tisdag 13 oktober 2015

EPOST 20151013


Här bifogas texten om digital marksänd ljudradio, det s.k DAB i Regeringens budgetproposition i höst. Tidigare har enbart kulturministerns SvD-inlägg varit officiellt.

Att man har skrivit in det där om Norge på slutet kan synas onödigt, men det är sannolikt en blinkning till vilsna s- och allians-ledamöter i Kulturutskottet.
I höstens motionsskörd (ca 3000 motioner) går det inte att finna någon motion från något parti om digitalradio.
Under onsdagen kommer slutligen till Riksdagen, Regeringens svar på Riksrevisionens DAB-rapport.

-----------------------------------------

Digital marksänd radio
Betänkandet Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) överlämnades till regeringen den 1 december 2014. Betänkandet har därefter remissbehandlats. En sammanställning över remissvaren finns tillgänglig i Kulturdepartementet (dnr Ku2014/02006).

I betänkandet föreslås en digitalisering av marksänd radio och släckning av FM-sändningarna 2022 eller senast 2024.

Remissutfallet visar att det för närvarande finns alltför många invändningar och olösta frågor för att regering och riksdag ska kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en övergång till digital marksänd radio och släckning av FM-sändningarna innebär.

Regeringen avser därför inte att gå vidare med utredningens förslag.
Mot bakgrund av bl.a. den internationella utvecklingen kan det dock inte uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen avser därför att fortsätta att följa utvecklingen i omvärlden, bl.a. i Norge där beslut har fattats om digital övergång och en släckning av FM-sändningarna under 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh