lördag 30 juni 2012

Häng med!

Varg filmad i dalarna

Dissident

Dissident

David Lång från radio sd i riksdagen

Gjallarhornet 20120630

Radio SD 20120630

IS THIS REALLY MY BLACK BROTHAS FROM AFRICA????

No Remorse


FREE service provided by MusicWebTown.com

torsdag 21 juni 2012

Tåg problem!

Göteborg-Luleå (Allmänt)
av H Karlsson, torsdagen 21 juni 2012, 21:11:47 @ Anders
Varför är det så svårt för nattåget att hålla tidtabellen? Måste vara irriterande för resenärer som går på efter Göteborg.
Det beror på nedan uppräknade orsaker.
Det finns inte någon direkt enskild orsak till att just nattåget har svårt att hålla tidtabellen mer än att det går en lång sträcka och ju fler växlar man passerar desto större risk att någon krånglar, ju fler signaler man passerar desto större risk att någon krånglar, ju fler klimatzoner man passerar desto större risk att vädret ställer till det osv. Ska man utpeka någon enskild orsak så är det ju att Ådalsbanan blev försenad och tåget därför inte hade någon kapacitet i tågplanen den väg det nu måste gå. Det har alltså större risk att behöva stanna för andra tåg än om det hade haft ett tågläge från början i tågplanen. Nu några dagar in i juli så kommer tåget att börja köras den väg det från början var tänkt så då försvinner i vart fall det problemet.
D Driftledning
DER Ej rapporterad
DHI Historik
DHI 90 Omledning (L25)
DHI 91 Nyutrustning (L28)
DOG Ordergivning pga. tågföring
DOS Operativa stödsystem
DOS 01 Test CATO, DLO Boden
DPR Prioritering
DPR 03 Driftledningen prioriterar
DPS Personal
DPS 01 Felaktig hantering/beslut
DPS 02 Resursbrist
DPS 03 Felaktigt lämnad trafikinformation
DTB Tågträngsel bangård
DTT Misstänkt fel i körplan/ felplanering
F Följdorsaker
FAT Stört av annat tåg
FOI Omlopp/inväntan
FOI 01 Inväntar vagnar från tåg
FOI 02 Omkopplingstid överskriden
FOI 03 Omlopp tågpersonal
FOI 04 Inväntad förbindelse (används ej)
FOI 05 Tågvändning/Omlopp/Tåglänk
FTF Tågföring
FTF 01 Möte/Korsande tågväg
FTF 02 Förbigång
FTF 03 Tåg före/spårbrist
I Infrastruktur
IBA Bangårdsanläggningar
IBA 01 Bangårdsbelysning & Plattformsbelysning
IBA 02 Plattform och lastkaj
IBA 03 Plattformsövergång
IBA 04 Rangerbromssystem
IBA 05 Spårspärr
IBA 06 Stoppbock
IBA 07 Bromsprovanläggning
IBA 08 Tåg och lokvärmeanläggning
IBA 09 Vagnvåg
IBA 10 Vändskiva
IBT Banarbete/transport
IBT 01 Personalbrist
IBT 02 Felplanering
IBT 03 Materialfel, materialbrist
IBT 04 Maskinfel, maskinbrist
IBT 05 Väderlek
IBT 06 Inget behov
IBT 07 Tågföring
IBT 08 Omprioritering (till förmån för annat uppdrag)
IBT 09 Ingen uppgift från tillsyningsman
IBT 10 Telefonkö
IBU Banunderbyggnad
IBU 01 Bank
IBU 02 Skärning
IBU 03 Trumma
IBU 04 Bro
IBU 05 Tunnel
IBÖ Banöverbyggnad
IBÖ 01 Spår
IBÖ 02 Spårväxel
IEA Elanläggningar
IEA 01 Kontaktledning
IEA 02 Hjälpkraftledning
IEA 03 Fördelningsstation
IEA 04 Kopplingscentral
IEA 05 Matarledning
IEA 06 Frånskiljarstation
IEA 07 Nätstation
IEA 08 Omformarstation
IEA 09 Sektioneringsstation
IEA 10 Transformatorstation
IEA 11 Eldriftledningssystem
IFK Framkomlighet i spår pga. väder
IFK 01 Spårhalka
IFK 02 Snö och is
ISA Signalanläggningar
ISA 01 Balisgrupp
ISA 02 Plankorsning
ISA 03 Positioneringssystem
ISA 04 Signal
ISA 05 Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem
ISA 06 Rangerställverk
ISA 07 Tavla
ISA 08 Tågledningssystem - ARGUS
ISA 09 Tågledningssystem - EBICOS TMS
ISA 10 Tågledningssystem - EBICOS 900 & EBICOS 900 NT
ISA 11 Tågledningssystem - JZA 11 (Reläfjb)
ISA 12 Tågledningssystem - ERTMS
ITA Teleanläggningar
ITA 01 Detektor
ITA 02 Kabelanläggning
ITA 03 Radioanläggning
ITA 04 Signaltelefon
ITA 05 Telecentral
ITA 06 Telestationsanläggning
ITA 07 Teletransmissionsanläggning
ITA 08 Dynamisk skylt
ITA 09 Högtalarsystem
ITA 10 Klockor
IÖA Övriga anläggningar
IÖA 01 Fastighet
IÖA 02 Hägnad
IÖA 03 Kanalisation
IÖA 04 Rälssmörjningsapparat
IÖA 05 Snögalleri
IÖA 06 Väg
IÖA 07 Avvattning, pumpsystem
IÖA 08 Övervakningskamera
J Järnvägsföretag
JAS Avvikande sammansättning
JAS 01 Överskjutande lastprofil/Farligt gods
JAS 02 Långt tåg
JAS 03 För tungt tåg
JAS 04 Rapportering
JAS 05 Loktransport
JDE Sent från depå
JDE 10 Terminaltjänst
JDE 11 Över 10 minuter sent till depå
JDE 12 Handhavandefel
JDE 13 Akut felavhjälpning
JDE 14 Personalbrist
JDE 15 Förare klaranmält tåg sent
JDE 16 Utebliven klarrapport
JDE 20 Övrigt
JDE 21 Fordonsbrist
JDE 22 Extratåg beställt
JDE 23 Övrig extra beställning
JDE 24 Ingen notering
JDE 25 Förare sen eller saknas
JDE 30 Städ
JDE 31 Städleverantör överskrider tid
JDE 32 Försening pga underlev Städ
JDE 33 Städarb ej godkänt JF
JDE 40 Verkstad
JDE 41 Verkstad överskrider tid
JDE 42 Förs pga underlev Vst
JDE 43 Vst-arb ej godkänt av JF
JDE 45 Försening pga annan lev
JDE 50 Infrastruktur
JDE 51 Banarbete
JDE 52 Spårfel
JDE 53 Växelfel
JDE 54 Signalfel
JDE 55 KTL-fel, spänningslös ktl
JDE 56 Snö och is
JDE 57 Körorder går ej att få
JDE 60 Trafikledning
JDE 61 Stlv ej levererat i tid
JDE 62 Stlv går ej att nå
JDE 63 TRV DLC felaktig manöver
JDE 64 Diff klarrapp/avläsn pkt
JDM Dragfordon / motorvagn
JDM 01 ATC-fel
JDM 02 Lokbyte
JDM 03 Strömavtagare
JDM 04 Hjulskada
JDM 05 Bromsfel
JDM 06 Omstart av system
JDM 08 Maskinfel
JDM 09 Dörrfel
JFÖ Förarpersonal
JFÖ 01 Förarpersonal saknas
JFÖ 02 Personalbyte
JFÖ 03 Rast
JHA Helganpassning
JHI Historik
JHI 90 Tåglänk (O20)
JHI 91 Tåget inställt (O29)
JJF Ingen uppgift från JF
JOM Ombordpersonal
JOM 01 Saknas
JOM 02 Personalbyte
JPR Prioritering
JPR 01 Ett JF har bestämt prioriteringen mellan egna tåg
JPR 02 Två JF har bestämt prioriteringen mellan varandras tåg
JST Stationär personal
JST 01 Stationär personal saknas
JTP Terminal/Plattform-hantering
JTP 01 Furnering
JTP 02 Försenad lastning/lossning
JTP 03 Post
JTP 04 Inväntad färja
JTP 05 Inväntar vagnar från kund
JTP 06 Växlingsrörelse ivägen
JTP 07 Ranger/Vxl utöver plan
JTP 08 Oplanerad sammansättning
JTP 09 Felväxlat lok
JTP 10 Skada terminallok
JTP 11 Terminallok saknas
JTP 12 Bromsprovningsanläggning
JTP 13 JF önskemål
JTP 14 Lok saknas på godsbangård
JTP 15 Överskriden klargöringstid på godsbangård
JTP 16 Inväntad förbindelse buss/taxi
JVA Vagn
JVA 01 Dörrfel
JVA 02 Bromsfel
JVA 03 Hjulskada
JVA 04 Lastförskjutning/Fellastning/Lastjustering
JVA 05 Självavkoppling/Avslitet tåg
JVA 06 Vagnsyn
O Olyckor/Tillbud och yttre faktorer
OBÖ Broöppning
OBÖ 01 Broöppningstid överskriden
OBÖ 02 Planerad broöppningstid
ODJ Djur
ODJ 01 Påkört vilt
ODJ 02 Levande eller påkörda tamdjur
ODJ 03 Levande eller påkörda renar
OHI Historik
OHI 90 Annan orsak (Ö13)
OHI 91 Okänd orsak (Ö14)
OMÄ Människa
OMÄ 01 Påkörd person
OMÄ 02 Obehöriga i spåret
OMÄ 03 Polis/sjukdom
OMÄ 04 Sabotage/hot
ONA Naturhändelser
ONA 01 Brand
ONA 02 Översvämning
ONA 03 Storm/Snöstorm
ONA 04 Lavin
ONA 05 Skred
ONA 06 Kyla
OSY Avsyning av bana/fordon
OSY 01 Bana
OSY 02 Fordon
OTÅ Tåg/arbetsrörelse
OTÅ 01 Urspårning/kollision
OTÅ 02 Plankorsningsolycka
OTÅ 03 ATC-nödbroms
OTÅ 04 Otillåten stoppsignal-passage
OTÅ 05 Uppkörd växel
OUT Sent till/från utland eller annan infrastrukturförvaltare
OUT 01 Pass/tull
OVÄ Otjänlig väderlek på bangård
Skicka ett svar 260 visningar

--------------------------------------------------------------------------------

Hela tråden:

Göteborg-Luleå - Anders, 2012-06-21, 21:04 (Allmänt)
Göteborg-Luleå - H Karlsson, 2012-06-21, 21:11
Göteborg-Luleå - Lennart Petersen, 2012-06-21, 21:29
Göteborg-Luleå - Dan Ingvar, 2012-06-21, 22:18
Göteborg-Luleå - micro, 2012-06-21, 21:31
Göteborg-Luleå - S-O Strand, 2012-06-21, 21:44
Göteborg-Luleå - micro, 2012-06-21, 21:47
Göteborg-Luleå - S-O Strand, 2012-06-21, 21:51
Göteborg-Luleå - micro, 2012-06-21, 21:59
Göteborg-Luleå - H Karlsson, 2012-06-21, 22:04
Göteborg-Luleå - micro, 2012-06-21, 22:06

onsdag 20 juni 2012

Gjallarhornet på Youtube

Radio BSS 20120620

Radio BSS 20120620

Radio Nord

Herr Nationell

Wilhelm Moberg Svensk strävan 1941

Historiskt föredrag

Ingrid Nordlund Sverigepartiet 90 talet

Politiska tal

Dalamitt provlarm Gustafs

Poddradion 20120620

lördag 16 juni 2012

Svenska hemligheter

Ödehus bara ett av många!

Ödehus bara ett av många!

Liten hållplats på malmbanan

Hallsbeg rangerings bangård förr

Deje stn 50 tal

Sverige på 50 talet

Stockholm 30 tal

Högertrafiken i Göteborg 1967

http://www.youtube.com/watch?v=qfZ3hNUsNzU&feature=related

Gjallarhornet 20120616

Radio SD 20120616

tisdag 12 juni 2012

Pippi Långsstrump

Kalle stropp pch grodan boll

Repmånad

Sjuk kassan

Ola skulle slå en drill bakom knuten!

3 500 mördade vita kvinnor USA

3 500 mördade vita kvinnor USA

Tågminnen

Hej,Gunnar!
Ja, Rune(Gottlänningen) och Rasmus, han som alltid gick i ("slow motion" )hade vi en hel del att göra med. Sedan hade du finnen Matti( X1-an kallad), som tydligen hakade på Rasmus arbetstakt.
Det hände flera gånger när jag hade kvällspasset att tågx( Sudden eller Stickan) ringde mig och frågade om jag kunde åka med reservloket och plocka upp utslängda soffor från pendeltågen
och en annan gång fick jag med reservloket åka till Stockholm S och hämta hem en B7 som hade havererat i 129 på förmiddagen och lämnats på tågspår vid plattformen eller en kväll åka reservloket till Karlbergs södra spårområde och leta efter en misstänkt värdesäck som observerats av någon förare på väg mot Cst. Allt detta beroende på att jag hade min SÄO uppgraderad vilket gav en hel del udda uppgifter till skillnad mot den övriga skaran som inte var uppdaterade eller saknade denna överhuvudtaget. Jag var ju även under den tiden på plinsen även tbfh på SKÅJ-tågen
både med ånglok eller Ellok i kroken. Fick även tågåka med andra lokala föreningar med anledning av detta, t.e.x SÅS resa på Stockholms industrispår inom och utom stadsgränsen.
Sudden(tyvärr bortgången) var ju känd för sitt dåliga närminne, man kunde ringa in en S10/S11 och lämna klart för att efter ett par minuter senare: Hej, det är tågx,har du fått ordern påskriven???
En härlig person trots det att jobba med, man fick oftast smita hem tidigare om det var lugnt framåt kvällen. Tyvärr har jag inte så mycket miljöbilder från Cst men däremot en massa tågbilder tagna på spår 10 norra delen som högtalarutropet till stadsbuden ljöd under 1969 och framemot 1975 för sedan blev det oftast resor ut i landet med kameran som hägrade. Sivan på kundservice hade vi mycket kul med då hon också hade tm-utbildningen i ryggen. Ja det är vad jag kommer ihåg för stunden....Ha det, vi höres......
PS! att inte förglömma Conny Rangenståhl på kundservice och hans arbetskompis (Sorrender) som alltid hojtade" Conny kom...) på komradion i tid och otid..som vi oftast skojade med. Fifflet med kassorna kommer jag ihåg och dess upplösning.
PlinsaTobbe!!!
----- Original Message -----
From: Kennneth Andersson
To: tobbe.johansson48@telia.com
Sent: Monday, June 11, 2012 8:46 PM
Subject: Re: Kenneth


Vi jobbade i olika avdelningar men sudden minns jag på komradion när man begärde växlingsväg sade han alltid med lite skrovlig röst det kommer signal här hörru!
I början på 2000 kom Karl-Erik Andersson och Stig Lemonie ner bägge gubbarna var äldre med pigga då.
Övriga namn var inte på min avdelning men man såg dem säkert vin har nog setts samt kanske pratat på någon platttform?
Minns du att Sj spärrvakter på cst tror det var på 80 talet fifflade med kassan så de blev alla uppsagda och polisanmälda.

När datorerna tog över så behövdes inte nån ordergivning.
Tbfh har du varit jag kan inte fatta att sj har avgångssignalerare utan säkerhetstjänst för att spara pengar.

All tågpersonal borde räknas som säkerhetstjänst förr fick ingen utan säkerhetstjänst ens beträda spårområdet tågstädningen var väl ett undantag.
Om Olle var tkl kan det vara samma Olle som var lokal tkl i tomteboda när vi växlade posttåg där de drog in tkl i tm tvingade de honom att tjänstgöra i Södertälje!
Bosse svek mig när jag blev uppsagd som fackligt ombud först skulle jag inte skriva på några avgångs avtal men han ändrade sig.
Bosse blev liksom hundratals varslade från trafficare i början på 2012.

Och om du minns underhållsgruppen så hamnade Rasmus samt Rune på trafficares tågstädning.

Man bygger om cst för en miljard jernhusen tog du några bilder från dina sj år??????

MVH


From: tobbe.johansson48@telia.com
Sent: Monday, June 11, 2012 6:57 PM
To: Gunnar Andersson
Subject: Re: Kenneth


Hallå!!
Jo en del namn minns man nog. På tågx t.e.x. "sudden", Stickan Buhr, Stickan Johansson,Håkan Engman, "Stressade Olle" plus brudarna, t.e.x. Inger. och några till. Bosse kommer jag väl ihåg, en glad prisse som alltid skrattade och skojade bort det mesta även om något gått åt fanders....Karl-Erik tror jag mig minnas att han har gått till de sälla jaktmarkerna eller som vi på jvg-språk brukar säga: Passerat den yttre växeln...Vi hade ju bl.a. Gabriel AF Markfjorden, en kuf som trodde sig kunna säo och signalgivning trots att han aldrig sett en SÄO-pärm inifrån. Jag vet inte hur många gånger jag sa till honom på skarpen att han skulle sluta flaxa med armarna som en skadeskjuten fågel när han skulle stanna ett tsä för ordergivning. Först när vår chef fick veta detta genom mig så
blev han tillsagd att aldrig visa signal till lokförare om han inte visste hur detta skulle utföras. Resultatet blev en ännu surare "gubbe". När jag som Tbfh behövde hjälp med rep eller bortforsling av trasiga vagnar så fanns alltid hjälpen från er tillhands. Pratade med Lövas för ett par timmar sedan och han är "still going strong" och hälsade till dig trots att han hade lite svårt med minnet från den tiden. F.ö. var det Guran, Mats(f.d. tkl U), Selling från tidigare kontrollgruppen och "Linkan"(Kundvagnsjägaren No1). En annan inom vagnutbildningen var ju "Lill-Arne" som är kvar i livet.
Ja det var en härlig tid då, med alla gamlingar inom tågtjänsten som mer eller mindre passerat den yttre växeln.
Tobbe!
----- Original Message ---
From: Gunnar Andersson
To: tobbe.johansson48@telia.com
Sent: Monday, June 11, 2012 5:27 PM
Subject: Kenneth


Ja Lövdahl utbildade mig 19781201 och fyra veckor i teknisk vagntjänst.
Vi kanske har setts örnnästet var vagnpersonalen,jag var på växlingen senare slogs de ihop.
Ja Sj drog ner mycket så du åkte ut jaha.

Minns du sosse Bosse Engelbeckt han cyklade omkring med komradio och lämnade förar uppgift till lok som skulle till Älvsjö sen lämnade ha klart.

Om man ser bilder på cst det finns mycket gamla bilder men alltid har det pågått nån ombyggnad bilder på 60 och 70talet ser man lyftkranar.
Jag var med om rivningen av sth ban till klara och mellan 1984-1990 den stora ombyggnaden.

Kolla på bilder ser du hur området runt cst är mycket förändrat.
Jo ibland när man växlade så man er hins och plins med komradio .

Runt 15 blev av med jobbet när express godset lades ner.
2001 Gick jag över till ISS trafficare de gick dåligt redan från början allt skulle sparas mycket personal var timanställda fick gå.
Idag finns bara 14 kvar på cst 2005 tog sj tillbaka sin växling och 2012 sin tågstädning cst hgl G M


Lever fd vagnmästare Karl-Erik Andersson?
Han hördes på komradion kaffet är klart på knuten!
Var er uppgift att kolla ordningen i hallen samt på plattformarna det fanns väl inga vakter då?
Senare kom det vakter vxl fick en funktion på komradion för kontakt.

Vi fick även mandat att avvisa störande personer från stations området.
Såg dessa vakter vara helt brutala mot missbrukare som inte gjorde något motstånd.

Minns du namn på cst folk???

måndag 11 juni 2012

Malmö

Anders Klarström 1993

Sven Davidsson 1990

Sverigepartiets ungradio 1988

Sven Davidsson 1986 del 3

Sven Davidsson 1986 del 2

Sven Davidsson 1986

söndag 10 juni 2012

BNP

Dear friend,

Please take a moment, now, before you continue to read this email, to ask yourself 'how would I feel if one of these young victims of grooming was a member of MY family?'

British National Party faithful from the length and breadth of the county, as well as members of other Nationalist groups, turned out their in numbers yesterday in Blackpool demanding a retrial in the Charlene Downes murder case.

14,000 leaflets in a few short hours! That's what we distributed in Blackpool in the morning when more than 100 nationalists united together to highlight the vile and horrific practice of Muslim Paedophile Grooming.

Our Truth Truck, and her smaller cousin the Truth Van, toured the town centre all day and were greeted by thumbs-up and loud cheering and applause from all walks of life.

Our people, people just like you, turned out despite the rain in support of Charlene's long-suffering family; virtually every region of this country was represented with members arriving from as far afield as the South East, Swindon, London and Scotland. One attendee and BNP member even flew in from Slovakia for the day.

The rallying point, and flying proud over Blackpool all day, was the huge 25ft British National Party sail banner, kindly donated for use on the day by our ever active London Region.

Once our leaflet supply had been distributed to eager members of the public, a huge number of people then marched with Nick Griffin MEP and Charlene’s mother Karen Downes from outside the SeaLife Centre on the North Short to a static demonstration outside one of the takeaway shops owned by the alleged murderers.

The day ended with an indoor meeting at a local venue where several speakers, including as many women as there were men, addressed a packed out room.

It was a great day in Blackpool; for one day, we owned that town. But you and I both know that one day of activity is not enough; it is not enough for young girls like Charlene and Paige who have already lost their lives to these monsters; it is not enough for our vulnerable young girls who are currently being abused; it is not enough for our vulnerable young girls who are at danger of being abused when the current girls get too old, or worse, die because of the abuse.

We demand Justice for Charlene and we demand a public inquiry into the state failure to deal with Muslim grooming gangs.

The media think that just because they reported on the grooming 'issue' for a few weeks last month that they can now forget that it is happening, and hope that the general public do too. With your help, we will prove the media wrong.

Please make your donation today to our “Public Inquiry Grooming Gangs” appeal, and play your part in helping to ensure that Musilm grooming of our young girls is not ignored and pushed to one side by the maistread media and politicians any longer.The Charlene Downes case

Charlene Downes went missing, presumed murdered, in Blackpool, on the 1st of November 2003.

The Downes family have campaigned for justice, but the Establishment have repeatedly ignored their requests.

Police investigations into Charlene's disappearance point the blame squarely at kebab house owners Iyad Albattikhi and Mohammed Reveshi, who were acquitted and awarded a quarter of a million pounds each for damages to their ‘reputation’.

Before the trial, the police had told Charlene’s Mother that they were, quote; “99.9% certain that Charlene has been murdered.”

Weeks later, Mrs Downes heard from a relative in the Midlands, that the Metro newspaper had reported that Charlene’s body had been cut up and put into a kebab.

Mrs Downes then asked the police if it was true, and they denied it, saying; “take no notice of what you read in those rags, the truth will come out in court.”

But of course, when Mrs Downes eventually got into court, months later, it became very clear that the newspapers had known of the facts months before she did.

So, the police had tipped-off the press and then LIED to Mrs Downes when she challenged them over it.


The Paige Chivers case


15 year-old Paige Chivers also went missing in 2007.

She frequented the kebab house on Dickson Road owned by Albattikhi, the defendant in the Charlene Downes murder case.

The Daily Mail reported that; "the police believe she has gone the same way as Charlene Downes."

Four years after Paige went missing the police finally announced that they had launched a 'murder investigation'!


I thank you in advance for your kind support; after all, if brave women such as Karen Downes can keep fighing after everything her family has been put through, surely we must all play our part too.

The rotten Establishment has failed to protect our children – now it's up to us!

Sincerely,


Adam WalkerNational Organiser, British National Party

P.S. You CAN make a real difference, and help us to demand justice for Charlene by making a donation today to our campaign and ensure our activists on the street have the best campaigning tools to fight these gross injustices.

Update Profile / Unsubscribe

Gunnar och en mikrofon 20120610 Till Flyttjesjön

Wilhelm Moberg Svensk strävan 1941

Wilhelm Moberg Svensk strävan 1941

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

- Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

lördag 9 juni 2012

INFO

GJALLARHORNET FINNS PÅ FACEBOOK SÖK PÅ GJALLARHORNET

Smoke on the water cover

Mike Oldfield

Mike Oldfield

Mike Oldfield

Skinnknuttarnas julafton 1957

Radio BSS 20120609

Gjallarhornet 20120609

onsdag 6 juni 2012

Gunnars kommentar på radio 1

is a networked platform connecting millions of people across thousands of communities. Does your website use it?

Gunnar Eriksson
Activity on En personlig historia. 10 minutes ago

Varför är det alltid enorma problem i de invandrartäta områderna?
Varför kallas de för problemområden?
Varför är arbetslösheten och bidrags beroendet större där?
Varför är brottsligheten högre i dessa områden?
Vem har sagt att svenska nationalister hatar alla invandrare samt vill kasta ut alla?
I vilka områden bränner man ner skolor och bilar osv i sk svenska områden.
Bidragen i Borlänge ha rnya rekord orsaken är mass invandringen!
Rinkeby-Kista utbetalade under mars 2012 13,7 miljoner i försörjnings stöd källa mitti.se
Åren 1986-1991 mördades 129 svenskar av invandrare.
Alla invandrare som blivit svenska medborgare räknas i all statestik som svenskar.
Svensk medborgare kan man bli men vid grova brott bör medborgarskapet upphävas av högsta domstolen och personen utvisas på livstid.
Invandringen förr var något helt annat de sattes in i tung industri mm de behövdes de levde inte på bidrag som nu.
Det är inte fel på alla invandrare det är politiken som är fel.
Sverige är förstört för all framtid varför ska vi behöva känna oss som främlingar i vårt eget land.
Hur många fler ska behöva mördas eller bli rånad eller våldtagen i mångkulturens namn?
Det är en minoriet som förstör för majoriteten är skötsamma.
Om några romer är brottsliga betyder inte att alla romer är kriminella.
Man kan inte generealisera det finns alla typer av invandrare liksom det finns alla typer av svenskar.Man passar bästa i sina ursprungsländer.
Därför hjälp invandrarna att få återvända till sina hemländer.
Alla dessa miljarder det kostar behövs till våra egna behov

Gunnar

Samhällsmagasinet

Nisses hörna

Kalla kriget

Mitt land

Gunnar och en mikrofon 20120606 Älgviken del 2

Gunnar och en mikrofon 20120606 Älgviken del 1