, variationen uteblir, bättre med en tur per vecka och om det skulle bli två så vore det skönare om dom skulle vara utspridda.
Men, vad händer?
Jo, personalfördelningen ringer och säger vad jag ska göra på en av mina beredskapsdagar under december, gissa vad?
Jo, du trodde rätt, jag ska till Haparanda ytterligare en gång den första veckan i december, vilket resulterar i tre Happis-turer av tre arbetsdagar den veckan.

I övrigt så har jag än så länge klarat mig från att göra tjänstefel igen, jag har kommit ihåg att fylla termosen med kaffe innan avfärd.

Sandningen till gården och vägen fixade jag för nån dag sen, 180 liter blöt sand väger mycket.
2009-11-21 @ 07:10:09 Permalink Allmänt Kommentarer (4) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
Snöslask, halka, tjänstefel m.m.Då har man kommit hem, kraftigt försenat, men vad sjutton, fick ju övertidsersättning för det...
Tillråga på allt så begick jag tjänstefel när jag for från Vännäs, jag glömde fylla på termosen med kaffe!!!

Däremot så var det runt Kattisträsk (söder om Bastuträsk) stora lappvantar i form av blötsnö som föll framför mig (se bilden).

Och vad är det när man kommer hem, jo halt som bara *PIP* på uppfarten. Tog mig inte in på gården, utan fick backa, ta sats, backa åt andra hållet, slida i sidled, ta sats, glida i sidled, backa, ta sats, köra på gräsmattan och komma in på gården för att sen glida in framför garaget, suck. Måste fixa lite sand.


2009-11-17 @ 19:43:06 Permalink Allmänt Kommentarer (3) Trackbacks (0)--------------------------------------------------------------------------------
LustigtJag har nyss varit sjuk i ett par dagar, förkylning med feber. Under den tiden känndes det på någe sätt fel att stanna hemma, dessutom när det föjdes med några fridagar dessutom. På nå sätt kändes det som om man svek arbetsgivaren.

Nu är jag frisk och ska snart fara och jobba, men nu känns det som jag inte har någon större lust till det.

Lustigt va?

Nåja, jobba ska jag och känslan ändrar sig säkert på vägen. Det vart som bara en lång slapparstund på fem och en halv dag, några av dom som sjukling.

Hur som hellst, nu ska jag iväg för att göra det närmaste jag kommer att köra malmtåg den närmaste tiden, jag ska transportera ett nytillverkat malmtågslok som ska levereras till Kiruna och MTAB senare i veckan.
2009-11-16 @ 16:10:33 Permalink Allmänt Kommentarer (3) Trackbacks (0)

Nixon

Derek Black Show 2010 02 11

Derek Black Show 2010 02 09

David Duke

onsdag 10 februari 2010

Sandor Herold

From: sandorherold@hotmail.com
To: luciano.astudillo@riksdagen.se; mona.sahlin@riksdagen.se; patrik.lindqvist@malmo.sap.se
Subject: mångkultur
Date: Mon, 1 Feb 2010 09:21:34 +0100

Vill härmed tacka er, särskilt Luciano Astudillo, för det senaste inslaget av mångkultur i våran stad. Vi njuter varje gång då vi får ta del av dessa dödskjutningar på gator och torg där våra bröder med mångkulturell bakgrund decimerar sig själva.

Eftersom den svenska kulturen är så torftig och sällan innehåller sådana här inslag som numera är ganska så vanlig i den mångkulturella staden Malmö är vi varje gång detta inträffar mycket tacksamma att vår trista och mörka svenska vardag lyses upp med dylika inslag.
Det är mycket intressant att få ta del av främmande kulturer som står så långt ifrån vår egen. Ta bara detta att fadern till den senaste skjutne 26-åringen sitter häktad för ett mord som blev begånget strax för jul förra året där en 47-åring, naturligtvis icke av svensk börd, blev ihjälskjuten i den så pittoreska stadsdelen Rosengård är ju en verklig kontrast till svensk kultur. Det är sådana här familjer som verkligen berikar det svenska samhället.
Tydligen så är den senaste mångkulturella gärningen en hämnd för dödskjutningen av en 23-åring i augusti månad på Munkhättegatan här i stan.

Kan tala om för er att denna 23-åring var klasskamrat med min dotter när hon gick på Söderkullaskolan .Enligt uppgift sprang denne sympatiske och trevlige unge man redan på den tiden omkring med bl.a pistolhölster på skolgården. Verkligen ett praktexempel på mångkulturell företagsamhet redan i unga år.

Till Luciano A vill jag särskilt framföra mitt tack eftersom han i många år har jobbat intensivt med att berika den torftiga miljön i Malmö genom att bl.a kraftigt förespråka och jobba för en kraftig invandring till staden. Särskilt sätter vi värde på denne socialdemokratiske riksdagsmans idoga arbete att förbättra bl.a Islamic Centers ekonomiska situation med ett bidrag på 3 miljoner år 2006. Att sedan pengarna inte finns redovisade någonstans kan ju inte han belastas för.

Jag vill också här passa på att framföra ett stort tack till denne riksdagsman från min dotters sambo som just var på hemväg över Stortorget samma natt som det senaste inslaget av månkultur ägde rum,d.v.s dödskjutningen av 26-åringen.

Han fick bevittna denna händelse på nära håll och han kommer aldrig att glömma denna upplevelse som är så få förunnat att på så nära håll få se mångkulturell kulturutövning när den är som bäst. Ett stort tack,Luciano!

En sak kan vi vara säkra på, det är inte sista gången vi här i Malmö kommer att få ta del av sådana här berikande månkulturella inslag i staden. Risken är bara den att någon oskyldig kommer att få njuta av detta på ett alltför nära håll.
Precis som den 20-åriga svenskan som blev ett offer i höstas då hon skjöts ihjäl strax intill mosken då hon satt i en bil tillsammans med en ung kulturberikare med härstamning från det högkulturella Albanien.

Jag önskar särskilt Luciano A fortsatt framgång i hans arbete med att förhöja kulturnivån i vår stad och jag hoppas att du känner stolthet över det som du hittills har lyckats med.
Sandor Herold


Svåra våldsbrott har ökat, ändå säger man på BRÅ att så är inte fallet.
ISM har skickat detta intressanta inlägg från Sverige Radio P1 i november 2009.


I Filosofiska klubben den 29 november 2009 pratade de om en avhandling av en dr i statskunskap vid Göteborgs universitet Andreas Johansson-Heinö med titeln "Hur mycket mångfald tål demokratin?" Han ansåg tydligen att "det eventuellt (!!) finns en motsats mellan mångfald och demokrati."

- " Kan vi ha hur mycket mångfald som helst utan att demokratin drabbas" var en fråga som han tydligen försökt besvara. Det framgick inte riktigt vad han egentligen tycker: det var som vanligt väldigt mycket försiktigt tassande! Men att frågan överhuvudtaget ställs av etablissemanget är ju intressant! Han sa bl a till sina PK- opponenter i studion att "man måste kunna ställa frågan om det finns några motsättningar mellan demokrati och mångkultur. " Och "säger man att mångkultur är bra måste man kunna definiera mångkultur" Redan det är ju ett stort steg!

Han nämnde bl a Herbert Tingsten som för 40 år sedan konstaterat att "Skälet till vår stabila demokrati är att det inte finns några språkliga, religiösa eller etniska skiljefrågor i Sverige." Det var då det!

Ungefär samtidigt sade ju Tage Erlander i Riksdagen när raskravellerna pågick i USA att "Sverige är lyckligt lottat - det är ett homogent samhälle inte bara i fråga om rasen utan även i många andra hänseenden."

Johansson-Heinö sade också att "begreppet värdegrund används exkluderande" och gav som exempel att SD utestängs (från debatt mm) med hänvisning till att de inte har "rätt" värdegrund!

Nixon

Nixon

Nixon

John F Kennedy

Nixon

Nixon