lördag 20 november 2010

Gör om din cykel till en elcykel

Skogås

Roslagsbanan

Invigning av Stora Sjudargårds badet i Sigtuna

Midgårdsbadet invigs av en flintskallig sosse

Bilbana

Radio SD 20101120

fredag 19 november 2010

RTL 1440MW

RTL 1440MW

RTL 1440MW

RTL 1440MW

RTL 1440MW

RTL 1440MW

Radio Syd ej ljud

Radio BSS 20101119


FREE service provided by MusicWebTown.com

Gunnar&En Mikrofon 2010 1119 på väg mot Til Sigtuna

tisdag 16 november 2010

Hennix

INFO FRÅN INGER-SIV MATSSON

VIDARESÄNT AV N-E HENNIXNacka den 14 november 2010Svenskt Näringsliv, chefekonom Stefan Fölster

Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Utrikesdepartementet, migrationsminister Tobias Billström

Justitiedepartementet, integrationsminister Erik Ullenhag

Näringsdepartementet, näringsminister Maud OlofssonÄmne: Arbetskraftsinvandringens haveri

Svenskt Näringsliv driver linjen att ”arbetskraftsinvandring , och även annan invandring, är avgörande för kompetensförsörjning till svenska företag. ”

Om ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag ” hur kommer det sig då att

* endast 12 procent av samtliga utlandsfödda har ”sysselsättning”?

* var tredje invandrare är arbetslös trots sänkta arbetsgivaravgifter och skattesubventionerade s k ”instegsjobb” mm

* 50 procent av dem som arbetar har städjobb?

* invandrarna t o m under 80-talets högkonjunktur och trots att de var unga och arbetsföra inte lyckades de hävda sig på arbetsmarknaden?

* mediantiden för att en kommunplacerad invandrare - s k ”flykting” skall komma in på arbetsmarknaden är sju år?

* professor Jan Ekberg i ESO-rapporten 2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna” konstaterade att ”Omkring var fjärde invandrare har efter nio år i Sverige inte hittat sitt första jobb.”

* 25 procent av invandrarna mellan 18 och 25 år – en synnerligen arbetsför ålder - inte fått sitt första jobb efter nio år? För kvinnor tar det ännu längre tid.

* en rapport från SCB 2009 bekräftar att integration genom arbete misslyckats totalt. Iranier, irakier och somalier är de grupper som arbetar minst i Sverige. Endast 50% av iranierna och irakierna och 40% av somalierna är sysselsatta efter tio år i Sverige. Däremot är bidragsberoendet omfattande.

Rapporten visar att bidragsberoende personer gärna stannar i Sverige medan den invandrade arbetskraften lämnar landet.

* invandrarna genom sin svaga anknytning till arbetsmarknaden belastar våra transfereringssystem med 40 – 60 miljarder kr per år?

* drygt 7 000 av de 14 905[1] som 2009 beviljades uppehållstillstånd i Sverige som arbetskraftsinvandrare var bärplockare eller som det heter ”medhjälpare i skogsbruk och trädgård”? 795 var ”restauranganställda” – inklusive diskare och andra okvalificerade köksbiträden. Migrationsministern talar om att ”hitta rätt kompetens t ex indiska kockar med specialkompetens. ” Men förbundsordföranden för Hotell- och restaurangfacket, HRF Ella Niia sade i DN den 9 november 2010 att ”facket får in ytterst få sådana ansökningar” och att ”man behöver inte leta utomlands för att hitta restaurangbiträden.” Och f ö är det verkligen ”indiska kockar” Sverige behöver?

300 var städare - är det städare svenska företag behöver för sin ”kompetensförsörjning”? 135 var vårdare men endast en var utbildad sjuksköterska. 500 var civilingenjörer – varför kan man undra eftersom Mona Sahlin för ett antal år sedan var ”så trött på att köpa korv av civilingenjörer.”

Arbetstillstånd gavs också till bl a 2 200 dataspecialister. Där kan det möjligen ha funnits ett behov av importerad arbetskraft.. Men i övrigt torde ”behovet av arbetskraft” ha kunnat tillfredsställas på hemmaplan.

* det 1990 fanns tre s k ”eftersatta områden” och de år 2000 var 137 och år 2006 ökat till 157? Dessa områden kännetecknas som bekant av många invandrare, hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och hög kriminalitet. I det läget vill Svenskt Näringsliv alltså fylla på med ännu fler ”of the same.” Varför?

Varför är dessa områden inte vid det här laget veritabla ”Silicon Valleys” om ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag”?Arbetskraftsinvandring – en ny bedragarbransch

Nu har våra farhågor besannats. Den arbetskraftsinvandring – ”kompetensförsörjning till svenska företag” - som Svenskt Näringsliv, regeringen och oppositionen förespråkar har visat sig vara en ny bedragarbransch. Arbetskraftsinvandringen har blivit en lönsam affärsidé för oseriösa företagare – ofta själva invandrare. Bedrägerierna omfattar bl a handel med arbetstillstånd, skenarbeten och rena slavkontrakt för anställda som står i beroendeställning till sin arbetsgivare för att få stanna i Sverige. Många tvingas jobba utan lön eller ställa upp på sex.

Enligt Ella Niia, HRF, lever Tobias Billström ”i en värld där lagen är en tanke som kanske kan fungera på skrivbordsnivå. Verkligheten ser inte ut så.”

Från ett och samma gatukök i Stockholm fick HRF under tre sommarmånader ta ställning till tio ansökningar. Alla tio skulle ”skala och hacka grönsaker.” Ytterligare ett exempel på att ”invandringen är avgörande för kompetensförsörjningen till svenska företag”!

Ett gatukök i Kista utan anställda inkom den 8 augusti 2010 med åtta ansökningar. Lika många kom från ett kafé med tre anställda i Kista.

Issa Habil Juristbyrå hjälpte gatuköken med ansökningarna.

Även inom byggsektorn har arbetskraftsinvandringen ökat markant från Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Filippinerna. Vissa företag månadslöner långt under kollektivavtalen - 13 500 kr är en vanlig lön i byggbranschen.

Enligt TCO:s jurist Samuel Engblom skulle tre justeringar av nuvarande regler försvåra handeln med arbetstillstånd: arbetserbjudandet görs rättsligt bindande, en vandelsprövning av arbetsgivaren görs – otroligt att detta inte redan görs, men det vore förmodligen rasistiskt och främlingsfientligt - samt att arbetsgivaren betalat rätt lön och sociala avgifter kontrolleras hos Skatteverket.

Markus Uvell, vd för Timbro skriver att ”vi måste acceptera stora förändringar i arbetsrätten och lönebildningen om vi ska kunna behålla de mycket höga invandrartalen i framtiden. ”Det har inte saknats varningar

Redan 2007 meddelade Riksdag & departement 33/07 att flera ambassader inte ansåg proceduren för utfärdande av arbetsvisum inte var vare sig tillförlitlig eller genomförbar.

”Ambassaderna varnar i sina remissvar för svårigheterna att göra korrekta visumprövningar. Mängder av falska betyg och intyg cirkulerar.”

Bl a ambassaderna i länder som Egypten och Marocko varnade för svårigheterna att få korrekta uppgifter av dem som söker arbetsvisum p g a alla falska dokument.

”Ambassaderna kommer i vissa fall endast kunna bedöma om det är troligt att den arbetssökande har ett visst yrke eller utbildning” skrev ambassaden i Kairo.

Den svenska representationen i Kiev, Ukraina ansåg att ”risken för viseringsavhopp eller illegalt arbete är stor. Ambassaden konstaterade att ”det ligger i sakens natur att de som kommer att söka den här typen av visum är personer som saknar arbete i hemlandet/har ett lågavlönat arbete i hemlandet.”

”Arrangerade äktenskap är ett annat problem som ambassaden i Rabat varnar för. Det är inte ovanligt att unga ogifta personer som hälsar på syskon i Sverige ingår arrangerade äktenskap och på så sätt får uppehållstillstånd.”

Genom ambassadernas avvisande hållning i sina remissvar och regeringens lagrådsremiss den 26 mars 2008, som öppnade fler kanaler för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring , stod det klart att regeringen skulle få problem även med andra former av missbruk. T ex att en arbetsgivare skriver ett skenkontrakt – givetvis mot betalning - för en person som inte har fått ett arbete men vill komma till Sverige för livstida skattefinansierad försörjning.

Den 25 januari 2008 varnade jag i ett brev till migrationsminister Billström och näringsminister Olofsson för att sådana lurendrejerier skulle bli frekventa och undrade vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta för att stoppa bedrägerierna. Givetvis fick jag inget svar.

Migrationsverket har ansvar för tillståndsprövningen men hänvisar till arbetsmarknadens parter. Verket har inga regler för att bedöma misstänkta fall av bedrägerier.

Enligt personalen har det dock länge varit känt att bl a städ – och restaurangbranscherna är ”riskgrupper” och verket har tidigare uppmärksammat regeringen på att ”kontroll- och sanktionsbefogenheterna är otydligt formulerade. ”Ett konstruerat behov som saknar verklighetsförankring

Mot bakgrund av att Sverige sedan decennier tillbaka har massinvandring kombinerad med massarbetslöshet - inte minst bland invandrarna - är det en gåta varför regering och näringsliv förespråkar arbetskraftsinvandring? Frågan som aldrig får svar är varför näringslivet inte i första hand ser till att de 100 000-tals arbetslösa invandrare som redan är här får arbeten som motsvarar deras kvalifikationer och därmed erbjuds möjlighet att ”bidra till svenska företags kompetensförsörjning”?

Anders Bergsten, ombudsman för fackligt-politiska frågor på Fastighets sade i DN den 9 november att ”Man kan ifrågasätta om det verkligen finns ett behov av arbetskraftsinvandring när man har en massa ledig arbetskraft utanför dörren.” Han kallade vidare såväl arbetskraftsinvandringslagstiftningen som migrationsministerns uttalande att ”det finns lediga jobb som folk i Sverige inte vill ha” för ”idiotiskt.”

I EU talar Cecilia Malmström med ”en tung delegation från Indien bekymrat om framgången för främlingsfientliga strömningar i Europa och hur de begränsar politikens möjligheter.” Malmström är m a o ”bekymrad” över att det inlärda mantrat om arbetskraftsinvandringens nödvändighet har avslöjats tack vare dessa s k ”främlingsfientliga strömningar.” ”Det finns en rädsla bland många ministrar, en feghet skulle jag säga ibland, att stå upp för det som riktigt på lång sikt.” På hur ”lång sikt” då kan man undra?

Vi är över 340 000 väljare som ställer vårt hopp till SD för att stoppa vansinnet med en helt obehövlig arbetskraftsinvandring. Enligt Sifo/SvD skulle 6,4 procent rösta på SD om det var val idag.Åldras inte invandrarna?

Arbetskraftsinvandringsförespråkarna upprepar med ett gökurs envishet det inlärda mantrat att ”Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att garantera den framtida välfärden p g a en åldrande befolkning.”

Jan Ekberg skrev på DN Debatt den 15 oktober 2009 under rubriken ”Arbetskraft hjälper inte offentlig sektor” att ”effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn

/…/ Det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument. Det kan finnas argument för invandring av specialister, men det rör sig då om ett begränsat antal individer.”

Också Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare vid Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet, Ratio och Institutet för näringslivsforskning har konstaterat att effekterna av arbetskraftsinvandring ”visserligen är positiva men inte tillräckligt stora. Även invandrare blir gamla och ska försörjas.”Avslutningsvis

vill jag ha svar på frågan varför ni aldrig talar om vilken betydelse EU:s Medelhavssamarbete genom Barcelonaprocessen har haft för beslutet om ökad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring? Dessutom vill gästarbetare i Saudiarabien från bl a Filippinerna nu till Sverige. Varför?Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

v g diarieför och meddela dnr tack

Gunnar&En Mikrofon 2010 1116 på väg mot Til Sigtuna

lördag 13 november 2010

Öppet Forum Roffe Pettersson Stockholms närradio 80 talet

Öppet Forum Roffe Pettersson Stockholms närradio 80 talet

Gunnar tycker till 20101113!

Vart tog gubben Harry vägen?Sveriges Radio kan man bli tokig på de kan inte säga rätt tid som exempel på förmiddagen säger man tio.Men kvälls ekot kl 22 säger klockan är tio det är fel tids angivelse.
Att upphöja främmande folkslag och främmande kulturer görs dagligen ingår tydligen i avtalet med staten samt att nedvärdera den svenska kulturen och den svenska historien ingår i avtal och uppdraget.
Kalla Karl den 12 för Kalle dussin osv.
Sända program om invandrare med och om invandrare där ibland program ledaren själv är invandrare med tveksam kunskap i svenska från SFI.
Sända program där skåningar som skårrar på ärren avlöser varandra och man förstår knappt vad de skårrar om.
Nu var det program om judar i europa som vill stärka den judiska kulturen i europa.
Men sända program om att stärka den svenska kulturen i Sverige nej!
Då ska det sändas program om tyskarnas arbetsläger i samband med 30 november allt noga uträknat av radio producenter som är goda medlöpare i en process som gör svenskarna till en minoritet i sitt eget land.
Detta är en verklighet i många bostads områden och skolor redan idag.

Jugoslavien igår Sverige 2050?

Gjallarhornet 20101113

Radio SD 20101113

tisdag 9 november 2010

Mördade av mångkulturen vi glömmer dem aldrig!

Stolta vita kvinnor för sin vita ras utan skam!

Här får ni era hemska PK-iter Oden tar er till HELL!

Alex Jones Show

20101109

Efter lång väntan kom så arvskiftet som jag dels skrivit om och dels tagit upp i mina olika program så länge.
Sjuttiotusen blir det skatteverket drog bort 247 000kr i bolagsskatt.
Mamman blir 216 000kr rikare!

Brutal Attack

Sverige 1909

lördag 6 november 2010

14 Words Europe

Derek Black Show 20101026

Derek Black Show 20101028

CRC USA

Gjallarhornet 2010 1106

Inger-Siv Mattsson

----- Original Message -----
From: inger-siv mattsson
To: bengt.westerberg@redcross.se
Sent: Thursday, November 04, 2010 3:12 PM
Subject: Tage Erlander och dagens Sverige Svarsbrev 3


Nacka den 4 november 2010Röda korset

Bengt WesterbergÄmne: Tage Erlander och dagens Sverige – svarsbrev 3

Samhällsdestruktörena i farten igen

Den 17 september 2009 var Ni och Wolfgang Kopetzky[1] åter i farten och skrev i SvD att ”Många asylsökande utsätts för allvarliga hälsorisker före och under flykten. ”Det räcker inte att erbjuda akut vård. De måste få tillgång till all den hälso- och sjukvård som krävs för att tillgodose deras behov.”Invandrarna utgör en belastning för sjukvården

Det har tydligen helt förbigått Er och hr Kopetzky att svensk sjukvård inte fungerar tillfredsställande och saknar resurser bl a till adekvat cancervård, smärtlindring och vård i livets slutskede etc etc. Listan på brister i svensk sjukvård kan göras lång.

Dessutom är överbeläggningarna och bristen på vårdplatser en katastrof. Enligt en OECD-rapport har antalet vårdplatser på svenska sjukhus halverats sedan 1994 och är nu lägst i Europa. Enligt rapporten har Sverige 2,1 vårdplatser per tusen invånare jämfört med 4,0 i Europa. Universitets– och länssjukhusen har ständigt fler patienter än ordinarie sängplatser.

I det läget vill Ni och hr Kopetzky utöka illegala invandrares rätt till sjukvård. Än en gång: Ni borde veta hut!

Invandrarna - de s k ”flyktingarna” - överutnyttjar redan den svenska sjukvården och belastar i onormalt hög grad våra trygghetssystem..

Redan 2005 redovisade Socialförsäkringsboken mycket stora skillnader i ohälsotal mellan inrikes och utrikesfödda. Utrikesfödda har i genomsnitt 31 procent högre sjukskrivning än inrikesfödda. Personer från Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet hade 75 procent högre sjukskrivning än inrikesfödda. När det gällde sjuk- och förtidspensionering var skillnaderna ännu större –88 procent.

I en debattartikel på DN Debatt den 2 september 2008 konstaterade sjukvårdslandstingsrådet Philippa Reinfeldt att ”Ålderssjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, dvs deras ålderssymtom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige.”

Verksamhetschefen på Vårby vårdcentral Elisabet Svensson har i DN bekräftat att ”Många av mina patienter som kommer från jordens alla hörn har en psykiatrisk diagnos i kombination med sjukdomar som diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdomar.”

Att åldersrelaterade sjukdomar uppträder i tidig ålder hos utomeuropeiska invandrare utgör givetvis i kombination med en stor tillströmning av äldre invandrare en betydande, kostsam och långvarig belastning på svensk sjukvård.

Enligt Philippa Reinfeldt tar läkarbesök, undersökningar mm längre tid för utländska patienter p g a ” kulturskillnader, problematik kopplad till sjukdomshistoria eller upplevelser i hemlandet” samt p g a att många patienter ”behöver språkligt stöd vården i form av tolk. ” Därför måste givetvis ytterligare resurser tillskjutas! ”För att möjliggöra ett bättre bemötande för patienter i behov av tolk tänker vi nu höja tolktidsersättningen med 50 procent. Människor med stora behov av tolk får nu tillgång till en ännu bättre sjukvård.”

När det gäller invandrarna saknas det uppenbarligen aldrig resurser.

Eftersom även invandrarnas tandstatus är undermålig utsätts också tandvården för en ökad belastning – givetvis på svenskarnas bekostnad.Andelen äldre invandrare ökar

Andelen äldre utlänningar har ökat stadigt sedan 1991 och utgör därmed ytterligare en avsevärd belastning på svensk sjukvård. År 2010 beräknades personer med utländsk härkomst utgöra ca 24 % av befolkningen. Andelen äldre med utländsk härkomst beräknades samtidigt öka från 11,9 % år 2005 till 13,3 procent 2010. Tabell 1 och 2

Det skattefria äldreförsörjningsstödet på drygt 11 000 kr/månaden som tilldelas alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige torde fungera som en magnet på äldre anhöriga. Alltför ofta matas vi med snyftreportage i media om ”gamla mamma och gamla pappa” som är för sjuka att återvända till hemlandet efter ett besök hos barnen i Sverige och som dessutom ”inte kan få eller har råd med adekvat vård i hemlandet. ”

Dessutom erbjuds äldre invandrare plats på luxuösa etniska äldreboenden, där de har tillgång till sjukvårdspersonal som talar deras hemspråk - i motsats till våra egna gamla som får nöja sig med icke svensktalande vårdgivare. Vidare serveras de specialiteter från hemlandet som tillagas på plats, medan svenska åldringar vackert får nöja sig med industrifabricerade, näringsfattiga matlådor som transporteras över halva Sverige.De svenska trygghetssystemen utnyttjas av samvetslösa parasiter

”De måste få tillgång till all den hälso- och sjukvård som krävs för att tillgodose deras behov” De är ganska bra på att själva ”tillgodose de behov” de anser sig ha.

Gång på gång på gång avslöjas omfattande försäkringsbedrägerier. Ett ”företag” i Halmstad med förgreningar i bl a Bjuv, Karlshamn, Västervik och Jönköping lurade till sig ca 75 miljoner kr från Försäkringskassan genom att anställa föräldrar, andra familjemedlemmar och vänner som personliga assistenter till personer med påhittade handikapp. Bl a hjälpte företaget en 32-årig ”flykting” i Halmstad att få ut miljoner för en spelad cp-skada och en familj som påstod sig ha tre handikappade barn fick ut en halv miljon kr i månaden.

I ett tredje fall kvitterade ett par ut 220 000 kr vardera per år för skötsel av en cp-skadad man fast ”den hjälpande mannen” samtidigt arbetade på en pizzeria. Trots att de ”personliga assistenterna” inte ens träffat den cp-skadade mannen hade de fått ihop årsinkomster för sjukpenning, a-kassa och pension.

I samtliga fall rör det sig om utländska medborgare med svårkontrollerade sjukdomshistorier.[2] En av dem som häktats för delaktighet i försäkringsbedrägerierna är imam i en källarmoské..

Skattebetalarna i ett land, vars politiker öppnar landets gränser för bedragare, får givetvis betala dyrt för politikernas naivitet och ansvarslöshet

.

” Gravt CP-skadad” irakier deltog i bordtennisturnering

Sedan 2007 har den 32-årige irakiern Ali Rahdi Raheema Al-Monzani spelat P-skadad och kvitterat ut 160 000 till 180 000 kr i månaden mån i assistentersättning. Summan motsvarar 6-8 heltidstjänster och innebär dygnetruntpassning. Totalt har han lurat till sig fem miljoner skattekronor.

Al-Monzani hade träffat ett flertal läkare och lyckats lura samtliga att han hade en grav cp-skada. I januari 2007 skrev dr Ludmilla Zetterlund i sitt läkarintyg att ”Al-Mozani har ett handikapp sedan födseln på grund av cp-skada. ” Idag minns hon inte ärendet. ”Jag kan inte svara. Jag hittar inte journalen i vårt dataregister” sade hon till Expressen den 22 juli 2010.

Sommaren 2007 träffade Al-Monzani dr Gunilla Lannerbo-Geijer som även hon intygade at Al-Monzani hade en grav cp-skada: ”Det var ett kort besök. Men han har en cp-skada.”

Överläkare Daniel Victor träffade Al-Monzani våren 2009. Han skriver i sin bedömning att ”det är högst oklart vad patienten har för tillstånd.” Victor ville inte uttala sig för Expressen utan hänvisade till sin tystnadsplikt.

Varför ställs aldrig dessa ansvarslösa och uppenbarligen inkompetenta läkare till ansvar för de enorma kostnader de orsakar skattebetalarna?

Försäkringskassan hade enligt Hallandsposten inte gjort någon kontroll av Al-Monzanis och läkarnas uppgifter.

Al-Monzani avslöjades när han – trots sitt svåra handikapp - deltog i en bordtennisturnering. Han hade även på egen hand besökt hemlandet - från vilket han givetvis flytt ”undan krig och förföljelse ” Vid en husrannsakan hittades flera bilder på Al-Monzani stående utan hjälp.

42-årige Malmöbon Adnan Suleiman äger företaget som administrerade assistenttjänsterna till Al-Monzani. De hade träffats på en flyktingförläggning i Hultsfred. Adnan Suleiman försåg Al-Monzani med flera personliga assistenter, som fick full lön.

Även Al-Mozanis familjemedlemmar anställdes som assistenter vilket är förbjudet. Enligt åklagare Sonja Seligmanns tilläggsåtal för grova bedrägerier har man åsidosatt bokföringsskyldigheten och lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan och på så sätt fått ut miljonbelopp i assistentersättning.

Suleiman har förnekade ”uppsåtligt brott” och försvarade sig med att han ”drivit företaget som man gör i hans hemland.”

Trots att polisen smygfilmande bl a visade att Al-Mozani deltog i en bordtennisturnering kom han till rättegången i rullstol och hävdade att han var gravt rörelsehindrad!

Utöver Al-Monzani var enligt Hallandsposten ytterligare fem personer misstänkta för bidragsbrott . De har via det familjeägda assistentbolaget redovisat att de vårdat mannen.

En kvinna kunde inte kunnat höras p g att hon befunnit sig utomlands sedan några månader tillbaka.

I juli 2010 föll fängelsedomar mot tre män. Al-Mozani dömdes till tre års fängelse för grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och samt utvisning till Irak. Adnan Suleiman dömdes till två år och sex månader för samma brott. En 54-årig man som agerat assistent åt Al-Mozani fick ett år och nio månader för bl a grovt bidragsbrott.

Ali Al-Mozanis advokat Greger Löfvall tänker överklaga tingsrättens dom: ”Med tanke på att Al-Mozani är oskyldig till detta ska ha inte ha något straff. .[3]”Kaninmannen” Samir Ali Ehsan Husein

Hösten 2009 avslöjades ett liknande fall. En 33-årig invandrare från Irak - Samir Ali Ehsan Husein - hade under fyra år lurat försäkringskassan på över tre miljoner skattekronor genom att hävda att han var gravt handikappad och rullstolsburen.

När polisen 2009 av annan anledning (!) gjorde en husrannsakan i familjens lägenhet hittade de en amatörfilm från Liseberg. Där dansade ”invaliden” med Lisebergskaninen och körde radiobil. Man fann också en DVD-film med bilder av Samir Ali Ehsan Husein under en resa till Damaskus.

”Kaninmannen” hade i vuxen ålder fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hela familjen var involverad i bedrägerierna. Föräldrarna intygade att sonen varken kunde gå, stå, äta eller gå på toaletten på egen hand. Flera svenska läkare och försäkringskassan gjorde samma bedömning. Pappan och mannens systrar anställdes som vårdare. ”Kaninmannens” fru är internationellt efterlyst för delaktighet i CP-bluffen.

Bilaga 1 Stämningsansökan Mål B1964-09Ännu en irakisk ”invalid”

En irakisk ”invalid” i Uppsala rörde sig obehindrat och körde bl a bil till Irak, där han sysslade med bedrägerier - vad annars. Irakierns affärsidé var att lura till sig nya bilar i Uppsala som han körde till Irak, där de sedan ”stals eller havererade.”

Jag förmodar att hr Westerberg kan svara på frågan hur denne irakier kunde åka tillbaka till Irak - det land han ju förmodas ha flytt ifrån p g a” krig och förföljelse”?

Flera läkare intygade att irakiern led av svåra polioskador och andra fysiska samt psykiska problem. Vilken myndighet granskar läkarna som skriver ut felaktiga intyg? Irakiern har en bror som lever på socialbidrag.[4]

Irakiern är nära vän med ”kaninmannen”- den 22-årige man i Halmstad som lurade försäkringskassan på över tre miljoner

Irakiern har tillskansat sig 270 000 skattekronor för personliga assistenter. Han vägrar betala tillbaka pengarna till försäkringskassan och hävdar att han ”p g a psykiska besvär inte är återbetalningsskyldig”. Han har gått till domstol för att få rätt och försäkringskassan riskerar polisanmälan!

Vem betalar rättegångskostnaderna? Vem betalar irakierns advokat? Givetvis de svenska skattebetalarna.

Invandrare lurar Försäkringskassan på miljonbelopp. Utförsäkrade och svårt sjuka tvingas arbeta. Man förstår varför det inte finns pengar till de verkligt sjuka.Fullt frisk invandrare i Varberg fick åtta miljoner

En 50-årig invandrare - Dourmouch Iachar Mestan - i Varberg hävdade 2004 att han ramlat och blivit förlamad. Han kunde visa papper på sina skador och fick assistentersättning på 400 timmar i månaden dvs drygt två heltidstjänster.

Mestan ville inte anlita ett assistansbolag – då hade ju hans fejkade skador kunnat avslöjaa – utan anställde sina barn Chirin Mestan (f 1981) och Alekber Mestan (f 1985) som personliga assistenter. Eftersom detta är förbjudet om barnen bor i samma hushåll skilde han sig och barnen skrev sig hos mamman Chadie Mestan.

Vid ett hembesök 2008 fattade hans handläggare misstankar och kopplade in polisen. Spaningen visade att mannen som bodde 16 trappsteg upp utan hiss var fullt frisk. Han kunde gå själv och rullstolen var undanstuvad i lägenheten. När han avslöjades hade han lurat till sig 7,8 miljoner skattekronor – varav 3,5 miljoner gick till löner till barnen Resten investerade hr Mestan och polisen har säkrat tillgångar på 2,3 miljoner kr. !, 3 miljoner hade skickats utomlands till två olika länder. Mestan äger även två exklusiva bilar. [5]

Enligt Karl-Arne Ockell, utredninsgchef vid Hallanspolisens bedrägerirotel kunde ”mannen inte visa upp några som helst skador för en specialist. Den enda medicin som han har skulle väl vara Alvedon. (Varbergs tingsrättt Mål B 3570-09)Etiopisk bedragare

Under rubriken ”Rättegång mot svenska i Etiopien” skrev SvD den 10 juli att en rättegång inletts mot en 29-årig ”svenska” i Etiopien, där hon åtalats för människosmuggling och bedrägeri i landet.

”Svenskan” har varit efterlyst i Sverige och häktad i sin frånvaro sedan 2007. F n pågår en polisutredning eftersom kvinnan är misstänkt för att ha kvitterat ut hundratusentals kronor från Försäkringskassan i sin frånvaro. ”Hon har under flera år bluffat sig till 100 000 –tals kronor i form av bilar, hotellnätter och kontanter i Sverige.” [6]

Enligt åklagaren har hon stulit olika personers identiteter. Hon ska även ha förmått en annan kvinna att ta omfattande lån och sedan lurat av hennes pengarna.

Kvinnan dömdes för grovt bedrägeribrott till skyddstillsyn vid Göteborgs tingsrätt 2005 och Stockholms tingsrätt dömde henne till 2,5 års fängelse för samma brott 2006. Innan rättgången avslutats hann hon fly ur landet.

Hon överklagade domen till hovrätten som upphävde den p g a ett formellt fel.

Enligt åklagare Jacob Holmberg har hon begärts utlämnad till Sverige men etiopierna vill lagföra henne för de brott hon begått där.Fler bedragare

En företagare i Borås, som var sjukskriven samtidigt som han drev egen firma, har sedan 2006 lurat Försäkringskassan på 748 400 kr. Nationalitet uppgavs givetvis inte i TT-meddelandet, men man kan ju våga sig på en gissning!

En 59-åring och hans 36-årige son i Varberg var delvis sjukskrivna. I verkligheten ägnade de sig åt att sälja öl, vin och sprit åt minderåriga. Inte heller här uppgavs männens nationalitet men som sagt man kan ju gissa! [7]

Ovanstående exempel är givetvis bara toppen på ett gigantiskt isberg av

mångkulturella försäkringsbedrägerier.”Det handlar om en väldigt utsatt grupp”

Försäkringsdirektör Svante Borg vid försäkringskassan sade till Expressen: ”Vi kan inte utgå från att den som sitter mitt emot oss försöker lura oss. Det är en väldigt utsatt grupp det handlar om.”

Uppenbarligen är naiviteten och dumheten gränslös och försäkringskassans direktörer är minst lika oansvariga och inkompetenta som de aningslösa – eller möjligen köpta - läkare som hjälper dessa bedragare att lura skattebetalarna på miljonbelopp.Inger-Siv Mattson, Alphyddevägen 55, 131 35 NackaTabell 1

Utrikesfödda eller utländska medborgare, 65 år och äldre

1991
1996
2001

94 406
124 275
146 475
Utrikesfödda, 65 år eller äldre

2002
2003
2004

153 507
159 312
165 213
Utländska medborgare, 65 år eller äldre

2002
2003
2004

37 366
38 362
39 515
Tabell 2

Antal äldre invandrare i procent

1996
2000
2005
2010

8 %
9,8 %
11,9 %
13,3 %
Bilaga 1

Bedragarfamiljen Abdallha Hussein Ali Eshan

Ansökan om stämning, Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Halmstad, åklagare Sonja Seligmann.

Grovt bedrägeri

Halmstad tingsrätt K 22418-09 och K2240-09 Mål nr B1964-09

1. Abdallha Hussein/Husein Ali Ehsan 1940315-8378

Bosatt på Serenadgatan 72 i Malmö

Häktad 09-08-27 för grovt bedrägeri Tolkbehov: arabiska

2. Ali Ehsan Samir Husein 760716-84111 Medborgare i Irak

Bosatt hos Tarek Mohammed, Katrinelundsgatan 8 B i Malmö

Gripen 09-08-25 Häktad 09-08-28 Häktningsbeslut till åklagare 09-09-17 Tolkbehov: arabiska. Målsägande: Försäkringskassan (för ej talan)

Gärning: Hussein Abdallha och Samir Ali Ehsan Husein har, i Halmstad, under tiden från nov 2005 t o m 31 juli 2007 tillsammans i samförstånd medelst vilseledande förmått försäkringskassan att till Samir utbetala 1 462 782 kr i assistansersättning var efter de via ett bolag anställt sin mor och sin far Hussein Abdallha Ali Ehsan som personlig assistent. Hussein Abdallha har vid flera tillfällen företrätt Samir Ali Ehsan Husein i egenskap av god man.

Vilseledandet har bestått i att de osannfärdigt påstått att Samir varit handikappad på sådant sätt att han var beroende av rullstol och behövde hjälp med att äta, dricka, förflytta sig, sköta

sin hygien, klä sig och vända sig i sängen på natten.

Förfarandet har inneburit skada för försäkringskassan och vinning för Hussein och Samir Ali Ehsan och dem närstående personer med 1 462 782 kr.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande belopp och utövats systematiskt.

Lagrum: 9 kap 3 paragrafen i Brottsbalken

Särskilda yrkanden: Det yrkas jämlikt 8 kap 8 paragrafen 2 p i Utlänningslagen att Samir Ali Ehsan Husein utvisas ur landet och förbjuds återvända hit. Ali Ehsan Husein dömdes till 3 års fängelse. Uppgift om utvisning saknades i Dagens Eko, P 1 den 15 januari 2010Grovt bidragsbrott

Halmstad tingsrätt K22418-09 och K 22440-09 Målsägande: Försäkringskassan (för ej talan)

Gärning: Hussein Abdallha och Samir Ali Ehsan Husein har i Halmstad fr o aug 2007 till den 13 juli 2009 tillsammans i samförstånd genom att oriktigt påstå att Samir varit handikappad (se ovan) orsakat att assistansersättning felaktigt betalats ut till Samir Ali med 1 538 302 kr

Brottet anses grovt eftersom det avsett betydande belopp och gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt. Lagrum: 3 paragrafen i BidragsbrottslagenBidragsbrott K22440-09

Målsägande: Försäkringskassan (för ej talan)

Gärning: Hussein Abdallha Ali Ehsan har i Halmstad under tiden 17 dec 2007 till den 20 dec 2008 genom att oriktigt påstå att han arbetat som personlig assistent med vissa angivna uppgifter för sin son (Samir Ali Ehsan Husein) som var handikappad orsakat att sjukpenning felaktigt utbetalats till honom med 201 419 kr.

Lagrum: 2 paragrafen i Bidragsbrottslagen Halmstad tingsrätt K 22445-090

Tolkbehov: arabiska Målsägare: Försäkringskassan (för ej talan)3. Ali Eshan Najat Ibrahim Kdher Al-Etbi 19580516-8704

Anhållen 09-08-24 för grovt bidragsbrott.

Beslut om häktning 09-08-26

Bosatt på Serenadgatan 72 i Malmö

Gärning: Najat Ibrahim Kdher har under tiden 1 okt 2007 – 20 dec 2008 i halmstad genom att oriktigt påståd att hon arbetade som personlig assistent för Samir Ali Ehsan orsakat att sjukpenning felaktigt utbetalats till henne med 185 086 kr.

Lagrum: 2 paragrafen i Bidragsbrottsbalken4. Ihsan Suhair Husein Ali Ehsan 870214-5221 Medborgare i Irak

Bosatt på Linehedsvägen 43 i Malmö

Bidragsbrott K 22447-09 Målsägande: Försäkringskassan (för ej talan)

Gärning: Ishan Suhair Ali Ihsan har under tiden 1 juli 2008 – 31 juli, i Halmstad, genom att oriktigt påstå att hon arbetat som personlig assistent åt Samir Ali Ehsan Husein orsakat att föräldrapenning felaktigt utbetalats till henne med 19 947 kr.

Lagrum: 2 paragrafen i BidragsbrottslagenVittnesförhör med

- Ruwaidah Amer Kheled Al-Bahrazanil och Lami Ahmed Sofi Kerim ang deras kännedom om att Samir Ali Ehsan Husein till styrkande att denne inte är handikappad samt haft uppsåt till bedrägeri. Arabisk tolk erfordras.

- Läkaren Jesper Pettersson om vad som framkommit vid den undersökning han gjort av Samir Ali Ehsan Husein till styrkande att det inte finns någon fysisk förklaring till dennes handikapp.

- Mats Boström, Försäkringskassan, om vad Samirs systrar uppgivit om hans hälsotillstånd vid et besök på försäkringskassan den 28 juni 2008 till styrkande att de inte varit säkra på i vilken del av kroppen han skulle vara förlamad.

- A.-C Engström, Försäkringskassan om hur ett hembesök hos familjen den 2 oktober 2006 tillgått till styrkande av att Husein Ali Ehsan Abdallha då framfört osanna uppgifter om Samir Ali Ehsans hälsotillstånd.


Skriftlig bevisning

- Beslut om assistansersättning

- Beslut om utökad assistansersättning

- Anställningsavtal med Najat Husein Abdallha

- Begäran om sjukpenning

- Läkarutlåtande

- Beslut från Utlänningsnämnden den 27 oktober 2004 utvisande att Samir Ali Ehsan Husein vid ansökan om uppehållstillstånd uppgivit att han var förlamad i kroppens vänstra sida.

- Anmälan från Socialförvaltningen utvisande att det vid hembesök hos Samir Ali Ehsan Husein den 2 februari 2005 uppgivit att han var förlamad i kroppens vänstra sida och beroende av hjälp.

- Läkarintyg den 22 augusti 2003 och den 7 februari 2004 där det anges att Samir Ali Ehsan Husein skulle ha en allvarlig svaghet i höger sida.

- Journalutdrag den 17 maj 2005 där det anges att förlamningen skulle vara högersidig.

- DVD-film med bilder av Samir Ali Ahsan Husein under en resa till Damaskus.

- DVD-film av att Samir Ali Ehsan på Liseberg dansade med en s k Lisebergskanin

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ordf i styrelsen för Röda korsets EU-kontor

[2] DN 5 augusti 2010

[3] Källa: Expressen 22 juli 2010[4] Expressen 23 juli 2009 och 22 juli 2010

[5] Expressen 18 december 2009 och 22 juli 2010

[6] DN 27 juni 2010 och SvD 10 juli 2010

[7] DN 24 juni 2010

Radio SD 20101106

torsdag 4 november 2010

Frank Roman Radio

Australian Railways

Tåg Vännas-Umeå-Holmsund

Tåg Vännas-Umeå-Holmsund

Tåg Vännas-Umeå-Holmsund

Tåg Vännas-Umeå-Holmsund

Y2 Tåg

891 Östergötland

Gunnar&En Mikrofon 2010 1104 på väg mot Til Sigtuna