Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

måndag 3 mars 2014

NEJ TILL EU

Nyhetsbrev från Folkrörelsen Nej till EU 
1 mars 2014

SVERIGE HAR LÄGST LÅNGTIDSARBETSLÖSHET
EU SKÄRPER REGLER FÖR UTSTATIONERAD ARBETSKRAFT
ARBETSLÖSHETEN INOM EMU FORTSATT HÖG
”RISK FÖR MINSKAT VALDELTAGANDE”
STORBRITANNIEN KRÄVER EU-REFORMER
NORD-SYD-SKILLNAD PÅ EU:S ARBETSMARKNAD
LABOUR ÖPPNAR FÖR FOLKOMRÖSTNING OM EU
EU UTREDER BESKATTNINGSRÄTT
STIGANDE ARBETSLÖSHET I ITALIEN
ISLAND DRAR TILLBAKA EU-ANSÖKAN
TROJKAN BESÖKER GREKLAND
ECB-STÖD TILL EU-DOMSTOLEN
--------------------------------------------------
SVERIGE HAR LÄGST LÅNGTIDSARBETSLÖSHET

EU:s statistikbyrå Eurostat har sammanställt arbetslöshetstalen för samtliga 270 regioner i EU. [Sverige har delats in i åtta regioner, till exempel Stockholm och Sydsverige – Blekinge och Skåne.] Närmare 45 procent av alla arbetslösa var under 2012 långtidsarbetslösa – utan jobb i minst ett år. Motsvarande siffra för de åtta svenska regionerna var knappt 19 procent, den lägsta i EU. Långtidsarbetslös är den som inte haft ett jobb under det senaste året enligt Eurostats definition. Procenttalet anger andelen långtidsarbetslösa av det totala antalet arbetslösa.

Samtliga åtta svenska regioner ingår i de 14 regioner i EU med lägst andel långtidsarbetslösa. Av dessa toppar Mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige.

Störst andel långtidsarbetslösa i samtliga regioner återfinns i utomeuropeiska franska regioner som Guadeloupe och Martinique där fler än sjuttio procent av de arbetslösa inte haft något jobb det senaste året. I själva Europa ligger tre slovakiska regioner i botten.

När långtidsarbetslösheten som andel av de arbetslösa räknas om för hela länder har Sverige lägst andel [18,9 procent], största andelen återfinns i Slovakien [67,3 procent] och i Irland [61,7 procent].

Österrikiska och tyska regioner toppar med lägst total arbetslöshet medan bottenligan domineras av spanska regioner. På första plats hamnar österrikiska Salzburg med en arbetslöshet på 2,5 procent och i botten spanska Ceuta, en exklav i norra Marocko, med 38,5 procent arbetslösa.

Gösta Torstensson


EU SKÄRPER REGLER FÖR UTSTATIONERAD ARBETSKRAFT

Den 28 februari kom EU-parlamentet och EU: s ministerråd fram till en överenskommelse om det så kallade genomförandedirektivet [ett direktiv som handlar om genomförandet av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv]. Direktivet lyfter bland annat fram behovet av ett huvudentreprenörsansvar för svensk byggbransch. Det betyder att företag som anlitar utländsk arbetskraft måste se till att regler om säkerhet, arbetsmiljö, lön, kollektivavtal och arbetsvillkor följs. Syftet är att få bort oseriösa företag som tidigare utnyttjat kryphål i lagstiftningen. Fackförbundet Byggnads är positivt till beslutet då man menar att det skapar ordning och reda i byggbranschen.

– Det är precis detta som våra förhandlingar med Sveriges Byggindustrier [BI] handlar om. Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter som ska reglera detta via

kollektivavtal, i vårt fall Byggavtalet. Överenskommelsen i EU visar på att Byggnads är på rätt väg med ett huvudentreprenörsansvar, säger Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, i ett pressmeddelande.

Men arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier anser att direktivet medför orimliga krav på bygg-företagen.

– Vi är inte positiva till lagstiftningen då regeln innebär att arbetsgivaransvaret förskjuts och tunnas ut. Det blir oklart vem som är arbetsgivare. Men en lagstiftning är bättre än en ensidig och obalanserad regel som tilltvingats genom stridsåtgärder i kollektivavtalet, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Gösta Torstensson


ARBETSLÖSHETEN INOM EMU FORTSATT HÖG
Arbetslösheten inom EMU, dvs. 18 av de 28 EU-länderna, uppgick till 12,0 procent i januari.

För hela EU-området uppgick arbetslösheten till 10,8 procent i januari. Statistiken presenteras av EU:s statistikkontor Eurostat.


”RISK FÖR MINSKAT VALDELTAGANDE”

Knappt två av tio väljare ska med säkerhet rösta i EU-valet. Men var tredje svensk känner inte till EU-valet. Det framgår av årets första opinionsundersökning om det svenska EU-valet. Knappt var femte väljare säger att de absolut kommer att rösta i vårens EU-val. Lägger man till kategorin som säger att de troligen kommer att rösta växer gruppen röstbenägna till hälften av alla svenskar. Men här finns en stor osäkerhet. Det framgår av en färsk opinionsundersökning som Sifo gjort åt Europaportalen.

– Om man frågar folk om de ska rösta är det ofta en åtta till tio procentenheters överdrift i resultatet. Just nu ser vi ett valdeltagande på runt 40 procent, säger Toivo Sjörén opinionschef på Sifo.


STORBRITANNIEN KRÄVER EU-REFORMER

Storbritanniens finansminister George Osborne kräver att EU reformeras – annars hotar landet att lämna unionen. ”Europa har ett enkelt val; reformer eller förfall”, sade Osborne enligt ett utdrag av ett tal han nyligen höll. Osborne står därmed fast vid den hårt kritiserade strategi som premiärminister David Cameron lade fast för ett år sedan: Om det konservativa partiet [Tories] vinner valet 2015 så ska britterna i en folkomröstning få ta ställning till om de vill vara var i EU, som man då hoppas kunna ha reformerat.


NORD-SYD-SKILLNAD PÅ EU:S ARBETSMARKNAD

EU-kommissionens återkommande studie om lediga arbetstillfällen i EU – European Vacancy Monitor – visar på stora regionala skillnader. I norra Europa råder arbetskraftsbrist och i södra Europa saknas jobben.

Det råder, enligt EU-kommissionen, brist på arbetskraft i länder som Sverige, Danmark, Österrike, Estland och Lettland, samtidigt som konkurrensen om jobben ökar ibland annat Grekland, Slovakien och Spanien.

I en kommentar till undersökningen menar arbetsmarknadskommissionär László Andor att det är nödvändigt att öka rörligheten på EU:s arbetsmarknad för att minska skillnaderna mellan nord och syd.


LABOUR ÖPPNAR FÖR FOLKOMRÖSTNING OM EU

Brittiska Labourpartiet väntas utlova en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap om partiet vinner valet nästa år, uppger tidningen Euractiv som citerar The Times. Därmed skulle partiet ändra sin hållning.

Frågan har hamnat på Labours agenda sedan ett brittiskt utträde ur unionen blev aktuellt i januari förra året. Då utlovade den konservative premiärministern David Cameron en omröstning om EU-medlemskapet om han vinner parlamentsvalet.


EU UTREDER BESKATTNINGSRÄTT

I dag består EU-budgeten till största del av pengar från medlemsländerna. Men en nytillsatt utredningsgrupp ska ta reda på hur EU kan få in pengar på andra sätt.

Gruppen, som leds av den före detta italienske premiärministern Mario Monti, kom till stånd som en kompromiss mellan medlemsländerna och EU-parlamentet när unionens långtidsbudget förhandlades fram under 2013. Syftet är att utreda hur EU-budgeten i framtiden ska finansieras.

Bland annat väntas man undersöka sätt för EU att få in pengar direkt och inte som i dag framför allt få pengarna via medlemsländerna. Ett exempel på en sådan inkomst kan vara den skatt på finansiella transaktioner som elva medlemsländer vill införa. Medlemmarna i gruppen ska representeras av företrädare från EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.


STIGANDE ARBETSLÖSHET I ITALIEN
Arbetslösheten i Italien ökade till 12,9 procent i januari, jämfört med 12,7 procent under december.

Det uppges vara den högsta arbetslöshetsnivån som noterats sedan år 1977.

Det framgår av statistik från Istat, Italiens officiella statistikmyndighet. Ungdomsarbetslösheten steg samtidigt till 42,4 procent i januari, från 41,7 procent månaden innan.


ISLAND DRAR TILLBAKA EU-ANSÖKAN

Island ansökte om medlemskap 2010 men de två EU-skeptiska borgerliga partier som bildade regering efter valet i våras lade förhandlingarna på is.

I maj sades att islänningarna i en folkomröstning skulle få avgöra om förhandlingarna skulle återupptas, men nu har Framstegspartiet och Självständighetspartiet enats om att ingen folkomröstning behövs.


TROJKAN BESÖKER GREKLAND

Greklands regering och EU och IMF är oeniga om hur mycket finansiellt stöd som landets banksektor behöver. Greklands regering anser att kapital-behovet uppgår till mindre än sex miljarder euro, medan de internationella långivarna insisterar på åtminstone det tredubbla, skriver Financial Times.

Den 24 februari anlände företrädare för den så kallade trojkan, dvs. EU-kommissionen, ECB och IMF, till Aten för att återuppta samtalen kring räddningsprogrammet. Det uppges vara det första trojka-besöket i landet på två månader.


ECB-STÖD TILL EU-DOMSTOLEN

Tysklands författningsdomstol har begärt ett yttrande från EU-domstolen för att slutföra sin prövning av ECB-chefen Mario Dragis så kallade OMT-program, som innebär obegränsade stödköp av statspapper.

Enligt den tyska domstolen kan det finnas en möjlighet att programmet inkräktar på medlemsländernas suveränitet och strider mot förbudet mot att centralbanker finansierar budgetunderskott i euroländer.
--------------------------------------------------
Om du inte vill ha nyhetsbrevet mer kan du säga upp prenumerationen här 
http://www.nejtilleu.se/avsluta


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh