onsdag 31 mars 2010

Mediaspelare Svensk Mixat

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Radio SBC 1982 0515

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Radio SBC 1981 03 22

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Mediaspelare Talk about race

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Gunnar läser om Palestina del 1

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

John Tyndall

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

John Tyndall

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Edward Persson

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

SAHB

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Framstegspartiet Radio88 80 talet

Radio BSS Mars 2010 1t 33min Gunnar Andersson

måndag 29 mars 2010

Tåg


Original Video - More videos at TinyPic

Nationalteatern

Skrewdriver The Early Years

4 Skins UK

Cock Sparrer England belongs to me

Sham69

Sham69

Glistrup

Hemma Hos 70 talet

Hemma Hos 70 talet

Hemma Hos 70 talet

Brutal Attack

Vitbok.se

Kapitel 10: HISTORISK ÅTERBLICK

a) Invandring förr"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

statsminister Tage Erlander, 1965
Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att Sverige fram till 1930-talet var framförallt ett utvandringsland

• att mycket av vad som idag betecknas som extremism var självklara värderingar för inte länge sedan, värderingar kring vilka rådde partipolitisk konsensus

• att invandringen till Sverige tog fart efter Andra världskrigets slut
1. Fri invandring - stor utvandring

2. Värderingar förr

3. Efterkrigstidens invandring


--------------------------------------------------------------------------------

1. Fri invandring - stor utvandring

Vid förra sekelskiftet var invandringen till Sverige fri.

Det passtvång som införts i början av 1800-talet avskaffades 1860. Därmed kunde en utlänning utan tillstånd uppehålla sig, och även ha anställning, i Sverige.

Detta fungerade ganska bra. På den tiden behövdes inga restriktioner - Sverige var ett fattigt land och föga attraktivt att flytta till.

Befolkningsökningen var snabb och jorden räckte inte till för att föda alla. Vid missväxtår blev nöden påtaglig. Den migration som faktiskt förekom under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet var därför en emigration. Drygt en miljon svenskar utvandrade, till framförallt USA.

Möjligheterna till fri invandring varade fram till 1917. Under första världskriget infördes stegvis en utlänningskontroll som innefattade både pass- och visumtvång. Motiven var säkerhetsaspekter samt bostads- och försörjningsläget, senare även förhållandena på arbetsmarknaden.

Diagrammet nedan är hämtat ur SNS-boken "Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring" 1994, av Lundh/Ohlsson.Diagrammet visar hur Sverige fram till slutet av 1920-talet var ett utvandringsland. Ända fram till år 1931 var det netto fråga om en utvandring.

Invandringen på 1930-talet utgjordes framförallt av hemvändande svensk-amerikaner.

Under 40-talet skedde en invandring av främst flyktingar från krigsdrabbade grannländer.--------------------------------------------------------------------------------

2. Värderingar förr

Ur avhandlingen "Jämlikhet och valfrihet" av Lars-Erik Hansen:

"I början av 20-talet beslöt riksdagen med överväldigande majoritet att inrätta ett statens rasbiologiska institut."

"På 1920- och 30-talen talades det ofta om att 'skydda den svenska folkstammens renhet' - och detta alls inte bara bland 'nazister' eller 'högerextremistiska nationalister' utan i alla etablerade politiska grupperingar..."

"SSU-ordföranden Torsten Nilsson... framhöll i en artikel i Tiden 1939, att socialdemokratin alltid velat värna om de nationella värdena: 'språket, rasen och ödesgemenskapen'."

"Sverige var vid denna tid ett av världens mest homogena länder, ett land i periferin som i mindre utsträckning än andra länder haft någon invandring."

Ur proposition 98 från 1927:

"Uteslutet är emellertid ej, att främlingsströmmen, om den lämnas obehindrad, kan taga den omfattning, att den å vissa orter kunna inverka störande på bostadsmarknaden. Vid frågans behandling lärer därför bostadssynpunkter ej alldeles få lämnas ur räkningen. Även bostadstillgången bör uppenbarligen i första hand förbehållas landets egna invånare."

"Även ur säkerhets- och ordningssynpunkt måste man räkna med allehanda svårigheter till följd av en ökad invandring. Det är allmänt känt, att brottsligheten å den europeiska kontinenten är väsentligt större nu än före kriget. Anledning saknas alltså icke till antagande, att ett ökat antal kriminellt betonade individer kan komma att söka sig till Sverige."

"Under senaste tiden har ytterligare en synpunkt vunnit allt större beaktande i åtskilliga länder, nämligen rassynpunkten. De stora svårigheter, som länder med blandade folkelement hava att bekämpa, hava i hög grad aktualiserat detta spörsmål. Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera en invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammansmältas med vår befolkning."

"Otvivelaktigen kan en bosättning i mer betydande omfattning här i landet av invandrare, tillhörande folkslag, som äro oss till rasen mycket skilda, lända oss till skada."

Arthur Engberg i Andra Kammaren 1921:

"Vi har ju lyckan att äga en ras, som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper."Riksdagen hade hösten 1968 att ta ställning till två propositioner om invandringen, nummer 142 och 158. Båda baserade sig på förslag från den s.k. utlänningsutredning från 1961, som avgivit betänkandet ”Invandringen. Problematik och handläggning” (SOU 1967:18).

Ur Proposition 158:

”Utlänning har till skillnad från svensk medborgare ingen ovillkorlig rätt att resa in och vistas i Sverige eller vinna sin utkomst här. I enlighet härmed kan enligt svensk rätt utlänning som med hänsyn till sin person inte är önskvärd i Sverige hindras att resa in hit eller avlägsnas härifrån, s.k. individuell utlänningskontroll.

Vidare kan tillströmningen av utlänningar till Sverige regleras med hänsyn till sådana allmänna förhållanden som arbetsmarknads-, bostads- eller försörjningsläget, s.k. generell utlänningskontroll.”

Således fanns pass- och visumregler samt krav på särskilt uppehållstillstånd för att få stanna mer än tre månader i landet. Arbetsovilliga göre sig ej besvär:

Ur Proposition 142:

”I ärende om uppehållstillstånd prövas inte bara utlänningens möjligheter att försörja sig här utan också hans personliga förhållanden i övrigt, bl.a. hans vilja att göra rätt för sig, hans möjligheter att anpassa sig i samhället och hans pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

Sålunda vägras utlänning i regel tillstånd, om han visat sig arbetsovillig eller inte låtit anpassa sig till förhållandena här eller bedöms vara säkerhetsrisk.”

Proposition 142 redovisade även den då gällande utlänningslagstiftningen, från 1954. Beträffande utvisning skrevs i lagen:

"Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han

1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.

2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.

3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.

4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här."--------------------------------------------------------------------------------

3. Efterkrigstidens invandring
Diagrammet nedan, hämtat ur SOU 1967:18, visar in- och utvandringen från/till tre områden - nordiska länder, övriga Europa samt andra världsdelar - under perioden 1951-65.Invandringen från utomeuropeiska länder var obetydlig, medan invandringen från övriga nordiska länder, framförallt Finland, dominerade. Diagrammet visar också på en brant ökning 1965 för invandringen från Sydeuropa.

Ur boken "Inte bara valloner" av Anders Johnsson:

"Efterkrigstidens invandring saknar helt motstycke i historiskt perspektiv. Före andra världskriget uppgår invandringen under enstaka år som mest till 10.000 personer, där återvändare från USA utgör den största gruppen. Under de första 15 efterkrigsåren kommer i genomsnitt 25.000 människor varje år. Under 60-talet ökar invandringen ytterligare för att nå nära 80.000 1970."

Mediaspelare 2010 03 29


Frank Roman Radio

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

lördag 27 mars 2010

ULJ


Original Video - More videos at TinyPic

Medborgarförslag

Tänk på att i en del kommuner finns möjlighet för alla invånare att skicka sk medborgarförslag till kommunen utnyttja den möjligheten.
I kommuner som saknar den möjligheten kan man klaga på det så kanske kommunen inför detta.

Gjallarhornet 2010 03 27

SD 2003 03 27

Konsumbilen i Håbo-Tibble

När konsumbilen kom
hembygd/konsumbil.htm

UKF:s Startsida Ämnesområden

--------------------------------------------------------------------------------
När Konsumbilen kom
Göran Andersson
Ur Vi skriver i Upplands-Bro nr 82

Ingen hade svårt att få arbete efter skolan i slutet av 1930-talet. De som bodde på gårdarna fick oftast arbete där och andra fick lärlingsplatser på annan ort. Jag för min del fick bud från grannen, som var ordförande i Konsum, att uppsöka föreståndare Melin. De behövde mer hjälp och jag fick tillfälligt arbete under jullovet. När jag slutat skolan fick jag direkt fast anställning i Konsum Västra Ryd, till en början som springpojke. På den tiden såldes de flesta varor i lös vikt. Jag fick väga upp socker, salt, mjöl, havregryn, ris m.m. i påsar. Många ville ha hjälp med hemtransport när de handlat mycket. Jag hade nästan alltid full last på paketcykeln, eftersom flera kunder från samma håll fick hemkört samtidigt, t. ex. Örnäs, Brunna, Kvarntorp, Granhammar. Kunderna kunde även beställa hem varor per telefon utan någon extra kostnad. V kunde även skicka beställda varor med mjölkbilen som körde varje morgon till gårdarna. Alla hade långa avstånd, så detta var en bra lösning, bara att hämta varorna på mjölkpallen. För Konsum var detta en nackdel, då varorna betalades på månadsräkning.

Det fanns mycket varor på lager, såsom glas, porslin, redskap, verktyg, färg, tapeter, cyklar med reparationstillbehör, Primus reservdelar, leksaker, skidor, sparkar, kälkar, fodervaror, byggnadsvaror, fotgen, bensin, oljor, tjära, tvättmedel, kemisk/tekniska varor, karbid, torvmull, gödningsmedel, fröer, hästskor, spik, skruv, manufaktur, skor, stövlar m.m. samt det viktigaste i specerier och charkvaror. Apotekshörna med diverse fria läkemedel, men även receptbelagda medel inringt från läkaren i Bålsta. Allt kom från apoteket i Bålsta i en speciell låda med järnvägen, vidare med bil. Fisk fanns även ibland som kom med Håtunabussen kl 11. Färska lantägg köptes från gårdarna som sedan såldes från affär och buss men som även sändes in till Stockholm till försäljning. Även grönsaker, frukt och blommor m.m. köptes upp på hemmaplan.

Vi beställde även varor från andra firmor i Stockholm, såsom järnvaror från Qvist och Larsson, färg från Beckers, skor och manufaktur från Oscaria och Paul Bergström (PUB). Vi hade en tjej på kontoret som ansvarade för detta. Hon beställde varor som kunderna förklarat att de ville ha enligt kataloger. Varorna sändes till Upplandsgatan, där mjölkbilen hämtade varor varje dag. Många som handlade på detta viset blev mycket nöjda. Konsum hade även postservice, då posten till Svedden med omnejd kom i samma väska för vidare utdelning från en gemensam postlåda i butiken. Konsum skötte även avgående post.

Som mest arbetade vi fem biträden samt två kontorspersonal i Konsum Västra Ryd. Västra Ryds Konsum drev tre butiker med diskförsäljning "lanthandel", i Västra Ryd, Håbo-Tibble och i Bro. Samtliga butiker byggdes senare om till snabbköp. Senare byggdes även en butik i Kungsängen, då direkt till snabbköp. Butikerna är nu nedlagda eller ombyggda. Det fanns också en butiksbuss som körde runt på gårdarna, som framfördes av Gladh och Glassing från Bro. Det var en bil med brödfack på ena sidan och ett iskylt charkskåp på på den andra samt ett specerifack baktill. Isen förvarades i upplagda isstackar som fanns både i Västra Ryd och i Bro. Försäljningen av bröd och chark skedde utifrån från respektive avdelning. På 1940-talet vägdes allt på balansvåg och handräkning gällde för notan. När bilen senare byttes blev den mera tidsenlig, med all försäljning inne. Kylskåp med kylplatta, våg med räkneskala och handräkningsmaskin. Det fanns en ingång bak samt fack för grövre varor på ena sidan som t.ex. dricka och specialmedskick.

Det var många olika personer som arbetade i butiksbussen, bl.a. Lasse Blomqvist, Waldén, Gunnar Larsson, Tord Åhman, Thore Andersson, Malte Ohlsson. Då det ej gick att bara vara en man, fick jag vid många tillfällen hoppa in som medhjälpare. I Kungsängen fanns det mycket folk som ville handla i Konsumbilen. Där väntade man på byggnation, tomt fanns men inget skedde, så Konsumbilen fick uppehålla servicen till de medlemmar som fanns. Privata affärer fanns att tillgå, Lundins och Lindbergs Mjölk t.ex. Det var ett stort område som bussen besökte från Stäket till Hjälstaby, Granhammar, Ekolsund, Krägga, Lindormsnäs, Skokloster, Häggeby, Thoresta, Sundby, Ekilla, Varpsund, hela nuvarande Håbo och Upplands-Bro kommuner. Detta var på 1950-talet.
Jag kan inte fatta att dagarna räckte till. Det var kanske inte veckobesök på alla ställen, som det var det när jag började som bussförståndare. Jag hade då flyttat till Bro, omkring 1955. Jag minns inte riktigt hur det var! Det blev ändringar när jag började med procentkörning, då med hjälp av Rune Adolfsson m.fl. olika personer. Då på 1950-talet utgick vi från Konsum i Bro. En vecka kunde se ut ungefär så här:

Måndag: Service, tvätt, städning och beställningsdag. Påfyllning i stort, grundpåfyllning gjordes varje dag. Tisdag: Örnäs, Brunna, Granhammar, Stigstorp, Svedden, Hammarbo, Prästgården Västra Ryd, Sundby, Lindesvik, Gällöfsta, Kärrboda, Solbacken och Bjälbo.
Onsdag: Gustavshäll, Önsta, Thetorp, Utterbo, Thoresta anhalt, Björklunda, Thoresta gård och trädgård, Finnsta gård, Lejondal, Sandboda, Bro gård, Fiskartorp och Tegelbruket.
Torsdag: Hammartorp, Björknäs gård och trädgård, Ådö skog, Hackholmssund, Ådö, Ormudden, Säbyholm, Ekeby, Saltvik, Sundtorget, Hackvik, Lindormsnäs, Smidö gård samt Dävensö.

Dävensöborna var våra största kunder. De handlade i stort sett för hela veckan. Där fanns små torp och de som bodde där var samtliga fiskare, utom en som var gårdskarl på själva gården. De åkte med båt över till Ormudden för att handla i bilen. På vintern åkte de spark. De levde verkligen på matvarubilarna för även den andra, en privatbil, körde dit. Dävensöborna åkte emellertid aldrig någon annanstans. Lindqvist, som körde privatbilen, kom en lämplig dag i förhållande till konsumbilen. Det var bra! På en del ställen var vi ibland samtidigt. Det var sämre. Förut fanns det en färja mellan Dävensö och Ådö. Den gick när man behövde åka. Jag har sett den en gång och då gick den på släp efter en båt.

Fredag: Klockbacka, Bergliden, Lindhagaberg, Hedersberg, Snyggboda, Aspviks gård och Kvarnbyn, Rosenhill, Vickberga, Ensta, Högnäs, Tibble, Ekhammar, Gamla Landsvägen, Ryssviken, Öråker, Lennartsnäs, Kummelvik, Frölunda, Skälby och Ålsta-Sylta.
Lördag: Örsta, Thorsätra, Tranbygge, Stentorp, Lövsta, Negelstena, Grynsta, Valbylund, Hålunda, Aske, Tibble by, Mariedal, Parken, Järdra och Sätra.

OBS! Turlista i stort, flera stopp på varje ställe samt även mellanstopp då alla gårdar ej är uppsatta.
Militären kom till Granhammar under 1960talet. I och med det ändrades Konsum om. Kundunderlaget minskade och Västra Ryds Konsum gick upp i Järfällabygdens Konsumentförening. Utgångsorten blev därmed Jakobsberg. Två bussars turlistor slogs samman till en. Två dagar körde bussen i Jakobsberg och Kallhäll. Järfälla körde dubbelturer tidigare och fick nu enkeltur, så det blev inte något problem.

Tre dagar körde bussen i Bro, Kungsängen, Västra Ryd och i Håbo-Tibble.
Ändringen blev följande: Tisdags- och en del av Lördagsturen (Västra Ryd) lades på en tur. Centrala Kungsängen, Aske, När Konsumbilen kom 82
Göran Andersson
Ur Vi skriver i Upplands-Bro nr 82

Ingen hade svårt att fa arbete efter skolan i slutet av 1930-talet. De som bodde på gårdarna fick oftast arbete där och andra fick lärlingsplatser på annan ort. Jag för min del fick bud från grannen, som var ordförande i Konsum, att uppsöka föreståndare Melin. De behövde mer hjälp och jag fick tillfälligt arbete under jullovet. När jag slutat skolan fick jag direkt fast anställning i Konsum Västra Ryd, till en början som springpojke. På den tiden såldes de flesta varor i lös vikt. Jag fick väga upp socker, salt, mjöl, havregryn, ris m.m. i påsar. Många ville ha hjälp med hemtransport när de handlat mycket. Jag hade nästan alltid full last på paketcykeln, eftersom flera kunder från samma håll fick hemkört samtidigt, t. ex. Örnäs, Brunna, Kvarntorp, Granhammar. Kunderna kunde även beställa hem varor per telefon utan någon extra kostnad. V kunde även skicka beställda varor med mjölkbilen som körde varje morgon till gårdarna. Alla hade långa avstånd, så detta var en bra lösning, bara att hämta varorna på mjölkpallen. För Konsum var detta en nackdel, då varorna betalades på månadsräkning.

Det fanns mycket varor på lager, såsom glas, porslin, redskap, verktyg, färg, tapeter, cyklar med reparationstillbehör, Primus reservdelar, leksaker, skidor, sparkar, kälkar, fodervaror, byggnadsvaror, fotgen, bensin, oljor, tjära, tvättmedel, kemisk/tekniska varor, karbid, torvmull, gödningsmedel, fröer, hästskor, spik, skruv, manufaktur, skor, stövlar m.m. samt det viktigaste i specerier och charkvaror. Apotekshörna med diverse fria läkemedel, men även receptbelagda medel inringt från läkaren i Bålsta. Allt kom från apoteket i Bålsta i en speciell låda med järnvägen, vidare med bil. Fisk fanns även ibland som kom med Håtunabussen kl 11°-° . Färska lantägg köptes från gårdarna som sedan såldes från affär och buss men som även sändes in till Stockholm till försäljning. Även grönsaker, frukt och blommor m.m. köptes upp på hemmaplan.

Vi beställde även varor från andra firmor i Stockholm, såsom järnvaror från Qvist och Larsson, färg från Beckers, skor och manufaktur från Oscaria och Paul Bergström (PUB). Vi hade en tjej på kontoret som ansvarade för detta. Hon beställde varor som kunderna förklarat att de ville ha enligt kataloger. Varorna sändes till Upplandsgatan, där mjölkbilen hämtade varor varje dag. Många som handlade på detta viset blev mycket nöjda. Konsum hade även postservice, då posten till Svedden med omnejd kom i samma väska för vidare utdelning från en gemensam postlåda i butiken. Konsum skötte även avgående post.

Som mest arbetade vi fem biträden samt två kontorspersonal i Konsum Västra Ryd. Västra Ryds Konsum drev tre butiker med diskförsäljning "lanthandel", i Västra Ryd, Håbo-Tibble och i Bro. Samtliga butiker byggdes senare om till snabbköp. Senare byggdes även en butik i Kungsängen, då direkt till snabbköp. Butikerna är nu nedlagda eller ombyggda. Det fanns också en butiksbuss som körde runt på gårdarna, som framfördes av Gladh och Glassing från Bro. Det var en bil med brödfack på ena sidan och ett iskylt charkskåp på på den andra samt ett specerifack baktill. Isen förvarades i upplagda isstackar som fanns både i Västra Ryd och i Bro. Försäljningen av bröd och chark skedde utifrån från respektive avdelning. På 1940-talet vägdes allt på balansvåg och handräkning gällde för notan. När bilen senare byttes blev den mera tidsenlig, med all försäljning inne. Kylskåp med kylplatta, våg med räkneskala och handräkningsmaskin. Det fanns en ingång bak samt fack för grövre varor på ena sidan som t.ex. dricka och specialmedskick.

Det var många olika personer som arbetade i butiksbussen, bl.a. Lasse Blomqvist, Walden, Gunnar Larsson, Tord Åhman, Thore Andersson, Malte Ohlsson. Då det ej gick att bara vara en man, fick jag vid många tillfällen hoppa in som medhjälpare. I Kungsängen fanns det mycket folk som ville handla i Konsumbilen. Där väntade man på byggnation, tomt fanns men inget skedde, så Konsumbilen fick uppehålla servicen till de medlemmar som fanns. Privata affärer fanns att tillgå, Lundins och Lindbergs Mjölk t.ex. Det var ett stort område som bussen besökte från Stäket till Hjälstaby, Granhammar-Ekolsund-KräggaLindormsnäs-Skokloster-Häggeby-ThorestaSundby-Ekilla-Varpsund, hela nuvarande Håbo och Upplands-Bro kommuner. Detta var på 1950talet.
Jag kan inte fatta att dagarna räckte till. Det var kanske inte veckobesök på alla ställen, som det var när jag började som bussförståndare. Jag hade då flyttat till Bro, omkring 1955. Jag minns inte riktigt hur det var! Det blev ändringar när jag började med procentkörning, då med hjälp av Rune Adolfsson m.fl. olika personer. Då på 1950-talet utgick vi från Konsum i Bro. En vecka kunde se ut ungefär så här:

Måndag: Service, tvätt, städning och beställningsdag. Påfyllning i stort, grundpåfyllning gjordes varje dag.
Tisdag: Örnäs, Brunna, Granhammar, Stigstorp, Svedden, Hammarbo, Prästgården Västra Ryd, Sundby, Lindesvik, Gällöfsta, Kärrboda, Solbacken och Bjälbo.
Onsdag: Gustavshäll, Önsta, Thetorp, Utterbo, Thoresta anhalt, Björklunda, Thoresta gård och trädgård, Finnsta gård, Lejondal, Sandboda, Bro gård, Fiskartorp och Tegelbruket.
Torsdag: Hammartorp, Björknäs gård och trädgård, Ådö skog, Hackholmssund, Ådö, Ormudden, Säbyholm, Ekeby, Saltvik, Sundtorget, Hackvik, Lindormsnäs, Smidö gård samt Dävensö.

Dävensöborna var våra största kunder. De handlade i stort sett för hela veckan. Där fanns små torp och de som bodde där var samtliga fiskare, utom en som var gårdskarl på själva gården. De åkte med båt över till Ormudden för att handla i bilen. På vintern åkte de spark. De levde verkligen på matvarubilarna för även den andra, en privatbil, körde dit. Dävensöborna åkte emellertid aldrig någon annanstans. Lindqvist, som körde privatbilen, kom en lämplig dag i förhållande till konsumbilen. Det var bra! På en del ställen var vi ibland samtidigt. Det var sämre. Förut fanns det en färja mellan Dävensö och Ådö. Den gick när man behövde åka. Jag har sett den en gång och då gick den på släp efter en båt.

Fredag: Klockbacka, Bergliden, Lindhagaberg, Hedersberg, Snyggboda, Aspviks gård och Kvarnbyn, Rosenhill, Vickberga, Ensta, Högnäs, Tibble, Ekhammar Gamla Landsvägen, Ryssviken, Öråker, Lennartsnäs, Kummelvik, Frölunda, Skälby och Ålsta-Sylta.
Lördag: Örsta, Thorsätra, Tranbygge, Stentorp, Lövsta, Negelstena, Grynsta, Valbylund, Hålunda, Aske, Tibble by, Mariedal, Parken, Järdra och Sätra.

OBS! Turlista i stort, flera stopp på varje ställe samt även mellanstopp då alla gårdar ej är uppsatta.
Militären kom till Granhammar under 1960talet. I och med det ändrades Konsum om. Kundunderlaget minskade och Västra Ryds Konsum gick upp i Järfällabygdens Konsumentförening. Utgångsorten blev därmed Jakobsberg. Två bussars turlistor slogs samman till en. Två dagar körde bussen i Jakobsberg och Kallhäll. Järfälla körde dubbelturer tidigare och fick nu enkeltur, så det blev inte något problem.

Tre dagar körde bussen i Bro, Kungsängen, Västra Ryd och i Håbo-Tibble.
Ändringen blev följande: Tisdags- och en del av Lördagsturen (Västra Ryd) lades på en tur. Centrala Kungsängen, AskeVallbyviksvägen och Negelstena drogs in. Ådö Låssa Thoresta Brogård var den andra turen och Håbo-Tibble blev den tredje, där sommarområdena Björknäs, Näshagen, Mariedal, Parken och Håbo-Tibble by prioriterades.
Vallbyviksvägen och Negelstena drogs in. Ådö Låssa Thoresta Brogård var den andra turen och Håbo-Tibble blev den tredje, där sommarområdena Björknäs, Näshagen, Mariedal, Parken och Håbo-Tibble by prioriterades.

torsdag 25 mars 2010

Alex Jones Show

Det politiska våldet


Det svenskfientliga våldet del 4
Uploaded by criticalsource. - Up-to-the minute news videos.

Mixat 2010 03 25


Den 22 maj

Radio Rörstrand kommer sända under lördagen extra och vill låna SD och Gjallarhornets tider.

Den 22 maj utgår SD på FM 88mhz kl 1400-1500 deras repriser söndag och torsdag sänds.
Gjallarhornet utgår mellan kl 1700-1800.

Väntar på svar men troligen kommer studion kopplas in mellan kl 1800-1830.
Då kör Georg sista halvtimmen.

Sionist Radion

Skinheadradio

onsdag 24 mars 2010

Frank Roman Radio

Frank Roman Radio

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Alex Jones Show

Sverigedemokraterna 2010

Patriot Radion 2010 03 24


FREE service provided by MusicWebTown.com

SMR

tisdag 23 mars 2010

Tåg

Demis Roussos 2008

Demis Roussos

Eurovision 1975 Minns ni?

Eurovision 1974 Minns ni?

Tåg färja

HEAT

DDR DR

Mogens Glistrup

DSB

DSB My lok

DSB S -Tog

DSB

Gunnar var 1972 i Danmark besökte Köpenhamn gick på ströget åt på ett kafé.
Dit med stor färja hem med flygbåten.
Poddradio 2010 03 23


FREE service provided by MusicWebTown.com

söndag 21 mars 2010

Radio White 2010 03 21

Newsnet14_20100321.mp3 (215.34 MB)

Ultima Thule

John Tyndall

Germany Calling

Radio Fryksdalen 2010 03 20

Hata Hip Hop Go Back to the djungle

a

Mera Kärnkraft

Jerka

Progg

Attack

Magnum Bonum

Motvind 2009

Motvind

Budgie

Motvind

Motvind

Bike Trip

Dalsland

Dalsland

Sydney

White Nigger

lördag 20 mars 2010

Judas Priest

Doro

Doro&UDO

Doro&Lemmy

Lemmy

Gjallarhornet 2010 03 20

Tåg

SD 2010 03 20

fredag 19 mars 2010

Radio White 2010 03 18

Radio_White_20100318.mp3 (113.22 MB)

Blackmores Night

Judas Priest

Judas Priest

Judas Priest

Saxon

Saxon

Eddie Meduza

Jerry Williams

Jerry Williams

The Ark

SD 2010 03 06

Arnold säger den 6 februari 2010 vet ej varför?


Hennix

Kvällen mot torsdag 18 mars vandaliserades Nils-Eric Hennix nya bil, sannolikt av en vänsterextremist. Bilen fick skador för tusentals kronor. Hennix förra bil brändes upp av vänsterextremister (troligen AFA) vid en mordbrand den 22 augusti förra året. Med sprängattentaten på Hennix egendom så var onsdagens attentat den femte i ordningen. Polisen i Hässleholm betraktar bilvandaliseringen som ett hatbrott och kommer att utreda detta med speciell prioritering. Misstänkta AFA-iter, bl a från Hässleholm och Tyringe, har tidigare förhörts i samband med mordbranden. SÄPO utreder också brotten och har en bra bild över aktiva vänsterextremister.

N-E Hennix utlyser nu en belöning på 4.000 kr till den som kan ge tips på vem som är skyldig till mordbranden eller till vandaliseringen av den senaste bilen.
- De skyldiga bör be till Gud att Polisen tar dem innan jag får tag på dem. Min vedergällning blir tusen gånger värre än rättsmyndigheternas, säger Hennix. Den eller de skyldiga kan räkna med att få hembesök av mig och några mycket brutala individer ur bike- och nationella miljöer så snart jag får reda på vilka ynkliga kräk det är fråga om. Ett par nationella organisationers säkerhetstjänst kommer att bistå mig att söka reda på de skyldiga vänsterextremisterna.
- Liksom konstnären Wilks har jag ett par yxor i beredskap och kommer att använda dem i försvarssyfte om någon maskerad dåre tar sig in på min tomt.

- De som terroriserar mig har synnerligen låg intelligens. De saknar normal begåvning att formulera sig i debatter och kan bara göra sig skyldiga till primitiv och barnslig skadegörelse. De är fega ynkryggar som agerar i gäng, maskerar sig och springer hem till mamma efter att ha skadat bilar m.m. När de åker fast kommer jag att begära av åklagaren att de ska genomgå sinnesundersökning och förhoppningsvis spärras in på fast paviljong.

- De obegåvade vänsterextremisterna verkar inte ha tillgodogjort sig att de varken kan skrämma mig eller få mig att upphöra med mitt politiska författarskap. För varje attentat har jag ökat mina politiska kommentarer på internet. Så även nu. Som svar på senaste vandaliseringen ska jag arrangera en stor nationell demonstration i Hässleholm med deltagare från alla nationella organisationer i Sverige och kanske från övriga Europa. Till hösten kommer jag ut med en bok. I denna bok ska jag presentera de skyldiga vänsterextremisterna med namn, personnummer, foto och i övrigt nyttiga uppgifter, så snart de avslöjats. Uppgifterna kommer även att förmedlas till privata och offentliga arbetsgivare åratal framåt i syfte att skydda dem mot farliga attentatsmän, lovar Nils-Eric Hennix.
--------------------------------------------------------------------------------

onsdag 17 mars 2010

Grannsamverkan i Haninge

Äldre polisinfo
(vissa uppgifter ej aktuella)

INBROTT I RADHUS
Vallavägen 2x8, Handen den 12/11 mellan kl 06.45-16.20. Okänd gärningsman har tagit sig in i bostaden genom att krossa fönsterrutan i altandörren, gods tillgripet, teknisk undersökning gav inget resultat, ingen granne har sett eller hört något.


INBROTT I LÄGENHET
Sandstensvägen 9X, Haninge den 9/11 mellan kl 12.00-17.15. Ytterdörr uppbruten, inga spår.

Tungelstavägen 2X A, Västerhaninge den 10/11 mellan kl 06.35-16.40. Okänd gärningsman har krossat fönsterrutan på balkongdörren, gods tillgripet, inga spår att säkra.


--------------------------------------------------------------------------------
FÖRSÖK TILL INBROTT I LÄGENHET
Vendelsö Skolväg 2x, Haninge mellan den 24/10 kl 11.15-25/10 kl 11.30. Brytmärken på flera ställen på balkongdörren , skruvmejsel kvar på platsen, målsägaren bor på nedre botten.
INBROTT I VILLA
Badstrandsvägen x, Haninge mellan den 23/10 kl 20.00-24/10 kl 09.00. Okända gärningsmän har tagit sig in i villan genom att lyfta ut ett fönster på baksidan av huset, verktyg stulna. Under dagen den 23/10 hade dottern sett flera polska bilar i området.

INBROTT I LÄGENHET
Vågens gata 43x, Haninge den 24/10 kl 12.20-14.45. Ytterdörren uppbruten, brytskador på dörren, dörrkarmen och dörrlåset, gods tillgripet.

Södra Jordbrovägen 17x, Haninge den 24/10 kl 07.30-15.00. Ytterdörren uppbruten, gods tillgripet.


--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I LÄGENHET
Vädurens gata 23X, Haninge den 17/10 t.o.m kl 14.40.Vittne ser hur två yngre män kastar en sten genom fönstret i balkongdörren, en kliver in, vittnet skriker åt dem och skrämmer dem på flykten, inget tillgripet. Signalement: 2 män, 18-20 år, mörkhyade, klädda i troligen skinnjackor, talade okänt språk.
Vendelsömalmsvägen 18x, Haninge den 17/10 kl 08.45-18.00. Okänd gärningsman har brutit sig in genom ett fönster i sovrummet. Eventuella spår säkrade.


--------------------------------------------------------------------------------

INBROTT I LÄGENHET
Norra Kronans gata 43X, Haninge den 15/10 kl 12.00-20.00. Okända gärningsmän har brutit upp lägenhetens dörr genom att bända bort dörrkarmen från dörren, och på så sätt kunnat forcera låskolven på dörrlåset. Gods tillgripet. Gärningsmännen har även slagit knytnävsstora hål i innerväggarna i lägenheten. Inga spår att säkra. Vill också berätta att Grannstöd hittade en stulen bil i Jordbro idag på eftermiddagen. Den har regnr KFX 448, Saab 9000.


INBROTT I LÄGENHET
Blockstensvägen 6x, mellan den 9/10 kl 18.00-10/10 kl 19.15. Dörren uppbruten av okänd gärningsman. Inga spår. Norra Kronans gata 434, Haninge den 13/10 kl 10.00-20.30. När målsägaren kommer hem från arbetet, upptäcker han att ytterdörren är olåst. Han finner en sten i soffan och ett krossat sovrumsfönster. Gods tillgripet. Fingeravtryck säkrade.


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i lägenhet:
Sandstensvägen 9X, Jordbro, den 8/10 kl t.o.m. 21.50. Målsägaren var hemma, hörde hur någon ryckte i dörrhandtaget, såg en okänd man genom titthålet ta fram nycklar som han provade i dörren, försökte även rycka upp den samtidigt, målsägaren ringde polisen. Signalement: man, europé, mörkt kort hår, smal kroppsbyggnad, lätt skäggstubb, röd jacka, ovårdat utseende.
--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I LÄGENHET/STÖLD
Sandstensvägen 2X, Jordbro den 7/10 kl 06.10-10.30. Målsägaren hade fått sina lägenhetsnycklar stulna tidigare än ovan angivet klockslag. Han hade kontaktat HSB för byte av lås och när han kommer till lägenheten tillsammans med HSB, så märker han att det redan hade varit inbrott. Ingen åverkan på dörren som stod öppen, vilket tyder på att gärningsmannen haft nycklar.
GROV STÖLD, NARKOTIKABROTT MM
Polispatrull stoppade en bil på Dalarölänken för förarkontroll, misstanke uppstod om narkotikapåverkan och även olovlig körning kunde konstateras. Dessutom hittade polispatrullen stöldgods som kunde härledas till inbrott på Lövlundsvägen x, vid Lännåkersviken, Haninge, den 7/10 kl 08.00-14.30. Två gripna. Lövlundsvägen vid Lännåkersviken, Haninge


--------------------------------------------------------------------------------
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA

Skepparvägen X, Vendelsömalm den 4/10 kl 19.31. Larmet gick igång, väktare samt målsägare på plats kort därefter, ingen misstänkt kvar, inget tillgrepp, brytskador på altandörrens karm, handtaget sönderbrutet.

Klenavägen 9X, Vendelsö den 4/10 kl 20.29-20.40. Larmet utlöst, när väktare kom på plats fanns ingen misstänkt kvar, dock fann man verktyg på gräsmattan som väktaren tog hand om. Brytskador fanns på altandörren och karmen till denna, samt tvättstugans fönster och karm+båge.
--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA
Rökärrsvägen 1x, Kolartorp, den 1/10 kl 06.45-11.15. Målsägaren var borta från bostaden några timmar och under tiden
har en okänd gärningsman brutit upp ett fönster på baksidan av huset, tagit sig in i huset och tillgripit gods.
När målsägaren kom hem stod hans gummistövlar blöta i hallen, han själv hade inte använt dem.
På uteplatsen var även ett skåp uppbrutet. Fingeravtryck säkrade av tekniker.

--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA UNDER BYGGNAD
Daggrosvägen x, Tungelsta, mellan den 10/9-23/9. Ett hus under nybyggnation har drabbats. Okänd gärningsman har brutit upp altandörren och stulit vitvaror.

--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I LÄGENHET
Nynäsvägen 4x, Handen, mellan den 19/9 kl 17.00-20/9 kl 16.00, ytterdörren uppbruten, inga spår att säkra.

--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA
Södertäljevägen 3X, Tungelsta mellan den 4/9 kl 06.30 - 5/9 kl 15.30. Okänd gärningsman har brutit sig in genom balkongdörren, tillgripit kassaskåp och personbil WOZ 017, dörren och garageporten sönderbrutna. Närmaste granne bor ca 300 m ifrån. Inga spår.
Myrmalmsringen 2x, Haninge mellan den 6/9 kl 07.00- 7/9 kl 13.00. Okänd gärningsman har brutit upp köksfönstret och gått ut genom ytterdörren. Spår säkrade av tekniker.

Norra Vägen 2x, Handen mellan den 5/9 - 7(9 kl 19.00. Okänd gärningsman har brutit sig in genom köksfönstret, stulit gods. Inga spår gick att säkra.

STÖLD FRÅN BOSTAD
Moränvägen 5x, Haninge mellan den 5/9 kl 22.00- 6/9 kl 02.00. Målsägaren tror att någon klättrat in genom den öppna balkongdörren då hon låg och sov och stulit handväskan.

INBROTT I FRITIDSHUS
Årsta Havsbadsvägen x, Haninge, mellan den 3/9 kl 07.00 - 6/9 kl 00.30. Okänd gärningsman har ställt en plaststol nedanför ett fönster och sedan brutit upp det, förmodligen med en skruvmejsel. Brytskador på fönstret och även ytterdörren. Fingeravtryck skickat för spårsäkring.


--------------------------------------------------------------------------------
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA

Mariebergsvägen 2x Haninge, den 24/8 kl 23.50. Målsägarens hustru hörde ett kraftigt ljud, gick ner för att titta och såg då ett starkt ljussken genom fönstret, troligen från en bil. På morgonen upptäckte målsägaren att det hade varit ett inbrottsförsök genom att okänd gärningsman brutit sönder en av den inglasade verandans dörrar.

INBROTT I VILLA

Tomtevägen x, Lyckebyn, Haninge den 25/8 kl 05.30-20.00. Okänd gärningsman har brutit sig in via badrumsfönstret och tillgripit gods. Ett vittne hade sett en mörkt grå, äldre Ford på den aktuella tomten. Föraren var en yngre kvinna med mörkt långt hår. Bilen hade lämnat platsen i mycket hög fart.

--------------------------------------------------------------------------------

INBROTT I LÄGENHET

Vallavägen 10X, Handen den 18/8 kl 08.45-17.00. Ytterdörren uppbruten, brytmärken runt låset, låskolv böjd, gärningsmannen hade hängt en jacka från lägenheten över dörren för att dölja skadorna, samt att man skulle tro att någon var hemma. Skoavtryck för teknisk undersökning.


--------------------------------------------------------------------------------
Varning

På södra sidan av Stockholm florerar just nu personer som vittjar brevlådor i villaområden för att komma åt
personnummer och namn, som sedan kan användas i brottsliga sammanhang.
Ett flertal försök till grova bedrägerier har i sista stund stoppats här i Haninge
Med anledning av detta bör ni i era Grannsamverkansområden hjälpas åt att bevaka era brevlådor.
Om ni har möjlighet,skaffa låsbara lådor, tänk på att dom bör vara ganska djupa så att innehållet inte kan nås via inkastet.
Ring polisen om ni ser något misstänkt!
Telefonnr 114 14, eller 112 om det är bråttom.
--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA
Örtagårdsvägen x, Västerhaninge den 8/8 kl 18.00-21.00, altandörr uppbruten, bilen stulen med nycklar i, regnr. ECX 206 (bilen återfunnen).

INBROTT I LÄGENHET
Sandstensvägen 7X, Jordbro, Haninge den 14/8 kl 16.30-kl 18.00, ytterdörr uppbruten.
INBROTT I FRITIDSHUS
Olsängsvägen x, Hermanstorp, Handen mellan den 7/8 kl 21.00-17/8 kl 17.00. Fönster på framsidan uppbrutet, brytmärken på två fönster, vittne såg ungdomar vid huset den 9/8-10/8. Betebyvägen 10, Haninge den 16/8 kl 11.00-21.00, ytterdörren uppbruten, bilen sönderslagen, inga spår.

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA
Villan, Bergsvägen 1X, Handen den 13/8 kl 09.30. Larmet utlöst, ägaren skickade svåger till villan tillsammans med väktare, brytmärken på ytterdörr och altandörr.

Klenavägen 5X, Haninge mellan den 11/6-10/8, okänd gärningsman har brutit bort listen runt ett fönster, stol nedanför fönstret, brytmärken, larm ej löst ut.

Stora Björnens gata 1X, Haninge den 9/8 kl 03.40. Målsägaren vaknade av att hunden morrade, såg en man utanför altandörren, försvann springande då han såg målsägaren genom fönstret, fingeravtryck och brytmärken vid låset på dörren. Signalement: man, 175 cm lång, långt svart hår, mörk hy.

FÖRSÖK TILL STÖLD FRÅN BOSTAD
Lutavägen 1X, Tutviken, Haninge den 13/8 kl 21.45-22.05. Nybygge på tomten, okända gärningsmän försökte bära ut ett badkar från garaget men blev skrämda av något, vittne såg dem färdas i en bil med släp, regnr 1: OFX 672, Volvo, grå, regnr 2: CKO 750, släp.


--------------------------------------------------------------------------------

INBROTT I VILLA
Lyckebyvägen 7x, Haninge mellan den 24/7 kl 12.35-25/7 kl 00.35. Okända gärningsmän har skruvat ur skruvar till fönster i vardagsrummet, tagit bort fönsterlister och lyft ur fönstret. Detta var både in- och utgång. Man har rest en stege mot väggen för att nå upp till fönstret. Inga synliga skador, inga säkrade spår.


--------------------------------------------------------------------------------

Retroaktiv rapportering efter semesterperiod

INBROTT I VILLA

Daggkåpevägen 1x, Vendelsö den 27/6 mellan kl 08.20-14.45. Okända gärningsmän har tagit sig in via altandörren på baksidan, nedre delen av dörren sönderbruten, diverse gods stulet. Målsägaren hade observerat en blå kombibil i området då hon lämnade huset. Inga spår.

Östra Strandvägen x, Haninge t.o.m. 29/6 kl 03.48.Dörren och cylinderlåset sönderbrutna.

Idrottsvägen Årsta Havsbad, Haninge den 30/6 kl 08.00-19.00. Ytterdörren uppbruten, brytmärken på dörr och dörrkarm.

Mulstavägen x, Västerhaninge mellan den 8/7 kl 17.00-9/7 kl 08.30. Fönsterrutan intill dörren krossad för att gärningsmannen sedan skulle kunna öppna ytterdörren, gods stulet, fingeravtryck säkrade.

INBROTT I LÄGENHET

Lejonets gata 348, Haninge den 26/6 kl 05.50-17.40. Ytterdörr uppbruten, brytskador på lås och dörr, spår säkrade.

Lejonets gata 377, Haninge mellan den 12/7 kl 22.30-13/7 kl 03.30. Gärningsmannen har tagit sig in via balkongdörren, brytmärken på dörr och dörrhandtag.

INBROTT I FRITIDSHUS

Årsta Havsbadsvägen 3x Haninge mellan den 27/6 kl 18.00-1/7 kl 10.00. Ingen trolig ingångsväg funnen, inga brytmärken, inga fingeravtryck.

Årsta Havsbadsvägen, fastighet 1B, Haninge mellan den 15/6 kl 18.20-5/7 kl 13.00. Okänd gärningsman har tagit sig in genom att krossa en fönsterruta till ett av sovrummen på baksidan av huset, gått ut genom ytterdörren och lämnat den öppen, inga spår.

FÖRSÖK TILL INBROTT I BOSTAD

Myrmalmsringen 8x, Norra Söderby den 13/7 kl 03.00-04.00. Svärsonen vaknade av att han hörde några okända ta i handtaget till ytterdörren och sedan även handtaget till altandörren. Han tände då lampor i huset och tittade ut, fick se två svartklädda individer lämna tomten, inga skador på dörrarna.

Villavägen 17x, Västerhaninge mellan den 4/7 kl 18.00-6/7 kl 13.00. Okända har krossat fönstret på balkongen på övre våningen, förmodligen för att försöka komma åt fönsterhakarna, inga spår.


--------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i villa

Tutviksvägen 5x, Gudö den 24/6 mellan 15.30 - 17.20
Badrumsfönster brutet, gods tillgripet--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Torparvägen 2x, Signeberg den 21 juni mellan 19.15 - 00.00, entredörr uppbruten på mindre gäststuga på tomten
--------------------------------------------------------------------------------
FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA

Tutviksvägen 5X, Haninge den 16/6 kl 04.00-04.05.
Minst två okända gärningsmän har försökt ta sig in i villan genom att
krossa ett fönster, men blivit skrämda från platsen. Grannar hade hört
ljud, glaskross, tittat ut och sett två personer komma från tomten
Tutviksvägen 57. Personerna hade vänt sig om efter cirka 50 meter och
upptäckt grannen och börjat springa från platsen i riktning mot
Gudöbroleden. Polis kom till platsen, hundar sökte i området utan
resultat.
Signalement: 1. man, 20-25 år, 190-200 cm lång, ljust brun melerad
tjock täckjacka, mörka byxor.
2. man 20-25 år, ca 170 cm lång, blå Adidasjacka
(ev. munkjacka), svart stor mössa, svart helskägg.
Båda männen hade ljus hy och såg ut att komma från något östeuropeiskt
land.

--------------------------------------------------------------------------------
MORDBRAND

Årsta Havsbadsvägen 1X, Haninge den 16/6 kl 02.50. Okänd gärningsman har anlagt brand som
inneburit fara för annans liv eller hälsa.Huset totalt nerbränt. Inga närliggande fastigheter skadade.

INBROTT/STÖLD

Årsta Havsbadsvägen 1Y Haninge den 16/6 kl 03.00. Då polispatrull var på plats med anledning
av brand i fastigheten på Årsta Havsbadsvägen 1A, upptäcktes att det hade varit inbrott i grannfastigheten.
Okänd gärningsman har krossat ett fönster och på så sätt tagit sig in i sommarstugan. Brytskador på dörren.
Det hade även varit inbrott i en intilliggande fastighet, i skrivande stund okänd adress.

--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I RADHUS

Söderby Parkväg 8X, Kvarntorp mellan den 7/6 kl 16.00-8/6 kl 10.00.
Okända gärningsmän har eventuellt tagit sig in i huset via ett fönster,
någon gång under natten mellan lördag och söndag. Det fanns även ett
brytmärke längst ner på ytterdörrens karm. Coca-colaburk till teknisk
undersökning.
--------------------------------------------------------------------------------
Trafiknykterheten i fokus 2-8 juni

Under skolavslutningsveckan 2- 8 juni kommer polisen att satsa extra på
nykterheten i trafiken. Om fler var nyktra skulle färre omkomma i
trafiken. Det är extra viktigt nu i skolavslutningstider.

Av omkomna personbilsförare i singelolyckor förra året var hälften
alkoholpåverkade. Av de alkoholpåverkade omkomna var 8 procent kvinnor,
25 procent var ungdomar i åldern 18 – 24 år. I genomsnitt hade de
dödade förarna 1,6 promille alkohol i blodet. Även bland omkomna
motorcyklister och mopedister var andelen alkoholpåverkade lika hög.
Antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare är årligen mellan 50
och 60 personer.

Problemet med alkohol i trafiken finns inte bara i Sverige. Den 2 - 8
juni genomför därför Polisen i hela Europa en gemensam satsning
”European operation alcohol and drugs.” Det innebär ökad
övervakning av trafiken, särskilt nykterhetskontroller.
--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA
Tutviksvägen 7x Gudö, den 30/5 mellan kl 07.15-16.40. Okända gärningsmän har tagit sig in genom altandörr med glas,
monterat bort glasrutan och ställt denna mot husväggen. Under dagen hade en granne sett en gammal vit Audi med
reg.bokstäver RZM rekognosera området, i bilen färdades två män, ev. polacker.
I huset säkrades fingeravtryck + fotspår. Signalement: en av männen hade en orange väst, en hade kort hår.
ALLMÄNFARLIG VÅRDSLÖSHET
Svartsjön, Svartbäckens närområde, den 31/5 kl 12.00-12.30. Vittnen har sett 3 pojkar vid Svartsjön,
där de varit började det att brinna, när de passerade ena vittnet sade de något liknande "ring brandkåren".
Okända har tänt eld på minst 5 ställen vid Svartsjön, på två av dem har det brunnit 200-250 meter


--------------------------------------------------------------------------------
FÖRSÖK TILL LÄGENHETSINBROTT
Vendelsövägen 7x, Haninge den 29/5 kl 16.55. Målsägarens dotter kommer
hem och tar hissen upp till bostaden, då hon hör hur några personer
springer nerför i trapphuset, låter som om de lämnar hennes våningsplan.
Utanför dörren upptäcker hon att okända gärningsmän försökt bryta upp
denna, genom att använda kofot troligtvis, bucklor i dörrkarmen vid
dörrlåset.
På våningsplanet under målsägarens har det också varit inbrottsförsök
hos flera boende. Inga spår.
--------------------------------------------------------------------------------
INBROTT I VILLA
Årsta Havsbadsvägen 11X, Haninge den 23/5 kl 10.18. Securitas fick larm, målsägaren
var redan hemma då de anlände, Okänd gärningsman har tagit sig in i huset genom att montera bort lister runt ett
fönster på baksidan av huset, och därmed kunnat lyfta bort detta. Skoavtryck för teknisk undersökning.

INBROTT I VILLA
Smultronvägen 1x, Norrby den 26/5 kl 06.30-17.33. Okända gärningsmän har rest en
stege mot taket på baksidan av huset, klättrat upp på taket och där brutit upp ett fönster, och på så sätt lyckats ta sig in.
Inga spår att säkra
--------------------------------------------------------------------------------
GROV STÖLD, tjuvar gripna
Säterivägen, Årsta Säteri, Haninge den 21/5 kl 17.30-19.00. Målsägaren pratar med granne i
telefonen då grannen skriker att det är tjuvar på målsägarens tomt. Målsägaren springer ut och
förföljer tjuvarna gående, ringer sambo och polis vilka kommer till platsen. Tjuvarna stoppas,
visiteras och grips. Gods anträffat på tjuvarna och även i intilliggande dike.
Inbrott i fritidshus
Hermanstorpsvägen 1X, Hermanstorp mellan den 17/5 kl 18.00-19/5 kl
12.00. Okänd gärningsman har använt tillhygge för att ta sig in i
sommarstugan, dörren sönderbruten. Gärningsmannen har även brutit sig in
i uthuset, tillgripit yxor från detta, men lagt dem bakom huset. Inga
spår.

Inga bostadsinbrott att rapportera ,
endast ett inbrott i verktygsbod på
Tempelvägen 6, Västerhaninge mellan den 16/5 kl 16.00-19/5 kl 06.30,
klippt upp en låskätting.

För dig som är historieintresserad:
Brott mot fornminneslagen
Någon/några okända har rubbat föremål på "Dalarövraket" vid Elesön,
nordost Dalarö.

Ett grovt rån igen
Jungfruns gata 40x, Brandbergen, Haninge den 18/5 kl 22.00. Två
maskerade män kommer in i restaurangen då målsägaren går omkring och
dammsuger, som genom pistolhot tvingas lämna ifrån sig en större summa
pengar. Männen försvann åt okänt håll, ett vittne fanns i restaurangen.
Inga spår.
Signalement: två män, 25-30 år, ca 170 cm långa, båda med normal
kroppsbyggnad, klädda i svarta munkjackor, svarta träningsbyxor, den ene
hade svart rånarluva med vitt mönster, den andre vit rånarluva med rött
mönster, de pratade flytande svenska.

Butiksinbrott
COOP, Åkervägen 2A, Västerhaninge, den 15/5 kl 03.20-03.40.
Gärningsmän har brutit sönder jalusien för dörren och bakom den krossat
en ruta för att komma in i butiken. Det som stals var troligen
cigaretter endast. Gärningsmännen kan finnas filmade inne i butiken.

Inbrott i lägenhet
Skorpionens gata 5xx, Haninge den 15/5 kl 10.20-15.00, dörren
uppbruten. Målsägaren har drabbats för andra gången och känner sig
uppgiven.

Rån/alt grovt rån

Norra Kronans gata 434, Haninge, den 16/5 kl 00.48-00.49.
Taxichaufför fick körning till adressen, vevade ner rutan då 3 män kom.
Frågade om de beställt, blev då hotad med pistol mot huvudet. På andra
sidan taxin en gärningsman med en större kniv, hotar och tar
taxichaufförrens plånbok. En tredje man står bakom taxin hela tiden.
De säger åt chauffören att titta rakt fram hela tiden.
De försvinner springande från platsen.
Signalement:
1. 20-25 år, mörka kläder, mörk huva, talade med brytning, hade pistol

2. 20-25 år, vit luvtröja, pratade med brytning, hade större kniv

3. 20-25 år, oklart utseende, fanns bakom taxin hela tiden.

Grovt rån 9/5
Vegabaren i Handen utsattes för ett rån den 9/5 kl. 0140. Grovt rån genom att två gärningsmän
tilltvingat sig kontanter och annat gods genom att hota målsägare med pistol. Både butik och kunder utsatta.
Avvek i en bil riktning mot Söderbyleden i Haninge.

Grovt rån den 7/5 kl. 0218 .
Statoil. Vendelsövägen, Brandbergen utsattes under morgontimmarna för ett rån. Två gärningsmän,
varav en beväpnad med en kniv, hotar personalen i butiken och tillgriper cigaretter m.m innan de avviker
i okänd riktning.. Inga kända fordon. Gm 1/ man, okänd ålder, ca 175 cm lång,normalt byggd, iklädd röd
huvjacka med rutigt mönster, grå mjukisbyxor. Gm 2/ man, okänd ålder, smal, bar svarta kläder, hade ett
par mjukisbyxor med siffran 3 tryckt på sidan.

Grovt rån den 2/5 kl. 1150 i Brandbergens centrum
Grovt rån genom att två okända gärningsmän med pistol tilltvingat sig en okänd mängd guldföremål
från EHAB´s Guld i Brandbergens centrum. En tredje gärningsman körde flyktbilen,
som man sprang till via gången vid Apoteket. Grön skåpbil med rutor av mindre modell och
utländska reg.skyltar. Åkte i okänd riktning. 2 gärningsmän i 16-20 årsåldern, kortvuxna, svarta kläder


Inbrott i lägenhet
Sandstensvägen 4x, 2 tr., Haninge den 8/5 mellan kl. 0830 -12. Ytterdörr uppbruten och tillgrepp har skett.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa Dalarövägen 14X, Haninge den 5/5 mellan kl. 14 -1630. Larmet utlöst. Fönster sönderslaget.
Inbrott i lägenheter Utgårdsvägen X, 2 tr., Handen den 25/4 mellan kl. 12 -13. Ytterdörr uppbruten.
Örnens Väg 4X, 2 tr., Handen den 30/4 mellan kl. 14 -16. Ytterdörr uppbruten.

Försök till villainbrott
Stavs Byväg 1X, Tungelsta, någon gång mellan den 1/5-2/5.
Gärningsmannen har krossat ett fönster och brutit sönder
fönsterkarmen, utan att lyckas ta sig in. Inga spår.

Inbrott i lägenhet
Örnens väg 48, Haninge, den 30/4 någon gång mellan kl 14.00-16.00.
Gärningsman har brutit sig in via entrédörren. Några dagar tidigare
hade målsägaren hört någon som varit vid ytterdörren och känt på den.
Inga spår att säkra.

VARNING
"Guldförsäljare" vinkar in bilister.
Personer står längs vägarna i länet och vinkar in bilister i hopp
om att få sälja guld. Försäljarna har i flera fall ljugit om att de fått bensinstopp och bett om hjälp,
när de sedan inte har fått sälja guld har de blivit missnöjda och irriterade. Polisen vill uppmana allmänheten
om att vara vaksamma och verkligen förvissa sig om att det är äkta guld man köper.
Har man som köpare blivit upolyst om att det är äkta guld och betalat för det gör sig
försäljaren skyldig till bedrägeri om det ej är äkta , eftersom man lurat kunden och fått pengar för det.
Polisen vill betona att det är mycket lätt att bli lurad och avråder därför från köp.


--------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i lägenhet.
Den 17/4 mellan kl. 14 -1515 på Kullerstensvägen 20, Haninge, ytterdörr uppbruten. Tillgrepp har skett.

Inbrott i lägenhet
Poseidons Torg 7, Handen den 15/4 mellan kl. 11 -1545. Dörr uppbruten och tillgrepp har skett.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Stjärnvägen X, Tungelsta den 14/4 mellan kl. 1030 -1230. Fönster på baksidan bortlyft. Villan genomsökt och gods tillgripet.

Sabotage mot pendeltåget.
200 m norr om plattformen, Jordbro pendeltågsstation. Okända har lagt en lastpall på spåret.

Inbrott i fritidshus.
Buskvägen 1X, Haninge mellan den 6/4 -14/4. Fönster i entredörr krossat.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Vädersjövägen 3x, Tungelsta den 9/4 kl. 0956 då larmet utlöstes, väktare på plats kl. 1034.
Okänd gärningsman har borrat låscylindern och sedan tagit sig in utan att göra åverkan på dörren
eller karmen. Villan genomsökt.
VARNING
De senaste dagarna har det inträffat inbrott i flera villor i södra kommundelen, Kalsviksvägen,
Ilmars Väg och nu Vädersjövägen. HA SKÄRPT UPPMÄRKSAMHET.


Inbrott i villa.
Ilmars Väg x, Stavsvägen, Tungelsta den 8/4 mellan kl. 0815 -1450. Brytmärken på verandadörr.
Målsgäare kommer hem vid 1450-tiden och hör ljud då hon kommer in i hallen, ropar hallå.
Ser sedan att det ä r en väldig oreda i huset och förstår att någon är inne i huset. Går ut och ringer polien.
En stor vit skåpbil observerades av målsägaren parkerad vid infarten till Ilmars Väg. Dock inget regnr.

Åldringsbrott
Haninge centrum parkeringen den 8/4 kl. 1300 satt en målsägare f. 29 i sin bil, då en man kom fram och
ville växla en hundralapp. Målsägaren tog då fram sin plånbok, varvid mannen tog plånboken och tog ur
5 st 20-lappar och lämnade tillbaka plånboken. En stund senare upptäckte målsägaren att alla sedlar
saknades i plånboken. Signalement, utländsk härkomst, ca 35 år, något överviktig, ca 165-170 cm, slätrakad, kort mörkt hår.


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i lägenhet
Kulfångstgatan 20, Haninge den 7/4 mellan kl. 0845 -1545. Brytskador på ytterdörr.
Stulen bil
Regnr TPA 561, Audi A6 2.g, blå stulen med nycklar efter besök på Torvalla simhall


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa.
Kalvsviksvägen 3x Haninge den 3/4 kl. 1220. Larm utlösts och målsägare var på plats kl. 1235.
Två fönster krossade och tillgrepp har skett.
Försök till inbrott i villa
Örtagårdsvägen 1x, Västerhaninge den 4/4 kl. 2150. Larm utlöst. Ruta vid entredörren krossad. Blodspår säkrade för DNA-test.

Stöld från bostad
Gränsvägen 1x, Västerhaninge den 5/4 kl. 0640. Någon har p¨å okänt sätt tagit sig in i lägenhet medan målsägare låg och sov.
Vaknar av att hunden skäller och upptäcker att dörren stod öppen.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Vargvägen 26, Västerhaninge den 2/4 mellan kl., 14 -16. Dörr uppbruten med kofot.
Försök till inbrott i villa alt. skadegörelse
Pusshagen 3x Haninge mellan den 27/3 -28/3. Handtag till altandörren skadat. Fotspår i snön som leder fram till altanen.

Inbrott i garage
Utöbryggan, Årsta Havsbad mellan den 29/3 -31/3. Okänd har brutit upp bräder på baksidan och tagit sig in.
4 däck med fälg stulna


--------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsinbrott
Tungelstavägen 33A, 2 tr., Västerhaninge den 31/3 mellan kl. 0730 -2200. Ytterdörr uppbruten.

--------------------------------------------------------------------------------
Stöld av plånbok.
Den 26/3 kl. 1140 vid Tungelstavägen 29A Västerhaninge blev en målsägare bestulen på sin plånbok.
Målsägare har åkt med färdtjänst till sin bostad och i porten möts hon av en man med en jacka på armen.
Pekade på kinden och beklagade sig över tandläkare. Var påträngande. Plötsligt sa mannen tack och
lämnade platsen och gick till en liten röd bil, smutsig och åkte från platsen.
Signalement 30 år, talade ett utländskt språk, bar glasögon,renrakad, bar glasögon,ca 165-170 cm lång, tjock.
Stöld av hästsläp
Regnr XUP 742, vitt släp från DIN-X, Södertäljevägen i Tungelsta den 26/3 kl. 2100


--------------------------------------------------------------------------------
Varning för jackförsäljare!
Den 22/3 kl. 1145 var en målsägare f. 33 utanför ICA Västerhaninge när en bil kom till parkeringen, en röd Volvo 244.
Ur bilen kom en man och ville sälja en jacka till målsägaren. I samband med detta knuffade mannen på målsägaren.
När mannen gav sig av efter ca 5 minuter var målsägarens plånbok borta. Förvarade denna i ytterfickan på sin jacka,
Signalement, man, ca 160 cm lång,kraftig, bröt på "tyska".
--------------------------------------------------------------------------------

Hittills i nga nya villainbrott anmälda efter Påsk!!!

Inbrott i lägenhet
Dalarövägen xx, nb, Handen den 20/3 mellan kl. 15 -2330. Fönster krossat.

Brand i villa
Henriksbergsvägen 6x, Haninge den 22/3 kl. 0450. Familjen vaknar av brandvarnare.
Brandorsak ej klar vid anmälningstillfället. Branden spred sig till angränsande hus, som blev brandskadade.


--------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen 8x, Haninge den 13/3 mellan kl. 15 -1630. Lägenhetsdörr uppbruten.
Försök till inbrott i lägenhet
Vikingavägen 1x, Handen mellan den 7/3 kl. 0800 -8/3 kl. 0900. Lucka till brevinkastet sönderbruten.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Sågdalsvändan 1X, Haninge mellan den 2/3 -9/3 kl. 1230. Altandörr uppbruten.
Inbrott i fritidshus
Hyttavägen 4X, Muskö mellan den 30/11 -24/2 , dörr uppbruten.

Varning
Under senaste dagarna har boende i Norrby blivit uppsökta av engelsktalande personer som erbjudit
stenläggning till förmånligt pris. Färdas i en gul skåpbil med oranga lampor på taket och brittiska regskyltar.
Asfaltläggarna är tillbaka och var försiktiga. Lätt att bli lurad.


--------------------------------------------------------------------------------
Handen vid Vallavägen 65.
Väskryckning
Den 6/3 kl. 1755 blev en kvinna frånryckt sin handväska vid porten Vallavägen 65, Handen. Hade tittat bakåt då hon
befann sig vid porten, såg då tre ynglingar alldeles bakom sig. En av dem ryckte till sig hennes handväska och alla tre
sprang från platsen i ri mot Hanigne centrum. Efterspaningar gav inget resultat.
Signalement:
Nr 1, den som ryckte handväskan, ca 175 cm lång, 15-17 år, utländskt utseende,, iklädd röd jacka och vit keps.
nr 2, ca 160 cm lång och svenskt utseende
nr 3 ca 160 cm lång och svenskt utseende.
Stöld av kopparrör från Västerhaninge kyrka.
Mellan den 5 -6/3 har okända stulit två stuprör av koppar från kyrkans nybyggnation och ett stuprör från den äldre delen av kykan.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Skogs Ekebyvägen 3X, Tungelsta den 5/3 mellan kl. 0810 -1205. Okända har lyft bort ett fönster på baksidan.
Målsägaren har sett en vit bil , som kört upp på en privat väg på granntomten och stannat en stund.
I bilen fanns tre män i 30-35 årsåldern och med öststatsutseende. Bilen troligen en Fiat, dock inget regnr noterat.
Denna iakttagelse gjordes då målsägaren åkte hemifrån.

VARNING
till boende i Tungelsta med omnejd. På senare tid har flera inbrott förövats och det finns iakttagelser vid dessa
tillfällen att man har sett okända bilar parkerade i närheten med män i bilen. Man har fått känslan att de
rekognocerat för ev. inbrott. Om sådana iakttagelser görs ring Närpolisen och tipsa, notera gärna regnr.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Strängvägen x, Haninge den 4/3 mellan kl. 1215 -1310. Larm utlöstes kl. 1230. Okända har brutit upp
entredörren, brytmärken i höjd med låskolven.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Glasbergavägen 1X, Västerhaninge en 3/3 mellan kl. 0700 -1949. Nedre del till altandörr borttagen
(en spånskiva). Larm fanns men ej utlöst enligt vaktbolag. Granne sett en mörk Ford Sierra vid 12-tiden
på uppfarten. En äldre man med skinnjacka hade gått ur bilen.
Skadegörelse
Kvarnvägen , Tungelsta den 3/3 kl. 0230. Okänd man krossat tre källarfönster. Målsägare vaknar av att
någon rycker i ytterdörrens handtag. Ser en yngre man vid dörren och säger till denne att försvinna, vilket
denne gör. Hade sagt något om stationshuset och då målsägarens hus är gult, samma som stationshuset,
kan personen tagit fel. Signalement, man ca 17 år, grå mössa, ljusa kläder


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Dalarövägen 15x, Haninge den 29/2 mellan kl. 0930 -2030. Ruta i ytterdörr krossad.
Inbrott i lägenhet
Vallavägen 5x, Handen den 27/2 mellan kl. 1230 -1730. Kraftigt våld på ytterdörr. Två personer synliga i entren,
ca 20-30 år, 175-180 cm, iklädda blå jeans , svart jackor, vita skor, vita mössor, dolde ansiktet.

Stöld från garage
Husans väg x, Tungelsta mellan den 26-27/2. En SEAT personbil med regnr polskt WCI 81 J synlig i området.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Skogs- Ekebyvägen 5X, Tungelsta den 20/2 kl. 1216. Inbrottslarm utlösts. Spår efter två män som brutit sig in på
baksidan av villan genom att bryta upp altandörren.
Bil att ha uppsikt på.
Boende på Rapsstigen i Tungelsta har uppmärksammat en bil som stått på dras parkering med två män i.
Männen verkade intresserade av villorna. Bilens regnr FAZ 240, Nissan Note, blå hyrbil. Detta hände den 20/2
mellan kl. 0800 -0815. Då männen märkte att de var observerade, avvek de från platsen


--------------------------------------------------------------------------------
Brand i lägenhet
Björnvägen 16, Västerhaninge den 20/2 0157. Plastleksak som stått på en datorskärm har på grund av värme smält
och börjat brinna. Släckt och ingen spridningsrisk.

Inbrott i fritidshus
Hus nr 15, Kärrmaräng, Gålö mellan den 17 -18/2. Fönster till balkongdörr sönderslaget. Troligen inte kommit in.

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Olsängsvägen 1X, Handen den 18/2 mellan kl. 10 -13. Fönster på baksidan uppbrutet. Fingeravtryck säkrat.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Oxens gata 242, Haninge den 15/2 mellan kl. 10 -13. Ytterdörr uppbruten, brytmärken på dörrkarm.
Inbrott i fritidshus
Eriksdalsvägen 1x Årsta Havsbadsvägen, Haninge den 15/2. Okänd gärningsman har borrat hål i
fönsterkarm och lyft ut fönstret.

Grova rån
TK-Guld, Västerhaninge centrumden 15/2 kl. 0930. Två gärningsmän försökte råna butiken genom att
hota målsgäare med pistol och hammare. Fick inget byte och avvek från platsen i en blå Audi Avant med slutsiffrorna 888.
Signalement, män i 20-25 årsåldern, smala, ca 160 -170 cm långa, mellanblont hår, ingen maskekring, talade svenska
utan brytning, iklädda dels en blå dels en beige jacka.

Tors Livs, Vikingavägen 26, handen den 17/2 kl. 1940.
En ensam gärningsman hotade innehavaren med kniv. Igenkänd av innehavaren och identifierad


--------------------------------------------------------------------------------
.
Inbrott i lägenhet
Vallavägen 111, Haninge den 13/2 mellan kl. 1645 -1810. När målsägare kommer hem upptäcker han att
insidans säkerhetskedja är pålagd. Går då runt för att se om altandörren är öppen.
Upptäcker då att en ruta krossats i dörren i höjd med dörrvredet.
Inbrott i stall
Kalvsviksvägen 15, Haninge natten till den 13/2. Okända gärningsmän har brutit upp en ståldörr till sadelkammaren.
Tjuvarna måste haft tillgång till bil, för att transportera godset från platsen. Sadlar mm.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Norra Kronans gata 434, nb, Haninge den 11/2 mellan kl. 1930 -2140. Okänd slagit ett hål i ett fönster till
sovrummet och har sedan öppnat fönstret.
Södra Jordbrovägen 159, Haninge den 11/2 mellan kl. 11 -14. okänt tillvägagångssätt.


--------------------------------------------------------------------------------

VARNING
Den 10/2 kl. 1400 lämnade en målsägare kyrkogården i Västerhaninge. En bil stannade och frågade efter
närmaste akutmottagning. föraren ville sälja en jacka till målsägaren och var mycket påstridig.
Lämnade sedan platsen i en bil okänd färg och fabrikat. Signalement. 50 år, fyllig ngt tjock.
Inbrott i villa
Sjömansvägen 1X, Haninge den 8/2 kl, 1812. Larmet utlöst. Gärningsman har använt en stege och rest mot balkongen.
Sedan krossat ett fönster intill balkongdörren.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenheter
Skyttens gata 548,
Haninge den 6/2 mellan kl. 1320 -1630. okänt tillvägagångssätt.

Oxens gata 240,
Haninge den 7/2 mellan kl. 1400 -2115. Lägenhetsdörr uppbruten.
Signalement. 2 män, en av dem av afrikanskt ursprung, ca 30 år, bar en mörk jacka med huva, den andre arabiskt
utseende, ca 30 år, skäggstubb, mörk jacka med huva.

Inbrott i villa
Fornminnesvägen 1X, Tungelsta den 6/2 mellan kl. 0815 -1950. Fönster uppbrutet. Huset genomsökt.

Ínbrott i sommarstuga
Årsta 1:37, Gamla Vägen, Haninge mellan den 27/1 kl. 1500 -6/2 kl. 1700. Fönster uppbrutet.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Skyttens gata 560, 7 tr. Haninge den 4/2 kl. 1051. Två gärningsmän har försökt bryta upp ytterdörren med kofot.
Avvek från platsen då de blev upptäckta. Signalement. Nr 1, ca 20 år,ca 180 cm lång, svenskt utseende,
rakat huvud, svart jacka med pälskrage, Canada Goose. Nr 2. man ca 20 år, ca 180 cm lång, svenskt utseende,
kortklippt, liknande jacka.
Stöld av kopparrör
Tempelvägen 6, byggarbetsplats, Västerhaninge mellan den 1-2/2, stöld av 100 m kopparkabel. Västerhaninge kyrka,
Kyrkvägen 7, Västerhaninge mellan den 3-4/2 stöld av 7 st stuprör av koppar. dels från församlingshemmet och
dels kapellet. Om någon har gjort iakttagelser ring Närpolisen


Inbrott i villa
Fraservägen 1X, Haninge mellan den 31/1 -1/2. Hål upptaget i altandörren. Vitvaror för 100.000 kr. stulna. Nybyggd villa under försäljning.

Inbrott i lägenhet
Tvillingarnas gata 304, Haninge mellan den 1-2/2 2008. Köksfönster krossat.--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Expressvägen X, Haninge (Vega) den 29/1 kl. 1010. Målsägarens son var hemma tillsammans med en kamrat.
Fick se två män komma genom skogen och de b lev rädda och låste ytterdörren och gömde sig sedan på toaletten.
Tjuvarna hade sedan sprayat någon form av vätska på familjens hund som skällde på tjuvarna.

Signalement. 2 män i 35-40 årsåldern, klädda i blå arbets/snickarbyxor, mörka mössor, talade inte svenska med varandra,
En klädd i röd/svart jacka, den andre bar skägg.
Inbrott i lägenhet
Vendelsömalmsvägen 189, bv, Haninge den 29/1 mellan kl. 0815 -1815.. Dubbelruta till balkongen krossa

Tvillingarnas gata 335, bv, Haninge den 30/1 mellan kl. 0015 -0550. Fönster på baksidan krossat med hjälp av en sten.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Frideborgsvägen X, Tungelsta den 28/1 2008 mellan kl. 1035 -1053. Larm utlöst kl. 1035 och väktare
på plats kl. 1053. Inga gärningsmän kvar på plats. Tvättstugefönster uppbrutet.
Brand
Vendelsömalmsvägen 141, Haninge den 28/1 kl. 1820. Kraftig rökutveckling på grund av kortslutning i en elpanel,
som var kopplad till en varmvattenberedare.

Stöld av båtmotor
Blockstigen 7, Årsta Havsbad den 28/1 mellan kl. 10 -1815. Stöld av båtmotor från en uppställd båt på en tomt.
Yamaha 115 hk. Vittne sett en Mitsubishi Galant Combi ej regnr sakta åka förbi adressen.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa under byggnad.
Skolvägen X, Tungelsta mellan den 26-27/1 2008. villa under byggnad. Fönsterramar har kraftiga brytmärken och
fönsterkassetter har lyfts ut. Verktyg stulna.
Varning
För närvarande har flera anmälningar kommit in till polisen om stöld av plånböcker. Företrädesvis äldre personer utsatta.
Gärningsmannens signalement överensstämmer i stora delar, man i 40 -40 år , kraftigt byggd, utländskt utseende,
i flera fall försöker han sälja en jacka, som han använder för att distrahera målsägande. Senaste stölden vid
Kvartärvägen i Västerhaninge den 27/1 kl. 1300


--------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen 84, Haninge den 23/1 2008 mellan kl. 1040 -1155. Ytterdörr uppbruten med kraftigt våld.
Vittne sett tre mörkhyade killar i 15-årsåldern lämna adressen.

Inbrott i villa
Birger Jarlsvägen 34, Dalarö mellan den 9 -22/1 2008. Källarfönster uppbrutet. Fingeravtryck säkrade.
Målsägare varit bortrest.


--------------------------------------------------------------------------------
POLISKONTORET I JORDBRO
Nya öppettider från och med idag, 21/1 2008, vid poliskontoret i Jordbro. Öppet Måndagar mellan
kl. 1600 -1800. Ingång vid Biblioteket i Jordbro Centrum
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Fiskarnas gata 169, Haninge den 16/1 mellan kl. 0930 -1313. Inbrottet upptäcks av brevbäraren.
Säkerhetsdörr uppbruten med kraftigt våld. Lägenheten genomsökt. Grannar har inte hört något.

Vendelsövägen 66, Haninge, nb, den 16/1 mellan kl. 0900 -1955. Sovrumsfönster uppbrutet.
Tillgrepp av bland annat äkta mattor.
--------------------------------------------------------------------------------
Varning för åldringsbrott
På Bokstigen 17 och 19 Västerhaninge den 11/1 blev två äldre kvinnor utsatta för ett försök till stöld av en ensam
gärningsman. gärningsmannen ringde på deras dörrar och när de öppnade gick han in i deras bostad.
Frågade om de hade några pengar hemma och var de förvarade dessa. Blev även visad av en av kvinnorna var
hon brukade förvara sina pengar. hade dock inga pengar för tillfället. Inga pengar försvann från någon
av kvinnorna, då de inte förvarade några hemma.
Signalement. ca 50 år, ca 175 cm lång, kraftig, mörk klädsel, utländskt utseende.
--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i villa
Villavägen 5X, Västerhaninge mellan den 22/12 -4/1 kl. 1400. okända har gjort tre hål i två fönsterrutor,
dels på baksidan dels på framsidan. Nedanför fönstret på framsidan låg en sten. Ingen har varit inne.
Inbrott i lägenhet
Kulfångstgatan 2, Haninge den 5/1 mellan kl. 1430 -1700. Närmålsägaren skulle öppna ytterdörren var den
upphakad med ett hundkoppel så det inte gick att komma in. upptäckte en ruta på baksidan som var krossad.
Tillgrepp har skett.

Inbrott i fritidshus
Eriksdalstigen, Årsta Havsbad mellan den 25/12-07 -- 4/1- 08. 3 fönsterrutor krossade.

Skadegörelse under nyårshelgen.
Många anmälningar om sprängda brevlådor.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

2007
Försök till inbrott i villa
Bondvägen 6X, Haninge den 23/12 kl. 0001. Målsägare vaknar av att det hörs ljud utanför vid altandörren. Tänder upp och ser hur en bil lämnar. Handtag på altandörr trasigt.

Inbrott i villa
Verktygsvägen 1x, Haninge den 25/12 k. 0327. Målsägare ringer polisen och uppger att de gripit en gärningsman inne i deras villa . Polis till platsen och övertar gripandet. Tagit sig en via ytterdörr. Vid avvisitering anträffas föremål från villan. Troligen fanns ytterligare en gärningsman, ej anträffad.

Idrottsvägen x, Tungelsta mellan den 29/12 -30/12. Altandörr uppbruten. Fanns larm, ej utlösts.

Sven Wallanders Väg 5X, Årsta Havsbad mellan den 9/11 2007 -1/1 2008. Köksfönster uppbrutet.

Inbrott i lägenhet
Björnvägen 32, Västerhaninge den 27/12 mellan kl 1040 -1130. Köksfönster krossat.
Vargvägen 24, bv, Västerhaninge mellan den 28 -29/12 fönster krossat
Björnvägen 20, Västerhaninge mellan den 29 -30/12 , fönster krossat.

Inbrott i fritidshus
Södertäljevägen 160, Tungelsta mellan den 26-29/12. Fönster uppbrutet.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Klapperstensvägen Xx, Haninge den 15/12 mellan kl. 11 -1810. Vädringsfönster uppbrutet.
Stöld av markvibrator
Mellan den 7- 10/12 vid Ålstavägen 10, Tungelsta stöld av två markvibratorer.

Inbrott i skolor
Vikingaskolan Sleipnervägen 2, Haninge mellan den 15-17/12. Fönster uppbrutet. Brandbergsskolan mellan den 18-19/12. Dörrar uppbrutna.

Inbrott i villa
Dalarö Varvsväg X, Dalarö den 18/12 mellan kl. 1130 -1945. Fönster på övervåningen uppbrutet, stege har rests mot fönstret. Övervåningen genomsökt, dock ej undervåningen. Undervåning var larmad.

Södra Läget 11X, Haninge den 18/12 mellan kl. 0815 -1715. Fönster till vardagsrum på baksidan uppbrutet. Tillgrepp.

Inbrott i lägenhet
Jungfruns gata 408, Haninge den 17/12 mellan kl. 15 -19. Ev. var ytterdörr ej låst, inga skador. Två innerdörrar, som var låsta, uppbrutna.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Konstnärstigen X, Årsta Havsbad den 14/12 mellan kl. 1220 -1920. Köksfönster krossat. Stjärnvägen 4, Tungelsta den 14/12 mellan kl. 0550 -1710. Lås till ytterdörr uppbrutet.
Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen 5X, Jordbro den 14/12 mellan kl. 1130 -1245. Lägenhetsdörr uppbruten.

Bränder mm

Södra Jordbrovägen 1X, Haninge den 17/12 mellan kl., 00 -0300. Brand i lägenhet. En elektrisk ljusstake/ljusslinga stod tänd i ett köksfönster. En kraftig smäll hördes och när amn kontrollerade, brann det i köksfönstret. Troligen har det hänt något med den elektriska ljusstaken.

Albatrossvägen 2X, Haninge den 16/12 mellan kl. 15 -1550. Brand i två källarförråd . Branden har uppstått av okänd anledning och det blev en kraftig rökutveckling. Sabotage.

Rörvägen 44, Jordbro Företagspark den 16/12 kl. 00 -00.11. Okänd har sprängt en byggelcentral och smällen hördes över hela området.


--------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsinbrott
Vågens gata 437, Haninge den 12/12 mellan kl. 1250 -1515. ytterdörr uppbruten och målsägare såg fyra ynglingar springa från platsen. Invandrarutseende, ca 20 år, samtliga bar handskar och mörka kläder. En hade en grå mössa.
Vågens gata 437, Haninge den 12/12 mellan kl. 0915 -1600. Ytterdörr uppbruten. Troligen samma gärningsmän. Teknisk undersökning utförd av polispatrull på plats.

Inbrott i villa
Smultronvägen X, Haninge den 11/12 mellan kl. 0610 -1530. Ruta till övervåningen har krossats och en stege låg nedanför. Larmet hade inte gått igång. Villan genomsökt.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Dalarövägen 18X, Haninge (vid Ösbybro) den 5/12 kl. 1200. Målsägare var hemma och vilade, hörde ljud frånundervåningen. Hörde hur någon sprang då hon sa något, såg genom fönstret två män springa från platsen. Polisens hundpatrull spårade till en busshållplats vid Dalarövägen. Vittne sett hur en bil plockade upp de två männen och avvek. En liten bil svart eller grå, liknande en Opel corsa. Fönster uppbrutet

Furudalsvägen X, Västerhaninge den 7/12 mellan kl 0700 -1745. Altandörr uppbruten. Målsägare kom hem vid 1745-tiden, såg en skugga då hon kom in, som försvann från platsen.

Norrskogsvägen X, Västerhaninge mellan den 5/12 -8/12. Köksfönster krossat.

Ringvägen X, Västerhaninge mellan den 7 -9/12. Fönster vid altan uppbrutet.

Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen 30, Haninge den 8/12 mellan kl. 13 -19. Ytterdörr uppbruten.

Inbrott i fritidshus
Västertorp 1:216, Dalarö mellan den 24/11 -7/12. Fönster uppbrutet.
--------------------------------------------------------------------------------
Bilbrand
Jordbro centrum den 7/12 kl. 0046. Branden troligen anlagd.

Brand
I Vägverkets förråd, Lindalen, Tungelsta mellan den 6/12 kl. 22 -7/12 kl. 0005. Eftersläckning hela natten.

Inbrott i villa
Bondvägen 62, Haninge den 6/12 mellan kl. 0800 -0950. Vittne ser hur fyra personer lämnar adressen och åker från platsen i en bil.En turkos/blå metallic färgad bil med ett regnr som börjar på FBR .... I bilen färdas tre män och en kvinna med blont hår. Gärningsmännen har brutit bort lister till en tvådelad dörr och sedan tagit bort nedre delen av dörren. Har sedan lyckats förstöra larmet snabbt då ingen signal gått till vaktbolaget och larmets kamera stulen.
Stöld av julbelysning
Brusewitz väg 13, Vega mellan den 5-6/12. Tillgrepp av julbelysning i form av dels en 80 cm hög ren i plexiglas, som drar tre vagnar, dels en mindre ren i plexiglas. Slingan 6 m lång.

Sens moral
Den 5/12 kl. 2000 anmälde en man att han hittat en värdeväska, som var uppbruten, och färgade sedlar vid Björnö, gålö, Haninge. Anmälare arbetade under dagen vid Björnö, såg då en väska på stranden vid vattnet. När han gick ned till väskan,såg han att den innehöll pengar. Väskan var uppbruten. Anmälare tog först pengarna och slängde sedan väskan. Under kvällen förstod han att pengarna kom från ett rån eller liknande och kontaktade polisen och visade platsen.


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i lägenhet.
Sandstensvägen 48, Haninge den 28/11 kl. 1545. Okänd gärningsman har försökt bryta upp en ytterdörr, skrämdes av granne och misslyckades. Signalement: man, bar svart jacka med luva, ca 170 -175 cm lång, normal kroppsbyggnad, gick med en lunkande, släpig gång.
Inbrott i förråd
Dalarövägen 152, Haninge mellan den 26/11 -27/11. Lås uppbrutet och från förrådet har stulits en gammal moped,av märket Crescent Compakt, -75 års modell, fungerar ej.

Grovt rån
Den 27/11 kl. 1725 vid parkeringsdäcket vid Sabis, Haninge centrum . Okänd gärningsman rycker en värdeväska från en av postens chaufförer, försvinner sedan som passagerare på en svart moped, som dyker up på platsen med en förare. Signalement: gärningsmannen kortväxt, mörka kläder, mörk stickad mössa, svart huva. föraren av mopeden mörkklädd. Båda avvek mot Nynäsvägen. Mordbrand Vikingaskolan, Slleipnervägen 2, Haninge den 27/11 kl. 1930. Vittne larmar brandkåren efter att ha sett en brinnande papperskorg kastas in genom ett fönster. Papperskorgen fastnar dock i fönstrets persienner och kan släckas av vittnet. Endast mindre skador. Man har sett ungdomar i 11 -16 årsåldern försvinna från platsen.


--------------------------------------------------------------------------------
VARNING FÖR ÅLDRINGSBROTT
Den 9/11 på eftermiddagen är en äldre kvinna i Västerhaninge centrum och tar ut en större summa pengar, på vägen hem känner hon sig förföljd. Ca en timme efter hemkomsten ringer det på dörren, hon öppnar och en man går in i hallen och ber om ett glas vatten. Följer med henne ut i köket. Får ett glas vatten och dricker upp det. Tittar sig väldigt mycket runt och in i vardagsrummet. Lämnar sedan lägenheten utan att ha tagit eller hittat det han sökte. Tror att det är samma man som följde efter henne. Enligt boende i området har mannen synts flera gånger i området och kontaktat äldre personer. Signalement: Man ca 50 år, 180 -190 cm lång,kraftigt byggd med tjock mage, svart bakåtkammat hår, inget skägg, talade svenska med brytning, utländskt utseende, klädd i svart skinnjacka och svarta byxor.
Inbrott i lägenhet
Smedvägen 2X, Handen mellan den 16 -21/11. Fönster till balkong krossat och man har sedan tagit sig ut genom ytterdörren. 7-tillhållarlås var inte låst.


--------------------------------------------------------------------------------
Varning för män som inte hittar!!

Den 12/11 var en äldre kvinna och handlade på Coop-Forum. På väg till bilen så kommer en ung man fram till henne och frågar efter vägen, har med sig en karta. Kvinnan uppger att hon förvarade sin handväska i kundvagnen på vägen till bilen och stod med ryggen emot kundvagnen en stund då hon visade vägen. Märker först när hon kommer hem att handväskan är tömd på värdeföremål. Signalement: Man ca 25 ÅR, något mörk i hyn, bar stickad mössa. Åkte i en mörk bil.

Inbrott i lägenhet
Lejonets gata 35X, Haninge den 13/11 mellan kl. 1150- 1600. Okända gärningsmän har med kraftigt våld brutit upp en säkerhetsdörr med polislås. Dörrknackning gav inget resultat, ingen hade sett eller hört något.

Stulen bil
Regnr SAN 765, Citroen C5, silverfärgad stulen Brandbergen den 13/11 vid 20-tiden.

Brand i radhus
Blåklintsstigen 1X, Västerhaninge den 13/11 kl. 1750. Helt utbrunnet, troligen har branden startat i tvättstugan.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Frejvägen X, Haninge (Gudö) den 12/11 mellan kl. 0600 -1545. Altandörr uppbruten och tillgrepp av "platt-tv" mm.
Inbrott i lägenhet
Vallavägen 12X, Haninge den 12/11 mellan kl. 0730 -1630. Fönster till altandörr krossat.

Stöld från lägenhet
Stenbockens gata 10X, Haninge mellan den 8 -12/11. Okänt tillvägagångssätt. Tillgrepp av jacka.


--------------------------------------------------------------------------------
Grovt rån
Den 7/11 kl. 2155 rånades Videobutiken 2000, Jungfruns gata 411B, Brandbergen, Haninge av en gärningsman beväpnad med yxa och svärd. Tilltvingade sig en summa pengar och cigaretter. Efter rånet såg butiksinnehavaren hur gärningsmannen cyklade mot parkeringsplatsen vid Brandbergens centrum och sedan ned i en gångtunnel, på en gul mountinbike. Ser också hur ytterligare en man väntar utanför på en cykel och sedan gör sällskap med rånaren. Signalement. Man iklädd svart jacka ev. en Canadagoose, kraftig, beväpnad med yxa och svärd. Vit rånarluva, vita handskar. Ljusa ögon. Den andre mannen, svartklädd, smal.

Inbrott i lägenhet
Sandstensvägen 2X, 2 tr., Haninge den 7/11 mellan kl. 17 -1730. dörr uppbruten. Vittne sett hur två män lämnat platsen. Inget närmare signalement.
--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i lägenhet
Ringvägen 14x, 3 tr., Västerhaninge den 30/11 kl. 1955 vaknade målsägare av ljud från ytterdörren. Han går upp och märker då att någon försöker bryta upp dörren. När han låser upp springer två män iväg tillsammans med en tredje som stod längre ned i trapphuset. Signalement, 3 män med utländskt utseende, varav två var ca 175 -180 cm långa och den tredje ca 155 cm lång. Iklädda munkjackor.
RÅN
ICA Kvantum, Brandbergen rånades den 30/11 kl. 2120 av två gärningsmän, som firade ned sig från taket. Signalement ca 20 år och mörkt klädda. Beväpnade med pistoler.
Om någon gjort iakttagelser runt aktuell tid, ring närpolisen Haninge.


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i villa
Södertäljevägen 8x, Tungelsta den 25/10 mellan kl. 12 -14. Dotter i huset kommer hem vid 14-tiden och hör ljud från baksidan. Upptäcker senare att det ligger en stege på marken bakom huset och att ett fönster på övervåningen är trasigt och att en fönsterhake är bortbruten.
Försök till inbrott i lägenhet
Vallavägen 193, Handen den 29/10 mellan kl. 1945 -2030. Okända gärningsmän försöker bryta sig in genom en lägenhetsdörr på plan 2. Brytskador på dörr och karm. Vittne har sett tre män, mörkhyade, utanför och skrämde iväg dessa.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Ekebyskogsvägen X, (Skogs Ekebyvägen ??) Tungelsta den 25/10 mellan kl. 10 -20. Alla lister till ett fönster borttagit och ett fönster urlyft. Fotspår säkrat.
Kardborrevägen 3x, Haninge mellan den 26/10 kl. 2230 -27/10 kl. 1400. Fönster i köksdörren krossat med en sten.

Sotargränd 1x, Haninge mellan den 25/10 kl. 1815 -26/10 kl. 1014. Nedre del av balkongdörr borttagit- Fingeravtryck säkrat från en spritflaska. Alla vitvaror och en bubbelbad stulna.

Bil att ha koll på Saab 9000, svart regnr PZR 689 med tv å män. Har varit synlig vid Hagaberg, Tungelsta och uppträtt mystiskt.

Inbrott i fritidshus
Torgvägen 2x, Årsta Havsbad mellan den 30/9 -27/10. Köksfönster uppbrutet.

Käringholmen, Västerhaninge mellan den 21/10 -27/10. inga brytmärken.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Solbacksvägen 4X, Tungelsta den 25/10 mellan kl. 0815 -1645, brytmärken
på karm till köksfönster.

Väskrycknig

Den 25/10 kl. 0730 i tunneln vid Jordbro pendeltågsstation blev en
kvinna frånryckt sin handväska av en okänd man. Signalement, man okänd
ålder iklädd svart vinterjacka med luva, bar mössa.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Nynäsvägen 1x, Haninge den 24/10 mellan kl. 0600 -1705. Fönster till
ytterdörr uppbruten. tillgrepp.
Inbrott i villa
Österhaningevägen 1x, Haninge den 23/10 mellan kl. 0740 -1430. Fönster på husets baksida uppbrutet, vetter mot ett skogsparti. Österhaningevägen 16, Haninge den 23/10 mellan kl. 0745 -1510. Okända gärningsmän har på husets baksida rest en stege mot köksfönster och sedan lyckats bryta upp detta. Hjulspår i jord som är utlagt runt villan.

Försök till inbrott i lägenhet, belägen i en villa.
Kanalvägen 1x, Dalarö den 23/10 kl 1030. Målsägare hemma och ser någon i hallen och ropar, hör då att någon springer ut. Springer efter och ser tre män springa från platsen och hoppa in en vit skåpbil och försvinner från platsen.Klädda i snickarbyxor, blåa. En av männen bar en mörk tröja och en vit keps. Okänt regnr.

Rån
Vid 0930-tiden den 24/10 rånades Konsumbutiken vid Vendelsömalm återigen. Troligen samma förövare med yxa. signalement. man, ca 18 -20 år, svensktalande, bredaxlad, bar en svart munkjacka alt, huvjacka, med ett rött löv på jackan. Lämnade platsen på cykel riktn Handen/Brandbergen.


--------------------------------------------------------------------------------
Tillgripen personbil
RSO 569, Volvo V70, grå, vid Västerhaninge
centrum. Efter en annons på blocket ringer en man upp som är intresserad
av att köpa bilen. Man kommer överens om att träffas vid
centrumparkeringen i Västerhaninge. Vid träffen vill köparen provköra ,
får tillåtelse och sätter sig i bilen och åker från platsen. kommer inte
tillbaka.
Säljaren saknar uppgifter om den tilltänkte köparen. Ej kollat körkort
eller identitet.
Bilen anmäld stulen.

Signalement: man, ca 22-25 år, utländskt utseende, mörk, krulligt svart
hår, svarta kläder. Var i sällskap med en kvinna, ca 160 cm, blont långt
hår, bar basker, och ev. en pärla i näsborren.
Inbrott i villa
Ösbybroväg X, Haninge (ligger efter Dalarövägen) den 22/10 mellan kl. 0945 -1100. Fönster uppbrutet. Larm ej aktiverat.

Skadegörelse
Albatrossvägen 7X, Haninge mellan den 17-18/10 , sten inkastad genom fönster.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen 82, Jordbro den 20/10 mellan kl. 15 -1755. Kraftigt våld på ytterdörr. Vittne ser hur 3-4 personer bryter upp dörren och ringer polisen. Tyvärr inga gärningsmän kvar vid polisens ankomst. Gärningsmännen var i 17-årsåldern, utländskt utseende, ca 165 -170 c m långa. en bar en svart huva med inslag av röd/via färger, mörka jeans. Bar en kofot.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet.
Söderbytorpsvägen 2X, Haninge den 18/10 mellan kl. 07 -18. Ruta till
altandörr krossad genom att man kastat in en sten. Tillgrepp har skett.

Den 18/10 kl. 1630 stoppades en gul Skoda Felicia av polispatrull vid
Ringvägen i Västerhaninge. i bilen färdades två män. uppträdde nervöst
varvid poliserna gjorde en kontroll i fordonet. Anträffade då gods som
härrörde från ovannämnda inbrott. De är även misstänkta för ringa
narkotikabrott. Greps och infördes till polisstationen i Handen.

RÅN
Den 4/10 kl 2049 kom ett överfallslarm från Coop Konsum vid
Tyrestavägen, Vendelsömalm. Okänd gärningsman hotat personal med yxa
och tilltvingat sig pengar. Avvek på en cykel. Signalement, man, ca
175-180 cm,. kraftig kroppsbyggnad, jeans, vitblå munkjacka med luva,
mörk text på bröstet, svarta byxor, vita gymnastikskor.

Ånyo
Överfallslarm från Coop Konsum den 12/10 kl. 2055. ensam gärningsman
hotat personal med yxa och tilltvingat sig pengar.avvek sedan på cykel i
riktnign mot Albatrossvägen. Signalement man ca 15-20 år, kraftig
kroppsbyggnad, jeans blå munkjacka, blå/randig halsduk över ansiktet.

Den 15/10 kl. 2100. Rånförsök mot kiosken Sleipnervägen i Handen
genom att en man hotat personalen med yxa
och försökt tilltvinga sig pengar. Biträdet blir rädd och går in i bakre
delen av butiken, varvid gärningsmannen försvann.
Signalement, man ca 20-30 år, svensk, mörk jacka, keps och bar en
palestinaschal.

Kan vara samma gärningsman i alla tre fallen. Tips önskas.


Stulen bil

Regnr JAJ 930, Audi/Porsche, grön, stulen i Handen natten till den
18/10
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Stjärnvägen X, Haninge den 11/10 mellan kl. 10 -1230, fönsterkarm
uppbruten. Tillgrepp har skett.

Broddvägden 1X Haninge mellan den 8/10 -9/10. Hål har tagits upp i
altandörren och sedan har man tagit sin in i villan. Tillgrepp har
skett.

Norrbyvägen 6X Haninge den 11/10 mellan kl. 0930 -1745. altandörr
uppbruten. Tillgrepp har skett.

Sven Wallanders Väg 5X, Årsta Havsbad den 12/10 kl. 1900. Grannar till
fastigheten har sett två män göra inbrott och har lyckats hålla kvar en
av männen tills polisen kom till platsen. Vid husrannsakan hos mannen,
boende i området, har gods anträffats som kan tänkas vara tillgripit vid
andra inbrott i området.
Fönster på baksidan uppbrutet.

Inbrott i lägenheter.

Lejonets gata 34X, 4 tr., Haninge den 6/10 kl. 1750 och den 7710 kl.
0000. Dörren uppbruten och tillgrepp har skett.

Ringvägen 5X Västerhaninge den 8/10 mellan kl. 0650 -1730. dörr
uppbruten. Tillgrepp har skett.

Vallavägen 101, bv, Handen den 9/10 mellan kl., 0645 -1805. Balkongruta
krossad. Tillgrepp hr skett.

Blockstensvägen 3X, Haninge den 16/10 mellan kl. 1500 -1510. Person
befann sig i lägenheten, väcktes av att det ringde två gånger på dörren.
Efter ca två minuter var det någon som bröt på dörren, gick då upp och
såg då hur dörren öppnades och att det fanns två män utanför. Sprang
från lägenheten då de såg att man var hemma i lägenheten. En tredje
person fanns i trapphuset.
Signalement: nr 1/ ca 16 år, svart jacka. Jackan hade vita detaljer på
axeln. Nr 2/ ca 16 år, jacka med blå underdel och röd överdel. nr 3/
lika gammal inget signalement.

Försök till inbrott i lägenhet

Vågens gata 47X, Haninge den 16/10 mellan kl. 1510 -1830. Brytmärken på
dörren.


Inbrott i fritidshus

Toppstigen i Årsta Havsbad mellan den 25/9 och den 13/10. Glasruta till
altandörren krossad. Tillgrepp av ny båtmotor.
--------------------------------------------------------------------------------
Sammanfattning om helgen i Haninge
Helgen har innehållit ett flertal bilinbrott,bland annat Tungelsta och Jordbro, och skadegörelse på grävmaskin, station Tungelsta. Så har man gripit inbrottstjuvar i Årsta Havsbad, och eventuellt kan det redas ut ett antal inbrott där.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Lejonets gata 383, Haninge den 27/9 mellan kl. 0730 -2210. Gärningsman
skjutit upp fönstret till en inglasad balkong och sedan slagit sönder
fönstret till balkongdörren.

Gripna tjuvar.
Åbyplan, Västerhaninge kl. 2215 den 27/9 såg ett vittne hur tre
personer slog sönder ett fönster till en bil, som var parkerad vid
adressen.
Ringer polisen och dessa tre grips av polispatrull efter anvisningar av
vittnet.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Kolonivägen 2xÅrsta Havsbad den 25/9 kl 06.15 - 16.30, glasruta till ytterdörr krossad

Skadegörelse på villa
Sturevägen x Västerhaninge den 23/9 16.00 till 24/9 00.00, flera rutor krossade.

Under senaste dygnet har ett flertal bilinbrott skett vid Årsta Brygga
--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Tallbacksvägen 1x Haninge mellan den 18/9 kl.19.00 och 20/9 kl. 15.00

Kolartorps Allé Haninge den 20/ 9 mellan kl. 10.50 - 11.10, fönster på bottenvåning krossat.
En bil, regnr PFM 206, har setts på platsen, Mitsubishi Galant, grön, stulen!
Signalement på ev. gm, 20-30 år, kort brunt ev. rött hår, svart luva.
Tips önskas!!!

PS
Bostadsinbrotten visar tyvärr en ökande tendens, kanske en normal säsongsutveckling,
håll beredskap och handla klokt och förebyggande.
DS
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Kvarntäppan Jordbro, upptäckt den 17/9 kl.05.35. Fönster till källardörr krossat, ny ägare som ej flyttat in, inget tillgrepp.

Inbrott i lägenhet
Jungfruns Gara 403 Haninge den 17/9 mellan kl. 06.50- 20.46, ytterdörr bruten

Fiskarnas Gata 161 Haninge den 17/9 mellan kl 20.00 - 20.30, ytterdörr bruten

Varning!
Bilinbrotten ökar kraftigt, främst i Jordbro, TÖM BILEN SJÄLV!
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrottsförsök i villa (??)
Dalarövägen 14X Dalarö den 12/9 kl. 10.30, larm utlöst, sten inkastad genom fönster. Två yngre män synliga.

Vallavägen 13X Haninge den 12/9 kl. 14.30, treglafönster krossat, ingen varit inne

Inbrott i lägenhet
Tuvvägen 19, nb, Handen den 12/9 kl. 10.00 - 18.20, vädringsfönster uppbrutet.
Polisen i Söderort har gripit två män för narkotikabrott, hade gods från detta inbrott i bilen.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Malmvägen 1X Haninge den 4/9 mellan kl. 00.00 - 05.30, dörr till inglasad altan krossad

Inbrott i fritidshus
Almåsa, Kullsta 1:4 Västerhaninge mellan den 27/8 - 28/8, fönsterruta till entrédörr krossad
--------------------------------------------------------------------------------
Försök till villainbrott, misstänkt gripen
Kolartorps Allé 1x Haninge den 4/9 kl. 01.30. Två gärningsmän försöker bryta upp fönster till sovrummet. Målsägaren vaknar och ringer polisen, ser hur två män springer från platsen.
Polisens hundförare kommer till platsen och spårar upp en av gärningsmännen i ett skogsparti, mannen grips, hemmahörande i Umeå

Bilbrand
Nedre parkeringen Sågenvägen 24 Vendelsö den 2/9 kl. 03.40, troligen anlagd bilbrand, 3 bilar skadade.
Tips önskas!
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet

Höglundavägen 3 Jordbro den 27/8 mellan kl. 12,50 - 18,00, dörrkarm bruten

Blockstensvägen 82 Jordbro den 28/8 mellan kl. 09.20 - 13.50, entrédörr bruten

Inbrott i växthus

Föreningen Folk & Trädgårds växthus i Trädgårdsparken Tungelsta utsattes för inbrott den 26/8 mellan kl 01.00 - 09.30, 2 fönster krossade. Har tidigare flera gånger utsatts fär skadegörelse, tips önskas
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Höstvägen 1X Västerhaninge den 27/8 mellan kl. 10.20 - 16.45. Fönster uppbrutet, brytskador på altandörr.
--------------------------------------------------------------------------------
Stöld ur lägenhet
Kulfångsgatan 2 Haninge den 23/8 mellan kl. 08.00 - 13.00, gm in via öppet fönster.

Allmän varning!
En våg av stölder via öppna dörrar/fönster drar över kommunen, agera förebyggande och tänk efter hur du handlar!

Allmän info
Ett antal irländska asfaltsläggare har kommit till trakten, bor vid Tyresta By.
Iakttag försiktighet vid kontakter, tidigare erfarenhet talar för dåliga jobb!!

Stöld från radhus
Åbylundsvägen 40X Västerhaninge den 22/8 mellan kl 09.00 - 13.00, gärningsman in via öppet fönster.

Stöld från lägenhet
Vågens Gata 45X Haninge den 22/8 mellan kl 14.00 - 18.00, köksfönster lämnat öppet

Inbrott i förråd
Runsten Tungelsta, vägen mot Södertälje, mellan den 1/5 - 14/8, inbrott i förrådsbyggnader tillhöriga Stockholms Brandförsvar. Fyra lagerbyggnader uppbrutna, räddningsmaterial för 700.000:- stulet.


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till lägenhetsinbrott
Tvillingarna Gata 316 Brandbergen mellan den 10/8 - 13/8. Ytterdörr skadad med kofot vid låset

Inbrott i parkeringsgarage
Örnens Väg Handen den 15/8 kl 00.30. Vittne hör ljud från garaget och ser en mörk Van tillsammans med en röd MC åka från platsen. Fotograferade ett par personer och bil.
Visar sig att man stulit två motorcyklar från garaget,

21/8 Båda objekten åter i södra Sthlm
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet

Albatrossvägen 6X 1 tr Haninge mellan den 9/8-13/8, glasruta till balkongdörr krossad

Stöld från bostad
Vallavägen 20X Haninge mellan den 11/8 - 12/8. Ytterdörr olåst och okänd har varit inne i bostaden och tillgrepp har skett

Varning 1

Se upp för en man med utländskt ursprung som på olika parkeringsplatser frågar efter vägen till varierande platser och därmed förvirrar medan kampanjonen plockar grejer ur bilen!!!!

Varning 2

Se upp med mörkhyad man som på olika parkeringsplatser vill växla mynt mot sedlar och sedan när plånboken kommer fram manipulerar/stjäl sedlar!
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i fritidshus
Almvägen x Haninge den 30/7. Ytterdörr uppbruten, fastigheten har larm men detta har inte löst ut, kan bero på att det brunnit i ett annat hus på adressen och problem med elförsörjningen.

Gripna villatjuvar Trångsund

Den 31/7 kl. 01.15 ringer en granne till fastigheten Hagenvägen 3 Trångsund att han ser två personer inne i denna villa. Ringer polisen men avbryter samtalet och gå ut och gör ett envarsgripande.

När polispatrullen kommer till platsen ser man en person ligga på en annan och hålla fast denne. Patrullen kan konstatera att inbrott förövats genom att en ruta krossats och man burit ut en TV.
Den fasthållne personen grips som misstänkt.
Ytterligare en person grips senare, dessa personer blir nu misstänkta för två tidigare villainbrott i Trångsund.

Gärningsmännen hemmahörande i Trångsund
--------------------------------------------------------------------------------
Här följer en sammanställning av den senaste 4 veckornas ärenden, viss kompl. kan komma

Inbrott i villa

Hamnbacken X (136 91) Haninge mellan den 11/7 - 13/7, fönster brutet

Askviken Gålö den 23/7 mellan kl. 11.00 - 22.45, fönster brutet

Älvvägen X Tungelsta mellan den 14/7 - 16/7, fönster brutet

Inbrott i lägenhet

Sandstensvägen 5x Jordbro mellan den 6/7 - 8/7, ventilationsfönster brutet

Parkvägen 2x Haninge mellan den 14/7 - 15/6, skador på ventilationsfönster

Stöld ur villa

Mjölnartäppan x Jordbro den 26/7 mellan kl 09.15 - 09.20, dörr olåst

Inbrott i fritidshus

Sven Wallanders Väg x Årsta Havsbad den 17/7 mellan kl. 10.00 - 10.20, list till altandörr bortbruten, granne observerar en bil med två personer som flyr

Tuntorpsvägen 3x Tungelsta mellan den 2/7 - 5/7, fönster brutet

Tuntorpsvägen 3xTungelsta mellan den 15/ - 22/7, fönster öppnat
(2 inbrott på samma adress)

Kostervägen 1xÅrsta Havsbad mellan den 16/7 - 19/7, fönster brutet

Oxnövägen (136 91) Haningeden 24/7 mellan kl. 18.50 - 19.00. Målsägare uppmärksammar en bil på uppfarten och konstaterar ett uppbrutet fönster. Ringer polisen och bilen med två personer identifieras
--------------------------------------------------------------------------------
Stöld ur villa
Enkelvägen X Tungelsta den 3/7 mellan kl 07.30- 16.30. En värmepanna levererades kl 07.30 och ställdes upp i hallen. När målsägaren kom hem var pannan borta.
Ett badrums fönster var öppet, gm kan ha tagit sig in denna väg och sedan ut via entrédörren. Pannan var ouppackad.

Inbrott i nybyggnation
Kolartorpsvägen 46 Handen mellan 1/7 - 2/7. Okända har brutit upp hål i en kartong som satt som skydd mellan taknock och vägg. Verktyg har tillgripits.

Stöld av släp
Från Haninge Golfklubb Årsta slott stals mellan den 29/6 - 30/6 ett släp med regnr OTU 017, Fogelsta flerfärgat. Samtidigt stals en åkgräsklippare

Stöld av terrängscooter
Från Västerängsv 10 i Haninge, Vendelsö stals en scooter Yamaha, blå, regnr EDN 733
--------------------------------------------------------------------------------

Stöld från bostad (radhus)
Älgvägen 3x Västerhaninge den 29/6 mellan kl 17.00 - 22.00. Stöld av handväska som hängde innanför dörren, dörren låstes 22.00.

Inbrott i butik
COOP Västerhaninge C den 2/7 kl 03.20, larm utlöst, gärningsmän har borrat låscylinder till bakdörr och tagit sig in!

Varning
Vi informerar om att sk asfaltsentreprenörer härjar i kommunen, hantera dessa med viss försiktighet

Gå in på följande länkar!
Släpp inte in okända

Polisens öppettider


--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott i villa
Lervägen 1X Haninge den 19-20/6, brytmärken på altandörr

Inbrott i fritidshus
Toppstigen X Årsta Havsbad mellan den 21/6 -22/6, altandörr uppbruten
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Marielundsvägen X, Fors, Västerhaninge mellan den 20/6 - 24/6, ensligt belägen fastighet, bakdörr bruten!

Inbrott i fritidshus
Norrby Skogsväg, 2 inbrott, mellan 15/6 - 19/6
Nämndövägen 4x Dalarö den 22/6

VARNING

SE UPP FÖR FICKTJUVAR VID STORMARKNADERNA OCH I HANINGE CENTRUM,
PÅ SENARE TID HAR ETT FLERTAL PLÅNBOKSSTÖLDER ANMÄLTS!
--------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i villa
Hermanstorpsvägen 2X Haninge mellan den 13/6 kl. 19.00 - 15/6 kl.09.00, huset under renovering och obebott, entrédörr uppbruten


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i fritidshus under ombyggnad till villa
Öranvägen 5X Haninge mellan den 13/6 - 14/6. Huset saknar ytterdörr, alla nya fönster samt en dörr stulna, specialdesignade och unika!
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Högdalsvägen 1X Haninge (Gudö) den 12/6 mellan kl. 06.45 - 21.30. Fönster på baksidan brutet. Villan larmad men larmet har inte löst ut.

Ev tips:
En grå minivan har synts vid Gymnasievägen i Haninge med två män i bilen. en av männen smal, c:a 180-190 cm lång, bar en axelremsväska.
Sett något?
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Frejvägen X Haninge den 5/6 mellan kl 11.14 - 11.23. Okända har tagit bort listerna till ett kassettfönster på baksidan och lyft ut enheten.
Hjulspår efter ett okänt fordon fanns på gräsmattan

OBS!
Ni som har moderna kassettfönster bör se till att försegla listerna på utsidan antingen genom envägsskruvar eller med hjälp av silikon

Inbrott i fritidshus
Bondvägen 165 Haninge mellan den 19/5 - 8/6
Ryttarvägen 21 Haninge mellan den 2/6 - 10/6
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Smådalarövägen 7X Dalarö mellan den 27/5 - 1/6, entrédörr bruten

Inbrott i fritidshus, mellan 20/5 - 1/6
Muskötomten 19:18 Muskö
Muskötomten 9:2 Muskö
Kanada Tomtområde 19:19 Muskö
Kuggholmsvägen Muskö
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Södra Jordbrovägen 17XA Haninge den 30/5 mellan kl. 17.30 - 22.00, ytterdörr bruten med kofot.

Inbrott i garage
Vendelsö Allé 1X Haninge natten till 30/5. Fönster till garage uppbrutet och tillgrepp av 2 crossmotorcyklar av märket Kawasaki, gröna till färgen.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Ramskogsvägen 2xx Haninge mellan den 23/-5 - 25/5 har okända tagit sig in villan via ett fönster på baksidan. Fönsterglas urlyft, villan genomsökt, vapenskåp har skurits upp
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Lejonets Gata 373 Haninge den 21/5 mellan kl. 12.00 - 18.00, lägenhetsdörr bruten
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Lejonets Gata 382 Haninge den 12/5 mellan kl.13.30-20.35

Inbrott i fritidshus
Åkermarksvägen Hemfosa mellan den 6/5 - 8/5, fönster brutet
Gullboda Muskö mellan den 15/4 - 11/5, altandörr bruten.
Hjortronstigen Dalarö mellan den 13/5 - 16/5, fönster brutet
Hjortronstigen Dalarö mellan den 28/4 - 17/5, fönster brutet

Stöld ur villa
Klockarlötsvägen xx Österhaninge mellan den 16/5 kl 22.30 - 17/5 kl. 09.00, ytterdörr öppen, inga brytmärken, dörren låst enl målsägare.

Stöld från nybyggnation
Daggrosvägen x, Solsäter, Tungelsta, stöld av värmepump mellan den 17/5 - 18/5
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Lillängsvägen 2X, Haninge den 5 maj mellan kl. 22-23. Okänd rest en stege till övervåningen och brutit upp ett fönster. Inbrott Husbyvägen 6, Husby, Haninge den 5 maj kl. 0600. Målsägare ser en svart bil stå vid en lada. Då han kommer dit ser han en man bära ut föremål från ladan och åka från platsen. Bilen en svart Volvo 740 combi med regnr NUL140. Mannen i 35-årsåldern.

Försök till människorov

Moränvägen 3, Haninge den 6 maj kl. 1635 är flera barn ute och leker vid lekplatsen. Då en okänd man kom och tog en treårig flicka i handen och gick iväg med henne. Ett vittne uppger att hon mötte mannen med flickan, hennes kompis treåriga dotter, och frågade vem han var och varför han tagit med sig flickan. Hade ingen rimlig förklaring och vittnet tog då med sig flickan tillbaka och kontaktade modern. Mannen försvann från platsen. Signalement ca 60-65 år, grått hår med mörka inslag, grått skägg, mörka glasögon, bar mörkgrå jacka och en svart/röd ryggsäck. Bröt på finska.

Stulen fyrhjulingg

Regnr XXF208, Shinerung, svart stulen natten till den 7 maj vid Huggarvägen i Västerhaninge.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Ekvägen XX Haninge den 25/4 mellan kl. 12.00 - 17.00. På husets baksida har okända demonterat fönsterfoder och sedan lyft bort fönsterkassetten.
Tyder på att försegling eller annan låsning av fönsterpaketet inte var utfört, du som har moderna fönsterkassetter, kontrollera hur dessa är monterade.

(Detta är det första bostadsinbrottet på fastlandet inom NPO Haninge sedan den 24 mars)

Varning för försäljare av exklusiva kläder.

Den 25/4 runt kl 10.00 försökte en man av utländsk härkomst på en parkeringsplats sälja en jacka för 5000:- till en Grannstödare. Uppgav att det var en Amandi (eller liknande) och att han skulle få ytterligare plagg om han köpte.
Skälet till försäljningen var att mannen skulle åka till Italien och behövde pengar. Mannen åkte i en röd Skoda, regnr finns hos polisen.
Blev ingen affär utan en signal till polisen, bra jobbat!
--------------------------------------------------------------------------------

Åter stöld vid ICA-Maxi

En kvinna som efter att ha handlat på ICA-Maxi skulle lämna parkeringen hindrades av en bil som körde upp bakom henne av en gestikulerande man, kvinnan gick ur sin bil och fram till den blockerande bilen. Mannen frågade efter vägen till Haninge Centrum och fick några direktiv och körde från platsen.
När kvinnan kom hem saknades plånboken i handväskan som förvarats på höger framstol under händelsen.
Troligt sceanario är ju att en medhjälpare agerar under palavern.

Den aktuella personen talar svenska med brytning!


--------------------------------------------------------------------------------

Stöld, något att se upp med!

Annebergsvägen 1X i Västerhaninge natten till 6 april stals en uppsättning utemöbler av högt värde,
bord + 4 stolar!
Kanske värt att fundera över någon form av säkring vid mera exklusiva möbler!


--------------------------------------------------------------------------------

Stöld ur bostad
Utgårdsvägen 1X Haninge mellan den 5-8 april, troligen använt nyckel kvarglömd i låset

Skadegörelse
Under påskhelgen har minst ett tiotal bilar utsatts för kraftig skadegörelse genom att rutor slagits sönder, ägde rum natten till den 7/4 på Vallavägen Handen.
Polisen önskar tips och iakttagelser i sammanhanget


--------------------------------------------------------------------------------

Inbrottsförsök i villa
Lyckebyvägen 4X Haninge den 21/3 mellan kl. 17.30 - 18.00. Granne hör ljud från grannvillan, tittar ut och ser en man bryta på ett fönster. Mannen avviker då han blir iakttagen.

Bostadsbrott Muskö
Snörom 1 Arbottna Muskö den 21/3 mellan kl. 10.30 - 12.30, fönster krossat
Altorpsvägen Muskö den 22/3 mellan kl. 13.58 - 14.30, okänd har varit inne i villan, oklart på vilket sätt

Allmänfarlig vårdslöshet
Jungfruns Gata 40X Haninge den 22/3 kl. 14.35. Rök i lägenhet, eld har uppstått i kastrull och köksfäkt, Brandförsvaret på plats.

Bilbrottsraid i Tungelsta
Karlsrovägen, Södra Tungelsta natten till 28/3 :

Stulen bil, Skoda Pick Up, blå med vitt verkstygsskåp på flaket, CSH 749
Enligt uppgift inbrott i ett antal bilar, hittills dock bara ett anmält.

Bilen åter i Järfälla 12/4!


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Kvarntorpsvägen X Haninge den 24/3 mellan kl. 16.20 - 22.40. Fönster på baksidan uppbrutet.

Inbrottsförsök i fritidshus
Norrbyvägen 9X Haninge mellan den 18/3 - 24/3. Liten ruta i entrédörr krossad men då läshandtag saknades på insidan kom man inte in.
--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från villa under byggnad
Kryddgårdsvägen Tungelsta mellan 15/3 -19/3, vitvaror stulna ur en villa under byggnad, gått in via ytterdörr som saknade lås
--------------------------------------------------------------------------------
Nu har det hänt igen! 15 mars kl. 13.20! På ICA-MAXI Haninge!

Målsägare hade varit och handlat och lastar varorna i bilen. Har lagt handväska med plånbok i bilen. En man kommer fram och frågar efter vägen till Uppsala på dålig svenska. Målsägaren står med ryggen mot bilen då hon förklarar vägen.
Märker först då hon kommer hem att plånboken saknas.

Signalement:
25-30 år, normalt byggd, mörkt hår, mustasch, talar dålig avenska!

Försök till inbrott i lägenhet
Vallavägen 6X, bv, Haninge den 15/3 mellan kl. 07.25 - 18.30. Fönster krossat men ingen har varit inne.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Dalarövägen 1XX, Stenkulla, Dalarö den 12/3 kl. 09.59 utlöstes larmet i en villa. Okända har sparkat in nedre delen av balkongdörren och tagi sig in. Kabel till siren klippt och larmpanelen förstörd.
Man har den 9/3 sett en röd hgv, ev en Audi, med två män runt brottsplatsen. En av männen bar "jobbarbyxor", grå toppluva och fleecejacka. Kan ev. sättas i samband med inbrottet


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Albyvägen X Haninge den 5/3 mellan kl. 06.55 - 13.55, via uppbrytning av tvättstugedörren
Inbrott i villa
Måsövägen 2X Haninge mellan den 1/3 - 2/3. Man har demonterat fönsterinsatsen till altandörren och lagt den på marken, vitvaror stulna

Försök till villainbrott
Huldabergsvägen 2X Haninge den 2/3 kl. 22.55. Målsägare hör ljud från nedervåningen och går ner för att kolla. Ser hur tre mörkt klädda män avviker springande och åker iväg i en mörk bil. Gärningsmännen har använt sig av ett sopkärl för att komma åt att bryta upp ett fönster


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Vendelsö Alle XX Haninge den 26/2 mellan kl 11.40 - 18.50, fönster sönderslaget på nedervåning, larm finns, ej aktiverat.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Norrskogsvägen xx Västerhaninge den 24/2 mellan kl. 10.30 - 20.00, fönsterruta till altandörr krossad

Försök till inbrott i villa
Vallavägen 2xx Haninge mellan den 22/2 - 23/2, brytmärken på altandörr.

Stöld genom inbrott i nybygge
Gamla Lyckebyvägen Haninge mellan den 22/2 - 26/2 genom att klättra upp på en byggställning och bryta upp ett fönster

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i flerbilsgarage
Söderby Parkväg 85 Haninge mellan den 17/3 - 18/2, från garagen har bl.a. stulits däck och 2 st EU-mopeder.
Moped 1 UZL 471, röd Buotin
Moped 2 FJE 546, svart

Inbrott i butik
VI-butiken Jordbro Centrum den 19/2 kl 01.30, jalusidörr uppskuren och ett fönster till entrédörren krossat. Tobaksvaror stulna.

Gripna tjuvar
Allevägen i Tungelsta den 21/2 kl. 22.30 grips 2 män efter att ha gjort inbrott i bilar. Satt i en bil då de greps av polispatrullen

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Kullerstensvägen 1X Haninge den 20/2 mellan kl. 13.20 - 16.30, lägenhetsdörr sönderslagen med verktyg

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Tornbergavägen 2x Tungelsta den 17/2 mellan kl. 17.00 - 22.30. Låscylinder bortmonterad

Mordbrand
Kvarntorpsvägen xx Haninge den 18/2 kl. 02.30 kastade okänd in en brandfackla genom ett fönster till en villa. Branden släckt av boende.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Backvägen xx Tungelsta mellan den 14/2 kl.10.00 - 15/2 kl. 16.30. Fönster till inglasad altan uppbrutet och därefter har en tvåglasad ruta krossats in till huset. Larm utlöstes men har av gärningsman slitits loss och slagits sönder. Granne har under eftermiddagen den 14:e hört ett larm men inte kunnat lokalisera detta.

Brand
Södra Jordbrovägen 153 Haninge den 15/2 kl. 17.05, anlagd brand i soprum

Gripna tjuvar
Vid vågens Gata 444 Brandbergen greps den 15/2 kl. 23.35 två män misstänkta för inbrott i bilar, bla.a i en taxibil. Vittne ringde polisen och kunde visa var tjuvarna fanns för patrullen.

--------------------------------------------------------------------------------
07 02 13, 02:06, Stockholmspolisens direktinfo
Stöld/Inbrott, gripna tjuvar
Tungelsta. Två gärningsmän som gjort sig skyldiga till inbrott i en korvkiosk, kunde gripas av polisen efter att ett vittne lämnat ett bra signalement på de båda gärningsmännen.

--------------------------------------------------------------------------------
Gripna villatjuvar
Den 6 febr grips 2 personer på bar gärning i Saltsjö-Boo. En granne ser ett pågående inbrott i en villa och larmar föredömligt polisen som griper 2 män inne i villan.
De gömde sig i en klädkammare men spårades av en polishund.
Ingångsväg via ett brutet köksfönster.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Dalarövägen 1xx, Ekhagen Dalarö den 1/2 kl 23.50. Ruta krossad i en ytterdörr, målsägaren vaknar av oljudet och möter en okänd man, denne ropar ett namn och avviker sedan från platsen.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Dalarövägen 1XX, Ekhagen Dalarö den 1/2 kl 23.50. Ruta krossad i en ytterdörr, målsägaren vaknar av oljudet och möter en okänd man, denne ropar ett namn och avviker sedan från platsen.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Stjärnvägen 1x Tungelsta den 31/1 mellan kl. 16.00 - 16.30, köksfönster brutet. Fotspår i snön efter två personer (ett mindre, ett större)

Hallstens Väg 2x Haninge mellan den 31/1 - 1/2 kl.15.30, fönster brutet.

Stenhamravägen 1x Österhaninge Kyrkby den 31/1 mellan kl 08.30 - 18.00. Fönster krossat, larm utlöst. Vittne har sett en bil, vit Mercedes Skåp av senare modell. Blodspår säkrat på granntomten. Aktuellt fordon påträffat senare i Handem och två personer är misstänkta för brottet.

Försök till inbrott i villa
Söderby Parkväg 6x Haninge den 31/1 kl. 17.01, fönster på altanen brutet, larm utlöst som troligen skrämt förövaren, fotspår i snön efter en person

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Stadsberga By (Årsta) Haninge den 29/1 mellan kl. 22.00 - 23.00, fönster vid entrédörr brutet

Inbrott i bensinstation
Preem, Tungelstavägen 51 Västerhaninge den 27/1 mellan kl. 21.30 - 22.10, fönsterruta krossad, larm utlöst.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Bondvägen 6X Haninge den 26/1 mellan kl 11.19 - 11.40, larm utlöst. Nedre del av altandörr uppbruten!
(läs hur du skyddar dig mot detta!)

Inbrott i lägenhet
Lejonets Gata 36X Haninge den 26/1 mellan kl. 11.30 - 12.10. Ytterdörr bruten.
Vittne ser fyra män avlägsna sig från lägenheten, en var c:a 30 år, en annan bar en lång blå "kjol", typ sarong, utländskt utseende

--------------------------------------------------------------------------------
Polisen söker tips!
En vit polskregisterad VW buss har varit synlig i misstänkta sammanhang, har du sett den, kontakta polisen
Villainbrott
Humlevägen X Västerhaninge den 19/1, anmält 20.00, troligen skett under dagen. Fönsterruta till sovrum krossad

Östnora, Södra Västerhaninge den 17/1 mellan kl.07.00 - 17.00, sten inkastad genom fönster, tillgrepp har skett, larm ej utlöst.


--------------------------------------------------------------------------------
Stenkastning mot fönster i Norra Jordbro

Under senare tid har ett flertal anmälningar inkommit gällande skadegörelse genom att okända personer kastat stenar mot fönster i radhusområdet runt Kvarnbäcksskolan, senast vid Nedergården och Djuprännilen den 15/1 vid 18-tiden.
Vid skadegörelsen mot ett fönster vid Djuprännilen sågs en yngling med vit toppluva springa från platsen.

Vid flera tillfällen har ungdomar iakttagits och kan kanske sättas i samband med stenkastningen.

Närpolisen är intresserad av iakttagelser kvällstid som kan sättas i samband med händelserna.
Vi är intresserade av namn på ungdomar som synts ute vid platser runt Kvarnbäcksskolan kvällstid, någon kanske vet vilka som håller på med detta.


--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Söderbytorpsgatan 2X Haninge den 11/1 mellan kl. 06.15 -16.30, ruta till altandörr krossad
Olsängsvägen 1X Haninge den 13/1 mellan kl. 11.00 - 14.00, tillvägagångssätt okänt, inga synliga skador

Försök till villa inbrott
Ängsvägen XX Tungelsta den 12/1 kl. 18.15. Målsägare vilar och hör en kraftig smäll, kollar och upptäcker att en ruta krossats i altandörren, såg inget misstänkt


--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Gränsvägen 2X Haninge (Vendelsö) den 11/1 mellan kl. 07.30 - 13.30. Låscylinder bortbruten med ett mejselliknande föremål.
Granne har sett en polskregistrerad vit äldre VW-buss vid tidpunkten för brottet.

--------------------------------------------------------------------------------
Försök till lägenhetsinbrott
Nynäsvägen 42 Haninge mellan 29/12 - 5/1, hål i dörren vid lås, brytmärken på karmen
--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Stav 1X, upptäckt den 2/1 2007 kl 16.00, gods stulet, oklara uppgifter på anmälan
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

2006
Villainbrott

Floravägen 2x F Västerhaninge den 20/12- 06mellan kl. 14.00 - 19.30. Okänd gärningsman har genom att klättra via ett stuprör, tagit sig upp på balkongen och sedan på okänt sätt tagit sig in i radhusets övervåning.
Bl.a. stals en samling ovanliga Elvis-singlar.
Vid 19-tiden har ett vittne sett en man komma från radhuset bärandes på något stor fyrkantigt. Åkte från platsen i en mindre blå/svart bil, ev en Mitsubishi.
Signalement:
Kort, 165-170 cm, kraftig, såg utländsk ut, c:a 30-40 år, pipskägg, svart mössa.--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Långvägen XX Tungelsta mellan den 15/12 - 16/12, fönster på baksidan krossat

Hagtornsvägen X Vendelsö den 18/12 mellan kl. 16.43 -17.15, balkongdörr uppbruten

--------------------------------------------------------------------------------
Gripna lägenhetstjuvar

Den 27/11 kl. 12.20 förövades inbrott i en lägenhet i Järfälla, vid efterspaningar grips tre män misstänkta för brottet.
Den 8/12 grips två män på bar gärning för ett lägenhetsinbrott i Kallhäll av en polispatrull.
Den 9/12 kl. 00.50 grips fyra män för ett lägenhetsinbrott i Bromma. Man haded rest en stege mot fasaden. En av de gripna männen är hemmahörande i Jordbro.
Samtliga är häktade och efter dessa gripanden har lägenhetsinbrotten minskat kraftigt!

Folksams kommentar:
Nio misstänkta under kontroll = lugnt på lägenhetsinbrottsfronten!
Tyder på att ett ganska litet nätverk förorsakat den senaste tidens brottsutveckling i sammanhanget.
Hoppas att denna slutledning är riktig, kommande statistik blir spännande att se.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Gullbacka, Gryt, Tungelsta den 8/12 mellan kl. 06.30 - 14.30, fönster till altandörr krossat

Kolarslingan X Haninge mellan 8/12 kl. 07.30 -- 9/12 kl. 11.00, fönster till toalett krossat
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Norrbyvägen 9X Haninge den 6/12 mellan kl 09.20 - 09.30 bröt sig tre män in i en villa genom att krossa rutan till ytterdören. Ett vittne har sett en man hoppa ut genom ett fönster på baksidan.
Männen avvek i en liten vit skåpbil med första reg.bokstäverna "JK ," en av männen var iklädd röd täckjacka, ev bar han en ryggsäck.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Stenvägen x Västerhaninge-Lida den 2/12 mellan kl. 16.55 - 21.30. Fönster på baksidan uppbrutet.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Elevatorvägen x Haninge den 26/11 mellan kl. 00.01 - 15.00, två fönster till verandadörr krossade

Inbrott i lägenhet
Södra Jordbrovägen 11x Haninge den 23/11 mellan kl. 16.45 - 17.00, ytterdörr uppbruten med kraftigt våld. Vittne sett två yngre män lämna lägenheten strax innan polisen kom till platsen.
Båda c:a 20 år, normallängd, smala, en var klädd i luvtröja grå till färgen.

Sandstensvägen 10x Haninge den 23/11 mellan kl. 16.00 - 19.20, säkerhetsdörr uppbruten

Sandstensvägen 4x Haninge den 23/11, upptäckt kl. 20.20 av granne

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Vendelsö Skolväg 3X Haninge den 16/11 mellan kl. 09.15 - 10.45, fönster till kök uppbrutet.

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Eriks väg X Tungelsta den 14/11 mellan kl. 07.40 - 15.30, köksfönster uppbrutet
Stulen fyrhjuling
se Polisen efterlyser


--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Atletvägen X Haninge den 9/11 mellan kl.11.00 - 13.30, okänd har kastat in en spade genom fönstret på ytterdörren och sedan öppnat den och gått in

Stulen bil
se Polisen efterlyser

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Olsängsvägen x Haninge den 9/11 mellan kl 07.30 - 16.15, dörrspegeln under rutan på altandörr bruten. Med tanke på det stulna godset bör gärningsmännen haft tillgång till bil

Daggkåpevägen xx Haninge den 9/11 mellan kl. 07.30 - 13.30, altandörr baksida uppbruten

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Vallavägen 1xx, 3 tr, Haninge den 7/11 mellan kl. 07.30 - 23.30. Ytterdörren/karmen bruten

Skorpionens Gata 5xx, 1 tr, Haninge den 7/11, upptäckt kl. 18.35 av granne, dörr bruten

Väskryckning
I en gångtunnel vid OK/Q8, Gamla Nynäsvägen Haninge den 7/11 kl 08.30 blev en kvinna frånryckt sin väska av två ynglingar på moped, De avvek sedan mot Handen. Inget signalement, åkte på en blå metalic moped.
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Lars Olofs Väg Haninge den 6/11 mellan 07.30 - 15.00. Okända har lyft bort en fönsterruta till villan och tagit sig in.

Rån mot pressbyråkiosk
Den 4/11 rånades pressbyråkiosken vid Jordbro Station av en ensam gärningsman. Denne hotade biträdet med en spruta. Fick en mindre summa pengar.

Signalement
170-175 cm, smal kroppsbyggnad, ljushyad, blå ögon, talade svenska, bar en grå stickad tjock tröja med krage, mellanljusblåa jeans, svart mössa, svarta handskar

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa/fritidshus

Atletvägen Haninge den 31/10 mellan kl. 05,55 - 14,00. Fönsterhakar sönderbrutna och ett fönster krossat!

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Norrbyvägen Haninge den 25/10 mellan kl. 12.00 - 15.00, okända har tagit sig in via fönsterdörr på baksidan på villans övre våning som vetter mot skogen.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa

Tutviksvägen Haninge den 23/10 mellan kl. 08.30 - 18.45. Okänd gärningsman (män?) har gått på baksidan som vetter mot skogen och genom att bryta bort nedre delen av altandörren krupit in i villan. Larm fanns, ej aktiverat. Läs hur du kan förstärka altandörren!

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Vallavägen Haninge, 1tr, den 16/10 mellankl. 11.30 - 12.52, ytterdörr uppbruten med kraftigt våld

--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från bil genom manipulation
Gäller parkeringarna vid Stormarknaderna och Centrumanläggningarna
Trots att två gärningsmän gripits i Uppsala fortsätter dessa brott i Haninge, nu vid ICA-Maxi!
Under senaste veckan har minst fyra målsägare, som kommer till sin bil efter att ha handlat, blivit av med plånbok/handväska i samband med att en man har frågat efter vägen till olika platser. Mannen talar dålig engelska och färdas i en liten vit bil av äldre modell. Tillvägagångssättet varierar, har ex.vis en karta som vecklas ut över motorhuven och under tiden agerar troligen en medarbetare i bakgrunden och stjäl plånbok eller liknande som lämnats i framstolen.

Stöld ur olåst villa
Vendelsö Skolväg Haninge den 14/10 mellan kl. 04.00 - 04.15. Målsägare vaknar av ljud i undervåningen, går ner för att kolla och upptäcker en främmande person som avviker ut. Troligen var innerdörren till garaget ej låst.

Signalement:
C.:a 25 år, 180 cm, ljushyad, blont hår, talade svenska, klädd i mörkblå tröja, mörka träningsbyxor och blå stickad mössa

Polisen söker iakttagelser

Under senaste veckan har ett flertal rutor krossats genom stenkastning i Norra Jordbro, troligen av ungdomar som passerar på gångvägar förbi fastigheterna. Flera anmälningar finns.

Tips önskas om någon sett något!


--------------------------------------------------------------------------------
Gripna tjuvar i Uppsala

De manipulerande tjuvar som opererat i Haninge enligt tidigare info greps troligen i Uppsala den 11/10. Vid ett exakt liknande försök på en parkeringsplats uppmärksammades detta av ett vittne i en bil som genom att "tuta" avbröt brottet. Männen flydde från platsen i en liten vit bil, vittnet noterade regnumret, och de kunde senare gripas av polisen och sitter nu anhållna.
De gripna är rumänska medborgare.
--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från bil genom manipulation
Gäller parkeringarna vid Stormarknaderna och Centrumanläggningarna
Under senaste veckan har minst tre målsägare, som kommer till sin bil efter att ha handlat, blivit av med plånbok/handväska i samband med att en man har frågat efter vägen till olika platser. Mannen talar dålig engelska och färdas i en liten vit bil av äldre modell. Tillvägagångssättet varierar, har ex.vis en karta som vecklas ut över motorhuven och under tiden agerar troligen en medarbetare i bakgrunden och stjäl plånbok eller liknande som lämnats i framstolen.
Inbrott i lägenhet
Sleipnervägen, 1 tr, Haninge den 10/10 mellan kl. 12.45 - 14.45, entrédörr bruten


--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från villa
Kvarntorpsvägen Haninge den 10/10 kl. 05.12, stöld genom att okänd man tagit sig in i villan och tillgripit ett antal saker. Målsägaren vaknar av ljud och ser en man i hallen som springer ut ur huset.
Ytterdörren olåst!
--------------------------------------------------------------------------------
Anlagda bränder i Västerhaninge
Nordanvägen 5 den 8/10, kl. 01.00, sopkärl
Villavägen 33 den 8/10, kl. 02.00, brand i 2 sopkärl
Villavägen 248 den 8/10 mellan kl. 01.00 - 03.10, sopkärl
Villavägen 250, den 8/10, kl. 02.00, sopkärl

Inbrott i skola
Lidaskolan Tungelsta den 9/10 kl. 04.06, uppbrutet fönster

Folksams kommentar:
Scenariot vid bränderna i Västerhaninge tyder på att någon form av "ungdomsfest" förekommit i området på lördagskvällen och avslutats med hemgång under natten till söndag.
Känner du till något om detta?
Kontakta Polisen eller Folksam!
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Lodjurets Gata Haninge den 3/10, kl 11.40. Målsägare kom hem, när han öppnade dörren hörde han ljud inifrån, sprang runt huset och kunde se 2 män springande lämna platsen.

--------------------------------------------------------------------------------
Grovt rån

Under kvällen den 25 sept kl 20.30 rånade två gärningsmänb COOP-Konsum, Tyrestavägen 4, Vendelsömalm. Man hotade personalen med pistol och kniv och avvek sedan på moped.

Signalement
1/ 15-20 år, c:a 1,90 lång, Adidasbyxor, luvtröja, svarta tygskor med mönster

2/ 15-20 år, c:a 1,60 lång, ikläddd mörka kläder, vit huva med klippta hål för ögonen, mörka tygskor med mönster.

OBS
Kraftigt höjda böter för trafikbrott fom 1/10, återkommer med exempel på hemsidan senare!

--------------------------------------------------------------------------------
Försök till inbrott/skadegörelse, villa
Villavägen Västerhaninge den 24/9 kl 01.55 vaknar målsägare av en smäll. ser inget men kan på morgonen konstatera att ett fönster till vardagsrummet krossats.

Återigen soprumsbrand i Jordbro.
Södra Jordbrovägen 183 Jordbro den 22/9 kl 22.30, branden släcktes efter ett rådigt ingripande av en boende i trappuppgången

Lundaskolan Jordbro den 24/9 kl 04.10, bilbrand

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Norra Läget Jordbro den 19/9 mellan kl 10-14. Entrédörr bruten
Mjölnartäppan Jordbro den 19/9 mellan kl. 11.30 - 14.30. Entrédörr bruten

Bränder
Förskolan Skeppet vid Hagaskolan Vendelsö den 17/9 kl. 22.30. Totalbrand, anlagd, 16-årig pojke har erkänt.
Värmeverket Nynäsvägen Handen/jordbro den 19/9 kl. 21.15. Brand med risk för explosion med avspärrningar som följd, ej anlagd

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott i Västerhaninge uppklarat efter DNA-träff
Den 30 augusti förra året förövades ett inbrott på Aspvägen i Västerhaninge genom att en fönsterruta lyftes bort. Gärningsmannen hade använt ett plåster och lämnat omslaget. På detta säkrades DNA-spår av polispatrullen.

Nu i tisdags, den 13 sept, fick utredarna svar på analysen som visade träff på en för närvarande häktad person i Stockholm.
I övrigt lungt beträffande bostadsinbrott i kommunen.

--------------------------------------------------------------------------------
Bränderna fortsätter
Södra Jordbrovägen 161 Jordbro den 3/9, 18.05, brand i soprum, anlagd
Parkeringen vid pendelstågsstationen i Jordbro den 3/9, 22.46, anlagd brand i bil

Konsum, Tungelsta den 3/9, 17.50, upptäcker personal att det brinner på tre ställen intill väggen på baksidan av butiken, okänd har tänt eld på kartonger.
Branden släcks av personalen.

--------------------------------------------------------------------------------
Stulna vinterhjul/däck på marknaden?
Natten till 30/8 stals 100 vinterdäck/hjul från en låst container på Kilowattvägen i Haninge.
Passande bl.a. Volvo, Audi, VW och Skoda
Blir du erbjuden, var försiktig!


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Sandstensvägen nb Jordbro 30/8 mellan kl. 13.30 - 22.30, altandörr bruten
--------------------------------------------------------------------------------
Försök till villainbrott
Vårvägen Västerhaninge den 26/8 kl 23.12 hör målsägare hur en ruta krossas i ytterdörren och ser hur gärningsmannnen försöker öppna den genom att sträcka in handen och komma åt låsvredet.
Målsägaren skrek till och gm försvann från platsen, en granne såg åt vilket håll han försvann och gm kunde med hjälp av vittnen gripas av polispatrull

Stöld från lägenhet
Åbyvägen nb Västerhaninge 24/8 mellan kl. 06.30 - 15.00. Målsägare lämnat ett fönster för vädring. När han kommer hem ser han hur fönstret står på vid gavel och kan konstatera att någon genomsökt lägenheten och stulit ett kuvert med pengar.

Inbrott i nybyggnation
Högdalsvägen , Gudö Haninge, mellan 19-21/8, dörr på baksidan bruten, stöld av gods från bygget.

Stulen bil
Olsängsvägen Haninge, natten till 28/8, Chevrolet Blazer, grön, regnr WUS 673

Bränder
Stadsberga By, Årsta Haninge den 29/8, fritidshus, en person skadad
Södra Jordbrovägen 31, Jordbro 28/8 kl. 20.30, soprum
Nytorpsskolan Västerhaninge natten till 28/8, bilbrand

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Sandstensvägen Jordbro den 23/8 mellan kl. 16.20 - 20.50, entrédörr bruten.

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Godsägarvägen Haninge den 22/8 mellan kl. 08.15 - 14.45, altandörr bruten

Inbrott (??)i bostadsrättsradhus
Skolrådsvägen Haninge, anmält 16/8, brytmärken på dörr och karm, okänt skadedatum, ej kodat som inbrottsförsök.

--------------------------------------------------------------------------------

Misstänkt persom gripen för bilinbrott
Under natten till den 20/8 greps en person i centrala Handen misstänkt för ett tiotal bilinbrott på Utgårdsvägen, Vikingavägen och Odenvägen.

Tips om bränderna i ffa Jordbro
Vi söker tips och uppgifter för att försöka få hejd på de anlagda bränderna inom Haninge, har du sett eller hört något, tipsa oss på telefon
dagtid 401 7160 eller 401 7106!

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Höstvägen Västerhaninge den 11/8 mellan kl. 09.45 - 15.15, altandörr uppbruten och fönster vid sidan delvis krossat.
De gripna från inbrottet på Plöjarvägen i Västerhaninge (se nedan) misstänks även för detta brott, de är också misstänka för narkotikabrott.
Personerna ifråga är inte från trakten.
Gripna inbrottstjuvar
Den 14/8 kl. 14.30 anmäldes ett inbrott på Plöjarvägen Västerhaninge., Gärningsmän hade krossat rutan till tvättstugan och från insidan öppnat en dörr.
Bra vttnesuppgifter med bla regnr till en bil gkorde att tre gärningsmän kunde gripas vid Berga Lantbruksgymnasium efter spaning av polispatrull.

Försök till inbrott i lägenhet
Mellan 2/7 - 1/8 har försök gjorts att bryta upp dörren till en lägenhet på Fiskarnas Gata 125 i Brandbergen

Skadegörelse
Förskolan Gräskobben, Pusshagen 7 Jordbro, natten till 14/8, minst 9 fönster krossade--------------------------------------------------------------------------------
Varning!!
Under innevarande vecka har boende på Hammarängen (Tungelsta) fått besök vid dörren av en medelålders man som ”vill göra en marknadsundersökning om rengörning”.
Mannen färdas i en utlandsregistrerad mörkblå personbil, troligen en Opel, med 5-7 övriga personer som troligen lägger lappar i brevlådorna som erbjuder städningstjänster.
Naturligtvis kan agerandet vara helt seriöst men en viss försiktighet kanske kan vara på sin plats.

Anlagda bränder i Jordbro
Under em den 9 augusti brann det i sex soprum i Jordbro, samtliga misstänks vara anlagda.
Aktuelle adresser:
Södra Jordbrovägen 153, 167, 183
Klapperstensvägen 6
Höglundavägen 13, 23
Har ni sett något, kontakta polisen

Inbrott i lägenhet
Fiskarnas Gata 168, 4 tr, Brandbergen den 10/8 mellan kl. 11.20 – 17.00, bruten entrédörr

Varning för bedrägeri
Anmälningar har inkommit till polisen om bedrägeri på internet. Målsägare har fått e-mail där man uppger att mä vunnit pengar på ett lotteri.
En hake finns dock, man måste betala in en summa pengar till ett konto för att vinsten ska kunna betalas ut.
Några vinstpengar kommer dock aldrig…..

Information
En av de personer som greps efter en biljakt i Årsta Havsbad i veckan har erkänt 5 stölder på Fors Golfbana

--------------------------------------------------------------------------------
Sammanfattning av juli betr bostadsinbrott
Försök till villainbrott
Fors Gård Västerhaninge den 27/7 kl 23.35, brytmärken på karm och dörr, larm ej utlöst

Försök till stöld villa
Klövervägen Västerhaninge den 21/7 mellan kl. 00.00 - 00.30. Målsägare hör någon som finns i garaget, skriker åt personen som flyr per cykel i riktning mot Tungelstavägen.
Signalement:
C.a 180 cm lång, normal kroppsbyggnad, mellanblont kort hår, mustach, bar jeans, mörk keps och ryggsäck. Åkte på en mountainbike.

Inbrott i lägenhet
Stenbockens Gata 114, 6 tr, Brandbergen mellan 30/6 - 4/7 kl 21,00, entredörr bruten

Sandstensvägen 10 Jordbro mellan 17/7 - 18/7, brytmärken på altandörr

Vågens Gata 462 A, 1 tr, Brandbergen 18/7 mellan kl. 14.00 - 16.30, lägenhetsdörr uppbruten

Skyttens Gata 560 Brandbergen den 28/7 mellan 14.00 - 15.00, balkongdörr uppbruten, ruta krossad

Försök till inbrott i lägenhet.
Vallagränd 13 Haninge den 25/7 mellan kl. 10.00- 17.00, brytmärken på dörr och karm.

Stationsvägen 12 Västerhaninge mellan 16/7 - 18/7, brytmärken på dörr

Vädurens Gata 232, 2tr, Brandbergen mellan den 17/7 - 21/7, brytskador på dörr--------------------------------------------------------------------------------
Polisen söker tips!

Vi har tidigare tidigare fått rapporter från boende om en misstänkt man "väldigt mörk, "så gott som svart" med träningsoverallsbyxor som var trasiga på knäna" som rört sig inom villaområdena i Västerhaninge.

Nu har vi ytterligare rapporter från Hantverksområdet (Nederstaleden) att mannen varit synlig där i tveksamma sammanhang, han rapporteras nu ha "en haltande gång"

Haningepolisen är mycket intresserad av denne man, rapportera till 401 71 00 om du ser honom! Vid akuta åtgärder ring 112!

Under tiden 10/7 - 7/8 kommer rapporterna från närpolisen på grund av semester att vara mera sporadiska men vi kommer att köra en "uppsamling" av anmälda brott efter denna period.
Det är viktigt att få in rapporter på samma sätt som tidigare, maila dessa till sune.nilsson@folksam.se

--------------------------------------------------------------------------------
Bilinbrotten rena gisslet just nu

Mellan den 1/7 tom 5/7 har 33 bilinbrott anmälts till polisen, fördelningen geografiskt:

Brandbergen 9
Årsta Havsbad 9
Centrala Handen 7
Vendelsö 4
V-haninge 2
Jordbro 2

Inbrott i lägenhet
Ytterligare ett inbrott har anmälts på Moränvägen (se nedan) under tiden 30/6- 4/7, samma tillvägagångsätt

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Moränvägen Jordbro mellan 30/6 - 4/7, entrédörr + karm bruten

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i lägenhet
Stenbockens Gata xxx, 6 tr, Haninge mellan 30/6 - 3/7, ytterdörr bruten

--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Kolarbacken Haninge den 30/6 mellan kl. 07.30 - 17.00. Inga brytmärken synliga på dörrar eller fönster, dock skall dessa varit låsta/stängda då målsägaren gick hemifrån.

Inbrott i fritidshus
Östnora 2:39, Östnora Camping den 3/7 kl. 01.06, larm utlöst ruta krossad.

Gripen villatjuv Haninge
Almvägen Haninge den 2/7 kl. 18.30. Larm utlöst, väktare griper en person i villan. Skador på ytterdörr och fönsterkarm.
Gripna villatjuvar Farsta
Under natten till den 26 juni förövades inbrott på Svartviksvägen i Farsta. Från platsen avvek en vit Golf med två män, efter spaning påträffades bilen och polisen har gripit de två männen.


--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa
Expressvägen Vega-Haninge den 28/6 mellan kl. 10.30 - 11.00. Larm utlöst då okänd gärningsman brutit bort listen vid ett fönster på baksidan och lyft ur fönstret. Varit inne i huset och tillgripit en TV.
Spårning med polishund till ett intilliggande industriområde gav inget resultat, andra inbrottet i samma villa på kort tid
Folksam kommentar:
Ännu ett fall där man i en relativt nyproducerad villa inte förseglat eller på annat sätt säkrat ett flerglasfönster!

--------------------------------------------------------------------------------
Tjuvar gripna!
Natten till den 28/6 kl. 01.00 larmas polisen till Grantorpsvägen i Huddingen där vittnen sett 3 yngre män smyga omkring på tomter i området. Polisen kan konstatera flera inbrott i bilar och två försök till villainbrott. Vittnen kunde peka ut platsen där man såg männen senast och en hundpatrull lyckas spåra upp dem, de grips på ett fält mellan Grantorp och Glömstavägen.
De gripna är från Litauen
(Folksams kommentar:
Även om man i detta läge inte kan relatera dessa gripna till våra geografier kan man förhoppningsvis tro att det kan bli lugnare på framförallt bilinbrottsfronten.....)

Stulen personbil
Natten till den 28/6 stals personbilen SAAB 9-3 Aero, SYU 378, grå, från Karlsson Bil AB i Handen
--------------------------------------------------------------------------------
Folksam informerar

Från en engagerad boende på Kvastgränd i Västerhaninge har vi fått följande mail som vid. bef. utan redigering

Jag har en son som blir 11 år i höst som nu tillbringar ett par veckor själv hemma under dagarna då maken och jag är på arbetet. Sommarlovets dagar är ju äntligen här.

Idag 26/6 vid ca kl.12:30 när vår sons kompis kommer cyklande på Kvastgränd så ser han hur en mörkhyad man står och känner på handtaget till vår ytterdörr, när mannen får syn på pojken så väljer han att avlägsna sig ut på baksidan, ut på ängarna, det finns en gångväg mellan vårt och grannens garage, sneddar man lite över ängen så kommer man till grusvägen mellan Nederstaleden och Krigslida.
Vi har en "grind" genom häcken som brukar vara försatt men efter detta så var den enligt pojkarna öppen, eventuellt så har han kommit in den vägen.

Mannen var väldigt mörk, "så gott som svart" och hade träningsoverallsbyxor som var trasiga på knäna.
Vår son märkte inget utav detta och jag är glad över att han även den här dagen hade varit duktig att låsa om sig så att vi slapp få oväntat besök.

Tacksam om du kan hjälpa till att sprida detta så att vi alla kan vara uppmärksamma på objudna gäster
Med hopp om en lugn sommar!
Med vänliga hälsningar
NN
Har du sett något?
Ring polisen!


--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från olåst villa
Nederstavägen Tungelsta den 20/6 kl. 05.00 - 05.30. Tillträde genom olåst dörr på villans baksida, målsägaren påträffar en person i villan som genom att kasta ett föremål på denne undkom från platsen.
Signalement:'
20-30 år, 185-190 cm lång, mörkt kort hår, östeuropeiskt utseende.

Försök till inbrott i fritidshus samt inbrott i förråd
Mellan den 20-22 juni har okända gärningsmän försökt bryta upp dörr till fastigheten Kullsta 1:14, Almåsa, Västerhaninge . Inbrott i förråd på tomten har skett

Bilinbrotten fortsätter i Haninge, töm bilen!
Packa aldrig semesterbilen i förväg om du inte kan låsa in den !
Tro inte att du står säker ens på garageuppfarten utanför sovrumsfönstret!

Inga bostadsinbrott över midsommarhelgen anmälda hittills!

--------------------------------------------------------------------------------
Bränder i Jordbro
Under tiden 17/6 - 21/6 har det inträffat 7 bränder i Jordbro, företrädelsevis soprum i bostadsområdena. Misstanke föreligger om att dessa är anlagda.
Om någon sett något, ring Polisen i Jordbro 0708 - 286 960
Aktuella platser S:a Jordbrovägen 27, 33, 157, 169, 183 samt i skogen vid Höglundavägen

--------------------------------------------------------------------------------
Stöld från villa
Rågstigen Tungelsta den 19/6 mellan kl. 01.00 - 01.30. Fönster uppställt för vädring, okänd gärningsman har ställt sig på en blomkruka och tagit sig in genom det uppställda fönstret. Tillgrepp av bilnycklat till 2 st bilar, bilarna ej stulna
--------------------------------------------------------------------------------
Inbrott i villa/radhus
Vallavägen Haninge den 15/6 mellan kl. 08.00 - 15.15. Dörr till uterum bruten därefter uppbruten altandörr
Inbrott i villa
Tutviksvägen Haninge den 13/6 mellan kl. 07.15 - 21.30, in genom fönster genom att man tagit bort listen och sedan lyft ut fönstret. (sk kassettfönster)

Inbrott i villa under byggnad
Smålandsvägen , Haninge Vendelsö mellan den 19-20 maj (sent anmält), vitvaror stulna, hänglås till garageport brutet

Varning
Åldringsbrott, falska takläggare
Tyvärr härjar för tillfället falska takläggare, främst riktade mot äldre fastighetsägare, man ringer på och erbjuder sig att besiktiga taket, som naturligtvis alltid visar sig vara i omedelbart behov av reparation. Man offererar sedan (ofta ett hutlöst) pris samt kräver betalning i förskott. Sedan hör man inget från företaget.

--------------------------------------------------------------------------------
Allmän info
Stationsvakten i Handen indragen mellan 19/6 - 15/8, ring 401 71 00 istället
Passexp. i Handen är stängd mellan 19/6 - 15/8, hänvisning till huvudstationen i Flemingsberg, räkna med lång väntetid

Stulen bil
Audi A4 Avant, silver, regnr XFR 819 stulen i Vega Haninge

Stulen Skylift
Från Industrivägen i Västerhaninge mellan den 9-12 juni, värde 400.000 kronor
Fabrikat JJ Asunnus OY, grönt chassi med vit bom, text "SVEMA HYRLIFT, höger stödben brunmålat, längd med infälld bom 7,5 m

--------------------------------------------------------------------------------
Villainbrott
Brusewits Väg Vega- Haninge den 9/6 mellan kl. 08.00 - 14.00. Dörr till tvättstuga uppbruten, därefter in i villan.

Lägenhetsinbrott
Vallavägen Haninge den 9/6 mellan kl. 06.00 - 16.30, Altandörr uppbruten

PS från Folksam
Håll utkik efter äldre, vit, rostig Ford Transit Buss med 4 personer, synlig i Norra Haninge i misstänkt sammanhang!

--------------------------------------------------------------------------------
Bilbrand
Den 7/6 kl 23.14 antändes en bil på stora parkeringen Kullerstensvägen i Jordbro. Vittnen har sett två män avvika i en mörkblå BMW 525 av äldre åm. En av männen bar en collegetröja med röd huva.

Stöld av bil
Platåvägen Haninge mellan den 7/6 kl, 22.30 till den 8/6 kl. 07.45 stals en Volvo CX90, grå, PPG 871

Stöld av motorcykel
Den 7/6 kl 02.00 stalen en MC, GXC 807, Honda, flerfärgad. i Haninge. Vittnen iakttog en vit skåpbil på platsen.

Inbrott i butik
Den 7/6 kl 01.00 förövades inbrott i VI-butiken i Jordbro Centrum

Inbrott i bilar ökar
Under tiden 1/6 - 8/6 har 52 bilinbrott förövats i Haninge, bl.a Svartbäcken, Brandbergen, Centrala Handen och Årsta brygga.

TÖM BILEN SJÄLV!

--------------------------------------------------------------------------------
Här kan du hitta tidigare lämnad information från Närpolisen


--------------------------------------------------------------------------------
Nytt tillvägagångssätt vid bostadsinbrott!
Vid månadsmötet i Västerhaninge rapporterade Haningepolisen ett flertal inbrott där gärningsmannen gått in genom att borra upp ASSA-lås på entrédörrren.
Metoden tyder på hög proffessionalitet och fackkunskap.


ASSA 2000 EVO, ett av de aktuella låsen


Hur kan jag skydda mej mot detta?
ASSA har tagit fram ett speciellt borrskydd för låsen, en härdad stålplåt placeras inne i dörren. Det är relativt lätt att själv utföra denna modifiering, låskistan demonteras och plåten läggs in. Ev. måste utrymmet vidgas vilket kan göras med borrmaskin eller stämjärn enl låsmästaren Stefan Andersson, Brandbergens Lås.
Plåten kostar c:a 300:- och finns hos alla låssmeder.
Man kan också montera en dörrspärr på insidan av entrédörren som trots öppnat lås omöjliggör för tjuven att komma in. Förväxla inte dett skydd med s.k. säkerhets-kedjor som enkelt kan ryckas av.
Priset för spärren är c:a 300:-, finns hos låssmeden.
Läs om ASSA:s borrskydd på hemsidan www.assa.se skriv in på sökmotorn LS 12209. Annars klicka på nyheter och sedan arkiv och skrolla ner så finner ni info om borrskyddet.


Åter till startsidan
Inbrott i villa

Vårvägen Västerhaninge den 29/5 kl. 15.05. Vittnen ser hur en mörkhyad man ringer på dörren, därefter går han runt huset och strax efter går larmet.
Vittnen springer till fastigheten och när de kommer till baksidan ser man ett krossat fönster. Man hör ljud från framsidan och ser hur mannen hoppar ut genom ett fönster och springande lämnar platsen.
En grå/silverfärgad liten bil lämnar sedan platsen med en person.

Signalement:
Man, mörkhyad, kort och tunn, 20-25 år gammal, brun huvtröja med vittt märke, svarta träningsbyxor.

Försök till stöld i bostad

Kiselstigen Västerhaninge den 27/5 kl. 02.10. Okänd försökte ta sig in via olåst dörr till tvättstugan. Mä hörde ljufd från tvättstugan, ropar och hör då en person springande lämna platsen. Gärningsmannen hade råkat stöta till en strykbräda i tvättstugan vilket hördes av mä.


PS från Folksam

Rådigt agerande av grannar i område med väl fungerande Grannsamverkan, vi hoppas kunna berätta mer om händelsen senare.

Försök till inbrott i villa
Porfyrstigen Tungelsta den 27/5 mellan kl. 01.00- 09.00, garageporten vidöppen, inga brytmärken

Inbrott i fritidshus
Sadelmakartorp, Tungelstavägen, Tungelsta mellan den 23/5 - 26/5, ruta till ytterdörr krossad

Lyckebyvägen Haninge, framtill 28/5, brytmärken på ytterdörr, dörr till plåtskjul uppbruten

Inbrott/stöld villa
Slingervägen Haninge den 23/5 mellan kl. 07.00 - 17.30, altandörr öppnad, inga brytmärken
I området har setts mansperson, klädd blåkläder, talande i mobiltelefon

Inbrott i villa
Norrby Bergsväg Haninge den 22/5 kl. 10.41 utlöstes larm, fönster brutet, gärningsmän har varit inne i villan. Securitas på plats 10.50

Stöld från lägenhet
Norra Kronan , Brandbergen natten till 22/5, fönster lämnat öppet, gm har tagit sig in via detta och stulit bilnycklar Inbrott i villa
Krogtäppan Jordbro den 20/5 mellan kl. 07.45 - 18.30, fönster i altanparti uppbrutet Försök till villainbrott
Lupinstigen Haninge den 17/5 mellan kl. 07.40 - 14.30, fönster uppbrutet, granne får besök av man med utländskt utseende som frågar efter en person, avvek sedan i en vinröd Volvo, ev 740.

Inbrott i bilfirma
Bildepån Haninge (Skoda) den 18/5 utlöstes larm kl. 00.03, ruta krossad!

Inbrott i lägenhet
Dalarövägen 18, 2 tr, Haninge mellan den 15-16 maj, lägenhetsdörr uppbruten

Inbrott i villa
Tutviksvägen Haninge den 11/5 mellan kl, 07.30 - 11.20, fönsterkarm bruten

Järnåldersringen Haninge den 10/5 mellan kl, 09.30 -15.00, fönster till altandörr krossat

Villainbrott
Kartvägen Haninge den 10/5 kl. 12.06, fönster på baksidan uppställt i vädringsläge och uppbrutet av gärningsmannen

Kvickrotsvägen Haninge den10/5 mellan kl. 08.00 - 14.15, ruta krossad på altansidan

Inbrott i fritidshus
Västertorp, Aspön Dalarö mellan den 1/5 - 10/5, altandörr uppbruten

Stulen släpvagn
Från Preem, Tungelstavägen i Västerhaninge , Rekotraler FL, grå, regnr UDO 467, mellan 7/5 - 9/5
Inbrott i villa
Expressvägen Haninge den 9/5 mellan kl. 11.50 - 12.10 ser ett vittne en bil vid adressen som avvek då den uppmärksammades. En person sprang från platsen och två andra åkte i bilen. Inbrott i villan genom brutet fönster.
Bilen är en röd Volvo av äldre årsmodell med spolier på bakluckan, föraren iklädd blå tröja och mörka byxor, den som sprang svart/röd tröja, mörka byxor, försvann mot EKO-hallen Länna.

Stöld av fyrhjuling
Tutviksvägen Haninge natten till den 8/5, regnr XMH 796, Dresel MCY, röd, försedd med extra strålkastare.

Markbränder
Fredrika Bremerskolan vid annexet Fredrik den 9/5
Södertäljevägen 12 Tungelsta, bakom bostad

Försök till inbrott i fritidshus
Dalarö Strandväg Dalarö den 6/4 kl 01.45

Försök till inbrott i lägenhet
Örnens Väg, bv, Haninge den 1/5 kl 03.55. Ruta krossad, målsägare vaknar och går upp, ser en mansperson utanför som tittar in samtidigt som en annan slår på fönstret. Båda avviker då de uppmärksammas.

Stöld från lägenhet
Kvartärvägen Västerhaninge den 7/5 mellan kl. 07.00 - 11.00. Okänd har varit inne i bostaden och tillgripit föremål. I området har setts en cyklande man i beige fleecetröja, ofta synlig i området

Inbrott i villa
Bondvägen Haninge den 28/4 mellan 05.50 – 17.10. Låskolv uppbruten i ytterdörr, platsundersökning utförd
Skolvägen Tungelsta den 29/4, fönster uppbrutet på baksidan


Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen , 1 trappa, Jordbro den 27/4 kl.14.15. Ytterdörr bruten med kraftigt verktyg
Blockstensvägen Haninge den 5/5 mellan 12.00 – 13.50. Ytterdörr uppbruten med kraftigt våld

Försök till inbrott i lägenhet
Örnens väg 28 Haninge den 1/5 kl 03.55. Ruta krossad av okänd, måsägare hemma och skrämde iväg gärningsmännen ( 2 st ). Spårning med polishund gav inget resultat, slutade på en P-plats
Övrigt
Inbrott i Föreningsgården Årsta Havsbad mellan 5-6/5, fönster uppbrutet.
Stöld av släpvagn fån OK Handen, C-släp, grått, regnr WPA 136

Slutligen:
Under april 2006 har anmälts:
8 st personrån, (5 i Haninge, 2 i Jordbro och 1 i Västerhaninge)
2 st rånförsök, (Västerhaninge)
30 st fullbordade bilstölder,
9 st försök d:o
73 st bilinbrott
1 st väskryckning (Haninge C
14 st stöld ur lägenhet
3 st inbrott i garage
2 st mordbränder (Tungelsta 27/4 och Jordbro den 14/4)


Inbrott i villa
Mastvägen Haninge mellan den 11/4 - 12/4, okänd har krossat fönster i garage dörr och tagit sig in i villan
Kajutavägen Haninge den 12/4. Okänd krossat fönster till entrédörr och därigenom kommit åt låsvredet och öppnat dörren
Inbrott i fritidshus
Uddstigen Muskö mellan den 5/4 - 17/4, brytmärken på dörren och ett fönster

Inbrott i villa
Nordenskjölds Väg Haninge mellan den 30/3 - 31/3. Okända gärningsmän har skruvat ur låset till ytterdörren, vitvaror tillgripna

Försök till lägenhetsinbrott
Sandstensvägen Haninge den 5/4 kl 12.28 ringer det på ytterdörren. Målsägaren är upptagen och kan inte öppna. Efter några minuter krossas glaset till dörren och en hand sticks in och försöker vrida om dörrvredet. Målsägaren skriker och mannen springer från platsen.
Man c:a 18 år, c:a 160 cm lång, kraftig, bar svarta handskar och mörka kläder. Bar ev en strumpa över ansiktet

Träff med DNA
På Vitnäsvägen i Skogås förövades den 2 februari ett inbrott genom låsborrning. Vid brottsplatsundersökning säkrades DNA av Lokus-gruppen som sändes till SKL för analys.
Efter undersökning blev det träff och det gick till en av de gripna litauerna i Norrort.
Bra eller hur?

Inbrott i villa
Skolvägen Tungelsta mellan den 29/3 - 3/4. Fönster uppbrutet på sidan av huset

Inbrott i lägenhet
Sleipnervägen , nb, Haninge mellan 1-2/4. Ruta krossad genom inkastad sten

Stöld från villa
Spackelgränd Västerhaninge den 4/4 mellan kl 02.30 - 03.00. Målsägare vaknar av ljud från bottenvåningen, går ner och ser en man springa från platsen, iklädd röd jacka och blå stickad toppluva. Inga brytmärken

Inbrott i Företagsparken Jordbro
Under tiden 2-3/4 har inbrott förövats på Cementvägen i Jordbro . Från företaget har stulits en trailer med båt. Motorseglare, grön/turkosa linjer på sidorna och en Mercurymotor

(Retroaktiv info från 17/3)
Villainbrott
Söderbyvägen, Gansta Västerhaninge den 30/3 kl 10.50. Gärningsman har krossat ruta på altandör med sten, larm utlöst när gm gått in. Fotspår i snön efter ensam person.
Vittnen har sett röd Mazda 323 i trakten med en person.

Inbrott i villa
Lars Olofs Väg Haninge den 17/3 mellan kl 10.20 - 15.00. Gärningsmannen har lossat fönster till grovingång via tvättstugan och sedan sparkat upp dörren in i villan. Villan larmad men larmet har ej utlösts. I samband med inbrottet stals pb TZP 983, Citroen Berlingo , grön, med nycklar.

Åsvägen Haninge den 28/3 mellan kl 09.00 - 11.00, Anm. hade sin bil parkerad utanför villan. I bilen fanns nycklar till villan och bilen. Gärningsmannen har låst upp entrédörren och genonsökt villa, tillgripit bilen och åkt från platsen, pb CCB 283, Volvo 745 1988, vit

Inbrott i lägenhet
Vendelsömalmsvägen 102, bv, Haninge den 24/3 - 25/3 mellan 07.30 - 00.30. Fönster till vardagsrum brutet, tillgrepp har skett

Försök till inbrott i lägenhet
Vallavägen 61 Haninge den 18/3 kl 19.25. Granne hör ljud i trapphuset och skrämmer iväg 3 st gärningsmän som brutit på grannens dörr. en säkerhetsdörr som stod emot försöket.
Signalement:
3 män 18-20 år, en mörkhyad person bar blå täckjacka.

Inbrott i fritidshus (tidigare rapporterat)
Sotargränd Haninge mellan 19 - 26/3, fönster uppbrutet, möbler stulna.

Våldtäktsförsök
Den 28/3 kl. 21.55 utsattes en flicka för våldtäktsförsök på gångvägen som leder mellan Jordbro Centrum och Lundaskolan . Gärningsmannen avvek på en röd/rostig cykel.
Den 29/3 kl 21.50 utsattes, troligtvis av samma gärningsman, en annan flicka som var ute och rastade hunden för ett våldtäktsförsök i parken vid Sandstensvägen mot Lundaskolan . Flickan lyckades freda sig genom att hennes hund biter gärningsmannen i skrevet,

En misstänkt person gripen 30/3 för brotten, återkom till brottsplatsen och greps av polisen med hjälp av ett par rådiga Jordbrobor


Den 28/3 mellan kl 19.30 - 21.00 har 7 bilar fått stora skador från en anlagd brand vid eller i en bil vid en parkeringsplats på Södra Jordbrovägen i Jordbro.
I övrigt har under tiden stulits 15 bilar, anmälts 29 bilinbrott!

Efter att nedanstående mail gått ut till nätverket har jag fått ett antal svar att denna verksamhet pågår i hela kommunen. Vi tycker naturligtvis att det är bra om de boende får information om och möjlighet att köpa larm men tycker att ett så stort företag som Falcks borde ha en bättre och seriösare strategi i sin försäljning.

Fortsätt gärna att rapportera, adress se nedan, så kanske vi kan uppvakta företaget med fakta, troligen är det fristående försäljare som agerar. Naturligtvis gäller detta all form av dörrförsäljning, brandskyddsmaterial säljs ju på samma "klumpiga" sätt.

Från boende i Lida-Tungelsta har vi fått information om att personer i blåa jackor, idag onsdag, gått runt i villaområden för "att kontrollera säkerheten".
Enligt uppgifter står det "Falcks" på jackorna vilket skulle kunna indikera på nån form av seriös verksamhet från detta företag.

Vi anser dock att ett seriöst företag inte agerar på detta sätt, om man vill marknadsföra ex. vis villalarm genom dörrknackning bör man "lappa" i brevlådorna i förväg för att unvika missförstånd eller åtminstone klart legitimera sig inledningsvis och informera om att man vill sälja larm.

Att uttrycka sig som ovan bör ge representanten en stängd dörr i ansiktet!

Har vi liknande agerande på andra håll i kommunen, maila sune.n@telia.com


Försök till lägenhetsinbrott
Sandstensvägen Jordbro 13/3 kl. 10.00 - 22.00, brytmärken på entrédörren

Lägenhetsbrand
Moränvägen Jordbro 14/3 kl. 17.20. Brand har uppstått vid diskmaskin, elfel trolig orsak

Inbrott i villa
Söderbytorg , Västerhaninge den 13/3 mellan kl 13.00 - 15.00, sten inkastad genom ruta till entredörren, dörren sedan öppnad genom att vredet på insidan blev åtkomligt.

Folksam informerar
Ganska dålig lösning på entredörrslåsning, vid glasparti i eller vid sidan om entredörr måste innervred/handtag skyddas/spärras eller någon form av galler hindra att man får in handen och kan öppna.
Vid mindre glasrutor finns möjlighet att foliera med säkerhetsfilm på insidan som gör glaset okrossbart.
Se bla http://www.sgs.se/sgs/

Villainbrott
Tutviksvägen Haninge mellan den 8/3 kl 07.30 - 9/3 kl 01.00, fönster krossat

Försök till lägenhetsinbrott
Södra Jordbrovägen 169 Jordbro den 8/3 mellan 13.00 - 13.06, okänd försökt bryta upp entrédörr, misslyckades då lägenheten var försedd med säkerhetsdörr Försök till inbrott i lägenhet
Höglundavägen Jordbro den 28/2 kl. 23.30, okänd har försökt bryta upp entrédörren men misslyckats

Nattens bilinbrott till största delen i centrala Handen ffa Örnens Väg men även Eskilsvägen. I samband med att Västerortspolisen påträffat den Volvo (BNT 936) som varit eftersökt i samband med bostadsinbrott bl.a i Haninge har en person häktats (misstänkt för bostadsinbrott) medan en annan finns i förvar för fastställande av identitet.

Gripen efter stöld/inbrott i Skogås
Duettvägen , natten till 26/2 kl. 03.00, anträffar målsägare en man i sitt vardagsrum, liggandes på en soffa, ringer polisen som griper mannen på platsen och vid avvisitering anträffas värdeföremål som tillhör målsägaren.
Troligen tagit sig in i villan genom en olåst altandörr, inga brytmärken

Eftersökt bil anträffad
Den grå Volvo 744, BNT 936 , som eftersöktes av polisen i slutet på förra veckan har anträffats, två män har gripits i sammanhanget.
Helgens bilinbrott till största delen i södra delen av kommunen, 11 st anmälda på Solhemsvägen i Västerhaninge, företrädelsevis äldre olarmade bilar.

Inbrott i villa
Uttervägen Haninge den 22/2 kl. 15.15 såg vittne en man som gick runt en fastighet och hörde glas krossas, larmade polisen. Han ser en man springa från platsen efter en stund.

Signalement
Afrikanskt utseende, mycket svart, c:a 180 cm lång, smärt, c:a 20-25 år, trekvartslång mörk jacka, mörka fritidskläder, ev med ljus rand, svart mössa.
Bar på en turkos/grön starkt färgad ryggsäck


Inbrott i lägenhet
Blockstensvägen Jordbro, markplan, den 22/2 mellan kl. 12.55 - 13.00, ruta till vardagsrum krossad

Höglundavägen Jordbro den 22/2 mellan kl. 04.20 - 14.40, 1:a våningen, fönster till balkongdörr trasigt.

Inbrott i lägenhet
Södra Jordbrovägen, 5 tr, Jordbro den 21/2 mellan kl 13.00 - 14.00, ytterdörr uppbruten med kraftigt våld
.
Stöld från villa
Mildens Väg Tungelsta mellan 19/2 kl 22.00 - 20/2 kl 06.15 har okänd gärningsman tagit sig in i hallen och tillgripit gods. Familjen låg och sov och okänt hur man tagit sig in

Nattens bilinbrott, bla. Åvägen, Blidvägen i Tungelsta samt Vintervägen och Nynäsvägen, Västerhaninge

Försök till inbrott i villa, borrning av lås
Varpavägen Tungelsta den 20/2 kl 03.50, larm utlöst, okänd har skruvat ur lampan vid entrédörr och därefter borrat ett hål i låset.

Bilinbrott
Under helgen har minst 15 bilägare drabbats av inbrott i bil i Haninge,
Bla.
Villavägen, Sommarvägen, Åbylundsvägen samt Kvartärvägen, Västerhaninge
Idunvägen, Vikingavägen, Läktvägen, Rönnvägen, Virkesvägen och Oscars Väg, Haninge

DNA-teknik ger utdelning
Mellan 26-27/12 2005 inträffade ett inbrott i en villa i Älta. Man kom in genom att krossa en ruta i altandörren. I huset säkrade polisen sedan blodspår som lämnats av gärningsmannen.
I februari blev en person anhållen i sin utevaro misstänkt för inbrottet genom träff i DNA-registret Försök till inbrott i förråd
Villavägen 288 + 212 Västerhaninge natten till den 12/2 omkr kl 05.00
Målsägare på 288:an vaknar av ljud utifrån, ser hur två ynglingar försöka bryta upp förrådsdörren, skräms, under flykten slår de sönder en brevlåda
På 212:an finns brytförsök på förrådsdörr vid samma tid.

Ynglingarna var i 15-årsåldern, kan vara samma gärningsmän som gått runt i Hantverksområdet (närliggande) för några nätter sedan.

Inbrott på byggarbetsplats.
Bälgvägen 7 Haninge, villa under byggnad, okända gärningsmän har brutit upp ytterdörren och tillgripit verktyg och maskiner

Fortsatt våg av bilinbrott i Haninge
Under tiden 13-15/2 har 35 bilinbrott anmälts!
Områden Vega, Vendelsömalm och Gålö har drabbats,
Vid ett av inbrotten, i Vega den 15/2 kl. 03.46, har två gm setts, i 35-årsåldern, mörka kläder och mössor, hade med sig bag/väska


Efter inbrott i södra Skogås har tack vare Grannstödspatrullen följande bil ett stort intresse för polisen:
Aktuell bil:
Peugoet 405, röd, regnr RRZ 388 , två män i bilen, utländsk utseende, c:a 30 år
Läs mera om Grannstöds insats här

Inbrott i lägenhet
Lejonets Gata 371 Haninge den 8/2 mellan kl. 18.30 - 19.00, dörr uppbruten med kraftigt våld.

Försök till inbrott i lägen het
Oxens Gata 236 Haninge den 8/2 mellan kl. 15.00 - 19.20

Varning !
Natten till den 9/2 har en person gått runt i Hantverksområdet Västerhaninge, varit framme vid fönster och dörrar (spårsnö), troligen för att finna någon olåst dörr eller öppet fönster.
Många påringningar i detta ärende.
Känt mönster just nu, senast aktuellt i Jägartorpsområdet, Kryddgränderna
Var vaksamma och lås, även när ni är hemma och framförallt när ni går till sängs !!

Inbrott i villa
Kullerstensvägen Jordbro den 6/2 mellan kl. 15.30 - 18.00, okända gärningsmän har krossat rutor på altandörr, tillgrepp har skett.

Stöld av bil
WHW 523, Fiat Stilo, grå, stulen i Jordbro med nycklar

Försök till stöld ur bostad
Klövervägen Västerhaninge den 3/2 kl 04.13, utlöst larm, ägarna hemma, sover. Entrédörr öppnad, inga synliga skador på dörr eller karm.
Salviagränd Västerhaninge, endast prel. anmälan gjord, liknande förfaringssätt vid ungefärligen samma tidpunkt.

Folksams kommentar:

Troligt scenarium är att okända gärningsmän söker olåsta dörrar i bostadsområden under nattetid för att begå stöld. Se alltid till att låsa entredörren, även när du är hemma och framförallt innan du går till sängs

Inbrott i lägenhet
Södra Jordbrovägen Jordbro den 1/2 mellan 08.00 – 12.30, lägenhetsdörr bruten

Försök till lägenhetsinbrott
Blockstensvägen Jordbro den 1/2 kl. 10.00, målsägare hemma, okänd ringer på dörren, mä öppnar ej men ser okänd delvis maskerad man genom tittögat. Denne hämtar ytterligare två män och börjar bryta på dörren med kofot. Då målsägaren skriker avviker trion.

Omkring 20-25 år, svarta kläder, kraftiga.

Försök till lägenhetsinbrott
Kullerstensvägen Jordbro den 3/2 kl. 05.30, mälsägaren hemma, tittar på TV, okänd bryter upp ytterdörren men skräms och avviker
Hittills har (idag 3/2) 7 st bilinbrott anmälts, eländet fortsätter!

Inbrott i bil
Söderhagsvägen 16 Haninge (gränsen mot södra Skogås/Länna), 2/2, kl 01.45, vaknar målsägare av att hunden skäller, tittar ut och ser en mansperson vid sin bil. Springer ut och jagar mannen en bit men tappar honom.
Signalement:
20-25 år, 190 cm lång, mager. Klädd i vindjacka med två grå nyanser. Band/bård i brösthöjd, stickad mössa av sotarmodell.
I Haninge, Vendelsömalm, har under tiden 1/2 -2/2 ytterligare 8 bilinbrott anmälts

Inbrott/skadegörelse på byggarbetsplats
Mellan den 27- 30/1 har inbrott/skadegörelse förövats på två villor och en arbetsbod vid Lurvägen/Glasbergavägen i Västerhaninge

Försök till villainbrott
Askviksvägen Gålö den 30/1 mellan 08.00- 09.30 har vittnen observerat en bil, då det åkte förbi fastigheten, som stod uppställd på uppfarstvägen.. I bilen fanns två personer. Vittnena vände efter en stund då de tyckte det verkade mystiskt och åkte tillbaka. Fick då se bilen uppkörd mot entrén och i bilen fanns endast en person. Då denne kände sig uppmärksammad körde bilen från platsen och strax efter försvann en person gående från huset. Man kunde konstatera att försök gjorts för att bryta upp ytterdörr, skador i karmen. Polis larmades men trots efterspaningar kunde bilen ej hittas.

Aktuell bil är en blå Opel Omega med regnr NUE 824.

Stöld av bil
Handenterminalen Haninge 27/1, Hyundai Trajet (minibuss),UHD 741, grå.
Bilen stulen med nycklar (bilen åter i Jordbro)
Inga bostadinbrott anmälda hittills efter helgen
Bilinbrotten bara fortsätter....
Bland de senaste brottsplatserna
Rådjursv, Björnv,, Hanveden och Ringvägen V-haninge, 4st
Dalaröv, Runstensv, Utterv, Illerv och Mårdvägen, Handen, 8 st
Endast undantagsvis har de bilar som utsatts för inbrott i den senaste vågen varit försedda med godkänt larm, man tillgriper endast ljudutrustning samt lättillgängligt gods i kupén

Stöld från villa
Tempelvägen Västerhaninge 25/1 13.15 - 18.30, inga brytmärken / skador på dörr.
Grannar till mä har sett en man c:a 180-190 cm lång, svart hår, mörk jacka och toppluva gå runt bland lägenheterna, talade svenska med brytning och utländskt utseende.

Ej återlämnad bil
Kumla Bil Vendelsövägen Haninge den 25/1, uthyrd bil ej återlämnad, saknas.
Peugeot 307, blå, XBT 785. (bilen åter 2/2)

Försök till inbrott i lägenhet
Vattumannens Gata Brandbergen mellan den 13/1 - 23/1. Porten till trapphuset uppbruten med kofot, dörren till lägenheten en s.k säkerhetsdörr har stått emot försök till uppbrytning

Bilinbrott, 20/1 - 24/1, 9 st, bl.a.

Lillgårdsvägen, Tungelsta
Norra Åby, Västerhaninge
Brandbergen
Vendelsömalm

Försök till inbrott i lägenhet
Södra Jordbrovägen 29 Jordbro, 18/1 kl. 09.00 ringde det på dörren till lägenhet, målsägaren var hemma men innan hon öppnade kollade hon genom tittögat och såg 2 män utanför. Vågade inte öppna, plötsligt började männen bryta på dörren. Mä började då skrika och sparka på dörren varvid männen lämnade fastigheten och åkte iväg i en vit bil, okänt märke
Signalement: Arbetskläder med huvorna uppdragna
Troligen samma män som synts vid tidigare lägenhetsinbrott i Jordbro på senare tid.

Fortsatta bilinbrott, nu i Norra Haninge, bl.a.
Vendelsömalm (5 st)
Vega (2st)
Brandbergen (2st)
Sleipnervägen
Järnåldersringen

Med tanke på alla bilinbrotten!!!
Anmälare har noterat en svart SAAB 900, saknar fr. nummerskylt, varit synlig i Hantverksområdet Västerhaninge, verkar ha "rekat" för något!!
I bilen fanns 4-5 personer, de tre bokstäverna på bakre skylten troligen PBJ

INBROTT I VILLA
Krogtäppan Jordbro mellan den 13/1 - 17/1, altandörr på baksida bruten, går till tvättstuga, teknisk undersökning gjord!

STÖLD AV BIL
Efter ett inbrott i ett skåp på Fredrika Bremergymnasiet den 17/1 mellan 14.30 - 15.30 stals nycklar till pb FXG 829 Volvo 745, blå som sedan saknas Inbrott i lägenhet
Sandstensvägen 28 Jordbro den 13/1 mellan kl. 09.00 - 23.30, dörrkarm sönderbruten
Inbrott i villa
Fastigheten Gryt, Nynäsvägen VästerhaniInbrott i fritidshus
Årsta Havsbadsvägen, Årsta Havsbad mellan 1/1 - 13/1, fönster på baksida krossat

Bilinbrotten fortsätter

Under helgen har hittills 29 bilinbrottanmälts i kommunen
bl.a.
Villavägen Västerhaninge 9 st (!!)
Hantverksområdet Västerhaninge 3 st
Vendelsömalm 4 st
Årsta Havsbad 2 st
Rudsjöterassen 2 st

Inbrott i lägenhet
Moränvägen 72 Jordbro 12/1 mellan kl 18.30 - 1920, lägenhetsdörr uppbruten med kofot, stora skador
Blockstensv. 62 Jordbro 12/1 mellan kl 16.50 -19.30, samma som ovan
Dalarövägen 20 Haninge-Handen 12/1 mellan kl 18.00 - 21.45, samma som ovan
Dalarövägen 20 Haninge-Handen, samma som ovan
Dessa lägenheter ligger på nedre plan, mittemot varandra

Inbrott i fritidshus
Sotargränd 14 Handen mellan den 4/1 - 12/1, fönster brutet

Inbrott i bilar
Under tiden 9/1 - 13/1 har hela 42 bilinbrott anmälts inom kommunen, senaste brottsplaser bl.a
Backvägen, Tungelsta, Årsta Havsbad samt Villavägen Västerhaninge

Polisen och Folksam Informerar

Tänk så bra det kan bli......

Den i förrgår stulna Jeep Cherokeen har anträffats inkl misstänkta, drogade gärningsmän, en troligen stulen EU-moped och annat stöldgods!

Storyn är följande:

Vi sände igår kl. 12.30 ut ett mail med ett antal inbrottade bilar i Haninge samt två biltillgrepp, bl.a. ovanstående fordon.
Utöver alla Haningebor med anslutning till nätverket fick även Skogås/Trångsund detta mail.

Kl. 17.50 igår kväll mötte Thomas W, stark man i Trygghetspatrullen, denna bil på Storvretsvägen i Skogås, han tappar den i första skedet
men efter viss patrullering träffar han på en man på Tornslingan i Trångsund, beskriver vad han letar efter, och mannen kan direkt meddela att han bara för några minuter sett Jeepen på Statoil i Skogås. Thomas åker dit och kan tillsammans med tillkallad polis och några väktare studera de misstänkta på mackens bevakningssystem, den stulna bilen blev ju naturligtvis extra intressant i Södertörnspolisen ögon och senare på kvällen anträffas denna i Gräsvreten, Länna och efter ett efterföljande kunde de misstänkta gripas i Jordbro Företagspark

Fantastiskt eller hur?

Här ser man verkligen nyttan av samverkan och modern IT-teknik!

Tyvärr forsätter bilinbrotten i Haninge, natten till idag(11/1) mest i Vendelsö, men också ett antal på Söderbyområdet, troligen utförda natten till den 10/1

Ur dagens anmälningar:

Klenavägen
Henriksbergsvägen
Ragnebergsvägen
Lorensbergsvägen
Klarabergsvägen
Terminsvägen

FOLKSAM INFORMERAR

Vi har haft en lugn inledning av 2006 beträffande bostadsinbrott i Haninge men har nu drabbats av en våg av bilinbrott 8-10 januari.

Ett axplock ur anmälningarna när det gäller inbrott i bil:

Järnåldersringen/Myrmalmsringen, Haninge Söderby 12 st
Rosgården Tungelsta 3 st
Jägartorpsområdet Västerhaninge 3 st
Skogsvägen/Stenvägen Tungelsta Lida 3 st

Dessutom stöld av bil:
Vallavägen, Haninge Jeep Cherokee, grå SGU 793 (bilen åter se ovan)
Järnåldersringen, Chevr. Silverado blå/silver CKF 153

Troligen är detta en organiserad raid, risken finns att man finns kvar i trakterna, lämna inget i bilen, enligt anmälningarna ovan kan konstateras att inbrotten ibland sker utanför köksfönstret på garageinfarten!

Var extra alert!
Lägenhetsinbrott
Södra Jordbrovägen Jordbro den 4/1 2006 mellan kl 20.15 - 20.30. Ytterdörr uppbruten, vittnen har sett 2 män i 20-25-årsåldern med utländskt utseende i trapphuset. En av männen bar en grön jacka med huva
Brand
Oxhagsvägen Haninge den 8/1 2006 kl 03.00, vedskjul nedbrunnet

FOLKSAM INFORMERAR

Ett Gott Nytt 2006 till alla Grannsamverkare i Haninge!

Vi har av olika skäl haft ett uppehåll i vår rapportering under de sista dagarna av 2005 men startar nu upp årets löpande information.

December 2005 ser ut att bli en bra månad i dessa sammanhang, ex.vis har hittills endast 2 fullbordade villainbrott anmälts (se det senaste nedan) samt några stölder och försök mot bostad.
Jämförelsevis har inom Botkyrka och Huddinge NPO:n anmälts 9 villainbrott i vardera samt i Nynäshamn 7 st..

Vi har ännu inte fått den definitiva utvärderingen av den kampanj mot bilinbrott som drevs inför julhelgen men preliminärt verkar även dessa brott vara av begränsad omfattning.

Tyvärr drabbades en familj i Gudö av en total villabrand på nyårsafton men lyckligtvis fanns ingen i huset, brandorsak tv okänd.

Nyårsfirandet inom kommunen var dock allmänt stökigt med misshandel och annat grövre våld på flera ställen.

Vi återkommer med ytterligare info under veckan på hemsidan, bl.a. hoppas vi kunna sammanställa årsstatistiken för 2005, håll koll på http://gsv.haninge.org

Folksam, Sune Nilsson

2005

Inbrott i villa
Kullerstensvägen Jordbro den 24/12 mellan kl. 17.00 - 23.59, altandörrfönster krossat

Försök till inbrott i lägenhet
Moränvägen 110, 3:je våningen, Jordbro den 23/12 mellan kl. 00.15 - 00.20. Målsägare vaknar av en smäll, går upp och tänder belysningen i hallen och ser en mansperson på balkongen. som hukar sig ner och försvinner. Två glasrutor i balkongdörr krossade och endast inre ruta hel. Inget signalement på gärningsman.

Villabrand
Tutviksvägen Gudö den 31/12 kl 19.50, totalbrand, okänd orsak

Brand på balkong
Södra Jordbrovägen Jordbro den 30/12 kl 04.30, okänd har skjutit upp raket på balkongen, som låg och brann, släcktes av målsägaren
Brand i lägenhet
Vallavägen Haninge den 20/12 kl 10.30, lägenheten totalskadad, brandorsak tv okänd

Stöld av husvagn
Parkeringen Nederstaleden Västerhaninge, Kabe Smaragd vit/röd, regnr GBW 124
(se bild på Efterlyses
Bilstöld
UXG 518, SAAB 9-3, 2004, Linearplus, röd, stulen med nycklar i Handen den 8/12 (se "Polisen Efterlyser")

Stöld ur lägenhet
Rosgården Tungelsta mellan den 11-13 dec, ingen åverkan på dörrar eller fönster, olåst?

Stöld från villa under byggnad
Bovins Väg Vega, braskamin och 8 meter skorstenssats, 13/12 mellan 16.00 - 20.00, förvarades på tomten

Inga bostadsinbrott anmälda sedan 4/12

Stulen långtradare-- i Norge!
Lastbil med släp, lastad med 18 ton lax, stulen i vårt västra grannland, ev. på väg genom Sverige österut. Estniskt reg.nr 309ARS, släpvagn 803DL
Närpolisen uppmanar Haningeborna att hålla ögon och näsa öppna!
Inbrott i villa
Krokvägen Haninge den 4/12 mellan kl. 13.20 - 17.20. Dörr till groventré uppbruten, har lämnat villan via altandörren.

Inbrott i fritidshus
Norrby Strandväg Haninge den 2/12 kl. 19.30. Fönster till ytterdörr och källardörr krossade.

Inbrott i garage
Gullåsa, Smådalarövägen Dalarö mellan 30/11 - 2/12
Åldringsbrott/stöld
Den 30/11 mellan kl 12-13 hade målsägare född 1919 varit och handlat i Haninge Centrum På väg hem märkte hon hur en kvinna följde efter. Vid porten på Midgårdsvägen släppte hon kvinnan förbi sig, som gick upp två trappor. Mä gick till sin lägenhet och låste upp varvid den förföljande kvinnan kom ner och trängde sig in. Ville ha hjälp med att skriva ett meddelande på en lapp.
Medan de stod och pratade ringde det på dörren, mä öppnade och ytterligare en främmande kvinna kom in och bad att få låna en toalett. Mä stod kvar i hallen, strax efter kom båda kvinnorna dit, samtalande, uppenbarligen kände de varandra. Därefter gick de ut ur lägenheten.
Kort därefter märker mä att en byrålåda är uppbruten och pengar saknas.
Signalement:
1. C:a 170 cm lång, 30-40 år, bruten svenska, mörka byxor , mörk slät jacka med huva, bar en plastkasse med gardiner.
2. C:a 20-25 år, kort svart hår, talade ej svenska, vit stickad jumper, mörk jacka.

Inbrott i villa

Vardövägen Vega den 30/11 kl 10.05. Två gärningsmän lyfte ut en treglasruta på baksidan och tog sig in. Vittne ser båda männen i villan. Lyckades skrämma dem så att de sprang iväg i riktning mot Asplunds Väg, över ett fält mot EKO, Länna Köpcenter.
Troligen väldigt blöta efter att ha "badat" i ån mellan bostadsområdet och Länna. Ev. kan en mörk Volvo av äldre modell ha samband med att de hämtades upp
Signalement:
Båda 25-35 år, slitna, plufsiga, en bar sliten fleecejacka

Blomsterrundan Västerhaninge den 30/11 mellan kl 14.45 - 19.00. Fönster till sovrum uppbrutet. Spår i snön kommer från skogsparti bakom villan.

Örtagårdsvägen Västerhaninge den 30/11 mellan kl. 14.00 - 22.30, fönster till köket uppbrutet.

Inbrott i sommarstuga
Furunäs, Dalarö den 29/11. Larm utlöst då fönster bröts, Kontaktperson möter en mörk Toyota under sin färd till stugan, bilen troligen identifierad.

Inbrott i villa, tjuvar upptäckta
Grindstuvägen Haninge den 24/11 kl. 17.10, sovrumsfönster på bv uppbrutet. Målsägaren i garaget, upptäckte två gärningsmän i huset som öppnar lådor och skåp, skriker till, gm:en springer över grannens tomt till två personbilar och flyr.
Bil 1: Ljus/vit Audi, 90-talsmodell, med krossad vindruta

Bil 2: Ljus kombi

Villatjuv gripen!
Den 16 nov 2005 kl. 14.25 på Kästavägen i Huddinge anträffades en okänd man i en villa, gåendes i en trappa, av barn till målsägare. Mannen sprang ut ur huset, hoppade in i en väntande bil.
En granne som observerade händelsen noterade bilnumret och såg tre ynglingar lämna platsen i bilen.

Dagen efter anhölls och greps en person misstänkt för inbrottet.

Notera att inbrotten effter detta minskat i Skogås/Trångsund

Försök till villainbrott
Västra Strandvägen Haninge mellan 14/11 - 21/11. Dörrhandtag till altandör sönderbrutet

Inbrott i villa/hemfridsbrott
Nederstavägen Västerhaninge 17/11 kl 14.40 . Vittne ser hur en man uppträder underligt utanför grannens tomt. Mannen går framtill huset, tittar in genom alla fönster och känner på dörrhandtaget flera gånger. Mannen försvann sedan runt ett hörn på huset. Vittnet ringer polisen, gick sedan ut för att se vad mannen gjorde. När vittnet kommer fram till grannhuset kommer mannen utspringande och försvinner söderut på Nederstavägen.
I huset fanns målsägare hemma, hade befunnit sig i badrummet när mannen kom in. Målsägaren ropade flera gånger då hon hörde ljud men fick inget svar. När målsägaren öppnade badrumsdörren står en man vid dörren till vardagsrummet, han lämnar då springande huset.

Signalement:
C:a 25-35 år, smal kroppsbyggnad, utländskt utseende, c:a 170 cm lång, smalt ansikte med höga kindknotor, litet pipskägg. Iklädd svarta skor, vita/ljus träningsbyxor, svart tröja med stor krage, svart huva och sk sotarmössa.

Folksams kommentar:

Vi får inte vara alltför blåögda i vårt agerande, verkligheten talar för att nya typer av brottslighet är på väg att bli återkommande.
I ett sånt här läge måste man låsa dörren!

Inbrott i villa
Djurgårdsvägen Haninge 15/11 mellan kl 07.30 - 20.00, källarfönster uppbrutet
Dalkjusevägen Vendelsö 15/11 mellan kl. 16.00 - 22.00, källarfönster uppbrutet. Ev. har grannar hört ljud från bil vid 19.45, lät som en Van

Tyrestavägen Haninge 12/11 mellan kl. 12.00 - 20.30, källarfönster uppbrutet

Inbrott i villa
Lugnetvägen Västerhaninge , okänd gärningsm. har borrat upp lås till ytterdörr natten till 9/11

Lisebergsvägen Haninge 8/11 mellan kl. 18.30 - 20.20, sovrumsfönster uppbrutet

Stöld från villa
Timjanstigen XX Västerhaninge , natten till 9/11, okänd gärningsman har gått via olåst entrédörr och stulit 2 färdigpackade resväskor i hallen.

Inbrott i affär
Zoologen, Klockargatan 17 Västerhaninge natten till 9/11 har okänd gärningsman med hjälp av gaffeltruck tagit sig in och stulit varor för stora värden.

Stulen bil
Djurgårdsvägen, Vendelsö, Audi S4, svart, regnr RWB 829
Inbrott i villa
Årsta Havsbadsvägen Årsta Havsbad den 2/11 mellan kl. 20.10 - 20.20, fönster till vardagsrum uppbrutet
När anm. kom hem såg han en person som hastigt gick Årsta Havsbadsvägen i riktning mot miljöstationen och försvann in där.
Strax därefter lämnade en mörk Pick Up (likande Nissan King Cab) med vit hardtop platsen. Framtill 3 extraljus, hundpatrullen spårade från inbrottet till miljöstationen.

Försök till villainbrott
Tyrestavägen Haninge mellan 30/10 - 1/11. Okända gärningsmän har försökt bryta upp ett källarfönster. Försöket stoppade pga att målsägaren har monterat ett skyddande järnrör på insidan, man har försökt forcera detta men misslyckas

Inbrott i villa
Vendelsövägen Haninge mellan 29-31/10 kl. 23.30, fönster uppbrutet på baksidan

Inbrott i fritidshus
Hemfosa Hage den 31/10, fönster sönderslagna troligen med ett basebollträ som hittades på tomten

Hemfosa Hage mellan 30-31/10, fönster sönderslagna

Inbrott i villa

Vendelsö Allé mellan 18.30 den 27/10 och 20.10 den 28/10, fönster på baksida uppbrutet.

Nedre Oxhagen Vendelsö 28/10 kl 20.15, altan dörr uppbruten larm utlöst.

Annebergsvägen Haninge mellan 18/10 - 29/10. Okända gärningsmän har klättrat upp via ett stuprör till taket, gått in via ett fönster som brutits upp.

Lötvägen Vendelsö mellan 27/10 - 30/10. Fönster vid sidan om entredörr brutet.

Försök till villainbrott

Kvarntorpsvägen Haninge den 28/10 kl 20.10 hör målsägare, som befinner sig på övervåningen, ljud och går ner och tänder. Ser hur ett fönster till TV-rummet är skadat. Såg inga gärningsmän, troligen avvek dessa då ljuset tändes.

Stöld från villa under byggnad

Kvarnvägen Tungelsta 28/10 06.30 anmäldes att man såg en bil vid byggplatsen och misstänkte stöld, polis stoppade aktuell bil och kontrollerade.

Inbrott i villa
Ramskogsvägen Haninge den 25/10 mellan 07.45 - 20.00, dörr till kök på baksidan uppbruten

Inbrott i villa
Norra Läget Jordbro den 25/10 mellan 17.20 - 19.50, fönster på baksidan uppbrutet, andra gången på kort tid

Nedre Oxhagen Vendelsö den 25/10 mellan 06.00 - 20.00, altandörr bruten

Inbrott i villa
Lorensbergsvägen Haninge den 23/10 mellan 13.00 - 22.00, bakdörr uppbruten

Tillgripen bil, ej åter efter provkörning
VW Touareg TYZ 347 , silver, ej återlämnad efter provkörning, Olofssons Bil AB Haninge den 19/10
Se mera här

Inbrott i villa under byggnad
Nordenskiöldsvägen Vega, 11-12 oktober, fönster saknades, endast plastskydd, verktyg stulna

Polisen söker tips betr. inbrotten i Jordbro, läs mera här!

FOLKSAM INFORMERAR (19/10)

Haninge tycks drabbad av en våg av villa- och fritidhusinbrott!

Utöver de igår rapporterade inbrotten i Jordbro har ytterligare ett anmälts på Norra Läget, 13-17 oktober
samt ett på Uttervägen i Centrala Handenden 14/10 mellan 20.00 - 22.00, sovrumsfönster borttaget

Dessutom ännu ett fritidshusinbrott i Hemfosa (där det är tänkbart att ytterligare kommer att anmälas)
Villainbrotten i Jordbro har i stort samma scenario, intryckta/inbrutna fönster på baksidan/innergården.
Har skett på kvällstid/tidig natt

Ni som har inåtgående fönster i undanskymda lägen kan ganska enkelt skydda er mot detta genom att
med en kraftig träskruv och en stor planbricka "säkra" fönsterbågen i karmen på handtagssidan!
(se ett enkel förslag här)

Villainbrott
Norra Läget Jordbro den 14 oktober mellan 18.00 - 22.30, inåtgående fönster i altanparti på baksidan intryckt, gods tillgripet, brottsplatsundersökning gjord!
(tidigare rapporterat av Folksam)

Krogtäppan Jordbro den 14 okt c:a 19.30, vardagsrumsfönster på baksida brutet

Norra Läget Jordbro 14-16 oktober, vardagsrumsfönster på baksida brutet

Glasbergavägen Västerhaninge den 14 oktober kl. 18.13, larm utlöst, vit bil synlig på platsen före och efter brottet.

Elevatorvägen Handen mellan 13-17 oktober (kl 02.30), Köksfönster krossat

Försök till villainbrott
Norra Vägen Handen mellan 12-13 oktober, kraftiga brytmärken på dörr, larm finns, ej utlöst, inbrott avbrutet

Inbrott/stöld, villa under byggnad
Nordenskiöldsvägen Vega mellan den 14-15 oktober, verktyg tillgripna

Inbrott i fritidshus
Hemfosa 5:33 Tungelsta mellan 15-16 oktober, fönster uppbrutet

Tillgrepp av motorcykel
Källvägen Haninge C den 10/10 kl. 16.10 stals en MC, TYF 985, Harley Davidson Electra Glider.

Varning för åldringsbrott!

Under tisdagen den 4 och onsdagen den 5 oktober har det vid 8 tillfällen hänt att gamla personer, som bor ensamma, fått besök av två kvinnor. Man har trängt sig in i bostaden under förevändning att man skall kontrollera avloppet. Kvinnorna har sökt igenom bostaden genom att öppna luckor och skåp, uppenbarligen letat efter gods. De har sedan avvikit från platsen. Man har i vissa fall haft med sig en "sugpropp" och sagt att man kommer från bostadsbolaget.
Signalement:

Yngre kvinna c:a 30 år. håret i hästsvans, grå jacka, talar svenska utan brytning
Äldre kvinna 45-50 år, mörkklädd med mörk mössa
De kan åka i en liten röd bil.

Alla besöken har ägt rum i bostäder runt om i Västerhaninge, bostadsbolaget Akelius har inga utskickade för kontroller.

Akut i detta och andra ärenden, ring 112!

Villainbrott
Köksans Väg Tungelsta mellan den 3/10 kl 13.30 - 4/10 kl 17.00, fönster uppbrutet, brottsplatsundersökning gjord

INBROTT I VILLA
Tungelstavägen Tungelsta mellan den 2-3/10, fönster på glänt pga starka dofter i bostaden under renovering. Okända gärningsmän har tagit sig in och genomsökt bostaden.

Skadegörelse ev. inbrott
Via Handelsträdgård Tungelsta den 2/10 kl. 23.00 hör målsägaren fotsteg mellan bostaden och Handelsträdgården. Går ut och finner flera krossade rutor, fotspår efter två gärningsmän

Inbrott i bil, gripen tjuv
Hantverkarvägen Haninge den 28/9 14.20 ser vittne hur en mansperson sätter sig i en bekants bil, ringer polisen som kommer till platsen och mannen grips som misstänkt för försök till stöld samt häleri av 4 st armbandsur som påträffas hos honom

Inbrott i villa
Turbinvägen Haninge den 28/9 mellan kl 09.20 - 13.15. Man har troligen gått in genom ett fönster på baksidan. Tillgrepp har skett, polis på plats för undersökning.

Tungelstavägen Västerhaninge den 28/9 mellan kl 08.00 - 12.20, källarfönster uppbrutet

Vetestigen Tungelsta natten till 3/10, kl 00.55. Gärningsman har kastat in sten genom fönstret till tvättstugan och tagit sig in i bostaden, gods tillgripet, brottsplatsundersökning gjord.

Villainbrott
Brusewits Väg, Vega, Haninge den 22/9 mellan kl. 05.50 - 17.10, Fönster på baksidan brutet/krossat Inga bostadsinbrott.. ..
men en våg av bilinbrott i Södra Handen
Natten till fredag/natten till lördag i helgen drabbades 12 st bilägare i området Vallavägen/Tuvvägen.
Tillgrepp av kvarlämnat gods och utrustning.

Villainbrott
Aspvägen Västerhaninge den 13/9 mellan kl. 09.30 -12.40. Okända gärningsmän har brutit upp ett fönster till vardagsrummet och sedan öppnat et fönster.
Polisen har utfört teknisk undersökning.

Allmänfarlig vårdslöshet
Jungfruns Gata Haninge den 13/9 kl 23.53, två män har handskats vårdslöst med ett sprängmedel (pulver av okänd sort) och förorsakat en sprängning. En av männen skadad och förd till sjukhus.

Brand
Sjömansvägen Vendelsö kl 23.00 upptäcktes en brand på en balkong. Panel och taknock skadat. Enl brandkåren troligen orsakad av att någon fimpat i en blomkruka av plast.

Villainbrott
Grenvägen Haninge 8/9 kl. 0859 utlöstes larm i villan, Granne går dit för att kolla och ser två ynglingar springa från platsen. Brytmärke på ett fönster, oklart om något har stulits.
Signalement:
C:a 15-16 år, mörkhåriga, den ene halvlångt mörkt tjockt hår, den andre klädd i beige jacka.

Inbrott i garage
Örnens Väg 32 Haninge C , klippt upp staket som omger garageplats, bl.a. däck stulna

Inbrott i förråd
Vendelsö Skolväg 5 Haninge mellan 8/9 - 10/, lås uppbrutna, 2 inbrott samma adress

Stulna bilar
Audi Avant A4, svart -03, UBE 770. Synlig i samband med bilinbrott vid Årsta Slott den 10/9, 1 gärningsman i bilen, stulen samma dag!

Mercedes 500 SL, blå -91, WHD 288, stulen natten till 7/9 vid restaurang Viking, Smedvägen, Haninge

Ytterligare en entreprenadmaskin stulen!

Natten till den 5/9 stals en traktorgrävare, märke Hudik, röd, från Nordenskiöldsvägen i Vega.
Försedd med saftblandare med texten OSBY, skopa fram och bak

Villainbrott
Aspvägen Västerhaninge 30/8 mellan 11.00 - 12.00. Fönster till sovrum på baksidan borttaget. Huset tillfälligt olarmat, gärningsman har klippt kablar till larmet

Läs mer om hur man säkrar kassettfönster! (treglasfönster)

Inbrott i lägenhet

Allevägen Tungelsta 26/8 mellan kl. 09.30 - 18.30, använt stege för att komma upp till ett fönster som brutits upp.

Blockstensvägen Jordbro 27/8 mellan kl. 18.00 - 00.30, fönster till altandörr sönderslaget.

Stulen Traktorgrävare

Den 28/8 mellan kl. 11.00 - 20.00 stals en traktorgrävare av märket Lännen (värde c:a 2 miljoner) från Svetsarvägen 13 i Länna Industriområde
i Skogås, färg grönaktigt gul!

Inbrott i villa i villa under byggnad
Kvarntorpsvägen Haninge 20/8 - 21/8, altandörr inslagen, verktyg tillgripna, grannar har hört ljud vid midnatt men inte ringt polisen

Inbrott i villa
Tungelstavägen Tungelsta mellan 18/8 kl 23.55 - 19/8 kl 08.00, fönster på baksida avlyft

Försök till inbrott i villa
Klövervägen Västerhaninge 5/8 mellan 04.00 - 04.30, larm utlöst, tjuven trolig skrämd då ingen varit inne i bostaden

Skadegörelse, ej anmält som inbrottsförsök
Henriksbergsvägen Haninge lördagen den 20/7 kl 02.15, sten genom fönstret i vardagsrummet

Inbrott i förråd
Villavägen Västerhaninge 11/8 - 14/8. Låscyl sönderbruten
Terrängvägen Haninge 16/8 - 17/8, skador på karm och dörr
(liten vit/ljus bil, typ Datsun/Nissan, har varit synlig i närheten)

Inbrott i stall
Skutans Gård Gamla Dalarövägen Haninge 20/8 - 21/8, inbrott i kontorsdelen, dörr uppbruten,
stöld av 6 sadlar med tillbehör

UPPKLARADE INBROTT

Söndagen den 17/8 mellan kl. 18.00 - 20.00 förövades inbrott på Källtorpsvägen 22 i Haninge och natten till 22/7 gjordes ett inbrottsförsök på Henriksbergsvägen 118 i Haninge.

För dessa inbrott har Närpolisen gripit och förhört fyra ungdomar f. 1989. Dessa har erkänt. Det mesta av godset är tillrätta

Som vi väl lite till mans misstänkt har rapporteringen av bostadsinbrott inte fungerat tillfredsställande i sommar, här kommer en uppsamlingslista gällande bostadsinbrott, vissa av dessa är tidigare rapporterade. Brotten kommer att påföras statistik och kartor på hemsidan snarast.


Villainbrott:
Sotargränd Haninge mellan den 24/6 - 25/6
Södertäljevägen Tungelsta mellan 2/7 - 3/7
Stora Lundby Tungelsta den 4/7 mellan 06.30 - 19.30
Henriksbergsvägen Haninge mellan 9/7 - 10/7
Nordanvägen Västerhaninge mellan 15/7 - 16/7
Okgränd Västerhaninge mellan 16/7 - 17/7
Krogtäppan Jordbro mellan 15/7 - 17/7
Plöjarvägen Västerhaninge mellan 14/7 - 17/7
Södra Läget Jordbro mellan 15/7 - 18/7
Nedergården Jordbro mellan 15/7 - 19/7
Henriksbergsvägen Haninge 22/7 kl 02.45
Källtorpsvägen mellan 17/7 - 24/7
Annebergsvägen Västerhaninge 26/7 kl 00.59
Ribby Gård Västerhaninge 2/8 kl 09.24

Lägenhetsinbrott:

Södra Jordbrovägen 177 Jordbro 13/7 kl. 02.30
Smedvägen 3 Haninge 18/7, inglasat uterum
Sandstensvägen 51 Jordbro mellan 15/7 - 18/7
Moränvägen 18 Jordbro mellan 5/8 - 6/8
Moränvägen 30 Jordbro 10/8 mellan kl. 18.00 - 22.00
Vallavägen 147 Haninge mellan 9/8 - 11/8

Fritidshusinbrott:

Västnora Västerhaninge mellan 21/6 - 23/6, 3 st inbrott
Köksans Väg 2 Tungelsta mellan 8/8 - 13/8


Inbrott på Fors Golfbana natten till den 10/8, gärningsmän har med vinkelslip skurit upp låsbommen till en förrådscontainer och stulit matvaror, godis mm

Stöld ur lägenhet i Jordbro, försök till inbrott i Fredrika Bremerskolan.

I övrigt ganska lugnt på inbrottsfronten.

Inbrott i villa
Ribby Gård Västerhaninge den 2/8 mellan kl 09.24 - 09.55 via fönster på övervåningen.
Larm tystat av gärningsman genom åverkan.

Inbrott i kiosk/butik
Oxnökiosken Gålö mellan 27/7 kl. 21.30 - 28/7 kl. 09.30, krossad ruta, kontanter stulna samt varor packade i tre väskor.

INBROTT I VILLA
Annebergsvägen Västerhaninge den 26/7 mellan 01.00 - 01.41, via källarfönster i delvis larmad villa

INBROTT I LÄGENHET
Vallavägen Handen mellan den 20/7 - 24/7 via balkongdörr, lägenhet på nb

INBROTTSFÖRSÖK PÅ FÖRETAG
Yamaha Center Brandbergen den 24/7 mellan 02.00 - 05.30, uppbruten sidodörr

VILLAINBROTT
Sotargränd Kolartorp Haninge mellan 24/6 kl 12.00 - 25/6 kl 19.00, krossad ruta, tillgripet gods

INBROTT I FRITIDSHUS
Västnora Västerhaninge mellan 21/6 - 23/6, gm krossat och krypit in genom fönster, tillgripet gods

Västnora, okänd adress, Västerhaninge , samma tid, uppbruten entrédörr, tillgrepp

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT

Lars Olofs Väg, 136 75 Haninge den 18/6 mellan 00.00 - 09.30, målsägare märker att ytterdörr ej går att stänga. Okänd har försökt höja dörren genom att skruva på gångjärnen.
Inbrottsförsöket kan ha att göra med en leverans av dator i veckan

VILLAINBROTT

Villavägen Västerhaninge mellan 15/6 kl 22.40 - 16/6 kl 20.30. Fönster på baksidan uppbrutet. Gärningsmannen har använt utemöbler för att komma upp till fönstret som sitter en bit upp.

STULNA BILAR 14 JUNI

Från Västerhaninge Centrum RJE 984, Hyundai Elantra grå -00 (Denna bil åter i Södertälje!!)
Från Coop-Forum Haninge AGG 223, Volvo 855 -95

INBROTT I VILLA UNDER BYGGNAD
Dalarö Strandväg Dalarö mellan 10/6 kl 16.00 - 11/6 12.30, verktyg tillgripna, entrédörr uppbruten, andra inbrottet på en månad.


INBROTT I LÄGENHET
Sandstensvägen Jordbro mellan 9/6 - 11/6. Balkongdörr öppen vid upptäckten, Mä bortrest

STÖLD UR VILLA
Runstensvägen Handen den 12/6 mellan 01.00 - 11.00. Inga brytmärken på fönster eller dörr.
Mä tror att man använt nyckel, tillgrepp har skett

INBROTT I VILLA
Kullerstensvägen Jordbro mellan den 10/6 kl 12.00--11/6 kl 09.00. Altandörr öppen vid upptäckt, inga brytmärken. Lås till dörren gick att vrida runt med våld.

I NBROTT I VILLA
Kolarstigen Haninge den 9/6 mellan kl 08.10--17.50, altandörr uppbruten

VÄSKRYCKNING
Jordbro C den 12/6 kl 02.30 vid en lokal där fest pågick. För att slippa bära sina handväskor har 3 mä lagt dessa i en större väska. En av mä går ut för att röka och bär med sig den större väskan. Plötsligt kommer en man och rycker till sig denna och springer från platsen.

SIGNALEMENT:
Man 18-20 år, 180 -190 cm lång, lite skägg runt munnen, slitna ljusblå bagy-jeans, vit T-shirt med tryck, bar en röd/vit keps.

RÅN
Pressbyrån Västerhaninge C den 11/6 kl 18.33. En gärningsman kommer in i butiken, gick fram till kassan och sa" detta är ett rån, ge mej pengarna" Expediten tyckte sig se ett vapen i byxlinningen.

SIGNALEMENT
Man 40-45 år, ca 165 cm lång, ljus munkjacka midjelång, keps med luva, mörka byxor, skäggstubb, solglasögon.

VILLAINBROTT
Östnora Skola Västerhaninge 3/6 mellan kl. 11.00 - 14.00. Fönsterpå baksida uppbrutet och avhängt. Verkar som gärningsman (män?) blivit skrämd.

MOPEDRAZZIA I HANINGE DEN 2 JUNI.
Under kvällen gjordes kontroller i Vendelsö, Brandbergen och Jordbro. Totalt kontrollerades 12 mopeder, varav 4 togs i beslag för trimning, 4 primärrapporter pga brister och fel samt 1 ordningsbot.

Mao av 12 kontrollerade blev 9 föremål för någon form av ingripande

Närpolisen meddelar att tre av de bilar som stals från Olofssons Bil AB i Handen nu återfunnits.

En privatperson noterade vid en promenad på Hellasgården att en bil, Volvo V70, stod dikeskörd på en skogsväg och tillkallade polis som kunde gripa en misstänkt i närheten samt en nycklar till två VW Golf som också senare återfunnits.

Den fjärde bilen, en Skoda Octavia, också återfunnen i Södra Sthlm

INBROTT I VILLA UNDER BYGGNAD
Sotargränd Haninge , upptäckt den 30/5 kl .17.30, Ruta vid altan krossad

STÖLD AV BIL
Ytterligare en bil stals vid det tidigare rapporterade tillfället från Olofssons Bil AB i Haninge
Skoda Octavia Turbo, UKK 143, svart. Även denna stulen med nycklar.

VILLAINBROTT
Parkvägen Västerhaninge mellan 28/5 kl 12.00 - 29/5 kl. 20.00, verandadörr uppbruten

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Borstgränd Västerhaninge den 28/5 omkr kl.23.30, målsägare vaknade av ljud vid fönster, kollade och såg två män springa från platsen, ej polisanmält

VILLAINBROTT
Nordanvägen Västerhaninge mellan 20/5 - 23/5. Fönster uppbrutet

VILLAINBROTT
Gammelgården Jordbro 14/5 mellan kl. 10.00 - 18.00, okänd brutit upp köksfönster. Tillgrepp har skett
VILLAINBROTT
Nedergården Jordbro mellan 14/5 kl. 12.00 och 16/5 kl. 16.00. Fönster intryckt, huset genomsökt

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Svartbäcksgränsen Haninge den 16/5, något oklara omständigheter.

BILBRÄNDER
Södra Jordbrovägen 175 (2st) och vid Shell Lillsjövägen Jordbro natten till 17/5 SKADEGÖRELSE
Lundaskolan Jordbro natten till 11/5, 22 fönster sönderslagna.

INBROTT I FÖRSKOLA
Förskolan Orren, Vendelsömalmsvägen 235 Haninge, inbrott i förråd, 10 st 2-3 hjuliga cyklar stulna, 4 har återfunnits i Brandbergen.

ALLMÄNT-VARNING
Den 10/5 greps 2 män från Chile på bar gärning inne i en villa i Rönninge. De gripna hade närmat sig villan utklädda till trädgårdsarbetare.
De bröt upp ett badrumsfönster med skruvmejsel. Hade förberett reträtt genom att öppna ett annat fönster och sedan skjutit till detta.
Hade kommit till Sverige i måndags.
Risken finns att flera kommit samtidigt och finns på fri fot, skärp uppmärksamheten

INBROTT I VILLA
Södertäljevägen Tungelsta 9/5mellan kl. 09.30 - 15.20. Okänd gm har tagit sig in via en källardörr, tillgrepp har skett.
Onsdag förra veckan har man sett en Ford Sierra, vit, köras upp på infarten till aktuell adress. I bilen fanns en ung person, c:a 20 år, okänd i grannskapet.

STÖLD/INBROTT FRÅN VILLABYGGE
Dalarö Strandväg Dalarö natten till 9/5 har inbrott förövats i ett pågående villabygge, entrédörren uppbruten och verktyg har stulits

STÖLD UR LÄGENHET
Ringvägen Västerhaninge mellan 23.00 den 7/5 och 02.00 den 8/5. Målsägare hemma och sov. Okänd gm har tagit sig in i lägenheten och stulit en plånbok.
Inga brytmärken.

CONTAINERBRAND
Lillsjövägen 9 Jordbro Företagspark har det brunnit i en container den 9/5 kl. 18.55

STÖLD
Fors Golfbana Västerhaninge den 7/5 kl. 11.35, stöld av mynt ur automat.
Vid stölden iakttogs en BMW 523, blå, senare årsmodell

HÄNT UNDER VALBORGSMÄSSOHELGEN

BRAND
Lördagen 30/4 kl 15.40 upptäcktes en brand i ett fritidshus på Torgvägen i Årsta Havsbad , huset rök- och brandskadat.

STÖLD UR VILLA
Rätskivegränd Västerhaninge mellan 29/4 kl 23.00 - 30/4 kl 01.00 lämnade mä bakdörren öppen för huskatten. Under denna tid har
okänd gärningsman varit inne i huset och stulit.

FÖRSÖK TILL BÅTSTÖLD
Vinkelvägen Tungelsta , 2/5 kl 03.30 såg ett vittne hur två okända män drog på en båt med släp. Ringde polisen som vid ankomst påträffade
båt och släp i närheten. Gärningsmännen var dock borta, man hittade även en ryggsäck, pirra och en kraftig bultsax.
Vagt signalement: 2 män i 25-30 årsåldern, gråa kläder

Mail 25/4
Tillgripen unik bil, finns endast i 130 ex. Regnr WSS 048, Dodge Charger RT, vit, stulen Polarvägen 7 i Haninge mellan den 23-25 april kl. 0930.

INBROTT I FRITIDSHUS
Hemfosa Hage, Hemfosa mellan 28/3 - 16/4, fönster på baksida uppbrutet.
Andra inbrottet på kort tid i samma hus.

INBROTT I VINKÄLLARE (!!!)
Dalarö, natten till 15 april, två kraftiga dörrar sönderslagna, stort antal vin- spritflaskor stulna

INBROTT I FÖRRÅD
Ringvägen 44 Västerhaninge mellan 10/2 - 17/4, Ringvägen 73 mellan 13/4 - 18/4. Låsbyglar/hänglås klippta

STÖLD UR VILLA
Uttervägen Haninge mellan 14/4 - 17/4, olåst källardörr.

BILINBROTT
Garage på Vendelsövägen 70 Haninge , 12 bilinbrott under tiden 15/4 - 18/4, troligen har någon glömt låsa garageporten eller har gm haft tillgång till nyckel
Totalt har under denna tid 22 bilinbrott anmälts inom Haninge NPO.

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Asplunds Väg Vega Haninge den 14/4 kl 11.00. Målsägaren kommer hem för att äta lunch, hör ljud från baksidan, upptäcker två män som bryter på altandörren. De blir skrämda och flyr och lämnar kvar verktygen. Springer mot ett skogsparti i riktning mot Lissmavägen.
Signalement:
GM 1: c:a 190 cm lång, mörkt kort hår med lugg, klädd i mörk jacka och jeans.
GM2: c:a 180 cm lång, smal cendrefärgat hår.
Vittnen har sett en liten röd bil i området, ev Mazda 323 eller VW Golf.

STÖLD AV HJUL
Mellan 9/4 - 10/4 stals fyra hjul från en bil på parkeringen vid Stora Björnens Gata i Haninge

OLOVLIG FÖRSÄLJNING AV ALKOHOL
Utanför COOP-FORUM i Haninge greps den 16/4 en utländsk lastbilsförare som försökt sälja sprit och öl från sin långtradare.
Beslag gjordes efter husrannsakan i bilen.

ÅRETS FÖRSTA GRÄSBRAND
Tyrestaskogen, 500 m från Tyresta By, längs Tyrestavägen, släcktes av brandkåren, orsak okänd

TILLGREPP AV FORTSKAFFNINGSMEDEL
Runstensvägen, garage, Haninge natten till 12/4 tillgreps MC Ducati Monster S4 Gul, regnr TET 277

INBROTT I LÄGENHET
Höglundavägen Jordbro mellan 4/4 - 12/4. Krossad ruta i balkongdörr

STÖLD UR LÄGENHET (ev inbrott)
Klapperstensvägen Jordbro mellan 11/4 kl 17.00 - 12/4 kl 03.25. Balkongdörr och entrédörr öppen när anm. kommer hem.

INBROTT I GARAGE
Albatrossvägen Haninge mellan 6/4 - 12/4, stöld av kompletta hjul.

BÅTTILLGREPP
Årstabryggan (Utöbryggan) Årsta Havsbad mellan 2/4 - 10/4 har en RYDS 465 styrpulpetbåt stulits.
Båten var försedd med en motor av märket Evinrude och den var vitmålad invändigt.
Troligen har någon form av motorfordon använts vid stölden för att transportera båten landvägen

VILLAINBROTT
Nedergården Jordbro den 8/4 mellan kl. 21.00 - 02,20. Ruta krossad på undervåningen. Målsägaren sov på övervåningen. Vid upptäckten var entrédörren öppen.

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT ALT. SKADEGÖRELSE
Gammelgården Jordbro. Natten till 8/4, ev. vid 01.30, Målsägaren sov på övervåningen. Fotspår vid uteplatsen.

VILLAINBROTT
Bondvägen, Gudö, Haninge den 6/4 mellan kl 09.00 - 15.00. Entrédörr bruten

VILLAINBROTT
Norrby Vinterväg Haninge den 5/4 mellan kl. 15.30 - 22.30. Entredörr uppbruten

VARNING FÖR GAMMALT "TRICK"!!
STÖLD AV HANDVÄSKA
Den 4/4 kl 13.40 stod en kvinna med sin bil på COOP-FORUM: S parkering i Haninge när en annan bilist ställde sig framför hennes bil.
En man klev ur bilen och frågade på engelska hur man åkte till Huddinge Sjukhus. Visade en karta och bad om hjälp. Under tiden kvinnan visade färdvägen på kartan försvann hennes handväska som förvarades i sätet på bilen, detta utan hon märkte något!

INBROTT I FRITIDHUS
Röudd 1:113 Dalarö mellan 16/3 - 26/3

ÅLDRINGSBROTT
Stöld av bil, målsägare född 1921
Den 24 mars ringer 2 män på dörren till en äldre man på Norrbyvägen i Haninge . Frågade om de får låna telefon och toaletten. Får göra detta och när de lämnade huset tog de målsägarens bilnycklar med sig.. Satte sig i bilen och åkte från platsen, vittne försökte förhindra stölden men misslyckades. Bilen återfunnen på Bogårdsvägen i Farsta.
Signalement:
20-30-årsåldern, en mörkhyad, mörkt hår, kort till växten, såg indisk ut. Den andre var lång, ljushårig, svensk. Båda talade svenska.

Stöld av pengar, målsägare född 1921
Mä befann sig i Haninge Centrum för att handla. Blev tilltalad av en kvinna med romerskt utseende. Kvinnan frågade var man kunde köpa flygbiljetter och även var mä bodde. Denne talade om detta och gick sedan och handlade.
När han kom hem gick han och vilade. Plötsligt hör han någon ropa i lägenheten. Visade sig vara samma kvinna som han talat med i Haninge Centrum samt tvä män, en yngre och en äldre. Hon presenterade dem som sina bröder.
När de sedan lämnade lägenheten upptäckte mä att han saknade en större summa pengar i sin plånbok.
Målsägaren hade inte låst ytterdörren.
Signalement:
Kvinnan c:a 40 år, 170 cm lång, mörkt hår, lång svart klänning, den äldre mannen var c:a 50 år, 170 cm lång, svart kostym, kraftigt byggd. Den yngre mannen c:a 20-25 år, 180 cm lång, mörkt hår, mörka kläder.
Samtliga av utländskt ursprung.

PERSONRÅN...
...den 1/4 kl. 23.45 i en gångtunnel vid Västerhaninge pendeltågsstation . Målsägaren kom tillsammans med en kamrat gående i tunneln då de möter en okänd gärningsman som tilltvingar sig mä:s halsband..
Signalement :
C.a 18 år, vältränad, c:a 185 cm, svart T-shirt, ev. under en uppknäppt jacka. jeans kort ljust hår, utsående öron

BILBROTT
5 bilar stulna under helgen, 5 bilinbrott anmälda (varav 3 på Sleipnervägen i Haninge )

FRITIDSHUSINBROTT
Hemfosa Hage Hemfosa mellan den 22/1 - 28/3, Brytmärken på fönster, baksidan.

LÄGENHETSINBROTT, EV. STÖLD
Vendelsö Skolväg 19 Haninge den 30/3 mellan kl 11.45 - 19.45. Sovrumsfönster.
öppet när målsägaren kom hem, trasigt handtag.VILLAINBROTT
Smultronvägen Norrby Haninge den 23/3 kl 11.50 (larm utlöst), ruta altandörr krossad.
Patrullbilen Grannstöd Norra Haninge såg grå BMW i området under förmiddagen, 3 personer
i bilen.

FRITIDSHUSINBROTT
Sotarvägen Kolartorp Haninge under tiden 27-28/3, ruta krossad
LÄGENHETSINBROTT
Blockstensvägen 120 Jordbro mellan den 26/3 kl 11.00 - 27/3 kl. 03.00
Låskolv bortslagen ur lägenhetsdörr, smycken och kontanter stulna.

VILLAINBROTT (23/3)
Kolarslingan Kolartorp Haninge den 22/3 mellan kl. 07.50 - 17.05. Altandörr uppbruten, fotspår i snön efter minst 1 person följdes till Hermanstorpsvägen av polispatrull där spåren slutade.

VILLAINBROTT (21/3)
Spackelgränd Västerhaninge den 18/3 mellan kl. 16.00 - 19.30, altandörr uppbruten och villan genomsökt

Mjölnartäppan Jordbro den 18/3 mellan kl. 17.55 - 22.00, altandörr uppbruten och villan genomsökt

STÖLD UR LÄGENHET
Blockstensv. 44 Jordbro den 18/3 mellan kl. 18.00 - 23.00, inga inbrottstecken, olåst??

INBROTT I BILAR FORTSÄTTER.
Under helgen (18-23 mars) har 17 bilinbrott inom Haninge Kommun anmälts till polisen
VILLAINBROTT (16/3)
Huddingevägen Haninge den 15/3 mellan kl. 06.30 - 13.15. Gärningsmän har gått runt huset och med mejsel brutit upp nederdelen "spegeln" ur altandörren. Villan genomsökt.
Fotspår i snön efter 2 gärningsmän, troligen i gymnastikskor.

STÖLD AV TERRÄNGSKOTER
Yamahacenter,Markörgatan Haninge den 15/3 mellan kl. 15.00 - 16.00
Yamaha, regnr TSD 627

FÖRSÖK TILL STÖLD AV PERSONBIL
Den 14/3 kl 22.27 kom målsägare ut från Statoil Brandbergen efter att ha betalt för tankning. Han ser då sin dotter stå utanför bilen och ropar till honom att en person som springer iväg nyss försökt tillgripa deras bil.
Dottern, som satt i baksätet, har sett denne person gå runt bilen och tittat in. Mannen sätter sig på förarplatsen trots att han måste sett dottern och tar efter startnyckeln som sitter kvar i tändningslåset. Hon förstår att mannen tänker tillgripa bilen och börjar skrika och slå mot honom varvid han lämnar bilen.

Signalement:
Man c:a 25-30 år, 180 cm lång, svenskt utseende, normal kroppsbyggnad, stubbat mörkt hår, klädd i mörka kläder.

TÄNK PÅ ATT ALDRIG LÄMNA NYCKELN I STARTLÅSET, TA ALLTID MED DEN ÄVEN VID KORTARE STOPP!!

INBROTT I VILLA
Vallavägen, två villor, Haninge den 11/3 mellan c:a 17.00 - 20.00, fönster på altandörr krossat, villorna genomsökta
Troligen samma gärningsman och ungefärlig samtidig tidpunkt

Huddingevägen Haninge den 12/3 mellan kl. 16.15 - 17.15. Fönster på baksida krossad. I samband med inbrottet har tre ungdomar
iakttagits, klädda i svart, bar luvor och ryggsäckar.

BILBROTT MM

Under helgen har Haninge och Ösmo drabbats av ett stort antal inbrott i bil, sammanlagt 31 st, varav 10 i Haninge. I samband med dess bilinbrott
har inbrott gjorts i förråd runt om i vårt område. Då brotten har skett i Ösmo, efter Sorundavägen, Västerhaninge och Jordbro bör gärningsmännen ha haft bil.

I Västerhaninge har området runt ICA-rundan varit extra utsatt.

VILLAINBROTT
Övre Vikvägen Gudö Haninge den 9/3 mellan kl 07.30 - 18.45, ruta till ytterdörr krossad och villan genomsökt.

FRITIDSHUSINBROTT
Östnora 2:39 Västerhaninge mellan 23/2 - 9/3. Entrédörr uppbruten och gods för betydande värden stulet,
bl.a. specialtillverkade möbler av grovt virke från gamla lador och smide. Möblerna är helt unika, ex.vis ett bord med skeppsratt och en taklampa i formen av en skeppsratt med ljus i varje eker.FÖRSÖK TILL LÄGENHETSINBROTT
Södra Jordbrovägen 181 Haninge den 8/3 mellan kl. 10.00 - 14.00. Brytmärken i dörren, man har inte lyckats ta sig in!

STÖLD AV SOMMARHJUL
Vallavägen 81 Haninge mellan den 22/2 - 8/3, stöld ur gemensamt garage av lättmetallhjul av högt värde.
Fastsatta med kedja och hänglås, låset uppbrutet.


INBROTT I VILLA (under byggnad)
Ishavsvägen Vega Haninge den 6/3 mellan kl. 18.15 - 21.30. Troligen har man tagit sig in via en byggnadsställning. Vitvaror stulna


FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Fraservägen Vega Haninge mellan den 5/3 kl.18.00 och 6/3 kl. 10.30.
Brytmärken på dörr och fönster. Länsgemensam insats mot bostadsinbrotten
För att försöka bryta trenden av ett stegrande antal bostadsbrott har polismyndigheten beslutat om en särskild satsning mot dessa.
Från den 1/3 finns det tre bostadskommissioner i länet (Syd-City-Norr) som skall verka fram till december 2005.

Nykterhetskontroll
Under fredagen den 25/2 från kl. 08.00 till lördagen den 26/2 genonmfördes en större nykterhetskontroll av bilförare. Bl.a. genomfördes 1319 st utandningsprov inom Npo Haninge vilket resulterade i 11 gripna rattfyllerister.

Rånen i Haninge
Både rånet mot Pressbyrån i Jordbro och mot Jysks Bäddlager i Brandbergen är på väg att klaras upp.
Misstänkt för Jordbrorånet är en person hemmahörande i Järfälla och för rånet i Brandbergen en boende i Uppsala

VILLAINBROTT (28/2)
Atletvägen Haninge den 23/2 mellan kl. 08.10 - 11.25, Fönster uppbrutet

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Lisebergsvägen Haninge mellan den 21/2 - 22/2, klockslag saknas. Okända har försökt bryta upp två fönsterpå baksidan men ej lyckats, kanske beroende på att det fanns fönsterlås. Spår i snön av flera gärningsmän.

VÄSKRYCKNING
En kvinna född 1937 blev under promenad på en gångväg vid Lejonets Gata frånryckt sin ryggsäck av en ung kvinnlig gärningsman..
Signalement:
C:a 14-15 år, 165 cm lång, mörkt axellångt hår, mörka byxor, mössa eller huva, bar en munkjacka.
Efterspaning gav ej något resultat

INBROTT I VILLA (23/2)
Annebergsvägen Västerhaninge mellan den 7/2 - 18/2, målsägaren bortrest till den 22/2 och anmälde brottet då han kom hem.
Grannar har sett två män under fredag den 18/2 hoppa över mä:s staket och därefter haft bråttom från platsen. Grannarna meddelade mä:s broder som kom till platsen och kunde konstatera inbrott i villan. Matrumsfönster uppbrutet.
Beskrivning av de två männen, c:a 35 år, 185 cm långa, vältränade och mörkt klädda.

INBROTT I GARAGE
Örnens Väg i Haninge, övre P-däck, mellan den 11/2 - 18/2. Garageplatsen omgärdat av gallerbur, man har skurit av gallret med en vinkelslip och tagit sig in.
Stöld av däck och 4 MC-hjälmar.

GRIPEN BOSTADSTJUV I NYNÄSHAMN. (22/2)
Efter att ha gjort inbrott och ett försök till inbrott i villor på Sjögatan i Nynäshamn greps en person, hemmahörande i staden,
"på flyende fot" för dessa brott natten till tisdagen den 22/2 kl. 01.10

VILLAINBROTT (18/2)
Lisebergsvägen Haninge den 16/2 mellan kl. 17.57 - 18.15. Fönster på baksidans vardags-rum uppbrutet. Spår i snön efter 2 gärningsmän. Granne såg vid aktuell tid 2 ynglingar som gick över hans tomt, frågade vad de gjorde där, varvid båda hastigt lämnade platsen.
En av dem bar på en ryggsäck med ett stort märke på. Båda i 15-16-årsåldern och talade svenska.Krogtäppan Jordbro mellan den 13/2 kl. 13.00 - 17/2 kl. 11.00. Okända har brutit upp fönster på baksidan, tillgrepp har skett.

LÄGENHETSINBROTT
Moränvägen 54 Jordbro mellan den 15/2 kl 13.00 - 16/2 kl. 13.00. Balkongdörr uppbruten.

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT (17/2)
Fraservägen i Handen-Vega den 15/2 kl 14.00 upptäcker anmälare, som arbetar på sitt hus, granne med adressen, att två män lämnar detta hus, båda gick från fastigheten ner på Fraservägen.
Anmälaren anar oråd och går emot det aktuella huset, när han vänder sig om ökar männen takten bort från honom.
Han springer då runt huset och ser att någon lyft ur ett fönster, han vänder snabbt och skriker till sin kompis att ringa polisen.
Tillsammans springer de sedan ner på Fraservägen och fick då se en röd Opel Vectra, tidig 90-talare, lämna platsen med fyra män

FÖRSÖK TILL INBROTT I VILLA (15/2)
Albydalsvägen Haninge (Österhaninge Glesbygd) natten till den 14/2 mellan kl. 02.00 - 02.50
vaknade målsägaren av flera dunsar. När han öppnar dörren springer 2 män från platsen. Fotspår i snön visar att de gått runt och känt på flera dörrar samt skrapat av snön från bilar på tomten.

INBROTT I VILLA
Vikvägen i Haninge (Gudö) den 11/2 mellan kl. 08.50 - 14.35. List till fönster sönderbruten och fönster urlyft.
Bla.a stals en Porsche GTS -92 med nycklar från villans låsta garage. Regnr PEX 718, blå.

Krogtäppan i Jordbro den 11/2 mellan kl. 17.15 - 18.15, två gärningsmän (fotspår) har brutit upp ett fönster på övervåningen, klättrat upp på balkongen.

Folksams Kommentar
INBROTTET PÅ KROGTÄPPAN HAR SKETT VIA ÖVERVÅNINGEN, ETT GANSKA SÄLLSYNT MODUS. MEN KANSKE MÅSTE VISSA AV OSS ÅTGÄRDA DÖRRAR OCH FÖNSTER ÄVEN DÄR FÖR ATT FÖRSVÅRA INTRÅNGET.
INLEDNINGSVIS KAN VI EX.VIS KONTROLLERA ATT INGA YTTRE INVENTARIER, STEGAR. BORD ELLER STOLAR UNDERLÄTTAR FÖR TJUVEN ATT NÅ BALKONGEN.

LÄGENHETSINBROTT
Moränvägen 30 (nb) i Jordbro den 12/2, upptäckt 01.15 då anmälaren kommer hem, balkongdörr uppbruten

FÖRBEREDELSE TILL GROV STÖLD/RÅN (11/2)
Den 10/2 kl. 10.30 upptäcktes (pga regnläckage) att okända gärningsmän brutit upp yttertaket
ovanför bankomaten vid Sv. Kassatjänst i Västerhaninge Centrum.
Bedöms som förberedelse till grov stöld eller rån

STÖLD UR LÄGENHET
Oxens Gata 238 Haninge den 10/2, kl 18.00, stals en handväska ur en lägenhet via en olåst
ytterdörr. Målsägaren var vid tillfället hemma.

BILSTÖLD
Jordbro Centrum, natten till den 10/2, stals en Buick Park Aveneu -94, mörkgrön, regnr
SZK 721

VILLAINBROTT (10/2)
Krogtäppan i Jordbro den 9/2 mellan kl. 12.00 - 02.00, fönster till vardagsrum på
baksidan uppbrutet.

LÄGENHETSINBROTT
Moränvägen 8 i Jordbro den 9/2 kl. 13.15. Vittne ser hur 2 gärningsmän slår sönder en ruta till lägenhet på nedre botten, 2 gripna, stöldgods anträffat

STÖLD FRÅN BILVERKSTAD
Dåntorpsvägen 11 i Jordbro Företagspark den 9/2 kl 12.00. Målsägare berättar att han kom till sitt företag där han ser en vit skåbil, polskregistrerad, uppställd vid lagret . Målsägaren fattade misstankar om att allt inte stod rätt till. Skåpbilen lämnar platsen och åker mot Stockholm. Vid kontroll av lagret visar det sig att reservdelar stulits.
Målsägaren åker efter den vita bilen, bilen stoppad i Stockholm, 2 män gripna och anhållna för stöld.

STÖLD FRÅN BYGGARBETSPLATS
Järnåldersringen 216 i Haninge, natten till den 9/2, upptäckt 07.00, villa under byggnad, centraldammsugare stulen.

GROVT RÅN
Under kvällen den 8/2 kl 18.55 rånade en ensam gärningsman Jysk Bäddlager i Brandbergens Centrum. Hotade personalen med pistol och tilltvingade sig pengar från kassorna. Efteråt försvann gärningsmannen, bakvägen via lagret, ut på Jungfruns Gata.

VILLAINBROTT
Hästskovägen i Haninge den 4/2 mellan kl. 14.30 - 18.30, fönster på baksidan uppbrutet.

Krokvägen i Haninge den 5/2 kl. 19.36, altandörr uppbruten, larm utlöst

INBROTT I FRITIDSHUS
Nämdövägen i Dalarö , mellan 12/1 - 6/2, entredörr uppbruten

INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD
Nynäsvägen 56 i Haninge , flera förråd uppbrutna

GRIPNA BILTJUVAR
2 män greps på Bragevägen i Haninge den 3/2 misstänkta för stöld av bil, anhållna.

INBROTT I FRITIDSHUS (3/2)
Atletvägen i Haninge mellan den 27/1 - 2/2, fönster på altan uppbrutet

STÖLD UR GARAGE
Kullerstensvägen 50 i Jordbro den 2/2 mellan 13,30 - 16.30, däck tillgripna

GRIPEN KLOTTRARE
En yngling greps vid Jordbro Pendelstågsstation den 2/2 kl 22.39 av väktare

GRIPNA BILTJUVAR
Den 2/2 kl. 08.25 anmäls att 3 personer gör inbrott i en bärgningsbil på S:a Jordbrovägen . Färdades i en svart Volvo, avvek från platsen men anträffades i närheten av en polispatrull. 2 personer gripna med gods från bärgningsbilen, Volvon var stulen under natten i Tungelsta

GRIPNA VILLATJUVAR I UTTRAN
Den 1/2 kl. 11.15 greps 3 män efter att ha försökt begå inbrott i en villa genom att ta bort listen till ett fönster och lyfta ur detta. Vid upptäckten försökte man fly men greps av polis som kom tiill platsen.

RÅN I VÄSTERHANINGE
Videobutiken Åbyplan 7 i Västerhaninge rånades den 31/1 mellan kl. 20.50 - 20.55 av två okända gärningsmän under vapenhot

Gm 1: C:a 20 år, av afrikanskt ursprung, smal, c:a 170-180 cm lång, iklädd röd munkjacka, svart mössa och svart halsduk. Talade god svenska

Gm 2: C:a 20 år, av afrikanskt ursprung, smal, c:a 170-180 cm lång, iklädd grå munkjacka, stickad mössa med dödskallar, svarta fingervantar. Talade god svenska.

Båda var beväpnade med pistol.

VILLAINBROTT (28/1)Asplunds Väg i Vega, Haninge den 27/1 mellan kl. 10.20 - 12.15, list borttagen till ett fönster. Rutan har tagits ut och ställts vid sidan. Vittne har observerat en grå bil med 3 män köra upp på infarten vid 10.30-tiden. En av männen bar orange väst.

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Åvägen i Tungelsta den 27/1 mellan kl. 17.00 - 23.00. Okända gärningsmän har borrat
3 hål i låset på ytterdörren. Kom ej in i villan
Läs här hur man skyddar sig mot låsborrning

INBROTT I TORP
Gråhem, Vinåker Dalarö mellan den 18/1 - 26/1

GARAGEINBROTT (27/1)
Lodjurets Gata Haninge den 26/1 mellan kl. 11.50 - 12.30 stals lösa hjul ur en garagelänga.
I samband med inbrottet observerades en vit Honda Accord. VILLAINBROTT (26/1)
Ramskogsvägen Haninge den 25/1 mellan kl. 17.05 och 18.50. Köksfönster på baksidan brutet, spår i snön efter ensam gärningsman.

VARNING
Stöld ur bil vid förskola i Västerhaninge
Den 24/1 vid Förskolan Tärningen i Västerhaninge mellan kl 15.10 - 15.15 parkerade en målsägare sin bil för att hämta sitt barn. Bilen låstes men okänd gärningsman har krossat höger bakruta och stulit kvar lämnad handväska. Denna var övertäckt

Kommentar:
Denna typ av bilinbrott återkommer med jämna mellanrum inom kommunen, tänk på, trots jäkt och tidsnöd, att ta med handväska, dator elller annnan stöldbegärlig egendom ur bilen. Det är ett ögonblicks verk att drabbas av ett besvärligt bilinbrott.

STÖLD OCH FÖRSÖK TILL GROV MISSHANDEL
Svartbäckens By, Haninge, den 23/1 kl 03.30. Målsägaren vaknar av att någon rullar iväg familjens grillvagn. springer ut och ser en bil utanför grannnens hus och ser även grillvagnen. I bilen finns en man på förarplatsen, målsägaren tar sin grillvagn för att återföra den. Plötsligt kommer ytterligare en person, hoppar in i bilen som startar och kör mot målsägaren som uppfattar att man tänker köra på honom, kastar sig åt sidan och klarar sig utan skador, endast grillvagnen skadas.

VILLAINBROTT
Fiolvägen i Haninge mellan den 21/1 - 24/1, nybyggd villa, vitvaror stulna

STÖLD FRÅN LÄGENHET
Jungfruns Gata 409 i Brandbergen, Haninge den 24/1 kl. 19.30, målsägare hemma, ser på TV, tycker att någon kommer in i lägenheten. Kollar då ytterdörren som står öppen, plånbok förvarad i ytterjacka vid dörren saknas.

Kommentar:
Lås alltid entredörren, även när du är hemma, gäller både lägenhet och villa!

GRIPNA BILTJUVAR
Polisen har gripit två män för försök till stöld av bil på Vikingavägen Handen
den 23/1 kl 02.10. Anmälare/tipsare ringde polisen och lämnade sådana uppgifter
att de två männen kunde gripas i en bil som försökte startas med hammare och
skruvmejsel.

VILLAINBROTT (21/1)
Sturevägen Västerhaninge, upptäckt den 20/1, anmälaren bortrest sedan 3/1, fönster brutet.

Mellanvägen Haninge, den 20/1, anmälaren kommer hem 17.30, medföljande hund markerar, gärningsman troligen kvar med avviker, fönster baksida brutet

INBROTT FRITIDSHUS
Näsudden Dalarö den 20/1 mellan kl. 21.56 - 22.10, boende i området uppmärksammar mindre "hantverkarbil" Citroen Berlingo, ljusgrön regnr JGF 061, polisen vill ha tips, se nedan

VILLAINBROTT
Spärrvägen , Haninge den 17/1 mellan kl. 08.00 - 21.50, fönster urlyft

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Brusewitz Väg, Haninge mellan den 18/1 kl.22.00 - 19/1 kl. 11.30, försök till brytning av dörr/fönster baksida

VILLAINBROTT
Björkdalen Kolartorp Haninge den 18/1 kl 09.11, 3-glasfönster urlyft på baksidan.

Gymnosvägen Norrby Haninge, upptäckt av grannar den 17/1 kl 15.00, entrédörr uppbruten.

Verktygsvägen Haninge, den 17/1 mellan kl 09.00 - 18.30, 3-glasfönster urlyft på baksidan.

Nordanvägen Västerhaninge den 17/1, larm 16.17, fönster baksida/altandörr brutet, gärningsman inne, troligen inget stulet. Gm har klippt kablar till ytterbelysning

VILLAINBROTT
Lärarinnevägen i Haninge den 15/1 mellan kl. 09.00 - 20.10, fönster på baksida uppbrutet, fingeravtryck säkrade

Hästskovägen i Vendelsö den 14/1 mellan kl. 15.30 - 18.30, fönster på baksida uppbrutet.

STÖLD UR VILLA
Jägartorpsvägen i Västerhaninge den 13/1 mellan kl. 03.00 - 04.00. Okänd gärningsman har gått in genom olåst entrédörr och tillgripit gods.

VILLAINBROTT (14/1)
Asplunds Väg 5 i Haninge den 13/1 mellan kl. 08.30 - 14.45, ruta bortplockad ur altandörr

Furudalsvägen, Västerhaninge mellan den 11/1 - 13/1 (ägaren bortrest) Fönster i vardagsrum uppbrutet, datorer, kameror och dykarutrustn. stulet

VILLAINBROTT (13/1)
Södertäljevägen i Tungelsta 12/1 mellan kl 07.20 - 16.30. Altandörr uppbruten. Tillgrepp av skrymmande gods, bil har använts vid brottet

Kardborrevägen i Haninge 12/ mellan kl. 07.45 - 16.50. Fönster uppbrutet.

INBROTT I GARAGE (12/1)
Tallstigen 2 i Västerhaninge, upptäckt den 1/1 kl. 14.40, garagedörrar uppbrutna. Tillgrepp av MC, RUR 007, Gasgas Endurocross EC 250, -01, flerfärgad.

Stora Björnens Gata i Haninge natten till 12/1 kl. 05.50. Anmälare upptäcker en person gömd i ett garage. Försökt tillgripa ett ett cykelställ och en domkraft. Försvann från platsen. Smal, liten man, svenskt utseende i röd/svart jacka.

VILLAINBROTT NORRA HANINGE (12/1)
Lärarinnevägen i Haninge den 8/1 mellan kl. 17.10 - 20.30, litet fönster på baksida uppbrutet

Lärarinnevägen i Haninge den 8/1 mellan kl. 12.00 - 22.30, fönster på baksida brutet, beslag av smyckeskrin för spårsökning.

Grenvägen i Haninge mellan 7/1 - 9/1, inga klockslag. Fönster krossat på baksida.

Skomakarvägen i Haninge den 7/1 mellan kl. 17.00 - 17.05. Målsägare var hemma på övervåningen, hör någon på undervåningen, ropar men får inget svar. Går ner, ser en okänd man i köket och utanför det öppna fönstret syns ännu en okänd man på väg in. Båda kastar sig ut genom fönstret och försvinner tillsammans.
Signalement:
2 män i 25-30 årsåldern, den ena klädd i mörka kläder och toppluva, c:a 1,90 lång

Söderhagsvägen Haninge den 5/1 mellan kl. 15.00 - 16.30, fönster uppbrutet, fingeravtryck säkrade.

Uthagsvägen i Haninge den 5/1 kl 16.15. Timer stannat på dett klockslag, fönster utplockat. Larmdosa nedsliten, ej utlöst larm

Asplunds Väg i Haninge, ej färdigbyggd villa, den 5/1 mellan kl. 02.00 - 07.00. Altandörr uppbruten, verktyg och vitvaror stulna

Källtorpsvägen i Haninge den 1/1 mellan kl. 16.30 - 21.30, fönster uppbrutet

Annebergsvägen i Haninge den 1/1 mellan kl. 00.15 - 02.00, fönster uppbrutet

Annebergsvägen i Haninge den 31/12 mellan kl. 15.35 - 22.01, larm utlöst. Väktare på plats 22.32, ingen kvar, altandörr bruten.

Helenebergsvägen i Haninge mellan den 31/12 - 1/1, ej tid enl. anm. Sovrumsfönster uppbrutet

Lisebergsvägen i Haninge 29/12 - 30/12, källarfönster uppbrutet

Granebovägen i Haninge 29/12 - 30/12, fönster på baksida brutet.

Matrosvägen i Haninge mellan 1/12 - 2/12, sent anmält pga resa, fönster uppbrutet.

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT (12/1)
Lodjurets Gata i Haninge/Brandbergen 15/12 - 6/1, brytmärken på altandörr

VILLAINBROTT SÖDRA HANINGE (12/1)
Mjölnartäppan i Jordbro den 3/1 mellan kl. 14.10 - 18.00, altandörr uppbruten

Plöjarvägen i Västerhaninge 2/1 - 3/1, fönster på baksidan uppbrutet

Plöjarvägen i Västerhaninge 31/12 - 5/1, fönster på baksidan uppbrutet

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT (12/1)
Hammarbergsvägen 13 i Tungelsta den 1/1 kl. 00.15. Målsägare vaknade av ljud, på altanen hade två gärningsmän ställt upp en bänk under ett fönster som de försökte bryta upp. När målsägaren drog upp rullgardinen sprang gärningsmännen från platsen.

INBROTT I FRITIDSHUS (12/1)
Östnora i Västerhaninge den 3/1 - 10/1, gärningsmän har huggit sönder ett fönster.

ÖVRIGT (12/1)
Mejselgränd i Västerhaninge den 6/1 kl. 03.00. Vittne ser hur flera personer smyger runt och tittar på bilar och villor. ( Senare görs anmälan om inbrott i förråd och i bil) Hundpatrull till platsen griper två personer gömda under en gran vid elstationen på Stavsbergsvägen. Vid eftersöket anträffas två cyklar, en ryggsäck och en tänd ficklampa. Utredning pågår

GRIPNA INBROTTSTJUVAR
Polisen i Nacka grep och anhöll den 23/12 tre st litauer direkt efter ett villainbrott i Tyresö.
Gärningsmännen färdades i en större, tyskregistrerad mörkgrön Citroen.
Har någon sett denna bil i Haninge före jul???

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT
Lars Olovs Väg, Haninge den 18/12 kl. 21.30 - 19/12 09.30, villa under byggnation, altandörr uppbruten.
Teknisk undersökning utförd, fingeravtyck säkrade. Fotspår efter en gärningsman.

Helgebergsvägen i Haninge mellan den 19/12 kl. 17.00 - 20/12 19.00. Fönster uppbrutet på baksida. Fotspår efter en gärningsman, storlek 37-38, smal sula.

Lyckåsvägen i Haninge den 20/12 kl. 16.30. Dotter i huset ensam hemma, hör något utanför ett fönster och tittar ut, ser en skugga försvinna och ringer mamman. Hon kommer hem efter en kvart, hittar en stege utanför det aktuella fönstret och ser fotspår efter två personer i snön. Leder genom en mindre skogsdunge till en väg.

VILLAINBROTT
Elevatorvägen i Haninge den 21/12 mellan kl 10.30 - 16.40, fönster uppbrutet.

Lodjurets Gata i Haninge den 23/12 mellan kl 19.10 - 20.15, fönster på framsida uppbrutet, brytmärken altandörr.

Mårtensbergsvägen i Haninge den 25/12 mellan kl. 15.30 - 19.15, altandörr uppbruten.

Stora Björnens Gata den 25/12 mellan kl 16.00 - 21.45, fönster på framsidan uppbrutet


FÖRSÖK VILLAINBROTT
Ramsdalsvägen i Haninge den 24/12 kl. 21.15. Granne hör hur ruta krossas och ser två män ta sig in i grannhuset,
ringer polis och ser sedan hur männen springer från platsen. Ålder 20-25 år, träningsoveraller med revärer och mörka gymnastikskor.

VILLAINBROTT
Onsdagen den 22 dec mellan 07.15 - 17.30 förövades inbrott på Annebergsvägen i Haninge.
Fönster på baksidan uppbrutet, myntsamling, klockor och smycken stulna, viss vandalisering.

VILLAINBROTT
Måndagen den 20/12 mellan 07.20 - 17.30 på Söderbymalmsvägen i Haninge .
Gärningsmannen har brutit upp fönster på baksidan, smycken stulna

VÅG AV VILLAINBROTT
Trippelvägen i Tungelsta mellan kl 16.30 - 22. 00 den 18 december. Fönster uppbrutet

Backvägen i Tungelsta mellan 03.45 den 17 dec och 16.45 den 18 dec, fönster uppbrutet

Söderby Parkväg i Haninge den 17 dec, larm utlöstes 16.15, Securitas på plats 17.00, ruta bortplockad från sovrumsfönster

Ramsdalsvägen i Haninge den 17 dec. mellan kl. 07.00 - 17.00, sovrumsfönster uppbrutet

Folkskolevägen i Haninge den 17 dec mellan kl 16.45 - 17.04, fönster på baksidan uppbrutet.


FÖRSÖK TILL INBROTT
Bondvägen i Haninge den 16 dec mellan kl 10.00 - 19.00, källarfönster uppbrutet, brytmärken på sovrumsfönster.

(Folksams kommentar:
Ovanstående brott sker med ungefär samma metod över hela linjen, bostäderna var tomma vid tillfället. Försök att säkra fönster i insynsskyddade lägen, om de inte behövs vid nödevakuering kan man helt enkel skruva fast bågen i karmen med träskruv på insidan (inåtgående fönster) Vid utåtgående fönster krävs lite mera jobb, använd en vagnskruv (skruv utan spår i skallen) och en mutter på insidan. Förstärk konstruktionen med planbrickor. Var försiktig så att du inte skadar glaset.)

VILLAINBROTT I NORRA HANINGE
Onsdagen den 15 dec. kl 15.55 förövas inbrott på Ramskogsvägen i Haninge.
Okända gärningsmän tar sig in via krossad ruta i köket trots att sonen i huset är hemma
på övervåningen.
Han inser efter en stund vad som pågår och låser in sig i sitt rum, gärningsmännen genomsöker huset, känner bl.a. på den låsta dörren. De lämnar platsen när man noterar ett någon finns i huset.
Gods av ringa värde stulet.

(Folksams kommentar:
Det har nu varit två liknande inbrott på dagtid trots att boende (barn) varit hemma, det är trots allt troligt att gärningsmännen inte förväntat sig detta utan gör inbrotten i tron att husen är tomma. Visa klart och tydligt att det finns folk i huset, håll belysningar tända
(inte bara ljusstakar och dylikt utan ordinarie lampor, sätt på radio eller TV)
Informera barnen utan att skrämma dem.)

NYA VILLAINBROTT, nu under em-kvällstid.
Källtorpsvägen i Haninge den 14 dec mellan 15.15 - 18.00, ett fönster har krossats och sedan öppnats, ytterbeslysningen har satts ur funktion, villan genomsökt
Gränsvägen i Västerhaninge den 14 dec. mellan 15.00 - 23.30, ruta krossad, ytterbelysning satt ur funktion, villan genomsökt.

DRAMATISKT VILLAINBROTT I VENDELSÖ
9-årig flicka gömde sig för tjuvar
Under måndagen den 13 december mellan 17.08 - 17.28 förövades inbrott i en villa på Vendelsömalmsvägen i Haninge. Flickan var ensam hemma då hon hörde hur någon bröt sig in i bostaden, Ringde sin mamma och gömde sig sedan på övervåningen.
Hon hörde 2 män som talade svenska, man hade brutit upp ett fönster vid entrén och sedan ställt upp ett antal fönster på nedervåningen, En av tjuvarna kom upp på övervåningen där flickan var gömd, hon såg att mannen hade svarta byxor med en reflex på ena benet.
Efter en stund lämnade tjuvarna huset, strax innan mamman kom hem.

STULEN BIL
Under tiden 9 november - 13 december stals en personbil ur flerbilsgarage i Svartbäcken, Mercedes -00, blå med regnr WEU 734.

VILLABRAND PÅ LUCIADAGEN.
Ett glömt levande ljus i köket orsakade en mindre brand i villa på Djupvik Dalarö.

SERIEINBROTT I BIL
Natten till fredag den 11 december förövades minst 6 bilinbrott Norra Tungelsta
på adresserna Råg- Havrestigen och Haga- Vinkelvägen.
Krossade rutor, radio/stereo stulna, denna gång inget gods av större värde vilket
trots allt tyder på att "man tömt bilen själv"

Radio/Stereoapparaterna uteslutande av sådan modell/utformning att de kan monteras
in i lite "äldre" bilar. Integrerade anläggningar i senare bilar är inte intressanta i såna här sammanhang.
Du som har löstagbar front eller annat stöldskydd på radion som måste hanteras manuellt
bör göra detta när bilen lämnas, gäller inte bara utanför bostaden!

FÖRSÖK TILL VILLAINBROTT, borrning av lås
Natten till den 8 dec. kl 04.55 vaknar villägare på Åvägen i Tungelsta av borrljud. När man kontrollerar dörren har okända gärningsmän borrat tre hål i dörren under låset.
Kunde inte upptäcka några misstänkta

Polisen och Folksams råd:

Det bli allt vanligare med denna ingångsmetod, detta trots att gärningsmän grips runt om i länet.
Kanke finns en viss organisation, att man här troligen "borrat på fel ställe" tyder på att även
"amatörer" försöker denna väg
Det är viktigt att åtgärda även moderna lås med borrskydd eller på ett eller annat sätt säkra dörren mekaniskt inifrån. I avvaktan på åtgärd kan man med lite fantasi ordna ett "skrammellarm" på dörrhandtaget eller liknande som utlöses då dörren öppnas.

BRAND I LÄGENHET
I ett höghus på Södra Jordbrovägen 04.34 torsdagen den 9 dec, ljusstake med levande ljus trolig orsak. De boende vaknade, släckte inga skadade!

Folksams råd:
Lämna aldrig brinnande ljus när du lämnar rummet, kolla brandvarnarna!

TRE GODA NYHETER ..
Vid ett inbrott i villa på Liserbergsvägen i Haninge den 24 oktober har gärningsmannen även ägnat sig åt omfattande skadegörelse. Han lyckades därefter
tappa sitt pass och plånbok utanför och beställa taxi med hjälp av grannar för att åka från platsen.
Han anhölls i sin frånvaro och greps efter 2 veckor och är nu dömd tll 1 år och 3 månaders fängelse av Handens Tingsrätt.

Måndagen den 6 dec kl 04.30 vaknade en villaägare i Älta av att en gärningsman höll på att borra upp låset i ytterdörren. Vid upptäckten avvek han i bil från platsen, greps av en polispatrull vid Hellasgården. I bilen fanns borrmaskin och gods från andra inbrott.

I Rönninge den 1 dec under dagtid uppmärksammade en granne att fyra män i hantverkarkläder gjorde inbrott i en villa. Han såg hur de bar gods från villan, ringer polisen och därefter fotograferar han tjuvarna och deras bil, en vit Ford Escort Combi. Bilen stoppas av patrull, tre av gärningsmännen grips, gods anträffas från det aktuella inbrottet.
Bra bilder!
(Folksams kommentar: Lyckligtvis tycks vissa busar ha normala mänskliga drag,
dvs osedvanlig klumpighet och inkompetens!)

.. OCH EN DÅLIG
Inbrotten i garage fortsätter, nu senast vid Svartbäcksgränsen där man stulit däck,
brottstid 2-5 december

INBROTT I VILLA
Måndagen den 6 dec. mellan 06.30 - 15.30 har okänd gärningsman/män tagit sig in i villa
på Höjden i Västerhaninge genom att bryta upp ett fönster på baksidan. Huset är genomsökt.Åter till startsidan