Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

fredag 29 november 2013

Svar från radio och tv verket

Pga detta svar fortsätter vi utan direkta program och inga program strömmas på några fasta tider.
Detta gäller så länge vi sänder på Stockholms närradio 88mhz där är jag ansvarig utgivare och i hörs över sändare/internet och kan streama live från dalarna via shoutcast server i Usa som närradio föreningen hyr.

Om närradion skulle upphöra i en framtid t ex Georgs hälsa eftersom det måste finnas/sändas från en sändnings studio.

Lyssnarna kan även medverka via telefon/skype i förinspelade program som streamas senare.

Går att ordna sk inspelnings kvällar ni ringer/anropar på skype och jag spelar in detta!

Dessvärre brukar telefonen vara tyst när den väl är igång dvs röstbrevlådan är urkopplad.Hej


Här är det svar vi kan ge på frågan om vilket lands lag som bör vara tillämplig på en webbsändning om man använder sig av en live stream server i USA.

Yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på sändningar av radioprogram som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller även innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Högsta domstolen ansåg i NJA 2001 s. 445 att den svenska yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) ansvarighetsregler var tillämpliga när en redaktion för en svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet oberoende av att informationen förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. Även i detta fall var det fråga om en server lokaliserad i USA. HD konstaterade att en viss anknytning till Sverige måste föreligga för att YGL:s ansvarighetsregler ska vara tillämpliga. Ett exempel på när viss anknytning måste anses föreligga är när det är redaktionen för ett radioprogram som sänds från Sverige som tillhandahåller informationen. I övriga situationer ansågs det vara av betydelse att företaget är verksamt i Sverige och att materialet är avsett för en svensk publik. Däremot så ansåg HD att det inte kan ha någon avgörande betydelse om sändningen sker från en server utanför Sverige. Högsta domstolen har hållit fast vid denna bedömning i NJA 2004 s. 574 och NJA 2007 s. 309.  Myndigheten anser att Högsta domstolens bedömning även bör vara tillämplig på webbsändningar som tillhandahålls av en svensk redaktion.

Det avgörande för din fråga är därför vem som kan anses vara tillhandahållare av informationen i webbsändningarna och var de redaktionella besluten fattas. Var servern är lokaliserad är inte av avgörande vikt. Om det är du som är tillhandahållare av materialet och det är du som fattar de redaktionella besluten om webbsändningar här i Sverige så ska svensk lag tillämpas på webbsändningarna. Om det istället är tillhandahållaren av Shout Cheap i USA som är tillhandahållare av materialet i dina webbsändningar och det är de som fattar de redaktionella besluten om sändningarna i USA så kan det vara utländsk lag som ska tillämpas. Shout Cheap skulle t.ex. kunna anses vara tillhandahållare av materialet om de kan bestämma när du får sända, vad du får sända och om de har möjlighet att ta bort eller stänga ner dina sändningar.

Viktigt att nämna är även att YGL endast blir tillämplig på webbsändningar om det är fråga om direktsändningar eller uppspelningar på tider som sändaren har bestämt och sändningarna är riktade till allmänheten.

Med vänliga hälsningar,

Rebecca Parman

Från: registrator
Skickat: den 11 november 2013 12:10
Till: Rebecca Parman
Ämne: VB: Fråga

Hej Rebecca… Kan du svara på det här? / a

Från: Kenneth Andersson [mailto:natsol@allpost.se]
Skickat: den 9 november 2013 20:31
Till: registrator
Ämne: Fråga

Om man har en live stream server i USA Shoutcheap.com gäller amerikansk eller svensk lag då t ex gällande utgivare vid direkta program?
Bloggar som finns i USA gäller ej svensk lag osv så jag undrar.

Shoutcheap.com USA

--
Jag använder gratisversionen av SPAMfighter för privata användare.
1166 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAMfighter här: http://www.spamfighter.com/lsv

Hej,

Jag hänvisar i denna fråga delvis till mitt svar på din första fråga (se mitt tidigare mail).

I övrigt kan följande sägas. En tillhandahållare ska anmäla en ansvarig utgivare för anmälningspliktiga webbsändningar (dvs direktsändningar eller uppspelningar som spelas upp på tider som sändaren har bestämt och sändningarna är riktade till allmänheten). Det är inga problem med att ha samma utgivare för både en närradiosändning och en webbsändning men utgivaren måste anmälas till myndigheten avseende båda sändningarna.

Svaret på din fråga beror även på om det är exakt samma innehåll i sändningarna. Man måste då resonera kring frågan om vilken sändning som är den ursprungliga sändningen. Om man bara vidaresänder något som är tillståndspliktigt så behöver man inte registrera samma sändning igen. Ett skäl för detta är att många tv-kanaler sänder på många olika plattformar så de skulle behöva anmäla samma sändning flera gånger. Ett annat skäl är att myndigheten får svårt att godkänna samma beteckning flera gånger. Ett tredje skäl är att samma sändning skulle kunna få fler utgivare om man registrerade samma sändning på flera olika plattformar och detta skulle göra det svårt att avgöra vem som slutligen är ansvarig för sändningen.

Med vänliga hälsningar,

Rebecca Parman

Från: registrator
Skickat: den 11 november 2013 12:10
Till: Rebecca Parman
Ämne: VB: Fråga

Hej igen… och det här också? / a

Från: Kenneth Andersson [mailto:natsol@allpost.se]
Skickat: den 9 november 2013 22:35
Till: registrator
Ämne: Fråga

Om det redan finns en registrerad utgivare för närradio tillstånd behövs det då en utgivare för att på en egen live stream kanal på internet
få streama live dvs direkta program/fasta tider när servern ligger på Shoutcheap i USA.

Gäller lagen där servern finns eller svensk lag?


--
Jag använder gratisversionen av SPAMfighter för privata användare.
1166 spam har blivit blockerade hittills.
Betalande användare har inte detta meddelande i sin e-post.
Hämta gratis SPAMfighter här: http://www.spamfighter.com/lsv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh